Oceňovaní Jednorožci dávají prostor křehkým samotářům a věčným hledačům

Na letoš­ním Svě­tě kni­hy jsme měli tu čest uvést mimo jiné i slo­ven­skou spi­so­va­tel­ku Bar­bo­ru Hrí­no­vou, jejíž kniž­ní debut Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku ocenění …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Simona Barešová

Jmé­no Simo­na Bare­šo­vá jste už nej­spíš zazna­me­na­li. Napo­sle­dy tře­ba v dopo­ru­če­ních redak­to­rů Co číst na dovo­le­né? Simo­na je redak­tor­kou naší vlaj­ko­vé lodi — české …

Světová Alena Mornštajnová

Ale­na Morn­štaj­no­vá měla v červ­nu hned něko­lik důvo­dů k osla­vě: kro­mě kula­tin, k nimž jí pře­je­me vše nej­lep­ší, uply­nu­lo i deset let od vydá­ní její­ho prv­ní­ho románu …

Oblíbená letní slevová akce na paperbacky je zpět!

Doká­že­te si před­sta­vit léto bez kníž­ky? Pokud ne a na vašem noč­ním stol­ku, v kuf­ru, kros­ně či batůž­ku ješ­tě něja­ké to mís­to na nový pří­běh najde­te (a ono se najde …

Na kafe s překladatelkou: Romana Bičíková

Pokud vás zají­má, kdo pře­klá­dá všech­ny ty skvě­lé pří­běhy o Fot­ba­lá­cích, je to prá­vě Roma­na Bičí­ko­vá. Na hos­tov­ském kon­tě toho už má ale mno­hem víc, za všech­ny knihy …

Redaktorka non-fiction Eva Kecková o knize Padesátka

Před něko­li­ka lety jsem si pře­čet­la kni­hu o ženách 60+ a všem jsem o ní nad­še­ně vyprá­vě­la. Nyní jsem se redak­tor­sky pus­ti­la do kni­hy Pade­sát­ka, kte­rá pojed­ná­vá o …

Trojak Fresh

Bogdan Tro­jak při­chá­zí po dva­ce­ti letech s novou bás­nic­kou sbír­kou Uhrwerk. O jeho lite­rár­ních začát­cích, akti­vi­tách posled­ních let i bás­nic­kém návra­tu píše redaktor …

Co číst na dovolené? Naši redaktoři doporučují

Pře­mýš­lí­te, kte­ré kni­hy si zaba­lí­te do kuf­ru na let­ní dovo­le­nou? A tak tro­chu tápe­te v tom, co by moh­lo být to pra­vé čte­ní prá­vě pro vás? Naši redak­to­ři dostali …

Bianca Bellová jako první žena v historii získala evropskou EBRD Literature Prize

Pres­tiž­ní evrop­skou lite­rár­ní cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze obdr­že­la popr­vé v his­to­rii žena, a to čes­ká autor­ka Bian­ca Bello­vá za svou kni­hu Jeze­ro. V minu­los­ti byly na …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavlína Prokůpková

Sna­ží se o to, aby se vám do rukou dosta­la kni­ha, jejíž čet­ba bude ničím neru­še­nou pro­cház­kou růžo­vým sadem, přes­to je její prá­ce tak tro­chu nevi­di­tel­ná. Seznam­te se …

Fandím smazávání hranic mezi žánry, i fantastika může být literárně hodnotná

Jako by fan­tas­ti­ka pro­šla­pá­va­la podob­nou ces­tu jako před lety komiks — z žán­ru, na kte­rý čte­ná­ři i odbor­ná veřej­nost pohlí­že­li s despek­tem jako na něco, co je určené …

Marie Domská: Esmedill je to nejlepší, co společnost šedých elfů nabízí

Marii Dom­skou může­te znát jako autor­ku sci-fi poví­dek, kte­ré se dočka­ly uzná­ní hned v něko­li­ka lite­rár­ních sou­tě­žích. V nakla­da­tel­ství Host jí nyní vychá­zí románový …

„Naučila jsem se, že psaní vyžaduje svůj čas,“ říká Samantha Shannonová

V roce 2013 vyda­la román Kos­ti­čas (čes­ky 2014), prv­ní kni­hu z plá­no­va­né sed­mi­díl­né série, kte­rý záhy po vydá­ní obsa­dil před­ní příč­ky žeb­říč­ku best­selle­rů dení­ku The …

Znovu nalézám schopnost cítit údiv nad těmi nejprostšími věcmi

Hez­ké poča­sí je bás­nic­ká sbír­ka, v níž bás­ník Radek Ště­pá­nek pro­zkou­má­vá mož­nos­ti, jak najít rov­no­váhu v době kli­ma­tic­ké kri­ze, všu­dypří­tom­né­ho sucha a globálních …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Jakub Šilhavík

Je tu květ­no­vý díl naše­ho seri­á­lu, v němž vám před­sta­vu­je­me kole­gy z nakla­da­tel­ství Host, a s ním roz­ho­vor s Jaku­bem Šilha­ví­kem, kte­rý milu­je kni­hy z Hos­ta a ví, jak …