ČTVRTEK 11. 5.

10.00, Ros­te­me s kni­hou: Petr Váša, Mag­da­le­na Ruto­vá: Raj­čaťá­ci a Baná­ni. Workshop pro žáky 2. až 6. tříd
11.00, Stá­nek nakl. Host: Auto­gra­mi­á­da Pet­ra Váši a Mag­da­le­ny Rutové

11.00, Autor­ský sál: LEGO: Pří­běh nej­slav­něj­ší hrač­ky na svě­tě. Pro žáky 3. až 6. tříd

16.00, Ros­te­me s kni­hou: LEGO: Pří­běh nej­slav­něj­ší hrač­ky na svě­tě. Pro širo­kou veřejnost

PÁTEK 12. 5.

10.00, Ate­li­ér Jaho­da: Jakub Špi­čák, Pet­ra Luko­vic­so­vá: Kubí­ko­va ces­ta. Workshop pro žáky 2. až 3. tříd

14.00, Autor­ský sál: Pet­ra Kla­bou­cho­vá: U sever­ní zdi, Ale­xan­der Sta­f­fa: Nási­lí
15.00, Stá­nek nakl. Host: Auto­gra­mi­á­da Pet­ry Kla­bou­cho­vé a Ale­xan­de­ra Staffy 

15.00, Pen­klu­bov­na: Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá: Dům pod náměstím

16.00, Čes­ký roz­hlas 100: Petr Šesták: Kon­ti­nu­i­ta parku

16.00, Autor­ský sál: Čes­ká lite­ra­tu­ra cizí­ma oči­ma: od Švej­ka k Hav­lo­vi. Bese­da s Aleksan­de­rem Kaczorowským
17.00, Stá­nek nakl. Host: Auto­gra­mi­á­da Aleksan­de­ra Kaczorowského 

17.00, Lite­rár­ní sál: Iva Hadj Moussa: Haví­řo­vi­na, Vik­to­rie Hani­šo­vá: Nedě­le odpoledne
18.00, Stá­nek nakl. Host: Auto­gra­mi­á­da Ivy Hadj Moussa a Vik­to­rie Hanišové 

19.00, Lite­rár­ní sál: Pet­ra Sou­ku­po­vá: Nikdo není sám
20.00, Ves­ti­bul Křiží­ko­va pavi­lo­nu B: Auto­gra­mi­á­da Pet­ry Soukupové
POZOR: pro­dej na stán­cích bude ukon­čen v 19 hodin, poté nebu­de mož­né kni­hu zakou­pit. Pokud si chce­te kni­hu poří­dit, abys­te si ji necha­li v rám­ci auto­gra­mi­á­dy pode­psat, učiň­te tak pro­sím do 19. hodiny.

SOBOTA 13. 5.

10.00, Lite­rár­ní sál: Můj svět, moje pra­vi­dla. Bese­da s Kate­ři­nou Havlí­ko­vou (Lam­pář, lodi­vod­ka a kluk z továr­ny na slzy), Deni­sou Čer­nou, Petrou Mar­tiš­ko­vou a Lucií Orte­ga. Auto­gra­mi­á­da auto­rek pro­běh­ne od 12.40 v Lite­rár­ním sále.

11.00, Vel­ký sál: Ale­na Morn­štaj­no­vá: Les v domě
12.00, Stá­nek nakl. Host: Auto­gra­mi­á­da Ale­ny Mornštajnové

12.00, Lite­rár­ní salon: Ochut­náv­ka slo­ven­ské belet­rie v čes­kém pře­kla­du mj. s Bar­bo­rou Hrí­no­vou (Jed­no­rož­ci)

12.00, Pen­klu­bov­na: Lid­mi­la Kábr­to­vá: Čeká­ní na spoušť

13.00, Vel­ký sál: Kate­ři­na Tuč­ko­vá, Jaro­mír 99: Bílá Voda v limi­to­va­né edi­ci s ilu­stra­ce­mi Jaro­mí­ra 99
14.00, Stá­nek nakl. Host: Auto­gra­mi­á­da Kate­ři­ny Tuč­ko­vé a Jaro­mí­ra 99

15.00, Fan­ta­sy & sci-fi: Jak být auto­rem fan­tas­ti­ky a nezbláz­nit se z toho? Bese­da s Janem Hamou­zem, Zuza­nou Hartma­no­vou, Janem Kuci­nem, Petrou Macho­vou a Janem Urbanem
16.00, Ves­ti­bul Křiží­ko­va pavi­lo­nu B: Auto­gra­mi­á­da auto­rů fantastiky 

16.00, Ros­te­me s kni­hou: Ondřej Hra­bal, Alž­bě­ta Z. Göbe­lo­vá: Tasem­ni­ce hle­dá byt. Workshop pro děti 7+ i dospělé
17.00, Stá­nek nakl. Host: Auto­gra­mi­á­da Ondře­je Hra­ba­la a Alž­bě­ty Z. Göbelové 

18.00, Stá­nek nakl. Host: Auto­gra­mi­á­da Bar­bo­ry Hrínové

Podrob­né infor­ma­ce o dopro­vod­ném pro­gra­mu, vysta­vo­va­te­lích, cenách vstup­né­ho atd. nalez­ne­te na webu Svě­ta kni­hy.