Micha­la Bene­šo­vá (1982) vystu­do­va­la polo­nis­ti­ku a bohe­mis­ti­ku na praž­ské Filo­zo­fic­ké fakul­tě. Tam­též dnes před­ná­ší pol­skou lite­ra­tu­ru a ve vol­ném čase se věnu­je pře­kla­dům z pol­šti­ny. Mezi titu­ly, kte­ré pře­lo­ži­la, pat­ří jak romá­no­vé tex­ty (od Jacka Duka­je, Joan­ny Bato­ro­vé, Sylwie Chut­nik, Szc­ze­pa­na Twar­do­cha), tak odbor­né tex­ty nebo kniž­ní repor­tá­že (od Woj­cie­cha Jagiel­ské­ho, Woj­cie­cha Tochma­na, Kami­la Bału­ka aj.).

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

Před used­nu­tím k počí­ta­či pár skla­deb Pearl Jam, po used­nu­tí k počí­ta­či nao­pak ticho a vel­ký hrnek dob­ré kávy. Po prá­ci ide­ál­ně pro­cház­ka na čer­stvém vzdu­chu. Na pře­kla­da­tel­ském pro­ce­su je ovšem nej­zá­bav­něj­ší to, že nikdy neví­te, co se pro vás v daném oka­mži­ku tako­vým povzbu­zo­vá­kem sta­ne — týden dumá­te nad způ­so­bem pře­kla­du něja­ké obtíž­něj­ší pasá­že nebo nad jiným oříš­kem, kte­rý vyža­du­je vaši kre­a­ti­vi­tu, niko­li pros­tou pomoc slov­ní­ku, a pak vás náhod­ně inspi­ru­je zaslech­nu­tý roz­ho­vor nebo obraz zahléd­nu­tý z tram­va­je. Nej­lep­ším povzbu­zo­vá­kem je ale samo­zřej­mě dob­rý a zají­ma­vý text k překladu. 

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Dalo mi spous­tu zají­ma­vých zku­še­nos­tí a také mož­nost — jak dou­fám — stá­le se pro­fes­ně zlep­šo­vat. Pře­kla­da­tel­ská prá­ce byla vždy mým snem, tak­že jsem ráda, že se mi v posled­ních letech poštěs­ti­lo dostat se k zají­ma­vým tex­tům a vyslou­žit si důvě­ru redak­to­rů a vyda­va­tel­ství. Ač mi to vět­ši­nou nikdo nevě­ří, doká­žu si u pře­klá­dá­ní odpo­či­nout od své „civil­ní“ pro­fe­se. Navíc mě jako milov­ní­ka (papí­ro­vých) knih těší finál­ní výsle­dek, kte­rý efemér­ně nezmi­zí po pár dnech exis­ten­ce ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru a kte­rý si snad i do budouc­na najde své čte­ná­ře. Samo­zřej­mě mi pře­klá­dá­ní vza­lo něco z tak­zva­ně vol­né­ho času, ale ve vět­ši­ně pří­pa­dů to za to stálo. 

Co se vám při překladu nejvíc nepovedlo?

Naštěs­tí máme ten­den­ce na chy­by zapo­mí­nat, ale urči­tě — zejmé­na v začát­cích — jsem jich také řadu napácha­la. Na dru­hou stra­nu se z nich v danou chví­li sna­žím maxi­mál­ně pou­čit. Kdy­si se mi v jed­né kni­ze poda­ři­lo vyne­chat dva nebo tři odstav­ce tex­tu a od té doby je to můj nej­vět­ší stra­šák — mož­ná na ony zmi­ze­lé odstav­ce dodnes nikdo nepři­šel, ale mě to nau­či­lo peč­li­vě kon­t­ro­lo­vat, zda finál­ní text není o pár vět, odstav­ců či kapi­tol kratší…

Na čem zrovna pracujete?

Aktu­ál­ně pře­klá­dám pro vyda­va­tel­ství Host román Rad­ka Raka Pří­běh o hadím srd­ci, kte­rý se ori­gi­nál­ně pohy­bu­je na pome­zí his­to­ric­ké­ho romá­nu, fan­ta­sy lite­ra­tu­ry a lite­rár­ní­ho mýtu či legen­dy. To je pro mě vel­ká radost, pro­to­že mám ráda výzvy, nesa­mo­zřej­mé tex­ty a auto­ry, kte­ří doká­žou kouz­lit s jazy­kem. V době, kdy Rus­ko zahá­ji­lo inva­zi na Ukra­ji­nu a medi­ál­ní pro­stor byl (samo­zřej­mě správ­ně) plný infor­ma­cí o vál­ce, jsem dokon­čo­va­la pře­klad kni­hy o mar­xis­tic­kých his­to­ri­o­gra­fi­ích ve střed­ní Evro­pě a vli­vu sovět­ské­ho výkla­du dějin — po tako­vém sou­bě­hu udá­los­tí, kte­rý mě zvlá­dl doko­na­le vysát psy­chic­ky i fyzic­ky, je návrat k romá­no­vé­mu žán­ru vel­mi osvěžující.

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Snad to nebu­de půso­bit pří­liš polo­no­cen­t­ric­ky, ale čer­s­tvě po pře­čte­ní nej­no­věj­ší­ho romá­nu Olgy Tokar­c­zu­ko­vé ráda pře­dám pomy­sl­nou šta­fe­tu panu Pet­ru Vidlá­ko­vi, dvor­ní­mu pře­kla­da­te­li této pol­ské pro­za­ič­ky a drži­tel­ky Nobe­lo­vy ceny za lite­ra­tu­ru. Pře­klá­dat její tex­ty není vždy jed­no­du­ché, zvlášť ode­hrá­va­jí-li se v časech nám už pře­ce jen vzdá­le­něj­ších (jako je tomu v pří­pa­dě posled­ní­ho romá­nu Empuzjon) – Pet­ru Vidlá­ko­vi se to ale daří skvě­le, tak­že by mě zají­ma­lo, co je jeho povzbu­zo­vá­kem při pře­klá­dá­ní (nejen) Olgy Tokarczukové.