2. května 2013

Nakla­da­tel­ství Bon­nier ozna­mu­je, že spo­leč­ně s autor­skou dvo­ji­cí Kepler vytvo­ří elit­ní agen­tu­ru, kte­rá bude zastu­po­vat jejich nej­pro­dá­va­něj­ší autory.

Ta myš­len­ka mi při­pa­dá zvlášt­ní, roz­hod­nu se změ­nit lite­rár­ní­ho agen­ta a zavo­lám kvů­li tomu své dáv­né pří­tel­ky­ni, Susan­ne Widé­no­vé z agen­tu­ry Hedlund. Se Susan­ne se domlu­ví­me na spo­leč­ném obě­dě s její­mi kolegyněmi.

22. května 2013

Sedím v restau­ra­ci Pas­tis na Starém Měs­tě se Susan­ne Widé­no­vou, Mag­da­le­nou Hedlun­do­vou a Johan­nou Kin­cho­vou. Domlou­vá­me se na spo­lu­prá­ci. Od nynějš­ka bude mé kni­hy zahra­nič­ním nakla­da­te­lům pro­dá­vat agen­tu­ra Hedlund, máme tedy tro­chu slav­nost­ní nála­du a objed­ná­vá­me víno.

V té roz­ja­ře­né atmo­sfé­ře roz­ví­jím obšír­nou teo­rii o tom, že jako spi­so­va­tel ze sebe nedo­ká­žu dostat to nej­lep­ší, když se mě téma pří­liš osob­ně dotýká.

Napsal jsem toho spous­tu o neu­ro­tic­kých mužích, jako jsem já sám, říkám. Ale i když toho o nich vím oprav­du hod­ně, tak to úpl­ně nefun­gu­je. Lépe píšu, když mě někdo „nave­ze“ do něče­ho, co je mi úpl­ně cizí – napří­klad když mě nakla­da­tel Abbe Bon­nier dal dohro­ma­dy s mým napros­tým pro­ti­kla­dem, Zla­ta­nem Ibra­hi­mo­vićem, nebo když jsem se pokou­šel vylí­čit osob­nost neu­cho­pi­tel­né­ho génia Ala­na Turinga.

Mag­da­le­na Hedlun­do­vá se mě ptá, jest­li jsem ote­vře­ný návrhům nakla­da­te­lů, i co se týče fik­ce. Odpo­ví­dám jí, že roz­hod­ně ano.

Ale hned to pouš­tím z hlavy.

12. června 2013

Nakla­da­tel­ství Wey­ler a agen­tu­ra Hedlund, kte­ré síd­lí ve spo­leč­ných pro­sto­rách, kona­jí jakousi osla­vu a já už se chys­tám domů, když vtom mě Mag­da­le­na Hedlun­do­vá a Johan­na Kin­cho­vá vola­jí do své kan­ce­lá­ře. Zavřou dve­ře a já tuším, že pro mě mají návrh na kni­hu. Ale nechá­vá mě to spíš chladným.

Od té kni­hy o Zla­ta­no­vi dostá­vám návrhy, abych psal na zada­né téma, v jed­nom kuse a vět­ši­nou mě nijak nena­dchnou. Nej­spíš jsem moc rozmazlený.

Teď se mě Mag­da­le­na ptá, jest­li bych si doká­zal před­sta­vit psát pokra­čo­vá­ní série Milé­ni­um Stie­ga Lars­so­na. Spíš z legra­ce zamumlám, že bych mohl být ghostwri­te­rem Lisbe­th Salan­de­ro­vé stej­ně jako před­tím Zla­ta­na Ibra­hi­mo­viće. Mož­ná se zrov­na někde vzpa­ma­to­vá­vá z něja­ké šíle­né akce a chce pomoct se sepsá­ním své­ho pří­bě­hu. I když, to asi těž­ko. Lisbe­th by nej­spíš neshá­ně­la pomoc kvů­li tako­vé hlouposti.

Odpo­vím, že budu o pokra­čo­vá­ní uva­žo­vat. Ale úspěš­ně se mi daří to vytěs­nit. Nemůžu tvr­dit, že bych té nabíd­ce tak úpl­ně věřil.

červenec 2013

Jsem s rodi­nou na fin­ském ost­ro­vě Här­li­gö a pro jed­nou nepra­cu­ji. Zahnal jsem sta­ré démo­ny zdě­dě­né po otci, pod­le něhož musel správ­ný inte­lek­tu­ál psát neu­stá­le. Mís­to toho jsem ven­ku s dět­mi a jez­dím na loď­ce na výlety.

Upro­střed téhle let­ní pau­zy mi Mag­da­le­na Hedlun­do­vá posí­lá men­ší ana­lý­zu mého romá­nu Syn­da­fall i Wilm­slow (Hřích ve Wilm­slow) o Ala­nu Turin­go­vi. Není mi úpl­ně jas­né, proč se jím tak zni­če­ho­nic zabý­vá, ale mám radost z jejích vlíd­ných slov.

7. srpna 2013

Eva Gedi­no­vá, šéf­re­dak­tor­ka nakla­da­tel­ství Nor­s­tedts a vyda­va­tel­ka Stie­ga Lars­so­na, by se se mnou ráda pota­jí sešla v nakla­da­tel­ství. Pro­pa­šu­jí mě dovnitř zad­ní­mi dveř­mi a setká­vá­me se v jakém­si pod­zem­ním tune­lu, kde mlu­ví­me o lars­so­nov­ském pro­jek­tu. Popr­vé cítím, že je to myš­le­no váž­ně. Když se vra­cím podél záto­ky Rid­dar­fjär­den domů, začí­nám poci­ťo­vat horečku.

8. srpna 2013

Násle­du­jí­cí­ho dne se budím ve čty­ři ráno a vyba­vu­je se mi repor­táž, kte­rou jsem napsal před spous­tou let o jis­tém hlu­chém autis­tic­kém chlap­ci, kte­rý jed­no­ho dne neče­ka­ně a zce­la bez varo­vá­ní nakres­lil doko­na­lý obrá­zek sema­fo­ru. Násle­du­jí dal­ší a dal­ší myš­len­ky. Během něko­li­ka minut mám záplet­ku, nebo ale­spoň její základ, a roz­ru­še­ně volám Mag­da­le­ně Hedlundové.

17. srpna 2013

Setká­vám se s Mag­da­le­nou a Evou Gedi­no­vou v malé kavár­ně u vody na Bla­sie­hol­me­nu. Fou­ká sil­ný vítr, musím mlu­vit nahlas, abych ho pře­kři­čel. Eva pří­vě­ti­vě při­ky­vu­je, ale mož­ná není mou záplet­kou tak une­se­ná, jak jsem dou­fal. Ovšem proč by měla být? K dob­ré­mu, kom­plex­ní­mu lars­so­nov­ské­mu pří­bě­hu to má pořád ješ­tě dale­ko. Přes­to se se mnou děje něco zvlášt­ní­ho. Naklo­ním se k ní a slav­nost­ně pronesu:

Pro tohle jsem se naro­dil. Líp to nikdo neudělá.

I když je ten komen­tář nad­ne­se­ný a pate­tic­ký, při­pa­dá mi, že se Evě moje nad­še­ní líbí.

Domlu­ví­me se, že napíšu synopsi.

18. srpna 2013

Doma cho­dím sem a tam a mumlám si: Kru­ci­nál, jaká synop­se! Píšu celý život, a najed­nou po mně chtě­jí něco tako­vé­ho! Dějo­vou osno­vu jsem si nedě­lal od té doby, co to po mně vyža­do­val uči­tel slo­hu v devá­té třídě.

Úpl­ně naho­ru na papír si nade­píšu Shr­nu­tí děje a dál už ze sebe nedo­sta­nu ani slovo.

19. — 22. srpna 2013

Vstá­vám brzy a dávám se do čte­ní Mužů, kte­ří nená­vi­dí ženy. Čtu s čím dál vět­ší posed­los­tí. Sem tam si něco pozna­me­nám, zapi­su­ji si výra­zy, posta­vy a dějo­vé lin­ky. Během tří nebo čtyř dnů se pro­kou­šu vše­mi tře­mi kni­ha­mi a počmárám polo­vi­nu bloku.

Když si zno­vu sed­nu k počí­ta­či, ruce mi píší samy. V polo­vi­ně poprosím Anne, svou ženu, aby si návrh pře­čet­la. Oče­ká­vám pár milých slov a jed­nu dvě tři rady. Anne mi však řek­ne: „Nech to takhle! Je to perfektní!“

Pošlu nedo­kon­če­ný návrh Evě Gedi­no­vé a Susan­ně Roma­nu­so­vé z Norstedts.

V noci toho hlu­bo­ce litu­ji – jak jsem jim kru­ci­nál mohl poslat tako­vý žvást?

23. srpna 2013

Zapí­pá mi tele­fon. Je to Eva Gedi­no­vá a já dosta­nu pří­šer­ný strach. Před­sta­vu­ji si něco ve stylu:

„Proč jste se to ani neob­tě­žo­val dokončit?“

Ale ona píše: „Zatra­ce­ně dobré!“
Zved­nu ruce jako fot­ba­lis­ta, kte­rý vstře­lil gól, a vydám se na dlou­hou vzru­še­nou pro­cház­ku podél záto­ky Årstaviken.

24. srpna — 1. září 2013

Moje nedo­kon­če­ná synop­se je pře­lo­že­na do ang­lič­ti­ny a já jdu na oběd s Joa­ki­mem, bra­t­rem Stie­ga Lars­so­na, kte­rý je samo­zřej­mě o veš­ke­rém dění infor­mo­ván. Běhám ze schůz­ky na schůzku.

Záro­veň netr­pě­li­vě pře­šla­pu­ji jako dosti­ho­vý kůň. Chci se pus­tit do psa­ní! Víc než kdy před­tím za celý svůj život.

10. září 2013

Úvo­dy mi děla­jí potí­že. Už se mi sta­lo, že jsem nad prv­ní­mi strán­ka­mi seděl týd­ny nebo měsí­ce v jakési kře­či, s nadě­jí, že najdu doko­na­lý idi­om, doko­na­lou prv­ní větu. Někdy už to hra­ni­či­lo se sku­teč­nou pato­lo­gií. Pře­vra­cím slo­va jako něja­ký pedant­ský cvok.

Ale ten­to­krát do sty­lis­tic­kých sle­pých uli­ček zablou­dit nehod­lám. Styl Stie­ga Lars­so­na byl věc­ný, nijak vyuměl­ko­va­ný; musím pros­tě začít od začát­ku a sou­stře­dit se na příběh.

23. září 2013

Ale stej­ně mi to nejde. Ať se sna­žím sebe­víc, pořád na mě z tex­tu „vyku­ku­je“ moje vlast­ní pró­za, což mě dohá­ní k šílen­ství, zvlášť když mi pro­mýš­le­ní záplet­ky ve dne v noci nedá spát. Píšu poma­lu jako šnek, ale v myš­len­kách už jsem o kilo­me­tr napřed.

V noci nespím a srd­ce mi bije jako splašené.

6. října 2013

Mám úpl­ně poma­te­ný den­ní režim. Budím se v půl čtvr­té ráno a sedám si k prá­ci. Někdy nahlí­žím do PDF sou­bo­rů tří původ­ních knih. Ale dělám to stá­le méně. Už jsem si je pře­če­tl tři­krát a jejich uni­ver­zum si ve mně zača­lo žít svým vlast­ním životem.

Prá­ci pře­ru­šu­ji v sedm hodin, kdy vstá­va­jí děti, a odvá­dím je do ško­ly. Ces­tou domů už ve mně zase pul­zu­je záplet­ka a já pokra­ču­ji v psa­ní do jede­nác­ti, kdy pad­nu do postele.

V jed­nu hodi­nu se dám zno­vu do prá­ce a sedím u ní do půl čtvr­té odpo­led­ne, kdy vyzve­dá­vám děti ze ško­ly. Večer také pra­cu­ji. Před spa­ním si dávám skle­ni­ci čer­ve­né­ho vína, u kte­ré­ho s Anne roze­bí­rám pří­běh a uply­nu­lý den.

9. října 2013

Jako blá­zen dřu v posi­lov­ně na simu­lá­to­ru chůze do scho­dů. Najed­nou se mi straš­ně zrych­lí tep, na chví­li si dřepnu a pak se v před­klo­nu sotva dopla­zím do šatny.

Ces­tou domů chlad­ným Stoc­khol­mem mě zachva­cu­je neod­byt­ná myš­len­ka, že mě postih­ne stej­ný osud jako Stie­ga Lars­so­na. Pokou­ším se ji zahnat. „Byla to jenom chvil­ko­vá úzkost,“ mumlám si. Ale ta myš­len­ka se mi v násle­du­jí­cích týd­nech vra­cí zno­vu a znovu.

22. října 2013

Odsou­val jsem nástup Lisbe­th Salan­de­ro­vé na scé­nu. Jako bych z ní měl strach.

Teď už se tomu nemůžu dál vyhý­bat, jsem celý napja­tý a nechá­vám ji vtrh­nout do děje, drs­nou a záhad­nou jako vždyc­ky. Ale nej­spíš moc tla­čím na pilu. Nemám z ní dob­rý pocit. Ačko­liv ji znám nazpa­měť, nedo­ká­žu do ní vlít život. Něco tu drhne.

24. října 2013

Škr­tám a pře­pi­su­ji a dopl­ňu­ji. Noc co noc se mi zdá o Lisbe­th. Mám straš­ný strach, že se mi nepo­da­ří ji vylí­čit, jak si zaslouží.

15. listopadu 2013

Začí­nám se sou­stře­dit na cho­vá­ní Lisbe­th v akč­ních scé­nách, kte­ré jí sedí nej­lé­pe. Nej­lep­ší je, když z nevý­hod­né­ho posta­ve­ní pře­chá­zí do úto­ku. Ale introspek­ce se mi pořád moc neda­ří. Jak ji mám při­mět vzpo­mí­nat na všech­no to tem­né šílen­ství z její­ho z dět­ství, abych při­tom nebyl pří­liš patetický?

Sen­ti­men­ta­li­ta Lisbe­th nesluší.

16. listopadu 2013

Stieg Lars­son vyře­šil pro­blém tak, že nechá­val Lisbe­thin pří­běh vyprá­vět jiné posta­vy, zejmé­na advo­ká­ta a její­ho opa­t­rov­ní­ka Hol­ge­ra Pal­m­gre­na. Kla­sic­ký trik.

Nej­lep­ší posta­vy legen­dár­ních géniů jsou v lite­ra­tu­ře čas­to nahlí­že­né zven­ku. Aby vzni­kl mýtus, je potře­ba někdo jako dok­tor Wat­son. A já se při­klá­ním ke stej­né­mu řeše­ní. Přes­to se nechci vzdát myš­len­ky, že bych se mohl víc při­blí­žit Lisbe­thi­nu uvažování.

Chci poro­zu­mět té její nezkrot­né tou­ze opla­tit zlé zlým, pomstít se.

30. listopadu 2013

Něja­ký čas jsem žil v uta­je­ní, v bub­li­ně. Psal jsem na počí­ta­či bez při­po­je­ní k inter­ne­tu, abych se ochrá­nil před hac­ke­ry, a když jsem posí­lal něja­ké e‑maily o kni­ze, pou­ží­val jsem zašif­ro­va­né výra­zy. Na otáz­ky, čím se prá­vě zabý­vám, jsem odpo­ví­dal mlha­vě a tajuplně.

Teď se dozví­dám, že nakla­da­tel­ství Nor­s­tedts chce pub­li­ko­vat zprá­vu o nové kni­ze už nyní, a nejdřív chci vykřik­nout „ne, pomoc!“. Ale poma­lu si na tu myš­len­ku zvy­kám a vítám ji. Chci už vylézt ze své skrýše.

2. prosince 2013

Roz­ho­du­je­me se zve­řej­nit tis­ko­vou zprá­vu 17. pro­sin­ce. Nikdo z nás nemá poně­tí, co nás čeká. Bou­ře, nebo krče­ní ramen?

17. prosince 2013

Zprá­va má vejít ve zná­most ve dvě hodi­ny. Ráno se pokou­ším pra­co­vat jako obvykle. Nejde mi to. Jsem jako na jehlách, nako­nec si leh­nu do poste­le a zavřu oči. Minu­ty se vlečou.

Za pět minut dvě vyvě­šu­je deník Aftonbla­det na inter­ne­tu upou­táv­ku a umis­ťu­je zprá­vu na zvlášt­ní panel úpl­ně naho­ře na své strán­ce. Potom nedo­ká­žu vývoj udá­los­tí přes­ně popsat. Vím jenom, že mi nepře­stá­vá zvo­nit tele­fon. Vyba­vu­ji si jeden hovor s dení­kem Met­ro. Byl úpl­ně krát­ký, mož­ná pět minut. Když jsem zavě­sil, měl jsem sedmatři­cet nových zpráv.

Kon­tak­tu­je mě tele­vi­ze a rádio a mlu­vím s novi­ná­ři z celé­ho svě­ta, celou dobu jsem ve skvě­lé a buja­ré nála­dě. Ale kdo ví, jak dlou­ho mi vydrží.

18. prosince 2013

Sedím v taxí­ku a jedu do redak­ce ran­ní­ho vysí­lá­ní tele­vi­ze SVT. Z auta vidím novi­no­vé vývěs­ky: „Při­chá­zí nové Milé­ni­um!“ píše Expres­sen. „Nová kni­ha vyvo­lá­vá šílen­ství!“ hřmí Aftonbladet.

Zřej­mě v tom oka­mži­ku mi začí­ná být doo­prav­dy jas­né, nako­lik všech­no, co sou­vi­sí se sérií Milé­ni­um, vyvo­lá­vá emo­ce. Zahl­cu­jí mě bla­ho­přá­ní a nad­še­né výkři­ky, ale po prav­dě řeče­no i jiné věci. Někte­ří lidé mi před­ha­zu­jí mého otce, také spi­so­va­te­le a lite­rár­ní­ho vědce:

Co by si o tom pomys­lel Olof?

19. prosince 2013

Novi­nář­ka Annet­te Kullenber­go­vá for­mu­lu­je tezi, že to máme v rodi­ně – že tohle ničem­né cho­vá­ní je spe­ci­fic­kým rysem Lager­cran­t­zů. Kdo se chce před námi zachrá­nit, měl by opus­tit zemi, píše. (Člá­nek je poz­dě­ji stažen.)

3. ledna 2014

Nevím, jest­li je to kvů­li medi­ál­ní­mu roz­ru­chu nebo z jiné­ho důvo­du, ale moje sebe­vě­do­mí jde ke dnu a cítím se úpl­ně k niče­mu. Když čtu svá vlast­ní slo­va o růz­ných typech zbra­ní – zbra­ně nesná­ším – a o poli­cis­tech při­jíž­dě­jí­cích na mís­to činu, při­pa­dá mi to zne­po­ko­ji­vě pově­do­mé a už sto­krát omle­té, bez­na­děj­ná klišé detek­tiv­ní­ho žánru.

Navíc jsem slí­bil, že brzy ode­vzdám svým vyda­va­tel­kám Evě Gedi­no­vé a Susan­ně Roma­nu­so­vé prv­ních sto dva­cet stran.

12. ledna 2014

Ode­vzdá­vám ruko­pis do Norstedts.

24. ledna 2014

Čtvrť nepře­tr­ži­tě skrá­pí stu­de­ný, nepří­jem­ný led­no­vý déšť.

Večer zjiš­ťu­ji, že nám stře­chou teče, hrou­tím se, kři­čím a straš­ně to prožívám.

V noci nemůžu spát a trá­pím se, že kni­ha sto­jí za hou­by, že se nám sesy­pe stře­cha a všech­no půjde k čertu.

26. ledna 2014

Jdu na schůzku s vyda­va­tel­ka­mi Evou Gedi­no­vou a Susan­nou Roma­nu­so­vou, a ješ­tě než si sta­čí­me coko­liv říct, vyba­lím na ně celou řadu kla­sic­kých výmluv: tohle je zatím jen ski­ca, pokus, záro­dek – a tak dál.

Ale sta­ros­ti jsem si dělal zby­teč­ně. Evě i Susan­ně se text, kte­rý jsem napsal, líbí a hodi­ny si poví­dá­me o posta­vách a o pří­bě­hu. Poma­lu zase zís­ká­vám důvě­ru v naši stře­chu i ve vzni­ka­jí­cí knihu.

2. března 2014

Dívám se s dět­mi na film Chris­to­phe­ra Nola­na Batman začí­ná a pře­mýš­lím o myto­lo­gii v poza­dí knih Stie­ga Larssona.

Poz­dě­ji o tom dis­ku­tu­ji s Anne a hle­dám si něco na Goo­glu. Najed­nou mi pře­běh­ne mráz po zádech. Na inter­ne­tu spat­řím napros­to sen­zač­ní obrá­zek, kte­rý mění celý můj pří­běh. Jdu si leh­nout, znač­ně rozrušený.

9. března 2014

Horeč­ně píšu a strach mě opouš­tí. Odva­žu­ji se vybo­čo­vat, tes­to­vat meze možného.

Ptám se sebe samé­ho, jest­li jsem už někdy byl něčím tak posedlý.

Posta­vy ve mně žijí dnem i nocí.

červenec 2014

Sta­ří Olo­fo­vi démo­ni nade mnou zno­vu zís­ka­li moc. Píšu kaž­dič­ký den, i o dovo­le­né. Prav­da ale je, že bych nedo­ká­zal pře­stat, ani kdy­bych chtěl.

Jsem do kni­hy úpl­ně pono­ře­ný, i když mě tu a tam pře­pa­dá pocit viny, že péči o děti musí zastat hlav­ně Anne. Sli­bu­ji jí dal­ší a dal­ší vel­ko­ry­sé kom­pen­za­ce, kte­rý­mi jí to vyna­hra­dím. Občas mi mož­ná i věří.

24. září 2014

Více­mé­ně dokon­ču­ji prv­ní ver­zi. Volá mi Susan­na Roma­nu­so­vá z nakla­da­tel­ství a váž­ným tónem mi sdě­lu­je, že jed­na sto­pa v mé kni­ze při­po­mí­ná jaký­si moment v jiné detek­tiv­ce, kte­rá prá­vě vyšla. Není to nic zásad­ní­ho ani roz­ho­du­jí­cí­ho, ale dostá­vám nesku­teč­ný záchvat, vyrá­žím do posi­lov­ny a už ces­tou tam se s klet­ba­mi a mumlá­ním roz­ho­du­ji, že kni­hu od začát­ku pře­píšu. V noci jsem vzhů­ru a na Goo­glu hle­dám nové pod­ně­ty, čím dál víc mě pohl­cu­je nová, mate­ma­tic­ká sto­pa. Když nasta­ne ráno a byt zali­je zla­to­rudé svět­lo, jsem už zase šťastný.

25. září 2014

Volám Susan­ně Roma­nu­so­vé a roz­ru­še­ně jí vyprá­vím o svých nových nápa­dech. Susan­na jásá, je plná nadšení.

Anne je stříz­li­věj­ší a upo­zor­ňu­je mě, že se ze mě začí­ná stá­vat maniak.

24. října 2014

Pře­mýš­lím, jest­li moje nová dějo­vá linie pře­ce jen není při­ta­že­ná za vla­sy, a pro­střed­nic­tvím Mate­ma­tic­ké­ho insti­tu­tu uni­ver­zi­ty v Uppsa­le kon­tak­tu­ji Andre­a­se Ström­ber­gs­so­na, pro­fe­so­ra mate­ma­ti­ky, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na teo­rii čísel.

Andre­as je ochot­ný se o víken­du se mnou sejít v cuk­rár­ně Fågel­sån­gen v Uppsale.

28. října 2014

Sedím v cuk­rár­ně Fågel­sån­gen, a když mi Andre­as při­slí­bí abso­lut­ní mlčen­li­vost, vysvět­lím mu svůj nápad. Líbí se mu, při­nejmen­ším to tak vypa­dá. Ale závěr mu při­pa­dá nerealistický.

„Nemu­sí být rea­lis­tic­ký,“ zkou­ším to. „Je to fikce.“

„Jis­tě, jis­tě,“ při­ky­vu­je. „Ale mož­ná bych měl jiný návrh.“

30. října 2014

Pro­bou­zím se za sví­tá­ní a vidím, že mi Andre­as Ström­ber­gs­son deset minut po dru­hé hodi­ně ráno poslal jaký­si obsáh­lej­ší doku­ment. Když si ho pře­čtu, jsem bez sebe. Odve­dl vel­ký kus prá­ce. Vět­ši­na jeho komen­tá­ře pod­stat­ně pře­sa­hu­je moje zna­los­ti, ale už sama základ­ní idea dodá­vá mé záplet­ce nový, sofis­ti­ko­va­ný nádech.

Nad­še­ně mu děku­ji a horeč­ně pokra­ču­ji v prá­ci. Do příští­ho dead­li­nu mi zbý­vá jen pár dní.

5. listopadu 2014

Ode­vzdá­vám ruko­pis do Nor­s­tedts a setká­vám se se svým chyt­rým a sym­pa­tic­kým redak­to­rem Inge­ma­rem Karlsso­nem. Sli­bu­ji mu, že zatím­co bude text číst, nebu­du pokra­čo­vat v psaní.

7. listopadu 2014

Bez psa­ní se cítím úpl­ně prázd­ný a jako nahý. Pořád­ně nevím, co si se sebou mám počít.

9. listopadu 2014

Vystu­pu­ji v pořa­du tele­vi­ze SVT Babel, roz­ho­vor se mnou dělá Jes­si­ka Gedi­no­vá. Jsem opo­je­ný adre­na­li­nem a je to víc než slibné.

15. prosince 2014

Pouš­tí­me se s Inge­ma­rem do prá­ce a podrob­ně ruko­pis pro­chá­zí­me. Inge­mar má ostří­ží zrak a jaké­ko­li nedů­sled­nos­ti v pří­bě­hu si vždyc­ky všimne.

28. prosince 2014

Susan­na Roma­nu­so­vá a Eva Gedi­no­vá ješ­tě jed­nou kni­hu pro­čí­ta­jí a mimo jiné dlou­ze dis­ku­tu­je­me o závěru.

Pře­pi­su­ji ho.

26. ledna 2015

Ruko­pis míří na korekturu.

3. února 2015

Vytiš­tě­ný ruko­pis posí­lá­me přes kurý­ry zahra­nič­ním nakla­da­te­lům. Žád­né mate­ri­á­ly o kni­ze se nesmě­jí šířit digitálně.

15. února 2015

Nakla­da­tel­ství Nor­s­tedts mě zve na veče­ři do restau­ra­ce Luzet­te u stoc­kholm­ské­ho Cen­t­ral­pla­nu a Eva Gedi­no­vá slav­nost­ně ozna­mu­je, že nám chce něco uká­zat. Ale odklá­dá to a napí­ná nás.

Nako­nec si dra­ma­tic­ky odkaš­le a pře­čte nám prv­ní posud­ky pře­kla­da­te­lů a lek­to­rů. V noci pak tan­čím domů a ješ­tě se zasta­vím na after­par­ty ve své oblí­be­né ital­ské restau­ra­ci Pane Vino u Zinkensdammu.

Už dlou­ho jsem se takhle neopil.

14. března 2015

Kaž­dý den dostá­vá­me nad­še­né zprá­vy od nakla­da­te­lů z celé­ho svě­ta. Namlou­vám si, že to nic nezna­me­ná. Všich­ni živí­me tutéž nadě­ji. Všich­ni bychom si moc přá­li, aby kni­ha dostá­la oče­ká­vá­ním. Ale mož­ná jsou to všech­no jenom tou­žeb­né sny, kte­ré na pod­zim prask­nou jako mýdlo­vé bubliny.

1. dubna 2015

Novi­ny Dagens Nyhe­ter uve­řej­ňu­jí švéd­skou obálku.

Guar­di­an pub­li­ku­je ang­lic­kou obál­ku a Wall Street Jour­nal americkou.

16. dubna 2015

Jedu do Lon­dý­na a účast­ním se kon­fe­ren­ce o vydá­ní kni­hy s nakla­da­te­li a redak­to­ry ze čty­ři­ce­ti zemí z celé­ho svě­ta. Dozví­dám se o brit­ské mar­ke­tingo­vé kam­pa­ni. Zaží­vám pocit nesku­teč­nos­ti. Ale také cítím čím dál vět­ší stres.

Večer vystu­pu­ji na akci vyda­va­tel­ské­ho kon­cer­nu Hachet­te, mimo jiné spo­lu Davi­dem Nicholl­sem a Sophií Han­nah, tou Sophií, kte­rá prá­vě napsa­la nový román s hrdi­nou Agathy Chris­tie Her­cu­lem Poi­ro­tem. Se Sophií se domlou­vá­me, že zalo­ží­me spo­lek s názvem „My, kte­ří píše­me pokračování“.

26. května 2015

Se svou agent­kou Mag­da­le­nou Hedlun­do­vou ces­tu­ji do Wale­su na lite­rár­ní fes­ti­val v Hay, abych uve­dl na trh svůj román o Ala­nu Turin­go­vi, kte­rý vychá­zí v ang­lič­ti­ně. Po fil­mu Kód enig­my o něj zno­vu vzros­tl zájem.

Dělám roz­ho­vor s roz­hla­so­vou sta­ni­cí BBC a s tele­vi­zí a mlu­vím o svém psa­ní. Při­pa­dám si šťast­ný, pocho­pe­ný a uznávaný.

Na závěr dostá­vám otáz­ky ke kni­ze o Zla­ta­no­vi a mlu­vím mimo jiné o autenticitě.

Říkám, co už jsem říkal sto­krát: že jsem neci­to­val Zla­ta­na doslov­ně, ale usi­lov­ně jsem se sna­žil zachy­tit jeho hlas lite­rár­ní vypra­věč­skou tech­ni­kou. Vysvět­lu­ji, že jsem se mu tím při­blí­žil, a mám dojem, že všich­ni rozu­mě­jí, co tím myslím.

27. května 2015

Jsem zpát­ky v Lon­dýně, sedím ve svém brit­ském nakla­da­tel­ství a mám pode­psat 1400 papí­rů, kte­ré se vlo­ží do výtis­ků mé lars­so­nov­ské kni­hy. Už to je samo o sobě dost bez­na­děj­né. Ale krát­ce nato pro­puk­ne peklo.

Novi­ny The Tele­gra­ph, kte­ré muse­ly mít v pub­li­ku na fes­ti­va­lu Hay své­ho redak­to­ra, napsa­ly, že citá­ty v kni­ze o Zla­ta­no­vi jsou smyš­le­né. Švéd­ské novi­ny teď otis­ku­jí výkři­ky na téma, že jsem se „při­znal“.

Tele­fon mi vybuchu­je a obža­lo­by se jen hrnou, jako by do té doby nikdo nikdy nesly­šel o lite­rár­ním nebo novi­nář­ském ucho­pe­ní téma­tu, nebo ješ­tě hůř, jako by si lidi mys­le­li, že lze napsat dobrou kni­hu jen tím, že člo­věk zazna­me­ná, co dru­hý říká. Mám pocit, jako by se celý svět zbláz­nil. Tře­sou se mi ruce. Když mlu­vím, selhá­vá mi hlas.

Poz­dě­ji odpo­led­ne mě zachva­cu­je jaká­si akut­ní depre­se a můj ang­lic­ký vyda­va­tel Chris­to­pher MacLe­ho­se mě uklá­dá do postele.

Večer se mnou dělá moje spi­so­va­tel­ská kole­gy­ně Rachel John­so­no­vá naži­vo roz­ho­vor a já před­stí­rám vese­lí a lhos­tej­nost. Dokon­ce vtipkuji:

„Musím teď ješ­tě jed­nou zkon­t­ro­lo­vat své cita­ce Lisbe­th Salan­de­ro­vé! Nechci, aby se do mě taky pustila!“

Ale cítím se mizerně.

29. května 2015

God bless Ame­ri­ca. S Mag­da­le­nou – kte­rá teď má u sebe můj tele­fon – jsme odje­li do New Yor­ku a tady je zla­ta­nov­ské pozdvi­že­ní kaž­dé­mu ukradené.

Když dora­zím na veletrh Book Expo Ame­ri­ca, spat­řím napros­to šíle­ně obrov­ský ban­ner na svůj nový román. Poz­dě­ji sedím u sto­lu ved­le Joh­na Grisha­ma a dávám roz­ho­vo­ry – kte­ré se pod­le smluv nesmě­jí pub­li­ko­vat dří­ve než na kon­ci srpna.

Jedu do hote­lu a posky­tu­ji dal­ší roz­ho­vo­ry, mimo jiné pro USA Today, New York Times, Los Ange­les Times a Holly­wo­od Reporter.

červen a červenec 2015

Ve Stoc­khol­mu si pro­chá­zím svůj iti­ne­rář. Celý pod­zim mám být více­mé­ně bez pře­s­tá­ní na cestách a čeká mě nepře­tr­ži­tý proud roz­ho­vo­rů a akcí. Samo­zřej­mě se sna­žím před­stí­rat klid nebo při­nejmen­ším nebýt o moc neu­ro­tič­těj­ší než obvykle. Ale čas­to mám pocit, že to nevy­dr­žím. Pole­tu­ji sem tam jako neklid­ný motýl. Navíc jsem slí­bil Dagens Nyhe­ter psát o celém pro­ce­su deník, tro­chu na to nadá­vám a tou­žím po svém fin­ském ostrůvku.

(popr­vé pub­li­ko­vá­no v Dagens Nyhe­ter 2. srp­na, pře­klad do češ­ti­ny Marie Voslářová)