Dag­mar Heeg (1982) vystu­do­va­la slo­ve­nis­ti­ku a srov­ná­va­cí sla­vis­ti­ku na Uni­ver­zi­tě Kar­lo­vě v Pra­ze. Během stu­dia absol­vo­va­la dva stu­dij­ní semest­ry ve Švý­car­sku (na uni­ver­zi­tě v Ber­nu a v Curychu) a tři semest­ry ve Slo­vin­sku (na filo­zo­fic­ké fakul­tě v Lubla­ni). Po stát­ni­cích půso­bi­la osm let jako vědec­ká asi­s­tent­ka na katedře sla­vis­ti­ky uni­ver­zi­ty v Sal­cbur­ku a ved­le toho se věno­va­la odbor­ným a mar­ke­tingo­vým pře­kla­dům z něm­či­ny a slo­vin­šti­ny. Vítr ji nako­nec zavál do Němec­ka, kde se do pře­klá­dá­ní pono­ři­la napl­no. V posled­ních čtyřech letech se pozvol­na etablu­je i v oblas­ti kniž­ních pře­kla­dů, zatím pře­de­vším v popu­lár­ně-nauč­né lite­ra­tu­ře a belet­rii pro děti, ale ráda by své obzo­ry coby kniž­ní pře­kla­da­tel­ka postup­ně roz­ší­ři­la i o jiné žánry. 

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

Těším se na pri­ma pocit, kdy mi domů při­jdou autor­ské výtis­ky pře­lo­že­né kni­hy nebo kdy svůj pře­klad uvi­dím ve výklad­ní skří­ni knih­ku­pec­tví. Po letech dři­ny, kdy nad někte­rý­mi komerč­ní­mi tex­ty nechá­vám duši, jen­že kro­mě spo­ko­je­né­ho zákaz­ní­ka se nikdy nikdo nedo­zví, že vypi­lo­va­ná čes­ká ver­ze je z mého pera, mi fyzic­ký výtisk pře­lo­že­né kni­hy dopřá­vá pocit jaké­ho­si sebe­u­spo­ko­je­ní. Je to doce­la para­dox, pro­to­že lite­rár­ní pře­kla­da­tel je v pod­sta­tě nevi­di­tel­ná oso­ba, ale pořád je vidi­tel­něj­ší než tře­ba pře­kla­da­tel kata­lo­gu kla­ví­rů nebo více­ja­zyč­ných popis­ků v muzeu. Snad se jed­nou dočkám doby, kdy se situ­a­ce na čes­kém kniž­ním trhu vyvi­ne tak, že lite­rár­ní pře­klad bude nále­ži­tě finanč­ně ohod­no­cen a jako povzbu­zo­vák bude fun­go­vat tře­ba i vidi­na tuč­né­ho honoráře.

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Mám dvě libůst­ky, kte­ré pře­klá­dá­ní plnou měrou uspo­ko­ju­je: bažím po zají­ma­vých infor­ma­cích a ráda se nimrám v jazy­ko­vých jevech. To prv­ní si hoj­ně dopřá­vám při pře­kla­dech odbor­ných tex­tů a popu­lár­ně-nauč­né lite­ra­tu­ry (jen mě mrzí, že nejsem schop­ná všech­ny ty infor­ma­ce dlou­ho­do­bě udr­žet v hla­vě), jazy­ko­vé výzvy zdo­lá­vám zase hlav­ně při kre­a­tiv­ních pře­kla­dech. Pře­klá­dá­ní mi toho tedy dalo hod­ně, jeli­kož ale nejsem typic­ký pře­kla­da­tel-intro­vert, občas mi vylo­že­ně chy­bí kon­takt s lid­mi a tro­cha toho pra­cov­ní­ho adre­na­li­nu. Kom­pen­zu­ji si to občas­ným tlu­mo­če­ním a pre­zen­cí na kniž­ních veletrzích.

Máte nějakou vtipnou historku o spolupráci s redaktorem? Co se vám při překladu nejvíc nepovedlo?

Vtip­né jsou pře­kle­py, kte­ré člo­věk při pře­kla­du sem tam vypro­du­ku­je a ve vlast­ním tex­tu už je pak pro „autor­skou sle­po­tu“ sám nevi­dí (a jsou-li to exis­tu­jí­cí slo­va, nepod­trh­ne mu je ani soft­ware při kon­t­ro­le pra­vo­pi­su). To se pak mys­lím jazy­ko­vý redak­tor mnoh­dy doce­la poba­ví a já se řežu smí­chy při zanáš­ce redakč­ních úprav. Takhle už jsem do tex­tu omy­lem pro­pa­šo­va­la „viry a bate­rie“, „spol­če­nost se sádlem v cen­t­ru Ber­lí­na“, „tebe se to taky hýká“, „skříp­la si prs ve dve­řích“, „mají noha­té zku­še­nos­ti“, „vypa­da­la jako její doj­ni­ce“ a v posled­ním pře­kla­du pro Host jsem si těs­ně před ode­vzdá­ním do redak­ce vychy­ta­la pře­klep „hos­té hor­ské cha­ty na sobě míva­li pro­po­ce­ná tri­ka, turis­tic­ké kalho­ty a ponor­ky“. Po něko­li­ka hodi­nách sou­stav­né prá­ce na počí­ta­či (někdy i vli­vem nesou­stav­né prá­ce umě­le pře­ru­šo­va­né výsky­tem potom­ků v domác­nos­ti) upa­dá pozor­nost a člo­věk něja­ké ty chy­by nase­ká, ale vět­ši­nou jsou to drob­nos­ti. Zrov­na vče­ra jsem v pozd­ních večer­ních hodi­nách komu­ni­ko­va­la přes Mes­sen­ger s odbor­nou redak­tor­kou ohled­ně pře­kla­du jed­né fak­to­gra­fic­ké kni­hy a napsa­la jí, že ta „bud­li­ka­ce má 180 stran“. Naštěs­tí jsem to tak­to „nebud­li­ko­va­la“ v tiš­tě­ném tex­tu. Za vychy­tá­ní všech tako­vých pře­kle­pů, jazy­ko­vých, gra­ma­tic­kých a význa­mo­vých pře­hma­tů a sty­lis­tic­kých krko­lom­nos­tí jsem nesmír­ně vděč­ná pozor­ným jazy­ko­vým redaktorům.

Na čem zrovna pracujete?

Minu­lý týden jsem do redak­ce Hos­ta ode­vzda­la pře­klad dru­hé­ho dílu němec­ké kri­mi­nál­ní série o vší­ma­vém vraž­dě­ní z pera Kar­s­te­na Dus­se­ho — ten­to­krát bude mít sebe­re­a­li­zač­ní chout­ky Björ­no­vo vnitř­ní dítě a skon­čí to, jak jinak než vraž­dou. Teď jsem se vrh­la zno­vu na pře­klad pub­li­ka­ce o němec­ké his­to­rii Tep­lic nad Metu­jí — to je tako­vý můj pře­klad na pokra­čo­vá­ní, podob­ně jako jiné pro­jek­ty týka­jí­cí se Brou­mov­ska a jeho původ­ních obyvatel.

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Loni mě pohl­ti­la sága Osmý život (pro Bril­ku) němec­ky píší­cí gru­zín­ské spi­so­va­tel­ky Nino Hara­tischwi­li­o­vé v pře­kla­du Micha­e­ly Škul­téty, ale abychom si šta­fe­to­vý kolík nepře­dá­va­li v němec­ko­ja­zyč­ném spor­tov­ně-pře­kla­da­tel­ském druž­stvu, sáh­nu po Pta­čím dom­ku Evy Mei­je­ro­vé, kte­rý pro Host z nizo­zemš­ti­ny pře­lo­ži­la Vero­ni­ka ter Harm­sel Havlí­ko­vá. Je to romá­no­vá bio­gra­fie se spous­tou sub­til­ních momen­tů z pta­čí­ho a lid­ské­ho živo­ta. Vymy­ká se lite­rár­ní všed­no­den­nos­ti, a při­tom pojed­ná­vá o úpl­ně všed­no­den­ních momen­tech ucho­pe­ných tak tro­chu jinak.