Psychologický román Srpny odkrývá málo diskutované téma manipulace

Gas­li­ghting. Ter­mín, se kte­rým se mno­zí z nás setká­va­jí popr­vé. Jed­ná se o for­mu mani­pu­la­ce, kdy se pacha­tel sna­ží v obě­ti vyvo­lat pochyb­nos­ti o jejím psychickém …

„I přes komické historky vidím mizerii chemlonové doby,“ říká novinář Jaromír Marek

Dva­cet let dělá roz­hla­so­vé­ho repor­té­ra. Jaro­mír Marek půso­bil v Indii, Afghá­nistá­nu nebo v zemích Afri­ky, od roku 2017 až do loň­ska jako stá­lý zahra­nič­ní zpravodaj …

Potkejme se na Dni dětí v Tržnici!

Tým z nakla­da­tel­ství Host se chys­tá na Den dětí v Trž­ni­ci, kte­rý se usku­teč­ní 1. 6. 2023 od 11.00 do 18.00 v Hole­šo­vic­ké trž­ni­ci v Hale 13 a oko­lí. Na našem stánku …

Na kafe s překladatelkou: Eva Sládková

Pokud ote­vře­te kte­rou­ko­li dět­skou kni­hu z Hos­ta pře­lo­že­nou z fran­couz­šti­ny, s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí v tirá­ži najde­te jmé­no báječ­né Evy Slád­ko­vé. Má na starosti …

Máme za sebou mimořádně úspěšný ročník Světa knihy

Ve dnech 11. až 14. květ­na 2023 jsme se zúčast­ni­li mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy Pra­ha. Letoš­ní 28. roč­ník, na kte­rý zavítalo …

Limitované edici nejúspěšnější knihy loňského roku vtiskl novou tvář výtvarník Jaromír 99

Zdá se, jako by to bylo tepr­ve vče­ra, ale ve sku­teč­nos­ti uply­nul už rok od chví­le, kdy nej­no­věj­ší romá­no­vý počin Kate­ři­ny Tuč­ko­vé Bílá Voda zamí­řil na pulty …

Příběh značky LEGO je rodinnou ságou, jež se zakládá na důvěře a pospolitosti

LEGO — Rodin­ný pří­běh nej­slav­něj­ší hrač­ky na svě­tě je titul pub­li­ka­ce, kte­rá čte­ná­ře sezna­mu­je se vzru­šu­jí­cí­mi ději­na­mi legen­dár­ní sta­veb­ni­ce. O iko­nic­ké hračce …

Když si nemůžete zaplavat, tak napište (postapokalyptický steampunkový pohádkový) příběh…

…říká autor­ka fan­task­ní pohád­ky pro dospě­lé v roz­ho­vo­ru s naším redak­to­rem fan­ta­sy a sci-fi Jiřím Ště­pá­nem. Před­sta­vu­je­me vám Kate­ři­nu Havlí­ko­vou, autor­ku knihy …

Zneužitá literatura

Pub­li­ku­je­me vyjá­d­ře­ní šéf­re­dak­to­ra nakla­da­tel­ství Host Mirosla­va Balaští­ka k romá­nu Les v domě Ale­ny Morn­štaj­no­vé, kte­rá čelí nař­če­ní, že námět pří­bě­hu opsa­la od …

Vítejte ve Spížce, malí čtenáři!

Mys­lí­te si, že košík ovo­ce a zele­ni­ny sto­jí­cí na pod­la­ze spí­že nemů­že odstar­to­vat úžas­ný pohád­ko­vý pří­běh? Chy­ba láv­ky! V kni­ze naší redakč­ní kole­gy­ně Kdo spí ve …

Na kafe s překladatelkou: Jana Lišková

Dal­ší pře­kla­da­tel­kou, kte­rou vám před­sta­ví­me, je Jana Liš­ko­vá. Díky ní už jste si v češ­ti­ně moh­li pře­číst ztřeš­tě­né pří­běhy o Agu­so­vi a pří­šer­kách, zapátrat …

Posílám ti velrybu, babi…

Hudeb­ni­ce a výtvar­ni­ce Mar­ti­na Trcho­vá napsa­la kníž­ku s názvem Babi. Napsa­la ovšem není úpl­ně přes­né: vzni­kl komiks beze slov, kte­rým autor­ka pro­po­ji­la svět své …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Dana Blatná

Zají­má vás, jak se kníž­ka čes­ké­ho spi­so­va­te­le dosta­ne do rukou zahra­nič­ní­ho nakla­da­te­le, ve kte­rých zemích je o naši lite­ra­tu­ru nej­vět­ší zájem a kte­ří auto­ři z Hosta …

Sabaa Tahirová v českém vydání je výzvou

Když Sabaa Tahi­ro­vá ozná­mi­la vydá­ní romá­nu Vše­chen můj hněv (v ori­gi­ná­le All My Rage), měli jsme v redak­ci nesmír­nou radost, jeli­kož její pří­běhy milu­je­me. Ležel …

Tři Magnesie Litery pro Hosta. Díky patří našim autorům i čtenářům.

Tři nomi­na­ce, tři vítěz­ství. Kdy­by šlo o sport, řek­li bychom, že jsme v nakla­da­tel­ství Host pro­mě­ni­li všech­ny šan­ce. Tedy — pro­mě­ni­li je naši auto­ři Petr Hruška, …