Debu­to­va­la jste už před šes­ti lety expe­ri­men­tál­ní pró­zou Koho vypi­jou liš­ky, kte­rá sestá­va­la z tex­tů dlou­hých přes­ně pade­sát slov. Kde se vzal ten nápad?
Liš­ky vznik­ly omy­lem. Náho­dou jsem obje­vi­la web Pří­běhy na pade­sát slov, pár měsí­ců jsem si ho pro­čí­ta­la a byla jsem nad­še­ná a okouz­le­ná. Jak vůbec někdo doká­že vtěs­nat pohád­ku nebo thriller do pade­sá­ti slov? Po něja­ké době jsem to taky zku­si­la, napsat povíd­ku na pade­sát slov, doteď tam ty moje pří­běhy visí. No a jeden z těch pří­bě­hů byl záblesk ze sedm­de­sá­tých let, pak dru­hý a tře­tí. A zača­ly mi cho­dit reak­ce od čte­ná­řů toho webu.

Co psa­li?
Že z toho cítí chu­tě a vůně té doby a že chtě­jí číst víc. Tak jsem slí­bi­la, že budu pro ten web psát seri­ál. Jsem pali­ča­tá, sli­by plním. Dohle­dá­va­la jsem si k tomu mate­ri­ál, psa­la jsem, pří­bě­hů bylo vyda­ných asi osm, v kon­cep­tu pat­náct, vymyš­le­ných dal­ších dva­cet — a zjis­ti­la, jsem, že jsem v prů­švi­hu, že mi to pře­rost­lo přes hla­vu, že je mi ten web malý, že to bude kniha.

A to už jste měla hlav­ní hrdin­ku jmé­nem El?
El nevznik­la hned, ale doce­la brzy byla pojít­kem, to ano. Její jmé­no jsem nevy­mys­le­la já, ale vyda­va­tel webu. Muse­li jsme najít název pro celý seri­ál a bylo nut­né se vejít do ome­ze­né­ho počtu zna­ků. Pří­běhy malé… a hle­da­li jsme jmé­no, kte­ré by mělo málo zna­ků, dva nebo tři. Tak­že Em, Ká, El. Zvo­li­li jsme El. Pří­běhy malé El. Malá hol­čič­ka mi při­pa­da­la jako ide­ál­ní vypra­věč­ka. Chtě­la jsem, aby nazí­ra­la svý­ma dět­ský­ma oči­ma věci, kte­ré dospě­lý už nevní­má jako zvlášt­ní nebo div­né, při­jdou mu normální.

Jste roč­ník 1971. Co si pama­tu­je­te z doby před revolucí?
Běhá­ní v ply­no­vých mas­kách. A měře­ní obli­čejů kvů­li těm mas­kám. Vita­cit. To, jak jsme tou­ži­li po Coca-Cole. To jsou moje vzpo­mín­ky. Ale text kni­hy, to je fabu­la­ce. Zpo­čát­ku jsem moc netu­ši­la, jak čte­ná­ře do té doby dostat. A došlo mi, že všu­dypří­tom­né teh­dy bylo Rudé prá­vo. Tak jsem se roz­hod­la, že kaž­dá kapi­to­la, kte­rá před­sta­vu­je pokaž­dé jeden rok živo­ta malé El, bude začí­nat sou­bo­rem vybra­ných titul­ků z Rudé­ho prá­va z toho kon­krét­ní­ho roku. Strá­vi­la jsem spous­tu hodin v Kle­men­ti­nu a vypi­so­va­la jsem si titul­ky z Rudé­ho prá­va ze sedm­de­sá­tých let.

Těch muse­lo být straš­ně moc!
Bylo! Bylo nároč­né je vybrat. Hned dva­krát náročné.

Proč dva­krát?
Jana Něm­ce z nakla­da­tel­ství Host napadlo udě­lat ješ­tě dal­ší hru se slo­vy, o níž se moc neví: neje­nomže kaž­dá kapi­to­la má pade­sát slov, ale titul­ky z Rudé­ho prá­va číta­jí v úvo­du kaž­dé kapi­to­ly přes­ně sto slov. Muse­li jsme vybrat ne jen tak něja­ké titul­ky, ale ty, kte­ré těch sto slov v souč­tu dají.

Jak se o vašem expe­ri­men­tu z webu v Hos­tu dozvěděli?
Posla­la jsem jim rukopis.

Jako jen tak naslepo?
Ano, našla jsem si na webu adre­su redak­to­ra pró­zy. Ozval se mi asi za dva týd­ny, že je to zají­má, ale že na ruko­pi­su je ješ­tě potře­ba pracovat.

Jak pak vypa­da­la redakč­ní práce?
Část původ­ních tex­tů jsem dala pryč, jinou část nově vymys­le­la. Nej­ná­roč­něj­ší byly díl­čí úpra­vy poví­dek. Pokud redak­tor­ce tře­ba nese­dě­lo něja­ké slov­ní spo­je­ní a domlu­vi­ly jsme se, že je tře­ba ho nahra­dit jiným nebo ho čás­teč­ně pře­psat, muse­la jsem to vymys­let tak, aby to opět bylo přes­ně na těch pade­sát slov.

Kdy jste se za ten expe­ri­ment zača­la proklínat?
Vel­mi rych­le. Ale to asi máte u kaž­dé­ho tex­tu, kte­rý čte­te počtvr­té nebo popáté, že se pro­klí­ná­te, do čeho jste se to uvr­ta­la. Mám kama­rá­da, kte­rý píše detek­tiv­ky, a ten mi vždyc­ky volá a říká: „Lid­ko, proč já to pokaž­dý píšu tak dlou­hý, proč já píšu pět set stran, je hroz­ný to kori­go­vat popátý!“ A já mu říkám: „Máš to psát krát­ký jako já.“ Ako­rát my jsme tedy muse­li oprav­du mno­ho­krát nejen číst, ale i počí­tat, jest­li to sedí.

A sedí? Neo­zval se něja­ký čte­nář hnidopich?
Sedí.

Proč po Liš­kách uběh­lo šest let, než vyšla Mís­ta ve tmě? Čeka­la jste od sebe zase něja­ký experiment?
Neče­ka­la jsem od sebe nic. Živím se jako píárist­ka, celý život píšu růz­né tex­ty, člán­ky a tis­ko­vé zprá­vy. Nej­pr­ve pro komerč­ní agen­tu­ry, tak­že jsem tře­ba pro­pa­go­va­la kos­me­ti­ku i zahrad­ní tech­ni­ku. Díky tomu jsem zjis­ti­la, že mě psát o tech­ni­ce doce­la baví. Teď jsem posled­ní roky na Fakul­tě sta­veb­ní ČVUT a sta­rám se o její komu­ni­ka­ci. Živí mě pís­men­ka. A pak po nocích zase píšu. Pro­to jsem po sobě nic moc dal­ší­ho nechtě­la. Říka­la jsem si, že až si budu jis­tá, že vím, co dál napsat, tak to při­jde. Postup­ně vzni­ka­ly prv­ní povíd­ky, pak se uká­za­lo, že budou mezi sebou skr­ze své hrdin­ky provázané.

Kte­rá z vašich hrdi­nek v Mís­tech je vám nejbližší?
Když o nich píšu, žiju se vše­mi. Nemám něja­kou nej­ob­lí­be­něj­ší. Nároč­ná byla povíd­ka Pra­ga mater urbi­umV sou­hvězdí labu­tě, ale úpl­ně nej­těž­ší bylo napsat povíd­ku Pod vodou. Vyprá­ví o nási­lí, z ní jsem byla oprav­du hod­ně špat­ná. Nava­zu­je na jinou povíd­ku, ve kte­ré sto­jí hrdin­ka v limit­ním život­ním momen­tu, roz­ho­du­je se mezi živo­tem a smr­tí, nako­nec se roz­hod­ne — a čte­nář chce vědět, jak se v tom limit­ním momen­tu ocitla.

Říka­la jsem si, že až si budu jis­tá, že vím, co dál napsat, tak to přijde.

Tahle hrdin­ka sto­jí na stro­mě, na třeš­ni. Inten­ziv­ně mi to při­po­mně­lo léto u babič­ky na zahra­dě, jako by z toho šel klid, i když je to vlast­ně hod­ně vyhro­ce­ná situace.
Já nej­spíš nikdy nebu­du psát inte­lek­tu­ál­ní povíd­ky z měs­ta. Vyrost­la jsem na ven­ko­vě, žiju na ven­ko­vě, mám ho nakou­ka­ný a mám ho ráda. Rozu­mím mu, den­ně ho vní­mám. Není to retro, pros­tě tam žiju. Je to tam více­mé­ně oprav­du jako v létě u babičky.

Nemě­ní se ven­kov od luč­ní­ho kví­tí spíš smě­rem k ang­lic­kým trávníkům?
Byd­lím tři­cet pět kilo­me­t­rů od Pra­hy, mys­lím, že všech­ny děti od sou­se­dů mají počí­ta­če a her­ní kon­zo­le. A přes­to si na vol­ném pozem­ku ved­le nás pod stro­my z hro­ma­dy vět­ví klu­ci posta­vi­li bun­kr. Nic není ztra­ce­no. Na ven­ko­vě pořád exis­tu­jí zahra­dy se sta­rý­mi odrů­da­mi jablek, kte­ré jen pada­jí na zem a pak v trá­vě hni­jí. Jsou tam mat­či­na, kože­ná, zvon­ko­vá, sklenáče… 

To je to jabl­ko z obál­ky knihy?
Ano. Gra­fič­ka Lucie Zajíč­ko­vá dala na obál­ku původ­ně čer­ve­né jabl­ko, byl v něm červ. Jenomže skle­ně­ná jabl­ka, o kte­rých je v té povíd­ce řeč, nejsou čer­ve­ná. A to jabl­ko nemě­lo být čer­vi­vé, ale obou­cha­né. Jako jsou obou­cha­né ty žen­ské, o kte­rých píšu. Ačko­liv nás to hod­ně pře­kva­pi­lo, najít přes­ně tuhle odrů­du, prů­svit­né let­ní jabl­ko nebo taky jaku­bov­ky, let­nič­ky, skle­ná­če, tak se jim říká, liší se to kraj od kra­je, bylo hod­ně těž­ké. Lidé už vět­ši­nu těchhle sta­rých stro­mů vykáceli. 

A kde jste ho nako­nec objevily?
Lucie je nako­nec sehna­la přes soci­ál­ní sítě. Ta jabl­ka jsou křeh­ká, omlá­tí se už jen tím, jak leží jed­no na dru­hém v koší­ku, tak­že je sta­či­lo jen nafo­tit. Ješ­tě že nechtě­la na obál­ku dát tře­šeň kos­tel­ni­ci! Ta byla vyšlech­tě­ná snad někdy v osm­nác­tém sto­le­tí a netu­ším, jest­li reál­ně v Čes­ku někde roste.

Zrov­na povíd­ka Kos­tel­ni­ce je při­tom hod­ně autentická…
Kos­tel­ni­ci vět­ši­nou čtu na autor­ských čteních.

Jaké jsou reakce?
Čte­nář­ky se v mých povíd­kách čas­to pozná­va­jí, i když jsou vlast­ně všech­ny ty pří­běhy vyfa­bu­lo­va­né. Říka­jí mi a píší, že ale­spoň část toho pří­bě­hu je jejich. Že poci­ty, kte­ré hrdin­ky mají, pat­ří ve sku­teč­nos­ti jim. Nebo že zna­jí něko­ho, kdo zaží­vá podob­nou situ­a­ci jako někdo z kni­hy. Něko­ho, koho spou­tal vztah, kdo se nechal lapit, ovliv­nit. Mlu­ví vět­ši­nou ženy, kte­ré mají pro­blém. Nemuse­jí mít rov­nou jizvy na těle, nemuse­jí zaží­vat pří­mo teror, fyzic­ké napa­dá­ní part­ne­rem. Tam už obvykle umí­me prásk­nout dveř­mi a ode­jít. Jenomže jsou mno­hem jem­něj­ší odstí­ny nási­lí. Mani­pu­la­ce, ovlá­dá­ní. Povíd­ka Vanil­ko­vé rohlíč­ky je celá o vzpou­ře pro­ti něče­mu straš­ně plí­ži­vé­mu. Hrdin­ka si může říkat — od sou­se­dů sly­ším rány a bití, jsem na tom vlast­ně ješ­tě dob­ře, ne? Nemám vlast­ně důvod odchá­zet. Co se děje uvnitř té ženy, jak se vzbou­ří? Bude ta vzpou­ra jen vnitř­ní, nevi­di­tel­ná? Cuk­ne na posled­ní chví­li a neo­de­jde od násil­ní­ka? Nej­tem­něj­ší pří­běh v kni­ze, už zmí­ně­ná povíd­ka Pod vodou, vyprá­ví o ženě, kte­rá chce tak straš­ně moc věřit v lás­ku, že se ve jmé­nu té lás­ky nechá­vá mučit a poni­žo­vat. Až když to dojde do urči­té­ho bodu, posta­ví se nási­lí svým vlast­ním způsobem.

Jak těž­ké je, když dopí­še­te tako­vou povíd­ku, vypnout počí­tač a jít žít svůj život?
Měla jsem vel­ké štěs­tí, že ty nej­sil­něj­ší pří­běhy jsem psa­la na tvůr­čím poby­tu v kláš­te­ře v Brou­mo­vě. Tam mají lite­rár­ní domek, žila jsem v něm tři týd­ny. Úžas­né, nemu­se­la jsem potká­vat svo­je lidi a naska­ko­vat do své­ho běž­né­ho živo­ta v roz­po­lo­že­ní, kdy líčí­te trau­ma obě­ti něja­ké­ho nási­lí. Odži­la jsem si to s posta­va­mi, necha­la to v kni­ze, v kláš­te­ře, nevez­la jsem si to domů.

Vaše hrdin­ky z Míst ve tmě nema­jí děti, nebo ale­spoň děti ve vašich povíd­kách nefi­gu­ru­jí. Proč?
Aha. Posta­va důchod­ky­ně Evy děti má, ale už odrost­ly. Kar­le tika­jí bio­lo­gic­ké hodi­ny, děti chce mít, ale nemá na to správ­ně nasta­ve­ný život a ani sta­bil­ní­ho part­ne­ra, tak se roz­hod­ne daro­vat vajíč­ka, aby její život pokra­čo­val. Zásad­ní pro mě byly žen­sko-muž­ské vzta­hy, pro­to jsem nepsa­la o dětech. Ženy, kte­ré mají malé děti, se sou­stře­dí na ně a na domác­nost a vztah s mužem odsou­va­jí stra­nou, až na potom. Nedo­lé­há na ně tak moc. Nebo dolé­há jinak. Sna­ži­la jsem se ty hra­nič­ní momen­ty ve vzta­zích popsat. Pak jsem prv­ních šest poví­dek zase posla­la do Hos­ta a říka­la jsem: „Píšu, ale nevím, jest­li to k něče­mu je.“ Jsem vel­mi ner­vóz­ní autor­ka, kte­rá si není jis­tá tím, jest­li to umí.

Živí­te se psaním!
To ano, ale napsat dobrou tis­ko­vou zprá­vu nebo člá­nek a napsat dobrou kni­hu je roz­díl. Jako spi­so­va­tel­ka jsem ve své roli nejis­tá. Čas­to vidím text jako fil­mo­vý obraz a chci ho napsat tak, aby ho tak vní­mal i čte­nář, aby mu věřil. To je těž­ké. Hod­ně pře­pi­su­ju, škr­tám. Na těch prv­ních šest poví­dek mi z Hos­tu ode­psa­li: „Je to dob­ré, ale je toho málo, piš!“ Tak jsem psa­la dál. Ode­vzda­la jsem jede­náct poví­dek a v hla­vě jsem měla dva­nác­tou, kte­rou jsem pak dopsa­la dodatečně.

Kde bere­te inspiraci?
To je růz­né. Tře­ba minu­le jsem jela vla­kem, nastou­pil div­ný pán, vyprá­věl nahlas sám pro sebe div­né věci. A vět­ši­na lidí, kte­ří jeli v tom vla­ku, se postup­ně zve­da­la a z vago­nu odchá­ze­la. Až na Kábr­to­vou, kte­rá vytáh­la tuž­ku a papír a zača­la si dělat poznám­ky. Tak vzni­ka­jí situ­a­ce, kte­ré mě zají­ma­jí. Jak se po sobě díva­jí lidé, kte­ří ho sly­ší, jak na něj rea­gu­jí, co prů­vod­čí. Neko­pí­ru­ju his­tor­ky, kte­ré sly­ším, ale tako­vé­hle situ­a­ce mě hod­ně inspi­ru­jí. Nebo, zno­vu situ­a­ce od vla­ků: na samo­spoušť na nádra­ží se fotí čín­ský pár novo­man­že­lů, v tom pro­vo­zu na peró­ně, ve sva­teb­ních šatech. Kolem nikdo jiný, kdo by je tře­ba fotil. Kde se tam vza­li? Co děla­li před­tím? A kam půjdou potom? Tak si vymys­lím situ­a­ci, napíšu povíd­ku. A někdy hle­dám konzultanta.

Proč?
Jsem zvyk­lá být hod­ně přes­ná, pro­to­že roky píšu tis­ko­vé zprá­vy z oblas­ti tech­ni­ky. Na kon­zul­ta­ci jsem pro­to měla tře­ba hrobníka.

V jed­né povíd­ce v Mís­tech na hřbi­to­vě hoří, tak proto?
Ano. Zaslech­la jsem, že když je zmrz­lá půda, hrob­ní­ci pálí oheň na hřbi­to­vě v mís­tě, kde mají vyko­pat hrob, aby to žha­vé uhlí půdu roz­mra­zi­lo. Chtě­la jsem ten obraz pou­žít v jed­né povíd­ce, ale když jsem to goo­glo­va­la, nena­šla jsem, že by se něco tako­vé­ho děla­lo. Tak jsem muse­la najít hrob­ní­ka a zeptat se.

Co řekl?
Že ano, že jsou dvě mož­nos­ti. Oheň a sbí­ječ­ka. A že oheň je při­jí­ma­ný lépe než sbíječka.

A dal­ší konzultanti?
Měla jsem odbor­ní­ka na umě­lou repro­duk­ci, archi­tekt­ku, věd­ce přes srš­ně. Dlou­ho jsem hle­da­la, jak hiber­nu­jí srš­ni, ale nena­šla jsem přes­né infor­ma­ce, tak jsem se zase šla ptát. Sršeň hiber­nu­je tak, že se mu do cév dosta­ne spe­ci­ál­ní krev smí­še­ná s gly­ce­ro­lem, tak­že mu mráz neroz­tr­há buň­ky. Máme jen pár věd­ců spe­ci­a­li­zu­jí­cích se na srš­ně, obvo­lá­va­la jsem je, s jed­ním se domlu­vi­la, jest­li to sedí. Řekl, že to sedí, jen že je mu líto, že milé­ho srš­ně hrdin­ka zašláp­ne. Ale že by ten sršeň v situ­a­ci, kdy se v pří­bě­hu pro­bu­dí v zimě, stej­ně dlou­ho nepře­žil. No a mrt­vo­lu ve vaně, tedy mrt­vo­lu lid­skou, to už nebyl sršeň, jsem kon­zul­to­va­la s jed­ním dok­to­rem, kte­ré­ho jsem našla náho­dou na Facebooku.

Přes soci­ál­ní sítě nehle­dám jen odbor­ní­ky, ale tře­ba i slo­va, co mi chybí.

Jak?
Hle­da­la jsem komu­ni­ka­tiv­ní­ho léka­ře, našla jsem si pro­fil dok­to­ra, kte­rý vypa­dal akč­ně, napsa­la jsem mu: „Dob­rý den, píšu kni­hu a potře­bo­va­la bych vědět, jest­li je z medi­cín­ské­ho hle­dis­ka mož­né něko­ho takhle zabít…“ A on mi ode­psal, vysvět­lil podrob­nos­ti, a až kni­ha vyšla, dostal výtisk jako podě­ko­vá­ní… Já si tím ově­řo­vá­ním asi tro­chu kom­pli­ku­ju život, ale vadi­lo by mi, kdy­bych měla v kni­ze fak­tic­kou chy­bu. Přes soci­ál­ní sítě nehle­dám jen odbor­ní­ky, ale tře­ba i slo­va, co mi chy­bí. Já tře­ba nemlu­vím spros­tě. A neznám moc sprostých slov. Jen­že moje posta­vy občas potře­bu­jí spros­tě mlu­vit. V jed­né povíd­ce mám větu, kdy její vypra­věč­ka Tere­za říká: „Abych já nevy­pa­da­la jako děv­ka a on jako kurev­ník.“ No a to slo­vo kurev­ník mi chy­bě­lo, nena­pa­da­lo mě. Děv­kař jsem pou­žít nechtě­la, zně­lo by to podob­ně jako ta děv­ka. Tak jsem se zepta­la na Face­boo­ku. Obje­vi­la se snůš­ka nád­her­ných výra­zů, češ­ti­na je boha­tá a krás­ná. Vybra­la jsem kurev­ní­ka. Hod­ně kon­zul­tu­ju i teď, u dal­ší­ho textu. 

Tak­že dal­ší kni­ha? O čem bude?
Zase úpl­ně jiné téma, čás­teč­ně se při­tom vra­cím do pade­sá­tých let. Pod­kla­dy jsem k ní zača­la sbí­rat už při svém poby­tu v Brou­mo­vě. Hle­da­la jsem v tom regi­o­nu pamět­ní­ky jed­né udá­los­ti, je jim mezi osm­de­sá­ti a deva­de­sá­ti roky, jeden mi říkal o dru­hém, mat­ně tuši­li, kde byd­lí někdo dal­ší, tele­fo­ny na sebe nemě­li. Ťuka­la jsem na dve­ře v malých ves­nič­kách a vysvět­lo­va­la, že nepro­dá­vám hrn­ce ani pojiš­tě­ní, ale chci psát o něčem, co oni prav­dě­po­dob­ně zažili.

Jak vás přijímali?
Báječ­ně. Dosta­la jsem sma­že­né hou­bo­vé říz­ky, rybí­zo­vý koláč. A k tomu jsem vyslech­la spous­tu příběhů.

Roz­ho­vor při­pra­vi­la Klá­ra Kubíč­ko­vá pro aktu­ál­ní čís­lo časo­pi­su Vlas­ta věno­va­né ženám v lite­ra­tu­ře, kte­ré je na stán­cích k dostá­ní do 24. dubna.