Před dvěma lety jste vydal povídkovou knihu Kolem Jakuba a získal za ni nominaci na Literu. Ještě předtím vám vyšly další povídky a jedna novela. Kdy jste se pustil do románu?

Román Zeptej se ďáb­la vzni­kl sou­běž­ně s povíd­ka­mi, kte­ré tvo­ří kni­hu Kolem Jaku­ba, a původ­ně měl ten text být sou­čás­tí povíd­ko­vé sbír­ky. Nako­nec se ale kon­cep­cí i roz­sa­hem osa­mo­stat­nil. Že z něj bude román, jsem původ­ně neče­kal. Jak dlou­hý bude výsled­ný text jsem ovšem zatím netu­šil u niče­ho, co jsem kdy napsal.

Jaká forma vám vyhovuje nejvíc — povídka, nebo delší útvary?

Nej­víc mi asi sedí útvar na pome­zí povíd­ky a nove­ly. Na povíd­ku jsem pří­liš roz­mách­lý (ostat­ně při vzni­ku Jaku­ba někte­ří zku­še­ní lite­rár­ní mata­do­ři dokon­ce roz­po­ro­va­li, že jde o povíd­ky), na romá­no­vou for­mu mám v tex­tech zase málo postav a pří­liš kon­cen­t­ro­va­ný děj. Kdy­si jsem v písem­kách z lite­ra­tu­ry na střed­ní ško­le pra­vi­del­ně nechá­val řádek s otáz­kou „Co je to nove­la?“ prázd­ný. Nikdy jsem si neza­pa­ma­to­val, co to je za útvar. Tak se mi to s léty vrá­ti­lo a vět­ši­na tex­tů jsou buď zkrá­ce­né, nebo pře­ta­že­né novely.

V nové knize Zeptej se ďábla se vracíte do období konce minulého režimu, novela Prak se odehrávala v protektorátu. Chcete svým psaním připomínat minulost?

Nikdy jsem o minu­los­ti psát nechtěl. Jen potře­bu­ji vysta­vit své posta­vy neče­ka­ným zkouškám a mez­ním situ­a­cím. Podob­ně jako se pří­z­niv­ci horo­rů rádi vysta­vu­jí stra­chu nebo počí­ta­čo­ví hrá­či vyhle­dá­va­jí napě­tí a akci, já musím v pří­bě­hu mít něco, co žene moji zvě­da­vost a nutí mě pro­psat se až k rozuz­le­ní. Nikdy nevím, jak a kde mnou psa­ný pří­běh skon­čí. Ta his­to­rie je jen ved­lej­ší efekt. Až mi inspi­ra­ce při­ne­se téma ze sou­čas­nos­ti, napíšu ho. Ostat­ně i Zeptej se ďáb­la vrcho­lí v dneš­ní době. A povíd­ka Dima o ukra­jin­ských děl­ní­cích, kte­rou jsem napsal loni, je také současná.

František Horák alias Rudej vztek je zajímavá postava. Jak se vůbec pro literární svět rodil? Znal jste někoho takového?

Ne, neznám niko­ho tako­vé­ho, ale jsem rád, že v ano­ta­cích na kníž­ku se jeho pře­zdív­ka i jeho „vyšet­řo­va­tel­ská“ minu­lost tak akcen­tu­je. Je to při­tom jen zástup­né téma. Ústřed­ním moti­vem je člo­věk na kon­ci ces­ty, člo­věk v té nej­ví­ce mez­ní situ­a­ci, o níž jsem mlu­vil v před­cho­zí odpo­vě­di. A pro­to­že nechci, aby byla pře­dem pro­zra­ze­na, jsem rád za vějič­ku zva­nou Rudej vztek. Budou­cí čte­nář jis­tě pocho­pí, co jsem měl touhle mlž­nou odpo­vě­dí na mysli.

Čas od času se v médiích objeví zpráva o tom, že dopadli někoho, kdo se podílel na nějakých dávných zločinech proti lidskosti. A pak se ukáže, že je to dnes docela milý a třeba i nemocný dědeček. Spousta lidí si asi řekne, že už by ho mohli nechat být, spousta dalších, že za to, co udělal, stejně neexistuje pořádný trest. Naloží nejvíc takovým lidem sám život?

To nedo­ká­žu posou­dit. Pří­stup k vině je vždy indi­vi­du­ál­ní. Je prav­da, že raci­o­na­li­za­ce a schop­nost vše si zdů­vod­nit a obhá­jit je v člo­vě­ku bez­bře­há, snad i jako obran­ný mecha­nis­mus. Vidím to občas i u sebe. Hry­za­jí­cí svě­do­mí jako u Dosto­jev­ské­ho Raskol­ni­ko­va v lidech bohu­žel roz­hod­ně nepře­va­žu­je. Také stran vyrov­ná­ní se s naší nedáv­nou minu­los­tí jsme se dosta­li na sle­pou kolej. Pří­klad — víme tře­ba, kdo z her­ců či zpě­vá­ků pode­psal a doná­šel. Na nich se vozí­me a skrz ně se vyme­zu­je­me. Ale mě zají­ma­jí jmé­na poku­ši­te­lů, kte­ří je k pod­pi­su nuti­li, jmé­na těch, kte­ří doná­še­ní poža­do­va­li. Ti zmi­ze­li jako pára nad hrn­cem a nám zby­li jen zástup­ní viní­ci, nezříd­ka spí­še sami obě­ti. Navíc kvů­li časo­vé­mu odstu­pu se už poma­lu dostá­vá­me do fáze, kdy je na vze­stu­pu sen­ti­ment, ide­a­li­za­ce a rela­ti­vi­za­ce spo­le­čen­ských dějů před Lis­to­pa­dem. Do téhle spo­le­čen­ské deba­ty ale novou kníž­kou opro­ti oče­ká­vá­ním moc nevstu­pu­ju a v tex­tu Zeptej se ďáb­la se sna­žím o odstup bez hod­no­tí­cí­ho sta­no­vis­ka. Stej­ně tak jsem se sna­žil v Pra­ku i v povíd­kách Kolem Jaku­ba, abych do děje nemon­to­val vlast­ní posto­je. Sta­čí, že mé posto­je jsou vyjá­d­ře­né vol­bou témat samotných.

Kniha zavede čtenáře i do prostředí sekt. Poznal jste takové prostředí osobně nějak zblízka?

Na stu­di­ích v Ústí jsem vypra­co­vá­val v rám­ci před­mě­tu Reli­gi­o­nis­ti­ka semi­nár­ní prá­ci zamě­ře­nou na okra­jo­vá nábo­žen­ská sdru­že­ní s řek­ně­me nezdra­vou mírou auto­ri­tář­ství. V rám­ci sbí­rá­ní pod­kla­dů jsem měl štěs­tí, že jsem potkal člo­vě­ka, kte­rý jed­no tako­vé spo­le­čen­ství doká­zal opus­tit a nebál se mi o něm vyprá­vět. Jinak se k podob­ným infor­ma­cím už z pod­sta­ty moc dostat nedá, tím méně ke svě­dec­tvím. A ten­krát mě zau­jal mimo jiné i smíř­li­vý tón toho člo­vě­ka a jeho tvr­ze­ní, že v onom spo­le­čen­ství je mno­ho lidí, kte­rým same­to­vá revo­lu­ce vza­la jis­to­ty, funk­ce a posta­ve­ní. Spo­le­čen­ství jim vrá­ti­lo pocit vlast­ní důle­ži­tos­ti a záro­veň jim dalo pev­ný řád výmě­nou za jis­té ome­ze­ní jejich lid­ské a občan­ské auto­no­mie, abych to tro­chu kulant­ně zaobalil.

A můžete prozradit, kdo je ten ďábel, kterého se podle titulu vaší knihy máme ptát?

Název odka­zu­je na jed­nu píseň, kte­rá je v tex­tu zmí­ně­na. Kaž­do­pád­ně sku­teč­ná odpo­věď na vaši otáz­ku čeká na čte­ná­ře uvnitř kníž­ky s úžas­nou obálkou.