Jana Liš­ko­vá (1984) pře­klá­dá ze špa­něl­šti­ny, kata­lán­šti­ny a ang­lič­ti­ny. Věnu­je se lite­rár­ní­mu pře­kla­du, pře­kla­dům pro dabing a řadu let pra­co­va­la v nakla­da­tel­ství Host. Do češ­ti­ny pře­lo­ži­la dílo chil­ské autor­ky Mar­ce­ly Serra­no­vé, dět­ské kni­hy ze série Agus a pří­šer­ky nebo dět­ské obra­zo­vé pub­li­ka­ce Ainy Bestar­do­vé. V sou­čas­né době má na sta­rost pro­pa­ga­ci a pro­jek­to­vý manage­ment v Měst­ské knihov­ně v Táboře.

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

Stá­vá se mi, že povzbu­zo­vák ani není potře­ba. To v oka­mži­cích, kdy řeším něja­kou pře­kla­da­tel­skou zapekli­tost nebo pře­klad bás­ně. Mozek se roz­je­de na vyš­ší obrát­ky a chr­lí jeden nápad za dru­hým — a já to pros­tě milu­ju. Pokud se ale baví­me o dnech, kdy to takhle samo nejde, a kaž­dý tako­vé máme, tak nedám dopus­tit na dobrou kávu a čoko­lá­du. A taky se na chví­li zved­nout od sto­lu a pořád­ně si zaspor­to­vat a vyčis­tit hlavu.

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Tohle by bylo na del­ší poví­dá­ní. Pře­klá­dá­ní mi dalo mož­nost sebe­re­a­li­za­ce v oblas­ti, kte­rá je mi nej­bliž­ší. Kni­hy, jazy­ky a „vyší­vá­ní“ tex­tů jsou ingre­di­en­ce, jež potře­bu­ju ke štěs­tí, a jsem ráda, že se mi je daří míchat v růz­ném pomě­ru i ve své pro­fes­ní kari­é­ře, kte­rá se odbý­vá přes den, zatím­co k pře­kla­du use­dám večer. Inten­ziv­ní sou­stav­ná prá­ce, hlu­bo­ké spo­luby­tí s tex­tem, pře­mýš­le­ní nad nuan­ce­mi, kte­ré mohou běž­né­mu čte­ná­ři unik­nout, to vše v sobě má něco až medi­ta­tiv­ní­ho. Stá­vá se mi, že mě pře­klad oslo­ví i na osob­ní úrov­ni. Povíd­ky z kni­hy Slad­ká nevděč­ni­ce se mi tře­ba i po letech vyba­vu­jí při růz­ných pří­le­ži­tos­tech. A ano, je nut­né vypo­čí­tat i ztrá­ty: o něco méně vol­né­ho času a spán­ku, tro­chu hor­ší kon­dič­ka (od dlou­hé­ho vyse­dá­vá­ní u počí­ta­če). Za nor­mál­ních okol­nos­tí bych je pro­hlá­si­la za zane­dba­tel­né, pře­de­vším tu posled­ní, ale roky na rodi­čov­ské dovo­le­né mě nau­či­ly cenit si kaž­dé pro­spa­né noci a dob­ře vážit síly.

Máte nějakou vtipnou historku o spolupráci s redaktorem?

Vtip­né momen­ty samo­zřej­mě nasta­nou. Nedám dopus­tit na redak­tor­ku a býva­lou kole­gy­ni Kris­ti­nu Nesve­do­vou, kte­rá mě už něko­li­krát las­ka­vě pro­ved­la pro­ce­sem korek­tur a diplo­ma­tic­ky, ale aser­tiv­ně zko­ri­go­va­la chy­by a nepřes­nos­ti, jichž jsem se dopus­ti­la. Ale nej­vtip­něj­ší his­tor­ku mám se saze­čem. V kni­ze Deset žen je těhot­ná žena, kte­ré prask­ne plo­do­vá voda a jde za svým part­ne­rem, aby ji dove­zl do porod­ni­ce. On sedí roz­va­le­ný v křes­le a sle­du­je fot­bal, podí­vá se na ni a pro­ho­dí: „Počkej chvi­lič­ku, už bude konec prv­ní tře­ti­ny.“ Pro­šlo to pře­kla­dem, redak­cí, až pan sazeč Jar­da Bulí­ček nás při sáze­ní tex­tu upo­zor­nil, že fot­bal tře­ti­ny fakt nemá. A dodnes jsem mu vděč­ná za to, že tuhle botu odlovil.

Na čem zrovna pracujete?

Mám teď na sto­le jed­nu lahůd­ku: kni­hu pro děti s čaro­děj­nic­kou tema­ti­kou. A jak jsem mlu­vi­la o těch pře­kla­da­tel­ských zapekli­tos­tech, tak tady je špek hned ve jmé­ně pro­ta­go­nist­ky. Není úpl­ně leh­ké vymys­let jmé­no, kte­ré by zně­lo drs­ňác­ky čaro­děj­nic­ky a při­tom v sobě skrý­va­lo růžo­vo­fi­a­lo­vou bar­vu, pro­to­že tahle čaro­děj­ni­ce je hod­ně osobitá.

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Pokud nezná­te, urči­tě si pře­čtě­te kni­hu od Muriel Bar­be­ry­o­vé Růže sama ve skvě­lém pře­kla­du Evy Slád­ko­vé. Je to totiž oprav­du neo­by­čej­ný čte­nář­ský zážitek.