Není to tak dáv­no, co byla pozi­ce čín­ské­ho sci-fi na kniž­ním trhu dia­me­t­rál­ně odliš­ná opro­ti nyněj­ší situ­a­ci. Potý­ka­lo se s výzva­mi, jako je úzký okruh čte­ná­řů, ale i s pře­káž­ka­mi poli­tic­ké­ho cha­rak­te­ru. To se zásad­ně změ­ni­lo, když se na scé­ně obje­vil Liou Cch’-sin s tri­lo­gií Vzpo­mín­ka na Zemi. Mezi­ná­rod­ní kniž­ní best­seller uchvá­til čte­ná­ře téměř ve čty­ři­ce­ti zemích světa.

Pro­blém tří těles, Tem­ný lesVzpo­mín­ka na Zemi. Tyto kni­hy během posled­ní deká­dy str­há­va­ly svě­to­vou pozor­nost a sbí­ra­ly čet­né ohla­sy. Kniž­ní sérii kom­bi­nu­jí­cí inte­lek­tu­ál­ní hloub­ku s napí­na­vou akcí dopo­ru­čo­val napří­klad Barack Oba­ma nebo Geor­ge R. R. Mar­tin. V roce 2015 Liou Cch’-sin zís­kal za Pro­blém tří těles jako prv­ní asij­ský spi­so­va­tel pres­tiž­ní cenu Hugo, a to v kate­go­rii nej­lep­ší román. Tří­díl­né ságy se po celém svě­tě pro­da­lo více než devět mili­o­nů výtis­ků, u nás série vyšla v pře­kla­du Ale­še Drob­ka v nakla­da­tel­ství Host a jenom prv­ní díl se může pyš­nit více než tři­ce­ti tisí­ci pro­da­ný­mi kusy.

Obsah z 'https://www.youtube.com/e[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.

Adap­ta­ce kniž­ní série, kte­rá změ­ni­la pohled na čín­ské sci-fi

Scé­ná­ře se cho­pi­li tvůr­ci seri­á­lu Hra o trů­ny — David Beni­o­ff a D. B. Weiss — spo­lu s Ale­xan­de­rem Woo, jemuž zku­še­nost s kniž­ní­mi adap­ta­ce­mi rov­něž nechy­bí. Prv­ní řada při­ná­ší v osmi epi­zo­dách pří­běh začí­na­jí­cí v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí a dove­de­ný až do sou­čas­nos­ti. Pět geni­ál­ních věd­ců napříč časem a kon­ti­nen­ty odha­lí nevy­svět­li­tel­ný roz­pad pří­rod­ních záko­nů a děsi­vou mimo­zem­skou hroz­bu, kte­ré lid­ská civi­li­za­ce čelí. Ambi­ce adap­ta­ce potvr­zu­je také vel­ko­rysý roz­po­čet, natá­če­ní prv­ní série stá­lo více než sto šede­sát mili­o­nů dola­rů. Fanouš­ky série jis­tě potě­ší, že všech osm epi­zod je nyní na Net­fli­xu k dis­po­zi­ci ke zhlédnutí.

— Člá­nek napsa­la Sabi­na Minářová