Dnes již zpo­la zapo­me­nu­té pro­stře­dí děl­nic­kých kolo­nií opráši­la ve své nové kni­ze Kli­kař Beny spi­so­va­tel­ka Simo­na Boha­tá. Vyprá­ví v ní s not­nou dáv­kou humo­ru pří­běh mla­dí­ka Beny­ho, kte­rý si jde za svým snem stát se pro­fe­si­o­nál­ním foto­gra­fem. Původ­ně byl však text s názvem „Kli­kař Beny“ jen jed­nou ze tří poví­dek, kte­ré se Boha­tá osmě­li­la poslat do nakla­da­tel­ství Host. Na radu redak­ce spo­ji­la prv­ní a posled­ní povíd­ku do kni­hy Všich­ni sou trap­ný a povíd­ka pro­střed­ní se sta­la zákla­dem romá­nu Kli­kař Beny. Kni­hy však pro­po­ju­je také posta­va inva­li­dy Hany­ho, k němuž autor­ka neskrý­vá své sym­pa­tie. „Vymys­le­la jsem si chla­pa, kte­rý je pro mě tak důle­ži­tý, že jsem ho měla potře­bu pře­nést ješ­tě do dal­ší kni­hy,“ vysvět­lu­je Bohatá.

Pro všech­na autor­či­na díla je spo­leč­né — kro­mě množ­ství bar­vi­tých popi­sů soci­a­lis­tic­ké Pra­hy — prav­di­vé jádro. Část pří­bě­hů pou­ži­tých v kni­hách Boha­tá zaži­la na vlast­ní kůži, inspi­ra­ci čer­pa­la ale i z vyprá­vě­ní svých blíz­kých, tře­ba své­ho muže, kte­rý se stal předob­ra­zem pro­ta­go­nis­ty Beny­ho, a čás­teč­ně také jeho mlad­ší­ho bra­t­ra Víťa­na. Na prav­di­vém zákla­dě sta­ví napří­klad his­tor­ka o tom, jak Beny uni­kl povin­né vojen­ské služ­bě. „Posled­ní kap­kou pro něj v mlá­dí byl seri­ál Chlap­ci a chla­pi, kte­rý ho vydě­sil a poslé­ze při­měl postup­ně schra­ňo­vat papí­ry potvr­zu­jí­cí, že je úpl­ný inva­li­da,“ smě­je se spisovatelka.

Zdroj: archiv Kar­la Bucháčka

Kli­kař Beny se ode­hrá­vá na poza­dí Žiž­ko­va osm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Boha­tá se do něj s rodi­nou pře­stě­ho­va­la z rod­ných Straš­nic v jede­nác­ti letech a pro­ži­la tam celé dospí­vá­ní. Základ­ní jazy­ko­vou ško­lu, kde byla za tříd­ní­ho out­si­de­ra, teh­dy vymě­ni­la za ško­lu s jed­nou z nej­hor­ších pověs­tí v Pra­ze. Z pod­prů­měr­né stu­dent­ky se tak záhy sta­la pre­mi­ant­kou tří­dy, což nový kolek­tiv spo­lu­žá­ků nejdřív odra­di­lo. Po počá­teč­ní vzá­jem­né nedů­vě­ře si k sobě nako­nec našli ces­tu a kama­rá­di z žiž­kov­ské par­ty se jí sta­li věr­ný­mi prů­vod­ci, díky nimž pozna­la pra­vý Žiž­kov. „Byl to zce­la jiný svět. Fas­ci­nu­jí­cí, pohl­cu­jí­cí. Z ruš­né uli­ce jste vešli prů­jez­dem do dvo­ra, kte­rý vás hodil o desít­ky let zpát­ky. Pros­tě jsem to milo­va­la,“ při­bli­žu­je Boha­tá. Zatím­co mezi přá­te­li vzni­ka­ly sil­né vaz­by, z nichž někte­ré pře­tr­vá­va­jí dodnes, rodin­né vzta­hy měly k ide­á­lu čas­to dale­ko. Jak říká Boha­tá, domá­cí nási­lí neby­lo ničím neob­vyk­lým. „Zaži­la jsem to sama, ale mys­lím si, že řada mých spo­lu­žá­ků to zaží­va­la úpl­ně jiný­mi způ­so­by a znám hod­ně těch, jejichž život­ní pří­běhy byly oprav­du vel­mi drs­né. Fac­ka byla běž­ný doro­zu­mí­va­cí pro­stře­dek ve spous­tě rodin,“ uvá­dí autorka.

Zdroj: archiv Kar­la Bucháčka

V kni­ze figu­ru­je také zani­ka­jí­cí nou­zo­vá kolo­nie Čína, kte­rá býva­la sou­čás­tí praž­ských Vyso­čan. Ta na roz­díl od Žiž­ko­va jako by zce­la zmi­ze­la z povrchu zem­ské­ho. Čínu její oby­va­te­lé vysta­vě­li z odsta­ve­ných želez­nič­ních vago­nů a kaž­dý si svůj domov budo­val po svém. Tak vznik­la uni­kát­ní děl­nic­ká kolo­nie s nevšed­ním cha­rak­te­rem. „,Naro­di­la se ve vagó­nu v Číně,’ komen­to­va­la jed­nou mat­ka původ naší sou­sed­ky a já zís­ka­la dojem, že: tako­vej flák ces­ty, z Číny až na Žiž­kov, a sou­sed­ku jsem vel­mi obdi­vo­va­la,“ vyprá­ví Boha­tá. Až mno­hem poz­dě­ji se Boha­tá o tom­to kous­ku Pra­hy dozvě­dě­la více od dce­ry téže sou­sed­ky a záro­veň své kama­rád­ky Mir­ky, kte­rá ji do Číny pře­nes­la pro­střed­nic­tvím mno­ha pří­bě­hů a fotek. „V Číně pro­ži­li její pra­ro­di­če celý život. Když se její děde­ček dozvě­děl o likvi­da­ci čtvr­ti, lehl si na postel a umřel. Babič­ka potom doží­va­la u sou­se­dů na Žiž­ko­vě a já si ji pama­tu­ji,“ popi­su­je spisovatelka.

Zdroj: archiv Mir­ky Knill

Význam­ný pro­stor je v kni­ze věno­ván autor­či­ně vel­ké váš­ni — foto­gra­fo­vá­ní. I když Boha­tá z časo­vých důvo­dů již nefo­tí na film, naskyt­ne-li se jí zají­ma­vý výjev, vytáh­ne ale­spoň mobil­ní tele­fon. Nej­ví­ce ji baví poři­zo­vat moment­ky, fot­ky záti­ší ji nao­pak pří­liš neo­slo­vu­jí. „Ne nadar­mo jsem kni­hu věno­va­la i foto­gra­fo­vi Jin­dři­chu Štre­i­to­vi. Ten byl pro mě jako zje­ve­ní a je jím dodnes. Nej­ví­ce si u něj cením toho, že z jeho sním­ků nebyl nikdy cítit výsměch, nikdy k lidem nepři­stu­po­val jako k atrak­ci,“ při­bli­žu­je Bohatá. 

Prv­ní lite­rár­ní poku­sy Boha­té saha­jí do stře­do­škol­ských let. V deva­te­nác­ti letech se při­hlá­si­la na obor Tvor­ba tex­tu a scé­ná­ře na Jež­ko­vě kon­zer­va­to­ři, kam se dosta­la i přes vel­kou kon­ku­ren­ci. To ji para­dox­ně ved­lo k poci­tu nepa­t­řič­nos­ti, a tak stu­dia po čase zane­cha­la. „Kolem mě byli samí sta­ří tři­ce­ti­le­tí bás­ní­ci a já tam byla nejmlad­ší a k tomu jedi­ná hol­ka. Po roce jsem utek­la s poci­tem, že jsem k niče­mu a že to všich­ni vědí, ale jsou pří­liš takt­ní na to, aby mi to řek­li,“ vysvět­lu­je Boha­tá. Psa­ní se přes­to ani poté nevzda­la a ve vol­ných chví­lích tvo­ři­la tře­ba pís­ňo­vé tex­ty. Časem došlo i na pró­zu. Vydá­ní prv­ní­ho romá­nu Máňa a my dru­zí, v němž vzpo­mí­ná na své dět­ství, se dočka­la v roce 2017. 

Jako mno­zí čeští spi­so­va­te­lé píše pře­de­vším ve svém vol­ném čase. Po pra­cov­ní strán­ce ji zaměst­ná­vá péče o chod designo­vé díl­ny Kova­ný Petr, kte­rou s man­že­lem pro­vo­zu­jí, a taky zkrá­ce­ný úva­zek pra­cov­ní asi­s­tent­ky men­tál­ně posti­že­ných. Napro­ti tomu při psa­ní je pro ni stě­žej­ní klid. „K tomu, abych moh­la psát, musím pro­jít jakým­si dušev­ním výpla­chem. Psa­ní pro mě není způ­so­bem, jak se odre­a­go­vat. Nao­pak se musím odre­a­go­vat, abych moh­la psát. A psa­ní mi jde, pokud jsem zkon­cen­t­ro­va­ná, jakmi­le začnu psát zby­teč­ná slo­va, nechá­vám toho,“ uvá­dí na pra­vou míru Bohatá. 

Přes­to­že od vydá­ní její­ho nové­ho titu­lu ute­kl sotva měsíc, Boha­tá již nyní nosí v hla­vě nápa­dy na dal­ší kni­hu. Pra­cu­je na pokra­čo­vá­ní své prv­ní auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy, v níž čte­ná­ře zave­de na význam­ná mís­ta praž­ské kul­tur­ní a spo­le­čen­ské scé­ny osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých let. Roze­psa­nou má ale i povíd­ko­vou sbír­ku. „Bude o lidech, kte­ří si v sobě nesou svůj vlast­ní kri­mi­nál nehle­dě na to, v jaké době žijí,“ odta­j­ňu­je Boha­tá. Desít­ky kilo­me­t­rů již­ně od Pra­hy se pak nej­spí­še bude ode­hrá­vat dal­ší pří­běh, ke kte­ré­mu ji inspi­ro­va­lo puto­vá­ní po Šuma­vě. „Pořád mám pocit, že mám o čem psát, a bude na nakla­da­tel­ství a čte­ná­řích, jest­li si budou mys­let to samé. Živit se psa­ním je jis­tě úžas­né a samo­zřej­mě bych toho chtě­la dosáh­nout a doká­žu si to před­sta­vit, ale jest­li se to někdy sta­ne rea­li­tou, to je váž­ně tak ako­rát ve hvězdách,“ uza­ví­rá naděj­ná spisovatelka.