Leno­chod Jimmy & jeho bac­kup band je veli­ce nezvyk­lý název i na auto­ra fan­tas­ti­ky. Můžeš ho čte­ná­řům tro­chu osvětlit?

Víš ty co, vlast­ně se pořád tro­chu divím, že mi pro­šel (dokon­ce i s tím amper­san­dem!). On to totiž původ­ně vůbec neměl být název něja­ké kni­hy. Vymys­lel jsem ho jako jmé­no pro svo­ji vysně­nou kape­lu. Tou dobou jsem totiž zpí­val v The Jay a na kaž­dém kon­cer­tě se potý­kal s úzkost­mi z toho, že jako na frontma­na na mě vždyc­ky zíral celý (obvykle spíš prázd­ný než plný) sál. Neměl jsem kyta­ru, se kte­rou bych mohl blb­nout, nevě­řil jsem si na něja­ké taneč­ní kre­a­ce, pros­tě jsem to s lid­mi v pub­li­ku neu­měl tak, jak by to správ­ný frontman umět měl. A tak jsem celý kon­cert vždyc­ky řešil, co s ruka­ma a co jiné­ho můžu dělat než stát jako koš­tě u sto­ja­nu na mik­rák, a po kaž­dé show jsem si přál, abychom moh­li mít na pódiu mas­ko­ta, na kte­ré­ho by poslu­cha­či moh­li civět mís­to mě, a já měl pro­stor sou­stře­dit se jen na zpí­vá­ní. Tře­ba tako­vé­ho ply­šo­vé­ho leno­cho­da na baro­vé stoličce.

Leno­chod Jimmy je kro­mě jiné­ho z vel­ké čás­ti hudeb­ní román, a jak jsi pozna­me­nal, sám jsi dlou­hou dobu zpí­val v kape­le. Jak moc je kni­ha autobiografická?

Spous­tu z toho, co si čle­no­vé Leno­cho­da v kníž­ce zaži­jí, jsem si samo­zřej­mě zažil taky. Z jed­no­ho kon­cer­tu v Brně jsme se s kape­lou vrá­ti­li ve čty­ři ráno, bez hono­rá­ře, bez klí­čů od zku­šeb­ny… Jo a taky s mojí pří­tel­ky­ní, na kte­rou jsem chtěl ten večer udě­lat dojem. To všech­no upro­střed týd­ne s tím, že za pár hodin nám všem začí­ná pra­cov­ní den.
Těchhle mini­pří­bě­hů, kte­rých jsem za svou hudeb­nic­kou „kari­é­ru“ nasbí­ral spous­tu, je Leno­chod Jimmy plný a mys­lím si, že čte­ná­ři, kte­ří za sebou něja­ké to účin­ko­vá­ní na ama­tér­ské scé­ně mají, budou u těch pasá­ží vědouc­ně kývat hla­vou. (A ti, co nám na ty kon­cer­ty cho­di­li, aspoň koneč­ně uvi­dí, co těch čty­ři­cet minut šaše­ní na pódiu sto­jí prá­ce.)
Nejde ale o auto­bi­o­gra­fii v pra­vém slo­va smys­lu. To mi jen pros­tě došlo, že o tom, jaké to fak­tic­ky je fun­go­vat v ama­tér­ské kape­le, se píše jed­na radost. Ona je to totiž váž­ně fas­ci­nu­jí­cí, mno­ho­vrs­tev­na­tá dyna­mi­ka: na jed­nu stra­nu jste pro­fe­si­o­nál­ní kole­go­vé vedou­cí neu­stá­le kra­chu­jí­cí byz­nys; záro­veň jste uměl­ci, kte­ří se sna­ží spo­jit svo­je indi­vi­du­ál­ní sna­hy do něja­ké jed­not­né vize, za kte­rou se mohou posta­vit; k tomu kama­rá­di na celý život, nebál bych se říct téměř rodi­na; a teď nedej­bo­že aby se do toho při­dal něja­ký rozkol kvů­li penězům, hol­ce nebo kyta­ro­vé­mu sólíč­ku… S vět­ši­nou kama­rá­dů-hudeb­ní­ků se shod­nu, že být v kape­le je jako cho­dit se tře­mi, čtyř­mi, pěti lid­mi najed­nou, a se vše­ma musí­te (a ide­ál­ně chce­te) dob­ře vychá­zet.
Ale­spoň pro mě to ale byly jed­ny z nej­lep­ších let mého živo­ta, se vším dob­rým i špat­ným, co se za tu dobu udá­lo. Kní­žek by se o tom daly napsat bez pře­há­ně­ní desít­ky. Leno­chod Jimmy je tako­vé moje Best (and Wor­st) of album.

Neby­la by to kni­ha Pav­la Bare­še, kdy­by se na půdo­ry­su zábav­né­ho pří­bě­hu neře­ši­la váž­ná téma­ta. Mys­líš, že i Leno­chod Jimmy má ten gene­rač­ní poten­ci­ál jako Meta?

Tenhle úsu­dek asi nechám na svo­jí gene­ra­ci. Slu­še­lo by se ale zdů­raz­nit, že Leno­chod Jimmy nemá ambi­ce být soci­ál­ním romá­nem, jako jím byla Meta. Meta bylo naštva­né kři­če­ní do pol­štá­ře pohá­ně­né úzkost­mi, o kte­ré naše gene­ra­ce nemá nou­zi. Leno­chod Jimmy je kři­če­ní do pol­štá­ře, kte­ré má mno­hem osob­něj­ší, niter­něj­ší pří­či­ny. Jak moc bude ve čte­ná­ři rezo­no­vat, to se tepr­ve uvi­dí.
Nena­psal jsem tuhle kníž­ku pro svo­ji gene­ra­ci. Napsal jsem ji pro sebe. Ale hej, to Metu nako­nec taky.

Posta­vy napříč tvý­mi kni­ha­mi postup­ně stár­nou — tee­nager Jason v Kro­nech, vyso­ko­ško­lač­ka Len­ny v Metě a teď tři­cát­ní­ci v Leno­cho­do­vi Jimmym. Vyrov­ná­váš se skr­ze ně s vlast­ním stár­nu­tím, nebo jde jen o při­způ­so­be­ní se cílo­vé skupině?

Na cílov­ky já moc nekou­kám, to nechá­vám na exper­tech v mar­ke­tingu. Ta pří­má úmě­ra mému vlast­ní­mu věku je asi oče­ká­va­tel­ná (máme pře­ce psát o tom, co zná­me, no ne?), ale neřekl bych, že se v Leno­cho­do­vi s vlast­ním věkem vyrov­ná­vám. Spíš se mu od srd­ce směju.
Tři­cet mi totiž při­jde (pra­vil aktu­ál­ně devě­ta­dva­ce­ti­le­tý pisá­lek) jako váž­ně tragi­ko­mic­ký věk. Jako obdo­bí, kdy si člo­věk popr­vé uvě­do­mí, co všech­no z toho, co před pěti lety ješ­tě šlo, za dal­ších pět let půjde jenom sotva. Ve tři­ce­ti se furt ješ­tě může­te pře­ží­rat, ale už z toho máte výčit­ky. Furt může­te chlastat, ale už to ráno neroz­cho­dí­te tak jako zamla­da. Už máte pení­ze, ale ne čas na to, abys­te je utrá­ce­li tak, jak bys­te chtě­li. Už máte zod­po­věd­nost, ale ne tu, o kte­rou jste stá­li. Už jste byli na svo­jí prv­ní kolo­no­sko­pii a při­ja­li jste, že tohle se teď bude dít už jenom čas­tě­ji. Už víte, co od živo­ta chce­te, jenom se vás na to už nikdo neptá. Zkrát­ka ve tři­ce­ti vám koneč­ně dojde, jak jste to měli celou dobu dělat ve dva­ce­ti, a co máte dělat dál, na to si teď bude­te při­chá­zet násle­du­jí­cí deká­du.
Nebo to tak mám jenom já, to je taky klid­ně možný.

Po dokon­če­ní roz­sáh­lé tri­lo­gie se vra­cíš k for­má­tu samo­stat­né­ho romá­nu. Čím to — nau­čil ses být ve svém psa­ní úspornější?

K sérii bys mě teď nedo­nu­til, ani kdy­bys mi k nohám při­vá­zal všech­ny tři díly Kro­no­vy tri­lo­gie a hodil mě do jeze­ra. Čás­teč­ně je to urči­tě mými časo­vý­mi mož­nost­mi (psa­ní tisí­cis­trán­ko­vých sérií s dět­mi na krku rád pře­ne­chám Hon­zo­vi Hamou­zo­vi a pro­fí­kům jeho ran­ku), ale nebu­du lhát, mám z toho sám tro­chu radost. Nevím, jest­li mě Kro­nos tak vyčer­pal, nebo jsem si s jeho pomo­cí série pros­tě „dostal ze sys­té­mu“, ale těší mě, že si teď můžu psát to, co mi aktu­ál­ně při­pa­dá dobré/​hodnotné/​zajímavé, a necí­tím potře­bu kvů­li tomu čte­ná­ře (a sám sebe) uvr­tá­vat do něko­li­ka­le­té­ho pro­jek­tu na dva tisí­ce stran. Moc rád budu auto­rem řady romá­nů, kte­ré nejsou spo­je­né jmé­nem postav, téma­tem ani žánrem — ide­ál­ně tako­vých, kte­ré bude spo­jo­vat kvalita.

Na závěr musí při­jít kla­sic­ká otáz­ka, kte­rá zají­má redak­to­ra i fanouš­ka. Píšeš už něco dalšího?

Zatím ne. Ros­te nám teď doma důle­ži­těj­ší pro­jekt než coko­li, co bych kdy mohl vyťu­kat na klá­ves­ni­ci, tak­že si musím dávat pozor, abych svůj čas a pozor­nost věno­val věcem, na kte­rých doo­prav­dy zále­ží. Ale řekl bych, že dal­ší kníž­ka je jen otáz­ka času. Nápa­dy jsou, lás­ka k řemeslu taky… Chce to jen ten čas.