Stříp­ky času spa­da­jí do young adult fan­tas­ti­ky, což je poměr­ně vel­ký skok opro­ti tvé­mu ste­am­pun­ko­vé­mu debu­tu Démon z East Endu. Co tě ved­lo k tako­vé změ­ně žánrů?
Vždyc­ky jsem brouz­da­la voda­mi, kte­ré před­sta­vo­va­ly okra­jo­vé lite­rár­ní sub­žán­ry. Moje úpl­ně prv­ní kni­ha Cvr­ček v kra­bič­ce byla sou­bo­rem dvou kyber­pun­ko­vých novel. Sbír­ka Žele­zo­noc a jiné podiv­nos­ti zahr­no­va­la širo­ké spek­trum od new wei­r­du až po hard sci-fi. Román Démon z East endu je zase ste­am­punk, ke kte­ré­mu mám vel­ký vztah, ale není to tak, že bych jiné žán­ry nechtě­la psát. Líbí se mi růz­no­ro­dost a expe­ri­men­to­vá­ní s obsa­hem i formou.

Urban fan­ta­sy, kam Stříp­ky času pat­ří, jsem si chtě­la napsat dlou­ho, ale vět­ši­nou potře­bu­ju sil­ný námět, kte­rý má pro mě smy­sl roz­ví­jet. Dost čas­to kon­cep­ty zavr­hu­ju, pro­to­že mi nako­nec nepři­jdou zají­ma­vé a nos­né. Pokud člo­věk vyu­ží­vá žánro­vá klišé, měl by s nimi umět zachá­zet ale­spoň tro­chu neob­vykle. Stříp­ky času mi poskyt­ly dobrou šan­ci vyu­žít mno­ho věcí, kte­ré mám ve fan­tas­ti­ce ráda, ale vět­ši­nou jsem se jim spí­še vyhý­ba­la. Young adult nemu­sí bavit jen mla­dé čte­ná­ře ani v kaž­dé kni­ze toho­to žán­ru nemu­sí být milost­ný troj­ú­hel­ník nebo dospí­vá­ní. Jde ale o to, aby čte­nář na tu hru s žánrem přistoupil.

Stříp­ky času dělí od tvé­ho prv­ní­ho romá­nu téměř čty­ři roky, proč ta dlou­há pauza? Psa­la jsi Stříp­ky celou tu dobu?
Démo­na z East Endu jsem psa­la asi tři roky. Když kni­ha vyšla, už jsem pra­co­va­la na dal­ším dílu, ale vzhle­dem k tomu, že se kro­mě psa­ní věnu­ju dal­ším koníč­kům, měla jsem poměr­ně dost jiných nároč­ných pro­jek­tů. Jsem wor­ko­ho­lik a čas­to to pak odne­se zdra­ví. Po vydá­ní kni­hy jsem měla něko­lik měsí­ců plných besed, akcí a před­ná­šek. Dost mě to vyčer­pa­lo a pak jsem se z toho sbí­ra­la víc než rok.

Pokud jde o psa­ní během těch čtyř let, tak vět­ši­nou pra­cu­ju na něko­li­ka věcech najed­nou. Teď mám tře­ba roze­psa­né asi čty­ři kni­hy. Když mám jed­né plné zuby, můžu dělat na dal­ší, což je výho­da. Pro­blém je, že sice píšu rych­le, ale dlou­ho s tex­tem pra­cu­ju, než jsem s ním spo­ko­je­ná. Vím, že dnes jsou na tom mno­hem lépe auto­ři, kte­ří doká­žou vychr­lit i něko­lik knih roč­ně, ale já nejsem ten typ. 

Stříp­ky času jsem zača­la psát jako oddych, pro­to­že psa­ní ste­am­pun­ku, nebo obec­ně lite­ra­tu­ry pro dospě­lé, je doce­la nároč­né. Musí­te stu­do­vat množ­ství mate­ri­á­lů a budo­vá­ní věro­hod­né detek­tiv­ní záplet­ky také není úpl­ně odpo­čin­ko­vé. Chtě­la jsem se na něčem odre­a­go­vat a už dlou­ho jsem měla v hla­vě jeden pří­běh, kte­rý vůbec neza­pa­dal mezi to, co vět­ši­nou píšu, ale nechtě­la jsem se ho vzdát, jen pros­tě čekal na tu správ­nou chvíli.

Pro­blém je také v tom, že kdy­ko­liv řek­ne­te, že jsou někde čaro­dě­jo­vé, vět­ši­na lidí si hned vzpo­me­ne na Harry­ho Potte­ra, když se zmí­ní­te o dra­cích, už je tu Era­gon, a když jsou tam upí­ři, samo­zřej­mě to evo­ku­je Stmí­vá­ní. Tomuhle srov­ná­vá­ní jsem se chtě­la vyhnout a pojmout svou kni­hu tro­chu jinak. Poku­si­la jsem se vytvo­řit sou­čas­nou Ost­ra­vu, kde žijí čaro­dě­jo­vé i magií obda­ře­ní lidé, kte­ří mají zvlášt­ní schop­nos­ti jako tře­ba vra­cet se v čase nebo při­mknout k sobě duše mrtvých. Sna­ži­la jsem se, aby posta­vy byly rea­lis­tic­ké a aby byl svět při­bliž­ně jako ten, ve kte­rém žije­me. Pro­to se v kni­ze nevy­hý­bám sou­čas­ným téma­tům ani exis­ten­ci­ál­ním pro­blé­mům, kte­ré v pod­sta­tě při­ve­dou hlav­ní hrdin­ku do nezá­vi­dě­ní­hod­né situace. 

V posled­ní době může­me pozo­ro­vat, že čeští auto­ři posou­va­jí kuli­sy svých pří­bě­hů „na čes­ké peri­fe­rie“, a je to i pří­pad Stříp­ků času. Čím je ti blíz­ká prá­vě Ostrava?
Mys­lím, že jsou tři typy čte­ná­řů fan­tas­ti­ky. Prv­ní vyhle­dá­va­jí kni­hy s vlast­ní­mi fan­ta­sy svě­ty, kde je všech­no vymyš­le­né, včet­ně jmen. Dru­zí si rádi pře­čtou pří­běh z naše­ho svě­ta, kte­rý se ale musí ode­hrá­vat mimo ČR, pře­váž­ně v Ame­ri­ce, a pak je to pro ně atrak­tiv­ní. Ti posled­ní pak klid­ně sáh­nou po pří­bě­hu z čes­ké­ho pro­stře­dí a vůbec jim to neva­dí, nebo to dokon­ce vyhle­dá­va­jí, pro­to­že to před­sta­vu­je něco blíz­ké­ho. Je to otáz­ka pre­fe­ren­cí a já osob­ně se fan­tas­ti­ce z tuzem­ské­ho pro­stře­dí nevy­hý­bám, ale před pár lety bylo poměr­ně těž­ké s ní pro­ra­zit a čes­ké loka­li­ty ani tuzem­ská jmé­na neby­ly při­jí­má­ny s nad­še­ním. Nicmé­ně doba pokro­či­la a já nevi­dím důvod se tomu vyhýbat.

Pod­le mě je dob­rý pří­běh dob­rý v jakých­ko­liv kuli­sách, kte­ré by ho měly ješ­tě umoc­nit. Mys­lím si, že člo­věk by měl psát o tom, co zná, a pro­to jsem si zvo­li­la pro­stře­dí rod­né Ost­ra­vy, i když je v mém podá­ní tro­chu alter­na­tiv­ní. Všech­na mís­ta se strikt­ně neří­dí sku­teč­nos­tí a mno­ho jich je dnes už spí­še v mých vzpo­mín­kách na to, jak měs­to vypa­da­lo, když jsem v něm byd­le­la. Ost­ra­va má úžas­ný genius loci, je to měs­to plné pro­ti­kla­dů se zají­ma­vou historií.

Kro­mě psa­ní se věnu­ješ i tvor­bě šper­ků a cospla­yi se ste­am­pun­ko­vou tema­ti­kou. Co tě prá­vě na tom­to téma­tu tolik baví? Najde­me jeho ozvě­ny i ve Stříp­cích?
V pat­nác­ti jsem zača­la s cospla­yem a výro­bou prv­ních kos­tý­mů. Dnes jsem za to ráda, pro­to­že mi to při­nes­lo cen­né zku­še­nos­ti. Nau­či­la jsem se šít a pra­co­vat s růz­ný­mi mate­ri­á­ly. Postu­pem času jsem ovšem zjis­ti­la, že mě moc neba­ví držet se před­lo­hy a že bych rad­ši tvo­ři­la své cha­rak­te­ry. Pak jsem na zahra­nič­ních akcích obje­vi­la ste­am­punk a nejen­že se mi to zalí­bi­lo na prv­ní pohled, ale zjis­ti­la jsem, že už v tom duchu v pod­sta­tě tvo­řím. Mám na něm ráda ty mož­nos­ti a vari­a­bi­li­tu. Je to život­ní styl, kte­rý je plný fan­ta­zie, a tvůr­čí člo­věk se v něm snad­no najde. Asi v roce 2010 jsem zača­la vyrá­bět ste­am­pun­ko­vé šper­ky, a tak ved­le kla­sic­kých tech­nik, jako jsou ketlo­vá­ní, kera­mi­ka, cín, vyrá­bím i z hodin­ko­vých sou­čás­tek, mědi nebo mosazi.

Ve Stříp­cích kupo­di­vu žád­ný ste­am­punk není. Nicmé­ně si mys­lím, že je tam dost patr­ný můj humor. Občas si neod­pus­tím něja­kou tu cynic­kou posta­vu a mám ráda, když ste­am­pun­ko­vý text půso­bí tak tro­chu archaic­ky. Samo­zřej­mě zále­ží na čte­ná­ři, jak mu tvůr­čí styl vyho­vu­je, mno­ho zahra­nič­ních auto­rů píše ste­am­punk hod­ně moder­ním způ­so­bem, ale pokud pra­cu­je­te s nad­sáz­kou, je těž­ké odhad­nout pra­vou míru, a stej­ně je to i s humo­rem, ero­ti­kou atd. Urban fan­ta­sy ze sou­čas­nos­ti nao­pak hod­ně sne­se, dají se v ní vyu­ží­vat pop­kul­tur­ní naráž­ky a vti­py, je to pro auto­ra v mno­ha ohle­dech zábavnější.

Něko­lik tvých pra­cí vyšlo i v zahra­nič­ních anto­lo­gi­ích. Jak se ti to poda­ři­lo? Mys­líš, že ti to nějak ote­ví­rá ces­tu k vět­ší­mu počtu čtenářů?
Hod­ně zahra­nič­ních anto­lo­gií i časo­pi­sů má ote­vře­né při­hla­šo­vá­ní, kam může povíd­ku zaslat kaž­dý. Edi­to­ři ji pak buď vybe­rou, nebo ne. Měla jsem něko­lik pře­lo­že­ných poví­dek, a tak jsem to zku­si­la a do pár anto­lo­gií se dosta­la. S kni­hou Ste­am­punk wri­ters around the world to bylo tro­chu jiné. Před pár lety roz­jel Kevin D. Ste­il pro­jekt Ste­am­punk hands around the world, kte­rý měl za úkol pro­po­jit ste­am­pun­ko­vou komu­ni­tu a uká­zat růz­né podo­by toho­to sty­lu. Do akce se mohl zapo­jit kdo­ko­liv a ani čes­ká komu­ni­ta samo­zřej­mě nemoh­la chybět.

Chtě­li jsme nejen při­bli­žo­vat ste­am­punk jeho fanouškům a lidem, kte­ří o něm moc nevě­dí, ale také uká­zat, že je to styl růz­no­ro­dý a že není tře­ba doko­la opa­ko­vat totéž. Ste­am­punk také nejsou jen ame­rič­tí auto­ři, píše se ve vel­kém i v mno­ha dal­ších zemích. Kevin při­šel s nápa­dem, že bychom moh­li udě­lat sbír­ku poví­dek, ale tako­vou, kde by autor pra­co­val se svou kul­tu­rou a his­to­rií, a začal kni­hu spo­leč­ně s dal­ší­mi lid­mi při­pra­vo­vat. Dlou­ho se zdá­lo, že pro­jekt nebu­de dota­žen do kon­ce, ale pak o kni­hu pro­je­vi­lo zájem nakla­da­tel­ství Luna Press a rázem to šlo samo. Kni­ha se dokon­ce ocit­la i v nomi­na­cích na BSFA. Jest­li mi to při­táh­lo něja­ké čte­ná­ře, to si nejsem jis­tá, v zahra­ni­čí mě zna­jí mno­hem více jako tvůr­ce kos­tý­mů a šper­ků. Moje ang­lič­ti­na bohu­žel není tak dob­rá, abych psa­la pří­mo v ní, a ani nemám pře­kla­da­te­le, tak­že zůstá­vám věr­ná čes­ké­mu prostředí.

Stříp­ky času půso­bí jako uza­vře­ný pří­běh, ale přes­to je zde pro­stor pro dal­ší vývoj udá­los­tí. Tak­že ta otáz­ka se pří­mo nabí­zí, chys­táš pokračování?
Ano, chys­tám. Respek­ti­ve jsou už sko­ro dokon­če­ná. Nejsem ovšem moc vel­ký fan­da sou­čas­né zápla­vy neko­neč­ných sérií, pro­to se sna­žím psát maxi­mál­ně tři díly kaž­dé kni­hy. Vzhle­dem k tomu, že jsem také váš­ni­vý čte­nář, chá­pu roz­mr­ze­lost lidí, když musí na vydá­ní něče­ho dal­ší­ho čekat roky. Mys­lím ale, že posta­vy i svět mají poten­ci­ál, se kte­rým se dá dále pra­co­vat, a v ústřed­ním pří­bě­hu vznik­lo dost věcí, kte­ré se dají dále roz­ví­jet. Nicmé­ně Stříp­ky fun­gu­jí jako samo­stat­ná kni­ha a toho bych se chtě­la držet i u dal­ších věcí, na kte­rých pra­cu­ju. Sna­žím se, aby ústřed­ní pří­běh byl uce­le­ný a vět­ši­nou i uza­vře­ný, při­čemž si ovšem nechá­vám pro­stor na dal­ší věci a men­ší dějo­vé lin­ky, kte­ré najdou své rozuz­le­ní v pokračování.

Foto autor­ky: Tomáš Dostál