Lucie Bre­gan­to­vá (nar. 1990) je pře­kla­da­tel­ka a nakla­da­tel­ská redak­tor­ka. Během stu­dií ang­lis­ti­ky se zařek­la, že pře­klá­dat v živo­tě nebu­de, přes­to má na kon­tě už přes desít­ku titu­lů. Její srdeč­ní zále­ži­tos­tí jsou krat­ší pró­zy hope­pun­ko­vé autor­ky Bec­ky Cham­ber­so­vé, ale se stej­nou chu­tí pře­klá­dá i belet­rii jiných žánrů nebo tře­ba kníž­ky pro děti. 

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

Jed­no­znač­ně čas. Niko­li ten zbý­va­jí­cí do ode­vzdá­ní, ale ten, kte­rý pře­kla­du můžu reál­ně v danou chví­li věno­vat. Jako dnes — doma ukli­ze­no, zby­tek rodi­ny na cestách a pře­de mnou dlou­hé, slad­ké odpo­led­ne, kte­ré budu moct věno­vat jen a pou­ze pře­kla­du. To si pak při­pra­vím svo­je pra­cov­ní dou­pě (někdo by mož­ná řekl spíš čaro­děj­nic­kou chý­ši vzhle­dem k počtu sví­ček, pochyb­ných sere­pe­ti­ček a zapá­le­ných von­ných tyči­nek, no a v kon­vi­ci taky bub­lá jaký­si podezdře­lý odvar z bej­lí), nadech­nu se, pono­řím do tex­tu a už jen s nad­še­ním čekám, kam dopla­vu ten­to­krát. Tako­váh­le kon­ste­la­ce se ovšem nena­ma­ne tak čas­to, jak by bylo záhod­no, tak­že pak nastu­pu­je kla­sic­ký troj­boj kafe — čoko­lá­da — pani­ka z deadlinu.

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Vza­lo mi napří­klad ilu­ze o jaké­ko­li objek­ti­vi­tě — a vlast­ně si mys­lím, že je to dob­ře. Jeden text by deset pře­kla­da­te­lů pře­lo­ži­lo desetkrát jinak a všech­ny vari­an­ty by moh­ly být napros­to skvě­lé. Pře­klad mi neu­stá­le uka­zu­je, že kaž­dý jsme jedi­neč­ný, vidí­me svět po svém a nejde jen tak snad­no říct, že zrov­na moje brý­le jsou ty jedi­né správ­né. Ráda bych řek­la, že mi tím pádem pře­klá­dá­ní dalo i jis­tou poko­ru, ale na tak sil­ná slo­va si asi netrou­fám. Nicmé­ně obrov­ským darem pře­kla­da­tel­ství je ješ­tě jed­na věc — hlu­bo­ká prá­ce. Ten stav, kdy se do tex­tu napl­no pono­řím, žiju v něm, mozek zabí­rá na plné obrát­ky a strán­ky ubí­ha­jí­cí pod ruka­ma ani nevní­mám, je něco fan­tas­tic­ké­ho. Asi pro­to se k pře­kla­du stá­le vra­cím, i když to někdy zna­me­ná pra­co­vat po prá­ci nebo sedět za počí­ta­čem mís­to toho, abych trá­vi­la čas s rodinou. 

Máte nějakou vtipnou historku o spolupráci s redaktorem?

Jed­nou se mi sta­lo, že mi pře­klad redi­go­val redak­tor, se kte­rým jsme si… pros­tě tak úpl­ně nesed­li. Nedo­ve­du vlast­ně přes­ně říct proč, ale spo­lu­prá­ce zkrát­ka nešla tak hlad­ce, jak jsem byla zvyk­lá. A pak jsem se jed­nou ocit­la v pub­li­ku pře­kla­da­tel­sko-redak­tor­ské bese­dy, kde došla řeč prá­vě i na komu­ni­ka­ci mezi pře­kla­da­te­lem a redak­to­rem. A jeden redak­tor si postě­žo­val, jak se mu zdá, že když si s pře­kla­da­te­li jen vymě­ňu­je komen­tá­ře ve Wor­du, čas­to dochá­zí k nepo­cho­pe­ní, zby­teč­né­mu mrze­ní, a že kdy­by si mís­to toho moh­li spo­lu sed­nout nad tex­tem u kafe, asi by to vypa­da­lo úpl­ně jinak. Jeho jmé­no jsem se nikdy nedo­zvě­dě­la, ale jaký­si šes­tý smy­sl mi říkal, že se obje­vi­lo v tirá­ži jis­té kni­hy hned ved­le toho mého. A že kdy­bychom si to kafe spo­lu oprav­du dali, byla by z toho nako­nec nad­še­ná přá­tel­ská debata.

Na čem zrovna pracujete?

Po del­ší době jsem se zase pono­ři­la do vod young adult, ten­to­krát s pří­jem­ně horo­ro­vým a mytic­kým náde­chem. Kni­ha je o velšské hrob­ni­ci, kte­rá spo­leč­ně s nesmě­lým kar­to­gra­fem mapu­je jis­tý kou­zel­ný les… a kosí u toho oživlé kostrou­ny seke­rou. Může se vlast­ně kosit seke­rou? Las­ka­vé čte­nář­stvo jis­tě pro­mi­ne. Kaž­do­pád­ně lahůd­ko­vá zále­ži­tost, tak ako­rát do dlou­hých sych­ra­vých pod­zim­ních večerů.

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Pro­to­že pro Host neje­nom pře­klá­dám, ale do odcho­du na mateř­skou jsem měla také pod redak­tor­ský­mi kří­d­ly pře­kla­do­vou belet­rii a kri­mi, kde se to skvě­lý­mi pře­kla­dy jen hemží, vybí­rá se mi těž­ko. Dovo­lím si ale dopo­ru­čit jed­nu ze svých srd­co­vek — geni­ál­ně zábav­nou kri­mi Vraž­di vší­ma­vě v pře­kla­du Dag­mar Heeg. Milu­ju tex­ty, kte­ré se nebe­rou pří­liš váž­ně, a Dáše se poved­lo tu leh­kost, humor­nost a také bizar­ní kom­bi­na­ci akč­ní kri­mi s popu­lár­ní min­d­ful­ness vystih­nout napros­to skvěle.