Kul­tur­ní vetře­lec je tedy pou­ze o těch třech procentech? 
Začí­ná těs­ně před nimi, v době 50 000 let před naším leto­poč­tem, což na lid­ský rod není mno­ho. A kon­čí koro­na­kri­zí v červ­nu 2020. 

V čem byla z pohle­du dějin ta kri­ze tak zají­ma­vá? Nebo jste v tu dobu pros­tě jen pře­stal psát? 
Pla­tí vlast­ně obo­jí, ale fakt je, že koro­na­kri­ze znač­ně zamá­va­la s naši­mi čte­nář­ský­mi návy­ky. Pro­mě­ni­la i vztah lidí ke kni­hám (ve vět­ší míře jsme vza­li na milost ty elek­tro­nic­ké), měni­ly se pre­fe­ren­ce toho, o čem lidé chtě­jí číst. Najed­nou se kupo­val a půj­čo­val Mor Alber­ta Camuse nebo Deník moro­vé­ho roku Danie­la Defoa. Zavře­ly se knihov­ny i knih­ku­pec­tví, tak­že si lidé muse­li hle­dat nové kaná­ly, kte­rý­mi k nim tex­ty „tek­ly“, a navíc kri­ze výraz­ně pozna­me­na­la i kniž­ní trh. To zna­me­na­lo výraz­ný otřes pro celou čte­nář­skou kulturu. 

Ději­ny čte­ní dělí­te v kni­ze do šes­ti epo­ch. Jaké to jsou? 
Tyto epo­chy pře­jí­mám z kla­sic­ké­ho a obec­ně zná­mé­ho děle­ní dějin na sta­ro­věk, stře­do­věk, raný novo­věk, dlou­hé deva­te­nác­té sto­le­tí, krát­ké dva­cá­té sto­le­tí a posled­ní eta­pa od kon­ce deva­de­sá­tých let do současnosti. 

Kni­ha má zají­ma­vou, nevšed­ní obál­ku, tako­vou hod­ně moder­ní, jinou než vaše ostat­ní „vědec­ké“, seri­óz­ní a „stříz­li­vé“ pub­li­ka­ce. Je i obsah „odvá­za­něj­ší“?
Víte, já v sobě zase tak moc toho věd­ce živit nepo­tře­bu­ju. A musím říct, že kni­ha je výsled­kem dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ce s gra­fič­kou a typo­gra­f­kou nakla­da­tel­ství Host Ale­nou Gra­ti­a­so­vou. Nápad, že kni­ha bude vypa­dat jako jízd­ní řád, že bude mít hez­ké oblé rohy a zají­ma­věj­ší úpra­vu, pochá­zí od ní; kula­té rohy — to je nápad Mar­ti­na Stöhra. Bylo to vel­mi pěk­né a dlou­ho­do­bé domlou­vá­ní, a to od samé­ho počát­ku pří­pra­vy této kni­hy; tako­vá spo­lu­prá­ce mě těší. 

Poznám­ky k tomu­to kalen­dáriu jsem si dělal asi pat­náct let.

Jak dlou­ho kni­ha vznikala? 
Poznám­ky k tomu­to kalen­dáriu jsem si dělal asi pat­náct let. Ale až posled­ní rok jsem je sys­te­ma­tic­ky tří­dil, sjed­no­co­val a samo­zřej­mě jsem se sna­žil někte­rá obdo­bí pozi­tiv­ně dis­kri­mi­no­vat. Je totiž jas­né, že k sou­čas­né době máme zázna­mů mno­ho, zatím­co o tom, co se dělo v době, kdy čte­nář­ská kul­tu­ra ješ­tě mno­ho stop neza­ne­chá­va­la, víme pořád málo. Sna­žil jsem se také odbou­rá­vat náš všu­dypří­tom­ný euro­cen­t­ris­mus. Čte­ní je totiž dost vní­má­no jako pro­jev západ­ní kul­tu­ry, což do jis­té míry je i není pravda. 

Koho vidí­te jako své­ho čte­ná­ře, komu je kni­ha určena? 
Po sta­ro­svět­sku bych řekl pro ško­lu a pro dům. Byl bych rád, kdy­by byla vní­má­na jako ději­ny lite­ra­tu­ry nahlí­že­né z jiné per­spek­ti­vy. Je pro širo­kou kul­tur­ní obec. Není to vědec­ké, chy­bě­jí poznám­ky pod čarou, ale není to ani úpl­ně popu­lár­ní. Jaká­si střed­ní cesta. 

Písmo a čte­ní jsou s námi sice poměr­ně krát­kou dobu, ale zají­ma­vé je, že kopí­ru­jí obdo­bí dějin lid­stva, kte­rá při­ná­še­jí tur­bu­lent­ní změ­ny. Jako by čas celou dobu stál a pak se roz­bě­hl. Jak tomu písmo a čte­ní napomohly? 
Písmo roz­hod­ně oddá­li­lo tu „zaví­rač­ku“, mož­nost, že zůsta­ne­me pří­rod­ní­mi náro­dy, lid­mi exis­tu­jí­cí­mi mimo ději­ny. Mar­ná slá­va, prá­vě písmo totiž ději­ny v pra­vém slo­va smys­lu umož­ňu­je tím, že kon­zer­vu­je pra­me­ny. Písmo je jedi­ná tech­ni­ka, kte­rá to doká­že, něco se orál­ně pře­dá­vat nedá. 

A ví se, z čeho se vlast­ně čte­ní a psa­ní zro­di­ly? Z jaké potřeby? 
Zpo­čát­ku to byly zce­la uti­li­tár­ní a prag­ma­tic­ké potře­by — vědět, co je ve skla­dech. Dal­ší byly práv­ní smlou­vy o kou­pi otro­ků, půdy a podob­ně. Násle­du­je linie, kte­rá fun­go­va­la hlav­ně v Egyp­tě, tedy nábo­žen­ská funk­ce: písmo bylo darem od bohů a písa­ři byli vní­má­ni jako lidé nada­ní nad­po­zem­ský­mi schop­nost­mi. A že si pís­mem doká­že­me zazna­me­ná­vat udá­los­ti, své poci­ty a podob­ně, to se zro­di­lo až s Gil­ga­me­šem, Homé­rem a Sta­rým záko­nem. Až teh­dy mělo písmo vyhrá­no v našem slo­va smyslu. 

V kni­ze Kouz­lo smys­lů David Abram píše, že vyná­le­zem písma jsme se zača­li vzda­lo­vat pro­ží­vá­ní pří­ro­dy a kra­ji­ny a vzdá­li­li jsme se poro­zu­mě­ní svě­tu, což se pak stá­le více pro­hlu­bo­va­lo a způ­so­bo­va­lo to naši samo­mlu­vu a osa­mě­lost. Ztra­ti­li jsme kvů­li tomu kon­takt a důvěr­nost s okol­ním svě­tem a defi­ni­tiv­ně se z něj vydě­li­li. Sou­hla­sí­te s tím?
Názor, že písmo je špat­né, tedy že nás odci­zu­je svě­tu a pří­ro­dě, resp. že nás učí dušev­ní poho­dl­nos­ti, se obje­vu­je moc­krát, napří­klad už u Sokra­ta. On potře­bo­val k dia­lo­gu part­ne­ra, kte­rý byl živý, čte­ný text nám toto neu­mož­ňu­je. V šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí se tím­to význam­ně zabý­val napří­klad Mar­shall McLu­han. Domní­val se, že písmo v pod­sta­tě kon­čí, že se vrá­tí­me k obráz­kům, byť roz­po­hy­bo­va­ným napří­klad tele­vi­zí. Něco na tom je, ale když se podí­vá­me do toho kalen­dá­ře, zjis­tí­me, že napří­klad na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí se mlu­vi­lo pro­ti teh­dy novo­do­bým médi­ím. Vzo­rec je pořád stej­ný, na jed­né stra­ně je jako good guy sta­vě­no to naše sta­ré dob­ré, osvěd­če­né, trpě­li­vé a pro­vě­ře­né čte­ní a na té dru­hé se stří­da­jí ti bad guys, média, kte­rá jako by ho měla vytla­čit. Ale ani tato média se zkrát­ka neo­be­jdou bez písma, písmo je pod­le mě DNA naší nejen západ­ní civilizace. 

Písmo něco ode­vzda­lo roz­hla­su, poslé­ze tele­vi­zi, dále ode­vzda­lo něco digi­ta­li­tě, ale nikdy ne tak, že by jim ode­vzda­lo všechno.

A zále­ží pak vlast­ně na tom, jest­li lidé čtou z kni­hy, nebo z obra­zov­ky počítače? 
Zále­ží na napě­tí v medi­ál­ním poli. Pře­roz­dě­lo­vá­ní rolí v něm pro­bí­há už déle než sto let. Písmo něco ode­vzda­lo roz­hla­su, poslé­ze tele­vi­zi, dále ode­vzda­lo něco digi­ta­li­tě, ale nikdy ne tak, že by jim ode­vzda­lo všech­no; jen došlo k nové kon­fi­gu­ra­ci čili pře­roz­dě­le­ní rolí; a tím, že něco ode­vzda­lo, zase něco nové­ho zís­ka­lo, respek­ti­ve obje­vi­lo své nové mož­nos­ti. Z medi­ál­ní­ho kolá­če si budou jed­not­li­vá média, kte­rých je pořád víc, ukra­jo­vat pokaž­dé růz­né díl­ky. Ale čte­ní jako tako­vé zůstane.