Po čtyřech romá­nech jste sáhl k žán­ru povíd­ky. V čem bylo psa­ní jiné? A proč prá­vě povíd­ky? Teď k nim sahá, řekl bych, stá­le více autorů.
Prv­ní nápad na to zku­sit něja­ký krat­ší útvar – úmy­sl­ně píšu krat­ší a niko­liv krát­ký, pro­to­že já vylo­že­ně krát­ké tex­ty psát neu­mím – při­šel už po mém dru­hém romá­nu. Mod­ré stí­ny jsou cel­kem roz­sáh­lé a já si chtěl vyzkou­šet něco krat­ší­ho vlast­ně pro­to, abych si odpo­či­nul. Dostal jsem nápad na povíd­ku o tom, jak Marie Výro­vá vyšet­řu­je 25 let sta­rou vraž­du, jen­že ani zde se mi nepo­da­ři­lo být struč­ný a vzni­kl z toho román Ješ­tě není konec. Až po Pěti mrtvých psech jsem se nako­nec k té tak dlou­ho zamýš­le­né krat­ší próze dostal. Jako prv­ní vznik­la povíd­ka Život­ní dílo aka­de­mi­ka Plíš­ka, pro­to­že jsem věděl, že pokud je moje hlav­ní hrdin­ka fanyn­kou Boba Dyla­na, nemo­hu pros­tě igno­ro­vat to, že její oblí­be­ný umě­lec dostal Nobe­lo­vu cenu. Tak­že jsem vymys­lel pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá v den, kdy bylo ozná­me­no Dyla­no­vo oce­ně­ní, a v němž sou­čas­ně tato zprá­va netvo­ří jen kuli­su, ale je pod­stat­ná pro záplet­ku. A k této povíd­ce jsem při­dal dal­ší dva pří­běhy, už o něco del­ší. Po čtyřech romá­nech jsem si uží­val, že má děj jed­no­duš­ší struk­tu­ru, že píšu pří­mo­ča­ře­ji, s jas­ným smě­řo­vá­ním k cíli, a sou­čas­ně se neskrom­ně domní­vám, že tak­to napsa­ný text bude čte­ná­řům při­pa­dat napí­na­vý a vzrušující.

Vy sám Boba Dyla­na posloucháte?
Jak jinak. Máme s Marií Výro­vou zce­la shod­ný vkus. Vel­ká Sova pre­fe­ru­je stej­ná alba jako já a v romá­nech poslou­chá přes­ně to, co jsem poslou­chal já v danou chví­li při psaní.

Vyža­do­va­lo psa­ní krat­ších tex­tů i vět­ší sebekázeň?
Z čás­ti ano. Román něja­kou tu odboč­ku sne­se, ale v povíd­kách musím víc dbát na soudrž­nost. Jsem si vědom toho, že neu­mím psát struč­ně a lako­nic­ky (a pro­to vel­mi obdi­vu­ji mini­ma­lis­tic­ké auto­ry typu Ray­mon­da Car­ve­ra). Jed­nou z důle­ži­tých věcí, kte­ré jsem se jako autor nau­čil, bylo škr­tat ve pro­spěch kom­pakt­nos­ti cel­ku. Všech­ny ty povíd­ky byly původ­ně výraz­ně del­ší, tak­že jsem musel zmo­bi­li­zo­vat veš­ke­rou svou sebe­ká­zeň a mazat pasá­že, o kte­rých jsem se domní­val, že zdr­žu­jí a nikam nevedou.

Povíd­ku jste napsal i do nedáv­no vyšlé kni­hy Krva­vý Bronx. Tam tex­ty vybra­ných čes­kých auto­rek a auto­rů vzni­ka­ly na zákla­dě novi­no­vých člán­ků z 19. sto­le­tí. Bylo to pro Vás něčím zvlášt­ní, psát na zákla­dě jas­ně dané předlohy?
Psa­ní povíd­ky pro Krva­vý Bronx byl pro mě vzru­šu­jí­cí záži­tek, sku­teč­né dob­ro­druž­ství. Vypra­vil jsem se do doby a míst, kte­ré jsem neznal. Stu­do­val jsem pří­ruč­ky pro rakous­ké čet­nic­tvo, dobo­vé reá­lie, půj­čil jsem si plán Brna dru­hé polo­vi­ny 19. sto­le­tí – a při­pa­dal jsem si jako Karel May, kte­rý také roz­po­hy­bo­vá­val své figu­ry jen pod­le mapy, pro­to­že na ame­ric­kém Zápa­dě nikdy nebyl. Tak­že psa­ní pří­bě­hu o závod­čím Bru­cho­vi pro mě bylo jedi­neč­né niko­liv tím, že jsem k povíd­ce obdr­žel zadá­ní, ale tou výpra­vou do svě­ta mimo mou autor­skou i život­ní zkušenost.

Jak pro­bí­ha­jí pří­pra­vy na Vaše „oby­čej­né“ psa­ní, z míst, kte­rá si vybí­rá­te sám – a ze současnosti?
To se nedá zobec­nit, u kaž­dé mé kni­hy na začát­ku sto­jí něco jiné­ho. Je to něja­ký vlast­ní záži­tek, tou­ha zasa­dit pří­běh do kon­krét­ní­ho pro­stře­dí, novi­no­vá zprá­va, sna­ha zku­sit něco nové­ho, nebo potře­ba v romá­nu oko­men­to­vat něja­ký spo­le­čen­ský pro­blém. Spo­leč­né mají snad jen to, že vět­ši­nou něja­ký nápad nosím dlou­ho v hla­vě, než se mi poda­ří najít pro něj ten správ­ný tvar a pří­běh. Tře­ba námět na povíd­ku Nej­hor­ší oba­vy jsem v růz­ných for­mách pro­mýš­lel asi čty­ři roky, než se mi poda­ři­lo najít ten správ­ný klíč, jak jej zpracovat.

Píše­te i scé­ná­ře a vaše před­cho­zí kni­hy se sta­ly před­lo­hou tele­viz­ních mini­sé­rií Detek­ti­vo­vé od Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce. Pro­mí­tá se psa­ní scé­ná­řů nějak i do Vaše­ho dal­ší­ho psa­ní – před­sta­vu­je­te si tře­ba už, jak bude povíd­ka – její reá­lie, obsa­ze­ní – vypa­dat na obrazovce?
Ne, na nic tako­vé­ho při psa­ní nemys­lím. Psa­ní scé­ná­ře je napros­to odliš­ná zku­še­nost než psa­ní pro­za­ic­ké­ho tex­tu. Musí­te při tom uva­žo­vat jinak. S vel­kým zjed­no­du­še­ním mohu říct, že jako dra­ma­tik vyprá­ví­te v obra­zech; to, na co v romá­nu sta­čí jed­na věta, musí­te ve scé­ná­ři pře­vést do scé­ny a divá­ko­vi uká­zat. Osob­ně se cítím lépe v pro­za­ic­kém vyprá­vě­ní, v němž se mohu pohrou­žit do vědo­mí postav, zkou­mat jejich moti­va­ce a minu­lost. Nicmé­ně spo­lu­prá­ce s Petrem Jar­chov­ským mě mno­hé­mu nau­či­la, zejmé­na co se týče prá­ce s rytmem a uva­žo­vá­ní o postavách.

Mlu­ví­te o ryt­mu. Má kaž­dá kni­ha svůj vlast­ní? A postavy?
Při­zná­vám se, že k tomu při­stu­pu­ji ryze intu­i­tiv­ně. Mož­ná to ani jinak nejde. Když mlu­vím o ryt­mu, mys­lím kni­hu jako celek, stří­dá­ní vypra­věč­ských per­spek­tiv v jed­not­li­vých kapi­to­lách pro zvý­še­ní dra­ma­tič­nos­ti, udr­žo­vá­ní čte­ná­řů v napě­tí. Ale domní­vám se, že to nemůžu být já, kdo by měl zhod­no­tit, zda­li se mi to povedlo.

Jaké detek­tiv­ky od jiných auto­rů máte Vy sám nej­rad­ši – a čte­te je vůbec? Nebo máte radě­ji jiné žánry?
Asi to mno­hé čte­ná­ře pře­kva­pí, ale detek­tiv­ky pří­liš nečtu. Z žijí­cích auto­rů sys­te­ma­tic­ky sle­du­ji jen dva – Caru Hun­te­ro­vou a Jus­si­ho Adler-Olse­na. A pak samo­zřej­mě někte­ré čes­ké kole­gy. Opa­ko­va­ně se vra­cím ke Coli­nu Dex­te­ro­vi a Ray­mon­du Chan­dle­ro­vi, ale to niko­liv kvů­li zápletkám, ale pro jejich styl a pro potě­še­ní z čet­by. Jinak pri­már­ně čtu nežánro­vou lite­ra­tu­ru – což by měl dělat kaž­dý autor detek­ti­vek, jeli­kož i román o zlo­či­nu by měl pri­már­ně fun­go­vat jako solid­ní pró­za, nejen jako žánro­vé cvičení.

A nelá­ká Vás opus­tit někdy svět detek­ti­vek i jako autora?
Já mám pocit, že svět detek­ti­vek postup­ně opouš­tím. Tex­ty, na kte­rých jsem v uply­nu­lém roce pra­co­val, jsou už spíš nede­tek­tiv­ní. Pří­spě­vek do anto­lo­gie Krva­vý Bronx není detek­tiv­ka, loni jsem pro Čes­ký roz­hlas napsal povíd­ku k výro­čí Same­to­vé revo­lu­ce Veče­ry s bás­ní­kem, vysí­la­nou jako čet­ba na pokra­čo­vá­ní, a ta se zce­la obe­šla bez kri­mi­nál­ní záplet­ky. A ješ­tě před­tím jsme s Petrem Jar­chov­ským napsa­li nový seri­ál Poza­dí udá­los­tí, kde sice dojde ke zlo­či­nu, ale pát­ra­cí linie není domi­nant­ní, a výsled­kem je tako­vý žán­ro­vý mix mezi tragi­ko­me­dií, pří­bě­hem z uni­ver­zit­ní­ho pro­stře­dí se sati­ric­ký­mi prv­ky a prá­vě detek­tiv­kou. Je to dáno tím, že mě čím dál tím víc baví psát o posta­vách a obec­něj­ších pro­blé­mech než o zlo­či­nu. Dřív jsem pou­ží­val detek­tiv­ní záplet­ku jako jaký­si „věšák“, na kte­rý jsem mohl por­tréty lidí nebo kri­tic­ký náhled na něja­ké aspek­ty sou­čas­né­ho živo­ta funkč­ně „zavě­sit“, posled­ní dobou ale zjiš­ťu­ji, že se obe­jdu i bez zločinů.

Ve svě­tě lite­ra­tu­ry se pohy­bu­je­te v prá­ci, jste pořád ve svě­tě pís­men. Kam se z něj vydá­vá­te nej­ra­dě­ji – jak odpočíváte?
Nej­ra­dě­ji odpo­čí­vám tím, že píšu, nebo pře­mýš­lím o tom, co napíšu. A pak při ven­če­ní psa. Jen­že při ven­če­ní psa nej­čas­tě­ji pře­mýš­lím o tom, co budu psát. On o tom psal už kdy­si Čechov, že lidé, kte­ré baví psa­ní, vlast­ně ani odpo­čí­vat nemů­žou, pro­to­že sotva něco napí­šou, už pře­mýš­le­jí, co budou psát dál.

Poprav­dě říkám, že na tuhle otáz­ku jsem se ptát nechtěl, ale teď jste mi doslo­va nahrál na smeč: o čem tedy pře­mýš­lí­te Vy – a na co se mohou Vaši čte­ná­ři těšit zase příště?
Samo­zřej­mě neza­há­lím a pra­cu­ji na novém romá­nu. Já ovšem o tex­tech, kte­ré nejsou hoto­vé, vel­mi nerad mlu­vím. Nicmé­ně v duchu své před­cho­zí odpo­vě­di pro­zra­dím, že tam nedo­jde k žád­né vraž­dě ani jiné­mu zlo­či­nu. Ovšem pří­z­niv­ci Marie Výro­vé také nepři­jdou zkrát­ka – v plá­nu mám ješ­tě jed­nu kni­hu, už roky k ní sbí­rám mate­ri­ál. Ale to jsou všech­no vzdá­le­né pro­jek­ty. Mož­ná se snad dřív čte­ná­ři pro­mě­ní v divá­ky a dočka­jí se ono­ho nové­ho seri­á­lu. Měl se natá­čet letos na jaře, ale pak se vše muse­lo odlo­žit kvů­li koro­ně na příští rok.