Kni­hy Hen­nin­ga Man­kel­la, legen­dár­ní­ho švéd­ské­ho auto­ra detek­ti­vek, vydá­vá­me v nakla­da­tel­ství Host již pátým rokem. Na pul­ty knih­ku­pec­tví prá­vě míří novin­ka ze série s komi­sa­řem Wallan­de­rem pod názvem Ruka/​Wallanderův svět. Dru­há část kni­hy potě­ší srd­ce kaž­dé­ho Man­kello­va fanouš­ka. V roz­sáh­lém doslo­vu autor popi­su­je, jak celá série vzni­ka­la, a pro­zra­zu­je čte­ná­řům zají­ma­vé stříp­ky ze záku­li­sí slav­né kri­mi­nál­ní ságy.

Slev 10 až 50 % může­te vyu­žít ve všech kamen­ných i inter­ne­to­vých knih­ku­pec­tvích do 31. říj­na 2016. V našem e‑shopu máte navíc poš­tov­né a bal­né zdar­ma. Objed­ná­vat může­te zde.