Vystu­do­va­la čín­skou a ang­lic­kou filo­lo­gii na FF UP, moder­ní čín­skou lite­ra­tu­ru stu­do­va­la v dok­tor­ském pro­gra­mu na Katedře čín­ské­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry Pekingské uni­ver­zi­ty a na ÚDV FF UK. V nakla­da­tel­ství Ver­zo­ne zalo­ži­la kniž­ní edi­ci Xin. Za pře­klad romá­nu Čty­ři kni­hy byla roku 2014 nomi­no­vá­na na cenu Mag­ne­sia Lite­ra v kate­go­rii pře­kla­do­vá kni­ha. Vlast­ní pře­kla­dy a člán­ky pub­li­ku­je také časo­pi­sec­ky, pře­de­vším v revue Sou­vis­los­ti, kde při­pra­vo­va­la rubri­ku „Čín­ské bis­tro“. V roce 2020 psa­la pra­vi­del­ný slou­pek „Vol­ně pře­lo­že­no“ do časo­pi­su Host.
V roce 2016 jí bylo jako prv­ní Češ­ce v his­to­rii udě­le­no čín­ské stát­ní vyzna­me­ná­ní Spe­cial Book Award of Chi­na for Young Scholars.

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

Smích. Občas potu­tel­ný, vět­ši­nou vnitř­ní, nad skry­tým vtíp­kem nebo pove­de­nou hříč­kou, kte­ré obje­vím nebo nao­pak zase scho­vám do tex­tu a kte­ré mi redak­tor pak občas vyškrt­ne, pro­to­že baví jen mě. Neče­ka­né obje­vy ces­tou. Ale dlou­ho­do­bě fun­gu­je nej­spo­leh­li­vě­ji jedi­ně režim a disciplína.

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Dalo? To bychom tu byli do zítř­ka… Dalo mi snad všech­no pod­stat­né, co může­te od pro­fe­se chtít. Smys­lu­pl­nou náplň prá­ce. Radost. Mož­nost a vlast­ně i nut­nost neu­stá­lé­ho růstu. Neu­vě­ři­tel­ná setká­ní. Přá­te­le. Rela­tiv­ní svo­bo­du vol­by. Luxus být paní své­ho času a nemuset se den­ně potý­kat se soci­o­pa­tic­kým nad­ří­ze­ným nebo neschop­ným kole­gou. Spous­tu čaje. A dnes již poměr­ně sluš­nou sbír­ku kali­gra­fií, kte­ré mi věno­va­li „mí“ auto­ři, to je beze­spo­ru vel­ká výho­da pře­klá­dá­ní z čín­šti­ny. A vza­lo? Exis­tenč­ní jis­to­tu nemá nikdo, i když ta míra nejis­to­ty je u pře­kla­dů z lite­ra­tu­ry, kte­rá není žáda­ná, a už vůbec ne main­stre­a­mo­vá, výraz­ně vyš­ší než obvyk­lá. Ale i v tom­to ohle­du jsem spíš zís­ka­la: hrdost na to, co se přes všech­na pro­ti­ven­ství poved­lo dokázat.

Co se vám při překladu nejvíc nepovedlo?

Vím o jed­nom doce­la zábav­ném kik­su: ve vyprá­vě­ní o dra­ma­tic­kém útě­ku jsem napsa­la, že hrdi­na sko­čil na kapo­tu nákla­ďá­ku, a tak svým pro­ná­sle­do­va­te­lům uni­kl. Dodnes tam chudák povlá­vá na kapotě.

Na čem zrovna pracujete?

Pan­de­mie mě při­nu­ti­la najít si zaměst­ná­ní, tak­že mám opro­ti dří­vějš­ku mno­hem méně času, ale pus­ti­la jsem se do pře­kla­du povíd­ky Jiří­ho Daníč­ka Čín­ské zelí, netra­dič­ně do čín­šti­ny. Dou­fám, že je otisk­ne časo­pis Svě­to­vá lite­ra­tu­ra.

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Z nej­no­věj­ších Grand­ho­tel nad pro­pas­tí v pře­kla­du Pet­ra Fantyse.