Vra­ti­slav Kadlec (1981) pochá­zí z Hořo­vic, pře­klá­dá z ang­lič­ti­ny, řadu let také půso­bil jako redak­tor a k tomu se sna­ží najít si čas na psa­ní vlast­ních tex­tů. Sho­dou okol­nos­tí se zave­dl pře­de­vším jako pře­kla­da­tel kní­žek pro děti, za což byl čty­ři­krát nomi­no­ván na Zla­tou stu­hu: dva­krát nomi­na­ci pro­mě­nil, a to u pře­kla­dů knih Cir­kus zlo­dě­jů a tom­bo­la zká­zyKrál Vrkú. V roce 2020 vydal sbír­ku poví­dek Hra­ni­ce lesa, za niž zís­kal Mag­ne­sii Lite­ru pro objev roku. Nedáv­no se pře­stě­ho­val do Lito­mě­řic a zami­lo­val se do luk na Lysé hoře.

Foto © Petr Machan

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

Ide­ál­ní samo­zřej­mě je, pokud je tako­vým povzbu­zo­vá­kem pří­mo pře­klá­da­ný text. Tedy pokud jde o dob­ře napsa­nou kníž­ku, kte­rá mi sty­lo­vě sed­ne a je nato­lik zábav­ná, že mě sama táh­ne vpřed a snad­no se pře­ne­su i přes zapekli­těj­ší mís­ta. Jinak se ovšem dopu­ju hlav­ně zele­ným a polo­ze­le­ným čajem — ten pod­le mě fun­gu­je lépe a jak­si ply­nu­le­ji než kafe. Na odblo­ko­vá­ní si občas dovo­lím i dvou­dec­ku vína, ale prá­vě jen jedi­nou dvou­dec­ku, s dal­ší­mi dec­ka­mi pak už výkon­nost rapid­ně kle­sá. Když se mi prá­ce doma u sto­lu neda­ří, jako restart někdy poslou­ží změ­na mís­ta, tak­že teď napří­klad nachá­zím úto­čiš­tě na zahrád­ce lito­mě­řic­ké čajov­ny Hóra. A koneč­ně pokud řeším tře­ba něja­kou zapekli­tou slov­ní hříč­ku, což se u dět­ských kní­žek, kte­ré hoj­ně pře­klá­dám, stá­vá dost čas­to, pomů­že i pro­cház­ka — za chůze se mi podob­né věci pro­mýš­le­jí lépe než vsedě. 

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Dalo mi spous­tu rados­ti ze skvě­lých kní­žek a tvůr­čí prá­ce, uspo­ko­je­ní z nad­še­ných čte­nář­ských reak­cí a mož­nost být tak tro­chu svým vlast­ním šéfem, i když to mož­ná není vždyc­ky jen výho­da, pro­to­že jako mana­žer vlast­ní­ho času mám znač­né limi­ty. Prá­vě čas je asi to, co mi pře­klá­dá­ní vza­lo nej­víc. Ale zkou­ším na tom tro­chu zapracovat… 

Co se vám při překladu nejvíc nepovedlo?

Pár hloupých chyb, kte­ré šly vět­ši­nou na vrub mé roz­tr­ži­tos­ti, by se asi našlo. Tak tře­ba u jed­né čtyř­díl­né dět­ské série jsem prv­ní díl pře­klá­dal z pra­cov­ní­ho PDF­ka dřív, než kni­ha vyšla v ori­gi­ná­le. Autor­ka pak ve finál­ní ver­zi pro­ved­la něko­lik téměř nepa­tr­ných změn a jed­na z nich spo­čí­va­la v tom, že z něja­ké­ho záhad­né­ho důvo­du, snad kvů­li gen­de­ro­vé vyrov­na­nos­ti, změ­ni­la pohla­ví jed­né ved­lej­ší posta­vy — šlo o malič­ké­ho skřít­ka a v ori­gi­ná­le se změ­na pro­je­vi­la v pod­sta­tě jen při­dá­ním dvou pís­men v celé kni­ze: na dvou mís­tech zkrát­ka autor­ka nahra­di­la zájme­no he zájme­nem she. Bohu­žel jsem si toho vši­ml až při pře­klá­dá­ní dru­hé­ho dílu, a pro­to­že v češ­ti­ně se na roz­díl od ang­lič­ti­ny gra­ma­tic­ký rod pro­je­vu­je doce­la výraz­ně, pří­sluš­né­mu skřít­ko­vi už v celé sérii zůstal rod mužský. 

A snad bych to ani neměl při­zná­vat, ale u jed­né del­ší kníž­ky, kte­rou jsem pře­klá­dal tro­chu ve spě­chu, mi vypadly dva odstav­ce tex­tu. Děj se bez nich obe­šel, tak­že si toho doteď nikdo nevši­ml — já sám jsem to zjis­til až po vydá­ní úpl­nou náho­dou. Mám je pře­lo­že­né v šuplí­ku a sli­bu­ju, že jest­li kníž­ka někdy zno­vu vyjde, dopl­ním je tam… 

Na čem zrovna pracujete?

Teď zrov­na tro­chu odpo­čí­vám u pře­kla­du dvou úpl­ně kra­tič­kých dět­ských kní­žek. Jsou o dvou kama­rá­dech, Zají­co­vi a Pásov­ci, a jde o tako­vou lehce psa­nou sérii pří­hod malých zví­řá­tek z jed­no­ho vel­ké­ho lesa… K tomu pro­čí­tám sazbu dal­ší dět­ské kni­hy, kte­rá by měla vyjít v Hos­tu: jme­nu­je se Hubert a Kro­moby­čej­ná Miri a vyprá­ví dojem­ný, vel­mi cit­li­vě a při­tom s vti­pem poda­ný pří­běh malé Miri­am, kte­ré se stýská po táto­vi a kte­rá se roz­hod­ne nacvi­čit pan­to­mi­mic­ké před­sta­ve­ní, aby tátu pře­svěd­či­la, že si ji má s sebou odvést k cir­ku­su. No, a za pár dní se musím vrh­nout na prv­ní díl dal­ší fan­ta­sy série pro mlad­ší čte­ná­ře, pro kte­rou ješ­tě nemám vymyš­le­ný čes­ký název… 

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Aktu­ál­ně mě odvá­dí od prá­ce děsi­vě tlus­tý román Led pol­ské­ho spi­so­va­te­le Jacka Duka­je v pře­kla­du Micha­e­la Ale­xy a Micha­ly Bene­šo­vé. Ačko­liv si někdy říkám, že kni­hy del­ší než tři sta nor­mostran by se měly v zájmu fyzic­ké­ho a dušev­ní­ho zdra­ví pře­kla­da­te­lů zaká­zat, a vím, že ani tahle bichle, kte­rá jich má asi tři­krát tolik, se nepře­klá­da­la prá­vě lehce, jako čte­nář jsem roz­hod­ně rád, že se nako­nec vyva­li­la na svět­lo svě­ta. Navíc mám občas tro­chu dojem, že my, pře­kla­da­te­lé z ang­lič­ti­ny, zapla­vu­je­me trh na úkor kole­gů, kte­ří se věnu­jí jiným jazy­kům, tak­že jsem vděč­ný za všech­ny vyda­né titu­ly, jež tuhle dispro­por­ci napra­vu­jí. Vzhle­dem k roz­sa­hu mi asi bude ješ­tě chvil­ku trvat, než celý Led pře­lous­kám, ovšem zatím na mě půso­bí jako úžas­ně ima­gi­na­tiv­ní, vyna­lé­za­vě napsa­ný, filo­zo­fu­jí­cí a při­tom napí­na­vý, a navíc skvě­le pře­lo­že­ný text. Pří­běh se ode­hrá­vá v alter­na­tiv­ní his­to­rii dva­cá­tých let dva­cá­té­ho sto­le­tí, kde Var­ša­va dosud pat­ří k car­ské­mu Rus­ku a svě­tem se zvol­na šíří záhad­né ledo­vé orga­nismy, kte­ré doká­žou čte­ná­ře při­mra­zit do křes­la na dlou­hé hodiny.