Podrob­ně o kni­ze zde:

Recen­zi otiš­tě­nou v mimo­řád­ném „anket­ním“ vydá­ní pří­lo­hy Ori­en­ta­ce si může­te pře­číst zde:

V letoš­ním roč­ní­ku anke­ty jme­no­va­li její respon­den­ti ješ­tě tyto kni­hy nakla­da­tel­ství Host:

Jana Sou­ku­po­vá: Nepod­daj­ní aneb Nešlo to jinak (hla­so­val Ale­xan­der Balogh)

Jan Bala­bán: Povíd­ky (Jiří Černý)

Pet­ra Sou­ku­po­vá: Mar­ta v roce vetřel­ce (Tomáš Glanc)

Vítěz­slav Nezval: Bás­ně I (Jonáš Hájek)

Rad­ka Dene­mar­ko­vá: Kobold (Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá, Jana Klu­sá­ko­vá, Petr Kotyk)

Petr Král, Jan Štol­ba (eds.): Nej­lep­ší čes­ké bás­ně 2011 (Michal Horá­ček, Dora Kap­rá­lo­vá, Karel Thein)

Josef Jed­lič­ka: Kde život náš je se svou pou­tí; Krev není voda (Vít Janota)

Jan Bala­bán: Romá­ny a nove­ly (Blan­ka Kostřicová)

Per Olov Enquist: Jiný život (Pavel Kotrla)

Jan Bala­bán: Dílo (Pavel Kotr­la ─ mimo hodnocení)

Mar­tin Peci­na: Kni­hy a typo­gra­fie (Jakub Krč)

Vít Slí­va: Račí mor (Fran­ti­šek Mikš)

Jiří Tráv­ní­ček: Čte­ná­ři a inter­nau­ti. Oby­va­te­lé Čes­ké repub­li­ky a jejich vztah ke čte­ní (Karel Pio­rec­ký, Vít Slí­va, Mar­tin Stöhr ─ mimo hodnocení)

Ruko­pi­sy krá­lo­védvor­ský a zele­no­hor­ský (J. A. Pitínský)

Ota Filip: Vald­štejn a Lukre­cie (Karel Vysloužil)