Roma­na Bičí­ko­vá (1986) vystu­do­va­la pře­kla­da­tel­ství a tlu­moč­nic­tví na FF UK v Pra­ze, pře­klá­dá a tlu­mo­čí z ang­lič­ti­ny a špa­něl­šti­ny. Nej­rad­ši se věnu­je dět­ské lite­ra­tu­ře a belet­rii pro mlá­dež, ale nebrá­ní se ani lite­ra­tu­ře fak­tu, pro Host pře­ved­la do češ­ti­ny mimo jiné už něko­lik knih o fot­ba­le. Čte­ná­ři ji mohou znát díky pře­kla­dům YA romá­nů Holly Bour­ne­o­vé, komik­su Srd­cervá­či nebo série Fot­ba­lá­ci. Špa­něl­sky se nau­či­la v Mexi­ku, pro­to jí bylo vel­mi blíz­ké pro­stře­dí romá­nu Šepot včel od Sofie Sego­via. Od této autor­ky brzy vyjde v jejím pře­kla­du dal­ší kni­ha s názvem Jan­ta­ro­vé slzy

Jaký je váš nej­ob­lí­be­něj­ší povzbu­zo­vák při překládání?

Upřím­ně — a tohle nej­spíš pla­tí pro řadu pře­kla­da­te­lů a pře­kla­da­te­lek — úpl­ně nej­vět­ší povzbu­zo­vák je neú­pros­ně se blí­ží­cí ter­mín ode­vzdá­ní. Ale jinak jsem v tomhle spíš tra­di­ci­o­na­list­ka, vysta­čím si s vel­kým hrn­kem zele­né­ho čaje dopo­led­ne a kafem odpo­led­ne, a když je kri­ze nej­vět­ší, při­jdou na řadu bon­bo­ny Vexta (toto není v žád­ném pří­pa­dě pro­duct pla­ce­ment, oprav­du je mám úpl­ně nej­rad­ši). A pokud musím pře­klá­dat poz­dě do noci (což se stá­vá), zapá­lím si von­nou svíč­ku s něja­kou povzbu­di­vou vůní.

Co vám pře­klá­dá­ní dalo a co vám vzalo?

Jakož­to intro­vert si nej­víc vážím toho, že se díky pře­klá­dá­ní můžu vídat s lid­mi, jen když doo­prav­dy chci. A jako typ „sova“, kte­rý před­vá­dí nej­lep­ší výko­ny spíš nave­čer, jsem ráda, že si můžu orga­ni­zo­vat prá­ci pod­le sebe a nemu­sím cho­dit na osmou někam do kan­ce­lá­ře (v osm ráno mi mozek ješ­tě oprav­du moc nefun­gu­je, nej­lep­ší inspi­ra­ci chy­tám až po osmé večer). A co mi pře­klá­dá­ní vza­lo? Asi nebu­du jedi­ná, kdo odpo­ví, že mož­nost být nechut­ně boha­tá — i já musím lite­rár­ní pře­klad „doto­vat“ dal­ší pra­cí oko­lo, mám štěs­tí, že se mi ho daří kom­bi­no­vat s tlu­mo­če­ním, kte­ré mě taky baví. Uvi­dí­me, jak dlou­ho ješ­tě bude ten­to model „udr­ži­tel­ný“.

Máte něja­kou vtip­nou his­tor­ku o spo­lu­prá­ci s redak­to­rem? Co se vám při pře­kla­du nej­víc nepovedlo?

Sko­ro se mi chce neskrom­ně říct, že se mi vždyc­ky všech­no poved­lo, ale prav­da je spíš tako­vá, že nezda­ry a tra­pa­sy z pamě­ti vytěs­ňu­ju, tak­že na žád­ný extra špek (nepo­čí­tám-li tře­ba pře­hléd­nu­tou větu, omy­lem vyne­cha­ný odsta­vec — jed­nou mi vypadla i celá kapi­to­la — nebo svůj celo­ži­vot­ní pro­blém s mě/​mně) si asi jen tak nevzpo­me­nu. A co se spo­lu­prá­ce s redak­to­ry týče, vět­ši­nou nechá­vám v ode­vzda­ném pře­kla­du poznám­ky v komen­tá­řích — věc­né, dopl­ňu­jí­cí, vysvět­lu­jí­cí a tak. Ale čas­to si do nich během pře­kla­du ješ­tě píšu svo­je vlast­ní povzde­chy a postře­hy, kte­ré pak při pro­čí­tá­ní před ode­vzdá­ním doře­ším a sma­žu. Jed­nou se mi ovšem poda­ři­lo svo­je sou­kro­mé komen­tá­ře v tex­tu nechat a redak­tor se mohl potr­hat smí­chy. Od té doby redak­to­rům a redak­tor­kám občas zpes­t­řu­ju prá­ci tím, že jim do komen­tá­řů při­pi­su­ju, co vtip­né­ho mě zrov­na napadlo, růz­né pro­je­vy zou­fal­ství nad auto­ro­vý­mi podiv­ný­mi libůst­ka­mi a tak dále. Zatím je to vět­ši­nou poba­vi­lo, tak snad je tím nezač­nu štvát.

Na čem zrov­na pracujete?

Prá­vě teď se věnu­ju komik­su ze svě­ta Fot­ba­lá­ků, což je moje oblí­be­ná fot­ba­lo­vá série pro mlad­ší čte­ná­ře od Rober­ta San­ti­a­ga. Komiksy obec­ně pře­klá­dám ráda, pro­to­že před­sta­vu­jí zase tro­chu jinou výzvu než sou­vis­lý lite­rár­ní text — a prá­vě růz­no­ro­dost pře­kla­da­tel­ské prá­ce je jed­na z věcí, kte­rá mě baví nej­víc. No a fot­bal je moje dru­há láska.

Jaký pře­klad z Hos­ta doporučujete?

Mám moc ráda švéd­skou lite­ra­tu­ru a těší mě, že ji Host vydá­vá. Pře­de­vším bych vyzdvih­la per­fekt­ně pře­lo­že­nou sérii Vel­ké sto­le­tí, kte­rou pře­klá­da­la Hele­na Mato­cha. A její pře­klad romá­nu Tady byla Britt-Marie bude mít navždy čest­né mís­to v mojí knihovničce.