Než řek­ne­te hody hody jsou pře­váž­ně říkan­ky, byla to vel­ká pře­kla­da­tel­ská výzva zacho­vat jejich ryt­mus i důvtip?
Vlast­ně ani ne, pro­to­že jsem se hned při prv­ním čte­ní ori­gi­ná­lu sama poba­vi­la. Sko­ro se mi zdá, že nej­vět­ší pře­kla­da­tel­skou výzvou jsou nepo­ve­de­né před­lo­hy. Pokud máte sami for­mu­lo­vat něco, čemu ani jako čte­nář pří­liš nevě­ří­te, a to nejen co do děje či zachy­ce­ných myš­le­nek, ale zejmé­na jazy­ko­vě, sty­lis­tic­ky, jde to vel­mi těž­ko. Nezá­živ­né, nevy­na­lé­za­vé, nesla­né nemast­né výcho­zí tex­ty jsou téměř za trest. Pře­kla­da­tel se v pod­sta­tě musí s tex­tem zto­tož­nit, žít jím, aby ho doká­zal zda­ři­le zpro­střed­ko­vat. Při vtip­ných ver­ších pro děti vámi ryt­mus pro­stou­pí a sám řeše­ní napo­ví­dá, nebo ale­spoň odmí­tá ta, kte­rá do ryt­mu neza­pa­da­jí. Mám dva syny, a když byli malí, bás­nič­ky jsme si vyt­les­ká­va­li a oni doká­za­li poměr­ně spo­leh­li­vě dopl­ňo­vat rýmy hned napo­pr­vé. Pokud se řeše­ní neza­smě­je sám pře­kla­da­tel, nemů­že úsměv nebo smích čekat od čte­ná­řů, malých ani vel­kých. Před­škol­ním dětem samo­zřej­mě před­čí­ta­jí rodi­če, tak­že se musí bavit spo­lu. Díky tomu není potře­ba dět­ské „čte­ná­ře“ moc šet­řit pří­liš jed­no­du­chou slov­ní záso­bou. Já sama jsem ráda klu­kům vysvět­lo­va­la, co zna­me­na­jí slo­ži­těj­ší výra­zy. U slo­va „zákru­ta“ se dá s prc­kem na klí­ně skvě­le zatá­čet, „ko-ko-kolek­tiv“ kok­tat — roz­lo­ži­la jsem si do nich výraz „Zic­kzac­kwege“, na význam a zvu­ko­vou podo­bu. Autor­ka taky pou­ží­vá cizí slo­va, pro­to klid­ně sáh­nu po „kon­vo­ji“ a „špe­di­ci“. Něm­či­na je plná vtip­ných slo­že­nin, než je ale krko­lomně vytvá­řet, vybe­ru ty exis­tu­jí­cí jako „domobra­na“ nebo „zlo­duch“, a když už jsme u toho, v duchu ori­gi­ná­lu hle­dám co nej­šťav­na­těj­ší slo­ve­sa jako „kodr­cat“, „šmejdit“, „zbaš­tit“.

Při­chá­ze­lo to samo? Kolik času jste pře­kla­du muse­la věnovat?
Text Regi­ny Sch­war­zo­vé mi v dané chví­li asi vylo­že­ně sedl, byť jsem ho doslo­va vyse­dě­la. Pře­klá­da­la jsem ho totiž v pomy­sl­né kuka­ni, na zad­ním seda­dle ces­tou na dovo­le­nou. Pohl­til mě tak, že mi těch deset hodin uteklo jako nic — nemoh­la jsem nikam odbí­hat, nikde na mě nečí­ha­la žád­ná domá­cí prá­ce. Ako­rát to vyšlo. Mís­to spo­lu­jezd­ce za mě vzal mlad­ší syn a já mu s kaž­dou hoto­vou strán­kou pře­da­la kníž­ku, aby si pře­jel ori­gi­nál a pak sle­do­val ilu­stra­ce. Čet­la jsem mu svo­je čmá­ra­ni­ce ze sešit­ku a pod­le pohy­bu uší jsem vidě­la, jest­li se usmí­vá. To byla milá, oka­mži­tá a spo­leh­li­vá zpět­ná vazba.

Do jaké míry se řídí­te ilu­stra­ce­mi, kte­ré daný text doplňují?
Obráz­ky jsou samo­zřej­mě stě­žej­ní. Pře­klad s nimi musí sou­hla­sit a celo­strán­ko­vé ilu­stra­ce Iny Hat­te­nhaue­ro­vé jsou tak nabi­té vtíp­ky, že při­hrá­va­jí spous­tu řeše­ní. Kníž­ku může­te vzít do ruky klid­ně pode­sá­té a zno­vu obje­ví­te něja­kou novou drob­nost. Tím dáva­jí ilu­stra­ce pře­kla­da­te­li vol­nou ruku, kte­rou se tvo­ří mno­hem snáz. Když máte na výběr ze spous­ty zví­ře­cích pomoc­ní­ků při bar­ve­ní vají­ček a v jed­nom ver­ši se obje­ví bah­ňá­ci, kte­ří zobá­kem děla­jí pun­tí­ky, pro­to­že to v něm­či­ně zní legrač­ně, a mně se do rýmu hodí výraz zatáč­ka, kte­rýmž­to vzo­rem při­spí­va­jí šne­ci, sáh­nu zkrát­ka po nich. Jsou v tom machři. Nebo když se divo­čák cpe vajíč­ky, mís­to aby je bar­vil, a evi­dent­ně si je pepří, při­po­me­nu zkrát­ka, že to děla­jí všich­ni vep­ři, a navíc se nabí­zí vyu­žít dvoj­smys­lu, tak­že si veli­ko­noč­ní „hodo­vá­ní“ vyklá­dá jako pří­le­ži­tost k obžerství. 

Při­mě­ře­ně věku před­klá­dám svo­je výtvo­ry k redak­ci synům, i když už mě přerostli.

Jak to řeší­te, když je „vtí­pek“ v obráz­ku prak­tic­ky nepřeložitelný? 
Tak ho vycho­dím nebo vyžer­tu­ju. Někte­rá řeše­ní tak­zva­ně „na prv­ní dobrou“ jsem muse­la ože­let. Chtě­la jsem šala­moun­sky nalo­žit s jed­ním pla­kát­kem ve sle­pi­čí vile. Stá­lo na něm „Gol­de­nei“, což je váž­ně zapekli­tá jazy­ko­vá hříč­ka. Pohrá­vá si s ang­lic­kým „Gol­den Eye“, v něm­či­ně zní totiž vajíč­ko stej­ně jako v ang­lič­ti­ně oko. Na pla­ká­tu bylo vajíč­ko se slu­neč­ní­mi brý­le­mi, a tak jsem chtě­la utéct k módě a ke „Koko Cha­nel“. Eva Sed­láč­ko­vá mě ale upo­zor­ni­la, že pohled do hlav­ně kolem vajíč­ka je tak iko­nic­ký, že by to pře­ce jen něco z Bon­da chtě­lo. Pus­ti­la jsem si pro inspi­ra­ci video­klip s Tinou Tur­ner a man­žel si mě dobí­ral, jest­li takhle pra­cu­ju. Když jsem mu pro­blém pře­destře­la, chví­li jsme na téma špič­ko­va­li, až mě napadlo, že 007 se dá nakres­lit jako dvě vej­ce a sedmička.

U čeho jste se vy sama nej­víc zasmála?
U Male­div. To bylo taky nepře­lo­ži­tel­né. Na prv­ní strán­ce jsou smě­rov­ky „Ostern“, tedy Veli­ko­no­ce, a „Wes­tern“. Tak­že jsem muse­la zacho­vat veli­ko­noč­ní tema­ti­ku, pro­ti­kla­dy, směr a záro­veň prá­ci a odpo­či­nek. No a nako­nec jsem si řek­la, že by si moder­ní sle­pi­ce po vší dři­ně moh­ly klid­ně vyra­zit na něja­kou luxus­ní exo­tic­kou dovo­le­nou. I když jsou tyhle pohan­ské zvy­ky pro­ti křes­ťan­ské­mu zázra­ku Vel­ké noci jenom malé divy… 

Pře­klá­dá­te radě­ji kni­hy pro děti, nebo belet­rii pro dospělé?
Pro mě musí mít kníž­ka vždyc­ky náboj a něja­kou při­da­nou hod­no­tu. Fajn je i stří­dá­ní, tak­že po nároč­ném del­ším romá­nu se těším na aktiv­ní odpo­či­nek v podo­bě zdán­li­vě jed­no­du­ché kníž­ky pro děti. Ani ty nejde pře­klá­dat bez nasa­ze­ní. Musí se vypích­nout vtip nebo při­ro­ze­ně for­mu­lo­vat ich-for­ma, zachy­tit křeh­ká poe­ti­ka. Při­mě­ře­ně věku před­klá­dám svo­je výtvo­ry k redak­ci synům, i když už mě pře­rost­li. Teď abych tvor­bu pro děti poma­lu střá­da­la pro vnoučata.

A nej­dů­le­ži­těj­ší otáz­ka na závěr: Pouš­tí­te si u pře­klá­dá­ní píp hop, nebo dává­te před­nost rockerháčům?
Já pře­klá­dám zásad­ně bez hud­by. Ale pokud to jde, beru si prá­ci na zahra­du, tak­že píp hop je při­ro­ze­ná kuli­sa, a pro­to­že byd­lí­me na ven­ko­vě, dochá­zí vlast­ně občas i na ty rockerháče.

Najde­te všech 853 vajec a 325 kuřat? Kníž­ku Než řek­ne­te hody hody si může­te objed­nat s 15% sle­vou na host​br​no​.cz.