Když těs­ně před Váno­ci roku 2020 vyšel Sou­ku­po­vé román Věci, na kte­ré nastal čas, napsal reži­sér, doku­men­ta­ris­ta a vystu­do­va­ný soci­o­log Ivo Bys­tři­čan na své face­boo­ko­vé zdi tref­ný post, kte­rý začí­nal slo­vy: „Mezi strom­ka­ma jsme si v rodi­ně něko­li­krát komic­ky vymě­ni­li posled­ní kni­hu Pet­ry Sou­ku­po­vé. Pak jsme se někte­ří ese­meska­ma navzá­jem varo­va­li, ať to jako fakt rad­ši nečte­me. Nedba­li jsme a pak jsme si vymě­ňo­va­li dal­ší ese­mes­ky o těch děsech rodin­né­ho sou­ži­tí…“ A pokra­čo­val: „Řeše­ní pro­blé­mů jejích lite­rár­ních dru­hých se snad­no nabí­zí, když se čte­nář v myš­len­kách postup­ně s čím dál vět­ší nalé­ha­vos­tí vrá­tí zpět na prv­ní strán­ky vzta­hu. V čet­bě je samo­zřej­mě poz­dě, v tom sku­teč­ném vzta­hu ne, dokud se to nemlu­ve­ním nepo­dě­lá na ulti­mum. Při­čemž nikdo neví, kde má jeho neko­mu­ni­ka­tiv­ní vztah polo­čas roz­pa­du. Schop­nost Pet­ry Sou­ku­po­vé pood­krý­vat a nasvě­co­vat pato­lo­gic­ké mecha­nismy a nesou­dit, a při­tom tím inten­ziv­ním pocho­pe­ním nedo­slov­ně vzý­vat ke změ­ně, dokud je čas, je pod­le mě mimo­řád­ná.“ Doká­zal tak mimo pro­sto­ry pro recen­ze urče­né v „oby­čej­ném“ postu pro přá­te­le shr­nout sílu knih Pet­ry Sou­ku­po­vé — je to, jako by stří­da­vě leže­la pod poste­lí ve vaší vlast­ní lož­ni­ci a poři­zo­va­la ne nahráv­ku, ale rov­nou otisk situ­a­cí a stří­da­vě se pře­mís­ťo­va­la do hlav jed­not­li­vých akté­rů vzta­hu, když v odráž­kách mís­to uvo­zo­vek doří­ká­vá i to myš­le­né, ne jen to expli­cit­ně formulované.

Zatím­co Věci, na kte­ré nastal čas vychá­ze­ly ze vzta­hu, jenž už v zárod­ku nestál na pev­ných zákla­dech a neko­mu­ni­ka­ce v dal­ších letech ho nut­ně muse­la roz­dro­lit, autor­či­na novin­ka Nikdo není sám je děsi­věj­ší v tom, o jak har­mo­nic­ký a sou­lad­ný vztah se jed­ná — ale ani ten není ušet­ře­ný zkou­šek a pro­pa­dů. Sta­čí málo — a vlast­ně moc, pro­to­že tady se odka­zu­je k tomu zásad­ní­mu, ke slo­vu, kte­ré dnes tro­chu deval­vu­je­me nadu­ží­vá­ním: trau­ma. Trau­ma není nut­ně jen objek­tiv­ně děsi­vá zku­še­nost s vál­kou nebo nási­lím, trau­ma způ­so­bu­jí mno­hem jem­něj­ší a zdán­li­vě banál­ní situ­a­ce v dět­ství, v rodi­nách, kde nejde o bez­pod­mí­neč­nou lás­ku, ale o pozič­ní vál­ky, kte­ré mnoh­dy zane­chá­va­jí stej­né jizvy jako ty sku­teč­né, o zne­u­ží­vá­ní dětí k napl­ně­ní vlast­ních ambi­cí nebo o jejich ote­sá­vá­ní „stu­de­ným odcho­vem“ či v momen­tech, kdy na ně rodi­če pře­ha­zu­jí zod­po­věd­nost za vlast­ní nespo­ko­je­nost, zne­u­zná­ní nebo pocit obě­ti. Hrdin­ka Vero­ni­ka si v dět­ství uži­la svo­je — a zdá se, že jako mno­ho jejích reál­ných vrs­tev­nic, dneš­ních čty­ři­cát­nic, i ona doká­za­la ten kruh roze­tnout a svo­je trau­ma nepo­sí­lá dál, gene­ra­ci svých dětí ušet­ři­la a doká­za­la je vycho­vá­vat v las­ka­vos­ti a pocho­pe­ní, při­jí­má je bez pod­mí­nek, i když to zna­me­ná smí­řit se s jejich věč­ným civě­ním do mobi­lů a puber­tál­ní odta­ži­tos­tí. Dokud její mat­ka neze­mře­la a ona se nedo­sta­la do svě­rá­ku vlast­ní­ho nevě­do­mé­ho trau­ma­tu. Jak má pře­stat být tou posluš­nou dce­rou, když ve vzta­hu k rodi­čům i k dětem ztrá­cí samu sebe a ope­čo­vá­vá před­ně ty druhé?

Sou­ku­po­vá ve své nové kni­ze stří­dá hla­sy jed­not­li­vých zúčast­ně­ných, ten­to­krát ale „jede“ jen lin­ku mat­ka — dce­ra — syn. Chy­bí tu Vero­ni­čin man­žel, jehož hlas by mohl mozai­ku pří­bě­hu dokres­lit zase jinak, ve sku­teč­nos­ti ho však nepo­strá­dá­me nijak fatál­ně, dost mož­ná by jeho hlas roz­bil to, co má být sly­še­no pře­de­vším: že ženy, kte­ré dnes tak auto­ma­tic­ky nechá­vá­me pečo­vat o dru­hé, nema­jí neko­neč­no sil a nejsou stro­je. Soci­o­lo­gie pra­cu­je s ter­mí­nem „ředi­tel­ka domác­nos­ti“ a upo­zor­ňu­je tím na fakt, že sou­čas­né mat­ky nemuse­jí zvlá­dat jen péči o děti, dru­hou smě­nu v domác­nos­ti a svo­ji vlast­ní prá­ci (kte­rá se Vero­ni­ce začne hrou­tit nej­vi­di­tel­ně­ji, ovšem zda­le­ka ne jako jedi­ná), ale že to ony zastá­va­jí mana­žer­skou pozi­ci, to ony řeší sní­da­ně a sva­či­ny, tříd­ní schůz­ky a návštěvy léka­řů, zna­jí čís­lo na vete­ri­ná­ře pro domá­cí maz­líč­ky a mají pře­hled o kama­rá­dech svých dětí, jejich naro­ze­ni­nách a o tre­né­rech a vedou­cích zájmo­vých krouž­ků, do nichž děti dochá­ze­jí. Jak se v tom kolo­to­či nezbláz­nit, jak kočí­ro­vat víken­do­vé návštěvy u rodi­ny, kam se niko­mu ve sku­teč­nos­ti nechce, jak s dět­mi zažít hez­ké chví­le u fil­mu a kra­bi­ce s piz­zou, když je tře­ba hlí­dat správ­nou výži­vu a smys­lu­pl­ně strá­ve­ný čas? To všech­no, ovšem bez jakých­ko­li zjev­ných ape­lů nebo men­tor­ské anga­žo­va­nos­ti Sou­ku­po­vá ve svých romá­nech má. Její ženy jedou na dvě stě pro­cent, a nesta­čí to. „Děku­ju, je mi aj ze sebe zle, aby mně moh­lo být líp,“ napsal Ivo Bys­tři­čan v sou­vis­los­ti s Věc­mi, na kte­ré nastal čas — a nará­žel tím na roli mužů žen Pet­ry Sou­ku­po­vé, i mužů ve spo­leč­nos­ti obec­ně. Vero­ni­čin man­žel je beze­zbyt­ku opo­rou, kte­rou po mužích chce­me. Ale někdy ani to nesta­čí. Někdy je tře­ba léčit a hod­ně bola­vě ote­ví­rat svá dáv­ná trau­ma­ta — aby vám skr­ze to, že vám je zle, moh­lo být líp.
A jed­na chlá­cho­li­vá sku­teč­nost na závěr: Nikdo není sám není ani zda­le­ka tak tem­ná kni­ha o vzta­zích, jako byly Věci, na kte­ré nastal čas. Pokud se tedy shod­ne­me na tom, že Pet­ra Sou­ku­po­vá ve své tvor­bě mis­tr­ně poři­zu­je otis­ky našich živo­tů, může­me s úle­vou kon­sta­to­vat, že jsme z nej­hor­ší­ho ven­ku. Sta­čí být chví­li a pro­gra­mo­vě sám (sama) se sebou a pro sebe, ne jen pro druhé.

©David Koneč­ný