„Dítě není jiný živo­čiš­ný druh. Je to malý člo­věk se stej­ně vel­ký­mi smut­ky a radost­mi, jaké mají dospě­lí. Jenom jazyk je jiný, a ten jsme zapo­mně­li. Naštěs­tí ne všich­ni. Pet­ra Sou­ku­po­vá ‚dět­šti­ně‘ doko­na­le rozu­mí a umí v ní skvě­le vyprá­vět pří­běhy. Dokon­ce tak dob­ře, že to baví i dospě­lé. Mož­ná je nako­nec jed­no, kdo toho Sníž­ka vlast­ně zabil, ale když chce­te mlu­vit se svým malým člo­vě­kem nebo i s tím, kte­ré­ho máte pořád někde v sobě, měli bys­te to číst,“ uve­dl Miroslav Balaštík, šéf­re­dak­tor nakla­da­tel­ství Host. 

S dět­skou kníž­kou Kdo zabil Sníž­ka? vol­ně sou­vi­sí i autor­či­na při­pra­vo­va­ná kni­ha pro dospě­lé Nej­lep­ší pro všech­ny, kte­rá vyjde v lis­to­pa­du. Obě kni­hy se ode­hrá­va­jí ve stej­ném čase i pro­stře­dí a jed­na z ved­lej­ších postav dět­ské kni­hy se stá­vá hlav­ní posta­vou kni­hy pro dospě­lé. „Tyhle dvě kníž­ky pat­ří a nepat­ří k sobě. Jed­na je i není sou­čás­tí té dru­hé, stej­ně jako dítě je a není sou­čás­tí svých rodi­čů. A až vám kni­ha-dítě a kni­ha-rodič postup­ně vypo­ví své pří­běhy, pocho­pí­te, že to nejsou ani dva pří­běhy samo­stat­né, ani dvě půl­ky jedi­né­ho cel­ku. Špat­ně se to vysvět­lu­je. Ale je to podob­né, jako když jed­na ruka vez­me dru­hou,“ shr­nu­je Tomáš Bal­dýn­ský, novi­nář, herec, pro­du­cent a sce­náris­ta, autor­čin spo­lu­pra­cov­ník a život­ní partner.

Obě pod­zim­ní kniž­ní novin­ky Pet­ry Sou­ku­po­vé zařa­dil herec Lukáš Hej­lík do pro­gra­mu scé­nic­ké­ho čte­ní LiS­tO­Vá­Ní; obě vyjdou také jako audi­ok­ni­hy ve vyda­va­tel­ství OneHotBook.