Po více než třech letech se Vzpomínkami na zítřek uzavírá příběh, který započal ve Střípcích času. Od poměrně komorní knihy zaměřené na postavy a jejich vztahy ses posunula ke košatějšímu ději a epičtější akci. Roste tak kniha vlastně spolu se svými čtenáři?

Domní­vám se, že je správ­né, aby kni­ha rost­la se čte­ná­ři. A také aby posta­vy rost­ly a vyví­je­ly se spo­lu s pří­bě­hem. Jana jako hlav­ní posta­va muse­la ujít dlou­hou ces­tu, kte­rá zahr­nu­je nejen dospí­vá­ní, ale i hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty. Na začát­ku šlo o nesmě­lou dív­ku, kte­rá nevě­dě­la, co se sebou, na kon­ci tri­lo­gie je úpl­ně jiná, změ­ně­ná okol­nost­mi a tím, čím si pro­šla. Stříp­ky začí­na­ly jako komor­něj­ší kni­ha, ale já v pod­sta­tě radě­ji píšu něco tako­vé­ho než roz­sáh­lé epic­ké ságy. Nejsem úpl­ně fan­da vymyš­le­ných svě­tů, nevi­dím autor­ský smy­sl v budo­vá­ní něče­ho, co už tu v obmě­nách mno­ho­krát bylo, ale ráda se zamě­řu­ji na posta­vy a u této tri­lo­gie i na rod­né měs­to. Vždyc­ky mě fas­ci­no­va­lo víc to, že magie je sou­čás­tí naše­ho svě­ta. Že tu je s námi, byť někde na okra­ji. Že měs­to má své kouz­lo a že může­me stát na mís­tě, kde se tře­ba ode­hrá­val důle­ži­tý sou­boj z kni­hy. I o tom může být urban fantasy. 

Mám pocit, že hodně čtenářů trilogii ani nevnímalo jako young adult, protože v ní řešíš mnoho témat, která tradičně patří spíše dospělým žánrům. Ale jak to vnímáš ty sama?

Ve Stříp­cích času jsem byla na nové, nepro­zkou­ma­né půdě a ješ­tě jsem si neby­la jis­tá, co si můžu dovo­lit. Všich­ni se učí­me. Měla jsem s tím pří­bě­hem vel­ké plá­ny, ale expe­ri­men­to­va­la jsem s tím, jak moc vše při­způ­so­bo­vat cílo­vé sku­pi­ně. Dospě­lí sice také čtou YA lite­ra­tu­ru, pod­le mě je výběr knih dost závis­lý na osob­ní vyspě­los­ti, spí­še na zku­še­nos­tech a pre­fe­ren­cích než na věku, ale pře­ce jen by to mělo odpo­ví­dat té původ­ní cílov­ce. Řek­la bych, že Stříp­ky byly YA, ale s kaž­dým dal­ším dílem byly posta­vy dospě­lej­ší a já měla mož­nost pří­běh více rozvíjet.

Nechtě­la jsem se také vyhý­bat někte­rým téma­tům, pro­to­že si mys­lím, že i mla­dí lidé občas řeší vět­ší pro­blémy než matu­ri­ťák, v naší spo­leč­nos­ti je spous­ta soci­ál­ních pro­blé­mů. A také jsem chtě­la vyu­žít čes­ké reá­lie, do kte­rých je tri­lo­gie zasa­ze­ná. Mys­lím si, že pro spous­ty lidí je fan­tas­ti­ka oddycho­vé čti­vo, ale já to tak úpl­ně nevní­mám. Říkat, že jaký­ko­liv žánr nebo sub­žánr jsou z prin­ci­pu nekva­lit­ní, jsou před­sud­ky. Všech­no se liší od auto­ra a popu­la­ri­ta sou­čas­ně neu­r­ču­je kva­li­tu díla. I v lite­ra­tu­ře pro mla­dé je spous­ta témat, nejen těch sou­čas­ně popu­lár­ních, kte­rá se týka­jí dospí­vá­ní a moc se o nich nemlu­ví. Napří­klad ve Stříp­cích je nazna­če­no téma neza­o­pat­ře­ných mla­dých dospě­lých a toho, že bez rodin­né­ho záze­mí je to těž­ký start. Ale nejsem úpl­ně autor­ka, kte­rá čte­ná­ři všech­no vysvět­lu­je, ráda nechá­vám názna­ky a spous­ta věcí je jen někde v poza­dí, kde si je ti bys­třej­ší mohou najít. 

Vedle originálního pojetí cestování časem a magie je jistě největším lákadlem komplikovaný vztah Jany a Petra. Jak důležité pro tebe bylo vyhýbání se žánrovým klišé?

Já jsem u Stříp­ků času při­stou­pi­la na autor­skou hru, že se žán­ro­vým klišé vyhý­bat úpl­ně nebu­du. Jen­že, jak to u mě bývá poměr­ně čas­to, vět­ši­nou se něco, co se tvá­ří jako klišé, změ­ní v něco napros­to jiné­ho a kom­pli­ko­va­né­ho a odchý­lí se to od těch původ­ních očekávání.

Ano, ve Stříp­cích je vztah dvou lidí, ale není tak úpl­ně oby­čej­ný. Nemě­la jsem v plá­nu, aby všech­no při­po­mí­na­lo typic­ké sla­ďár­ny a aby se do sebe na prv­ní pohled milo­va­li. Ve Stříp­cích času se tepr­ve utvá­ří jejich přá­tel­ství. A pak při­chá­zí Pán čaro­dě­jů, kde si oba pro­ta­go­nis­té musí vztah vybo­jo­vat, a ve Vzpo­mín­kách na zít­řek zase budo­vat. Oba při­tom řeší vlast­ní pro­blémy, roz­díl­nost, minu­lost atd. Hod­ně jsem se zamě­ři­la na to, jak důle­ži­té je pocho­pe­ní dru­hé­ho, sebe­obě­to­vá­ní a svo­bo­da toho, co oprav­du chce­me. Úpl­ně jsem neza­ne­vře­la na oblí­be­né YA moti­vy, ale i tak si mys­lím, že série Stříp­ky času není úpl­ně běž­ná YA fan­ta­sy. Čte­ná­ři pod­le mě jis­tou dáv­ku toho, co mají rádi, očekávají.

Zkrát­ka je to o tom, že čte­nář při­stu­pu­je na hru, jejíchž pra­vi­dla jsou pře­dem zná­má, i když se může obje­vit spous­ta překvapení.

Kromě ústřední dvojice hraje v knize velkou roli i Bezejmenný čaroděj, který jako by se objevoval na místech Ostravy, jež postupně mizí a jejichž magii vytlačuje „nový, bezpečnější“ svět. Je to propojení a metafora, kterou jsi zamýšlela?

Původ­ně to tak bylo zamýš­le­no, ale upřím­ně, výběr míst byl spí­še náhod­ný. Netu­ši­la jsem, že než tri­lo­gie vyjde, tak mno­há z míst, kde se pří­běh ode­hrá­vá, zmi­zí. Jsem roz­hod­ně pro zacho­vá­vá­ní industri­ál­ních pamá­tek a vyu­ži­tí tako­vých míst, pokud je to mož­né, ale mys­lím si, že sana­ce lagun Ost­ra­mo byla oprav­du nut­ná a že býva­lá Ost­ra­vi­ca si urči­tě zaslou­ží opra­vit, bylo jen otáz­kou času, kdy tyhle věci při­jdou, a pře­kva­pi­vě při­šly poměr­ně brzy. Tak jako napří­klad zmi­ze­la sta­rá Kar­vi­ná, i Ost­ra­va se v urči­tém slo­va smys­lu trans­for­mu­je a někte­ré čás­ti mizí, aby ustou­pi­ly sou­čas­ným potře­bám. Oby­va­te­lé ji pro­mě­ňu­jí v úpl­ně jiné měs­to, než jakým byla kdysi.

Beze­jmen­ný čaro­děj je posta­va, kte­rá se obje­vi­la už ve Stříp­cích a postup­ně zís­ká­vá vět­ší roli, mělo to tak být od začát­ku. Postu­pem času pře­bí­rá roli Jani­na uči­te­le a zís­ká­vá zpát­ky smy­sl živo­ta. Vra­cí­me se myš­len­kou k prv­ní kni­ze, kde Petr říká: „Zachrá­nil jsem tě, abys zachrá­ni­la ty mě.“ A také se tím uza­ví­rá časo­vý rámec něko­li­ka postav, kte­ré jsou vzá­jem­ně propojené. 

Co se týče něja­ké­ho magic­ké­ho řádu, kte­rý je s tím spo­je­ný, tak i sami hrdi­no­vé zjiš­ťu­jí, jak důle­ži­té je nasto­lit něco, co fun­gu­je, i když se tomu nedá říkat rov­no­vá­ha. Vyvstá­vá tady spous­ta otá­zek, jest­li to, co je dob­ré pro něko­ho, je dob­ré taky pro všech­ny, kde je hra­ni­ce nad­řa­ze­nos­ti nebo spo­lu­prá­ce a co je nut­né zlo. Posta­vy tu nejsou čer­no­bí­lé, nejsou tu ani klad­ní hrdi­no­vé, ale šeď plná tajem­ství, pro­to to není úpl­ně kla­sic­ký pří­běh o boji se zlem. 

S každým dalším dílem ti narůstá počet stran, plánovala jsi to od začátku, nebo si to stále komplexnější děj vyžádal sám?

Plá­no­va­la jsem, že kni­hy budou mít zhru­ba stej­ný počet stran, ale u prv­ní­ho dílu jsem toho dost seškr­ta­la. V Páno­vi čaro­dě­jů už jsem se sna­ži­la roz­ví­jet pří­běh, zvláš­tě váž­ný kon­flikt, dál a ve Vzpo­mín­kách na zít­řek už jsem zase bojo­va­la s tím, aby se doře­ši­ly všech­ny lin­ky, vzta­hy a vysvět­li­ly se věci, kte­ré tri­lo­gií pro­plou­va­ly ve ved­lej­ších rolích nebo záplet­kách. Ten svět by asi sne­sl i dal­ší kni­hy a dal­ší pří­běhy, ale já nera­da nata­hu­ji něco donekonečna.

Ovšem ces­to­vá­ní časem je zají­ma­vé téma a to, co jsem si u prv­ní­ho dílu vyty­či­la, bylo poměr­ně nároč­né zpra­co­vat a dotáh­nout do kon­ce. Moje posta­vy neži­jí ve vzdu­cho­prázd­nu, a i když se tře­ba ve Vzpo­mín­kách na zít­řek dějí vel­ké věci, boje a spik­nu­tí, pořád si mys­lím, že je to v jádru komor­ní dra­ma, kte­ré sto­jí pře­de­vším na posta­vách. Celé by se to dalo roz­ví­jet dál, poza­dí čaro­dě­jů a gan­gů, ved­lej­ší posta­vy od poli­cie, na kte­ré už nevy­šel pro­stor, ale to si mož­ná nechám na jindy.

Trilogie Střípků času je tedy uzavřená. Plánuješ už teď nějaké další knihy?

Mám roz­pra­co­va­né pro­jek­ty, kte­rým bych se ráda věno­va­la po Stříp­cích času, s nimiž jsem strá­vi­la šest autor­ských let. A taky si ráda pohrá­vám s myš­len­kou, že napíšu nezá­vis­lé pokra­čo­vá­ní s dospě­lý­mi posta­va­mi, ale zatím je to jen hud­ba budoucnosti.

Tahle tri­lo­gie mi dala oprav­du hod­ně, zatím si však nemys­lím, že bych se v budouc­nos­ti zno­vu vra­ce­la k žán­ru YA. Tri­lo­gie si i tak pře­kva­pi­vě našla mno­ho fanouš­ků mezi dospě­lý­mi. Bylo to pro mě něco nové­ho a pří­nos­né­ho, pro­to­že jsem se nau­či­la zase jiný styl budo­vá­ní záplet­ky, jak zapra­co­vat do urban fan­ta­sy sou­čas­ný svět, a v nepo­sled­ní řadě jsem si také vyzkou­še­la jiný styl psa­ní. Za to a mno­hem více jsem autor­sky oprav­du vděčná.