Kdy vás napadlo opustit na chvíli dráhu prozaičky a pustit se do rozhovorů?

Když jsem se dozvě­dě­la o edi­ci Kli­max, kte­rá se teh­dy v Hos­tu při­pra­vo­va­la. Napadlo mě, že bych do toho moh­la při­spět, růz­ně při­cmrn­dá­vám v něko­li­ka pro­jek­tech, tak jsem si řek­la, že bych to moh­la zužit­ko­vat a propagovat.

Podle čeho jste si vybírala své respondenty?

Někte­ří, napří­klad Ond­ra Ryn­da z komu­nit­ní zahra­dy Kuchyň­ka nebo Hon­za Valeš­ka z AMPI, byli jas­ní od začát­ku. Znám se s nimi už spous­tu let, jsou to lidi, kte­ří toho hod­ně doká­za­li, a navíc o tom umě­jí zají­ma­vě poví­dat. To bylo kri­té­ri­um i pro ostat­ní respon­den­ty — aby za sebou měli kon­krét­ní výsle­dek, kte­rý při­spí­vá ke zlep­še­ní život­ní­ho pro­stře­dí, a aby měli co říct. Dopře­du jsem vědě­la o pár typech pro­jek­tů, kte­ré chci do kni­hy zahr­nout, tře­ba gue­ril­la gar­de­ning nebo per­ma­kul­tu­ru, a sna­ži­la jsem se najít něko­ho zají­ma­vé­ho, kdo se tím zabý­vá. A jiné pro­jek­ty vyply­nu­ly spíš náho­dou, napří­klad jsem tam chtě­la zařa­dit téma odpa­du, a než jsem se tomu sta­či­la věno­vat, náho­dou jsem vidě­la repor­táž o Tra­sh Hero.

Myslíte si, že povědomí o udržitelnosti v Česku pořád ještě není dostatečné?

Samo­zřej­mě že není, kdy­by to tak bylo, nejez­di­lo by tolik lidí autem, nevá­lel by se všu­de bor­del, popel­ni­ce by neby­ly plné odpa­du, kte­rý tam nepat­ří, lidi by neku­po­va­li maso od týra­ných zví­řat a tak dále. To je jeden z cílů Beto­nu a hlí­ny — při­po­jit se k prou­du, kte­rý se sna­ží šířit osvě­tu. Úče­lem kni­hy je uká­zat lidem, kte­rým není lhos­tej­né pro­stře­dí, ve kte­rém žijí, že to jde — že i na úrov­ni jed­not­liv­ce lze něco změ­nit. Ze začát­ku sta­čí, když se člo­věk zamys­lí nad tím, jak žije.

Někde se z toho stává i dost módní záležitost. Slyšel jsem něco o Letné, ale nejsem z Prahy, tak nevím…

Let­ná je v mno­ha ohle­dech prů­kop­nic­kou čtvr­tí, je to líheň alter­na­tiv­ců, libe­rá­lů, kavá­ren­ských pova­le­čů, salon­ních levi­čá­ků, fru­ta­ri­á­nů a podob­ných exo­tů. Najdou se tu vegan­ská bis­tra, les­ní škol­ky, komu­nit­ní zahra­dy a tak dále. Někdy to ale na mě dělá dojem, jest­li se nejed­ná o hips­ter­ský trend — člo­věk si po prá­ci vyhr­ne ruká­vy koši­le, pár­krát kop­ne motyč­kou a lup ho, je z něj eko­log. Do kni­hy jsem se sna­ži­la zahr­nout pro­jek­ty, kte­ré jsou dlou­ho­do­bě udr­ži­tel­né a nevy­va­nou, jakmi­le se změ­ní nála­da společnosti.

Vím, že jste v Praze členkou komunitní zahrady. Využila jste toho v době pandemie, když byli všichni v karanténě?

Komu­nit­ní zahra­da pro mě měla v uply­nu­lém roce význam napros­to zásad­ní. Je to mís­to, kde může­me odho­dit rouš­ku a doslo­va se svo­bod­ně nadech­nout. I děti, kte­ré se dřív na zahra­dě dost nudi­ly, jsou z ní nad­še­né. Zatím­co dřív jsem je nemoh­la dostat na zahra­du, teď je nemůžu dostat domů. Krmí sle­pi­ce, koč­ky a krá­lí­ky a budu­jí bun­kr, zasa­di­ly si kyt­ky, jaho­dy, a dokon­ce dva stro­my. A já odve­du víc prá­ce než dopo­sud, teď v tom­to oka­mži­ku můžu sva­tosva­tě odpři­sáh­nout, že jsem vyklu­či­la všech­ny výhon­ky divo­kých ostru­žin, to se mi za ty roky, co jsem člen­kou Kuchyň­ky, nikdy dřív nepovedlo.

Loni na podzim vám vyšly povídky Dlouhá trať. To bylo po volné románové trilogii vlastně taky něco nového. Překvapilo vás, jak dobrý mají povídky ohlas? 

Nejsem si jis­tá, jest­li byly ohla­sy na Dlou­hou trať tak pozi­tiv­ní, něco jsem si pře­čet­la, ale nemám v tom jas­no. Pro mě to byl úlet, tako­vá bokov­ka, kte­rá se doce­la poved­la, tak­že jsem spo­ko­je­ná. Čte­ná­řům se to, zdá se, doce­la líbí — a to je fajn. Umož­ní mi to psát dál — a to stačí.

Mají se čtenáři bát, že už teď zůstanete jen u rozhovorů?

Dou­fám, že se čte­ná­ři nebu­dou bát, ale těšit! Ale váž­ně — žád­nou kni­hu podob­nou Beto­nu a hlí­ně v plá­nu nemám, ale to nic nezna­me­ná. Moje kari­é­ra v lite­rár­ním pro­vo­zu dopo­sud pro­bí­ha­la tak, že jsem se náho­dou k něče­mu nacho­mejt­la a pak z toho vznik­la kni­ha, tak­že uvi­dím, co mi do budouc­na osud hodí do cesty.