Eva Vychodilová: Kouzelné tkaničky

14.00 — 14.45: workshop pro prv­ní sku­pi­nu dětí
15.00 — 15.45: workshop pro dru­hou sku­pi­nu dětí

Kája to nemá úpl­ně leh­ké, ve ško­le ho to dva­krát neba­ví a doma vlád­ne troj­hla­vá saň v podo­bě star­ších troj­čat. Naštěs­tí obje­vil taj­né úto­čiš­tě na půdě, kde může hltat jed­nu kníž­ku za dru­hou. Kro­mě čte­ní má i dal­ší vášeň — pro­váz­ky, šňůr­ky a uzly. Když ovšem uvá­že lod­ní smyč­ku z kou­zel­ných tka­ni­ček, nesta­čí se divit. Najde při svých dob­ro­druž­stvích i sku­teč­né­ho kamaráda?

Po čte­ní z kni­hy Kou­zel­né tka­nič­ky se může­te těšit na workshop uzlo­vá­ní se spi­so­va­tel­kou Evou Vycho­di­lo­vou. K dis­po­zi­ci bude­te mít uzlo­vač­ky i pří­ruč­ku, kte­rou si bude­te moci odnést domů. Nau­čí­te se tře­ba dra­čí smyč­ku, ambu­lanč­ní uzel nebo rybář­skou spoj­ku. Vhod­né pro děti od pěti let. Počet míst je omezen.

Kristina Nesvedová a Aneta F. Holasová: Kdo spí ve spíži

16.00 — 16.30: workshop pro prv­ní sku­pi­nu dětí, zahá­jí­me slav­nost­ním křtem knihy
16.30 — 17.00: workshop pro dru­hou sku­pi­nu dětí
17.00 — 17.30: workshop pro tře­tí sku­pi­nu dětí

V jed­né cha­lu­pě stá­vá ve spí­ži košík. Poví­dá se o něm leda­cos. Klu­ci Matouš a Ště­pán tomu moc nevě­ří, ale prý se z něj občas něco záhad­ně ztra­tí. Okur­ka, pár jablí­ček, cibu­le… nebo tře­ba jeden bram­bor. Ten zčis­ta­jas­na ote­vře v koší­ku oči a zjis­tí, že má čty­ři krát­ké nož­ky, špi­ča­tá ouš­ka a nepo­sed­ný ocá­sek. Z bram­bo­ru je Bram­bůrek. Živý, vystra­še­ný a opuš­tě­ný. Jen­že pokud chce Bram­bůrek najít svou rodi­nu, nemů­že jen sedět v koutě!

V 16.00 hodin pokřtí­me kníž­ku Kdo spí ve spí­ži, násle­do­vat budou vol­ně­ji kon­ci­po­va­né díl­ny, v rám­ci kte­rých si děti budou moci nazdo­bit pole­vou per­níč­ky v podo­bě hlav­ních postav kni­hy — roz­to­mi­lé­ho Bram­bůr­ka, sta­teč­né Jablen­ky a silá­ka Řepi­na. Vhod­né pro děti od sed­mi let. Počet míst je omezen.

Bliž­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu a vstup­ném najde­te na FB pořa­da­te­le, pří­pad­ně na goout​.net.

Vět­ši­na pro­gra­mu se ode­hra­je v Hale 13 a jejím oko­lí (při­leh­lá ulič­ka mezi H13 a H17).