Tou­žeb­ně oče­ká­va­né léto nasta­lo a s ním i čas dovo­le­ných. Máte dile­ma, kte­ré kni­hy s sebou na ces­ty vzít, aby zava­za­dlo neby­lo pří­liš těžké?

Abychom vám roz­ho­do­vá­ní uleh­či­li (a to doslo­va), máme pro vás oblí­be­né kniž­ní hity také jako paper­bac­ky — v bro­žo­va­ném vydá­ní, kte­ré je měk­ké, leh­ké a sklad­né. Vybí­rat může­te ze 120 titu­lů, toto léto navíc za akč­ní ceny od 199 Kč!

Že se o prázd­ni­nách nikam nedo­sta­ne­te? Tak se vydej­te do nej­růz­něj­ších kou­tů svě­ta s naši­mi pří­běhy! Pře­hled všech zlev­ně­ných paper­bac­ků najde­te na našem webu. Až do kon­ce srp­na jsou paper­bac­ky za akč­ní cenu v pro­de­ji také ve všech knih­ku­pec­tvích. A pro ty z vás, kte­ří dají na dopo­ru­če­ní, máme pár tipů:

Čes­ká republika

Ces­to­vat se nemu­sí jenom za hra­ni­ce. Pokud se roz­hod­ne­te zůstat v Čes­ku, moh­la by vám dělat spo­leč­nost kni­ha Nikdo není sám od Pet­ry Sou­ku­po­vé. Život Vero­ni­ky se zdá být napros­to idy­lic­ký. Má prá­ci, kte­rá ji baví, man­že­la, kte­rý jí rozu­mí, dvě nác­ti­le­té děti, s nimiž není žád­ný vět­ší pro­blém. S rodi­či sice nemá pří­liš dob­rý vztah, ale s dosta­teč­ným odstu­pem se dá zvlád­nout vše. Spo­ko­je­ný život se však záhy roz­pa­dá, když Vero­ni­ce umí­rá mat­ka. Její smrt spus­tí sled udá­los­tí, jež vedou k absurd­ním a trap­ným rodin­ným bitvám, kte­ré nemů­že nikdo vyhrát.

Pokud ješ­tě nezná­te tvor­bu Pet­ry Sou­ku­po­vé, může­te v rám­ci naší let­ní nabíd­ky sáh­nout i po jejích dal­ších titu­lech, jako jsou K moři, Nej­lep­ší pro všech­ny, Pod sně­hem, Zmi­zet ane­bo Věci, na kte­ré nastal čas.

A ješ­tě jed­na skvě­lá zprá­va pro milov­ní­ky sou­do­bé čes­ké belet­rie: do let­ní akce na paper­bac­ky jsme nově zařa­di­li také romá­ny Ale­ny Morn­štaj­no­vé. Za skvě­lou cenu nyní zakou­pí­te autor­či­ny kni­hy Sle­pá mapa, Hotý­lek, Hana, Tiché rokyLis­to­pád.

Fran­cie

Je-li vaší oblí­be­nou desti­na­cí Fran­cie, pak vás může oslo­vit Peter May, zna­lec fran­couz­ské­ho ven­ko­va. V napí­na­vém romá­nu Noč­ní brá­na se Enzo Macle­od, forenz­ní odbor­ník z oblí­be­né série Akta Enzo, vydá­vá po sto­pě dvou vražd, jež od sebe dělí víc než půl sto­le­tí. Je mož­né, aby spo­lu tak­to vzdá­le­né pří­pa­dy nějak sou­vi­se­ly? A co může mít spo­leč­né­ho nezná­mý muž, kte­rý zemřel v době váleč­né oku­pa­ce Fran­cie, a pro­slu­lý obchod­ník s umě­ním zavraž­dě­ný na pod­zim roku 2020?

Pokud tvor­bu Pete­ra Maye ješ­tě nezná­te, máte ide­ál­ní pří­le­ži­tost se s ní sezná­mit. V let­ní nabíd­ce najde­te hned jed­n­a­dva­cet titu­lů. Zakou­pit si může­te celé série Akta Enzo, Tri­lo­gie z ost­ro­va LewisČín­ské thrille­ry.

Dán­sko

Dán­sko je prý nej­šťast­něj­ší zemí s nej­šťast­něj­ší­mi oby­va­te­li na svě­tě. To však nepla­tí pro detek­ti­vy z oddě­le­ní Q, kte­ří dnes a den­ně vyšet­řu­jí zapekli­té pří­pa­dy. Neji­nak je tomu i v ner­vy drá­sa­jí­cím thrille­ru Chlo­rid sod­ný, již devá­tém pokra­čo­vá­ní série z pera Jus­si­ho Adle­ra-Olse­na. Čle­no­vé oddě­le­ní Q se ten­to­krát pono­ří do vyšet­řo­vá­ní úmr­tí výraz­ných osob­nos­tí a odha­lí hrůz­ný vzo­rec pacha­te­lo­va jed­ná­ní. Ve slo­ži­té covi­do­vé době se pus­tí do boje o čas, aby zabrá­ni­li dal­ší smr­ti. Spo­leč­ně s tou­to kni­hou jsou v let­ní akci i všech­ny před­cho­zí díly série Pří­pa­dy oddě­le­ní Q.

Švéd­sko

S kni­hou Pavouk od Lar­se Keple­ra se vydá­me do dal­ší země Skan­di­ná­vie, do Švéd­ska. V devá­tém dílu detek­tiv­ní série se Saga Baue­ro­vá a Joo­na Lin­na sna­ží vyře­šit kom­pli­ko­va­ný pří­pad séri­o­vé­ho vra­ha dřív, než zno­vu zaú­to­čí. Ale co když se nedá zasta­vit? A co když už jsou sami lape­ni v síti? A co zna­me­ná výhrůž­ná pohled­ni­ce, kte­rou Saga dosta­la před tře­mi lety?

Chce­te-li zůstat ve Švéd­sku, ale nejste pří­z­niv­ci detek­tiv­ní­ho žán­ru, sáh­ně­te po romá­nu Fredri­ka Backma­na Muž jmé­nem Ove — v bro­žo­va­ném vydá­ní ho najde­te pod titu­lem Muž jmé­nem Otto pod­le fil­mo­vé adap­ta­ce, v níž hlav­ní roli ztvár­nil Tom Hanks. Ten­to román o lás­ce, pořád­ném nářa­dí a o tom, proč je důle­ži­té jez­dit saa­bem, si zami­lu­je­te. A zkla­ma­ní nebu­de­te ani z auto­ro­vých dal­ších knih: Babič­ka pozdra­vu­je a omlou­vá se, Tady byla Britt-Marie, Úzkos­ti a jejich lidé či Med­vě­dín My pro­ti vám — prv­ní dva díly ze série Med­vě­dín.

Vesmír

Sní­te o ces­to­vá­ní za hra­ni­ce naší civi­li­za­ce? Liou Cch’-sin, nej­zná­měj­ší čín­ský autor science ficti­on, vás už mož­ná uchvá­til vel­ko­le­pou sci-fi sérií Vzpo­mín­ka na Zemi. Fas­ci­nu­jí­cí je rov­něž jeho ima­gi­na­tiv­ní povíd­ko­vá sbír­ka Tou­la­vá Země, jež vyprá­ví pří­běhy o slu­neč­ní smr­ti, mimo­zem­ských civi­li­za­cích nebo ces­to­vá­ní časem. Bude­te žasnout.

Všech­ny uve­de­né kni­hy a dal­ší vybra­né titu­ly v bro­žo­va­ném vydá­ní najde­te na našem e‑shopu i v knih­ku­pec­tvích po celé léto za zvý­hod­ně­nou cenu od 199 Kč.

Pře­je­me vám poho­do­vé léto plné neo­pa­ko­va­tel­ných příběhů!

— Napsa­la Hele­na Pospíšilová