Překladatelství představuje v novém románu Babylon nástroj mocné magie

Už ve své tri­lo­gii Mako­vá vál­ka R. F. Kuan­go­vá uká­za­la, že se ani ve str­hu­jí­cím fan­ta­sy nebo­jí jít pro­ti čte­nář­ským oče­ká­vá­ním a má v plá­nu při­ná­šet ambiciózní …

Dvě šance na Magnesii Literu 2024

Orga­ni­zá­to­ři Mag­ne­sie Lite­ry uve­řej­ni­li po lon­g­lis­tu ( šir­ší nomi­na­ce s osmi titu­ly z Hos­ta) seznam finál­ních nomi­na­cí — tra­dič­ní tro­ji­ce knih v jednotlivých …

Na longlistu Magnesie Litery je osm knih z Hosta

Letoš­ní roč­ník kniž­ních cen Mag­ne­sia Lite­ra při­ná­ší hned něko­lik novi­nek. Jed­nou z nich je i změ­na v tak­zva­ném lon­g­lis­tu, kte­rý loni zahr­no­val jak nomi­no­va­né knihy, …

Alena Mornštajnová získala Český bestseller v kategorii Cena čtenářů

V pátek 1. břez­na 2024 pro­běh­lo v ost­rav­ském Domě kni­hy KNI­HCEN­T­RUM slav­nost­ní vyhlá­še­ní pět­a­dva­cá­té­ho roč­ní­ku Čes­ké­ho best­selle­ru, jenž tra­dič­ně oceňuje …

Na kafe s překladatelkou: Alžběta Lexová

V dneš­ním roz­ho­vo­ru vám před­sta­ví­me Alž­bě­tu Lexo­vou, pře­kla­da­tel­ku Zape­če­tě­né hrob­ky, mé nej­ob­lí­be­něj­ší série za posled­ních pár let. Na kon­tě toho má ale mno­hem víc, …

Těžké duše vyprávějí o metalu, ale možná mnohem víc o porozumění

Po nove­lách Šali­na do sta­ni­ce tou­ha, Démon ze síd­liš­tě a Haví­řo­vi­na vydá­vá­me dal­ší kni­hu Ivy Hadj Moussa. Jme­nu­je se Těž­ké duše a vyprá­ví o meta­lu — ale nejen o něm. …

Začátek března = Knižní festival Ostrava

Pokud se ve dnech 1. — 2. břez­na 2024 chys­tá­te na Kniž­ní fes­ti­val Ost­ra­va, pak vás srdeč­ně zve­me ke stán­ku nakla­da­tel­ství Host — najde­te nás pod čís­lem 100. Nabídneme …

Annette Bjergfeldtová: Zajímají mě lidé, kteří vypadají normálně, ale normální nejsou ani omylem

Kodaň­ská Píseň pís­ní Annet­te Bjer­g­fel­d­to­vé (z dán­šti­ny pře­lo­žil Robert Novot­ný) je výji­meč­ný román, ke kte­ré­mu mám potře­bu se stá­le vra­cet, ačko­li vyšel už před …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Michaela Dermauw

Peču­je o ty nej­dů­le­ži­těj­ší — naše auto­ry. Roč­ně zor­ga­ni­zu­je desít­ky akcí a tou pomy­sl­nou třeš­nič­kou na dor­tu je pří­pra­va fes­ti­va­lu Čes­ká vlna. Mode­ru­je bese­dy a má …

Díky nulové DPH jsme zlevnili více než 100 titulů

Zave­de­ní nulo­vé DPH nám umož­ni­lo zlev­nit někte­ré star­ší titu­ly, novin­ky budou dostup­něj­ší a záro­veň může­me důstoj­ně odmě­nit všech­ny, kte­ří kni­hy pro­vá­ze­jí na cestě …

Ediční plán jaro 2024

Na jaro si ješ­tě chví­li počká­me, ovšem na jar­ní edič­ní plán nakla­da­tel­ství Host už čekat nemu­sí­te — sdí­lí­me ho s vámi tady a teď! Lis­tuj­te, vybí­rej­te své favo­ri­ty a …

O zapeklitostech překladu aneb Proč je Malice v češtině Moc?

Názvy knih jsou čas­to oprav­do­vý pře­kla­da­tel­ský oří­šek. Napo­sle­dy jsme jeden tako­vý louska­li u kul­tov­ní fan­ta­sy Joh­na Gwyn­na Moc, ang­lic­ky Mali­ce. Proč zrov­na Moc? A …

Na kafe s překladatelkou: Daniela Orlando

Prv­ní pře­kla­da­tel­kou, kte­rou vám letos před­sta­ví­me, je skvě­lá Danie­la Orlan­do, díky níž už jsme si v češ­ti­ně moh­li pře­číst kni­hy o Skan­da­ro­vi a krvelačných …

Jantarové slzy dojmou lidským příběhem z obléhaného Královce

Mexic­ká spi­so­va­tel­ka Sofía Sego­via si romá­nem Šepot včel vyslou­ži­la vře­lé při­je­tí kri­ti­kou i čte­ná­ři, ostat­ně na čes­ké Data­bá­zi knih má ten­to román nebý­va­le vysoké …

Autorka podcastu Host mezi řádky: Překvapilo mě, kolik práce dá natočit jeden jediný díl

Před Váno­ci jsme zve­řej­ni­li prv­ní epi­zo­du pěti­díl­né série hos­tov­ské­ho pod­cas­tu Host mezi řád­ky. Kde se vzal nápad nato­čit pod­cast? Proč by si ho čte­ná­ři měli …