Vez­mu to lehce osob­ně — pochá­zím z Pra­cha­tic, kde se natá­čel zná­mý seri­ál Chlap­ci a chla­pi. Tro­chu na něj odka­zu­je i ano­ta­ce k vaší kni­ze. Co se vám vyba­ví, když si na ten seri­ál vzpomenete? 
Při­znám se, že na seri­ál Chlap­ci a chla­pi si pří­liš nevzpo­mí­nám. Ale prav­di­vé­ho ztvár­ně­ní reál­né situ­a­ce v ČSLA z té doby se nedo­čká­te. Vel­mi dob­ře se mi ale vyba­vu­je film Copak je to za vojá­ka, na kte­rý jsme byli my, co jsme voj­nu v osm­de­sá­tých letech zaži­li, straš­ně naštva­ní. Proč? Pro­to­že nemá s rea­li­tou nic spo­leč­né­ho, je to abso­lut­ní fabu­la­ce, pou­há lež. Lidem se to líbí, je to asi řeme­sl­ně zvlád­nu­tá prá­ce s dob­rý­mi herec­ký­mi výko­ny, ale od začát­ku do kon­ce je to vylha­né, takhle to na voj­ně v těch letech oprav­du nechodilo.

Píše­te bez okol­ků o poni­žo­vá­ní, šika­ně, úděs­ných pod­mín­kách na voj­ně, o ztra­ce­ných dvou letech. Jak vzpo­mí­ná­te na svou vojnu? 
Co se týká té šika­ny a poni­žo­vá­ní — ano, píšu o ní bez okol­ků. A vím, že jsem vypus­til z láhve dži­na. Přes­to­že uběh­lo již tolik let, tak mi to s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí bude mít za zlé i spous­ta těch klu­ků, dnes už pánů v letech, co tím pro­šli. I po těch letech je to pro mno­ho z nich bola­vé mís­to. Člo­věk se těž­ko smi­řu­je s tím, že teh­dy selhal. Že se nedo­ká­zal posta­vit prv­ním rokem zlu a dru­hý rok se ho sám dopouš­těl. Pod­le zku­še­nos­tí mých a i dle míně­ní pana dok­to­ra Pro­ko­pa Tom­ka z VHÚ, kte­rý je asi nej­vět­ším odbor­ní­kem na ČSLA osm­de­sá­tých let, byla šika­na a mazác­ká voj­na běž­nou pra­xí asi v osm­de­sá­ti pro­cen­tech teh­dej­ších vojen­ských útvarů.

V kníž­ce se sna­žím vysvět­lit, jak bylo těž­ké a živo­tu nebez­peč­né se těm­to prak­ti­kám posta­vit. Neva­dí mi, že mi bude mít asi spous­ta vete­rá­nů za zlé, že jsem to zlo nene­chal pohřbe­né v minu­los­ti a zno­vu jsem jim ta bola­vá mís­ta při­po­mněl. Můj názor je, že pokud máme žít ve sluš­né občan­ské spo­leč­nos­ti, tak se musí­me v prv­ní řadě s tou minu­los­tí vyrov­nat, a ne si něco nalhá­vat a skrý­vat. Ale nelí­bí se mi ani spous­ta věcí v naší sou­čas­né demo­kra­cii, to by bylo na del­ší dobu.

Mys­lí­te, že je dob­ře, že byla povin­ná vojen­ská služ­ba zrušena?
Kdy­bys­te mi polo­žil otáz­ku ohled­ně zru­še­ní voj­ny před rokem 89, ani na chví­li bych neza­vá­hal: ihned, navždy, navě­ky a nikdy jinak. Dnes bych už tak radi­kál­ní nebyl. Když vidím spous­ty mla­dých klu­ků, kte­rým chy­bí poko­ra, fyzič­ka a pra­cov­ní návy­ky, tak si říkám, že by snad něco tako­vé­ho jako voj­na potře­bo­va­li. Tro­chu fyzič­ky, tro­chu dri­lu, tro­chu samo­stat­nos­ti. Jen­že je tu jeden vel­ký háček. Jak zajis­tit, aby to časem zase nesklouz­lo k něče­mu tako­vé­mu, čím jsme si muse­li pro­jít my?

Mno­ho lidí se to asi sna­ží vytěsnit…
S tím náhle­dem na tu voj­nu — to je asi na del­ší poví­dá­ní a pamět­ní­ci to vidí růz­ně. Někdo na voj­nu vzpo­mí­ná v dob­rém a ty špat­né chví­le z hla­vy vytěs­nil, jiný na ni nadá­vá dodnes, kaž­dý to má jinak. Já si na svou voj­nu nikdy niko­mu nestě­žo­val, bral jsem to tak, že chlap musí něco vydr­žet a že u někte­rých útva­rů na tom byli klu­ci dale­ko hůř než já. To samo­zřej­mě nemě­ní nic na tom, že to byly dva ztra­ce­né roky živo­ta, jak to píšu v tom mém povídání.

Jak dlou­ho vám psa­ní trva­lo? Vím, že v hla­vě jste kni­hu nosil dlouho…
Psa­ní kni­hy mi trva­lo něco přes rok. Jsou tam oprav­du jenom pří­ho­dy, kte­ré jsem pro­žil, viděl, kte­rých jsem se zúčast­nil. Ale v hla­vě jsem to měl stá­le, nevím, proč jsem to nena­psal dří­ve. Asi nebyl čas, nebo jsem k tomu musel dozrát. A i pak jsem text dával číst svým zná­mým, hlav­ně kole­go­vi z prá­ce, kte­rý zažil hod­ně tvr­dou voj­nu na Slo­ven­sku. I když je ke mně čas­to nevy­bí­ra­vý a může­me si říct sko­ro všech­no, pře­kva­pi­lo mě, že tohle oprav­du pochvá­lil a byl nad­še­ný. To mě posí­li­lo. K Hos­tu mám cito­vý vztah, v osm­de­sá­tých letech jsem měl samizda­to­vý časo­pis Host zapůj­če­ný a už teh­dy mě nadchla jeho gra­fic­ká úpra­va a výběr tex­tů. Pro­to jsem kníž­ku poslal vám.