Pro pře­kla­da­te­le si Antho­ny Ryan ve Vyvrhe­lo­vi nachys­tal oblí­be­ný mix masiv­ní­ho roz­sa­hu (téměř 700 stran), (téměř) stře­do­vě­kých reá­lií, význa­mo­vých jmen a dlou­hých gra­do­va­ných sou­vě­tí plných pří­dav­ných jmen a pří­vlast­ků, kte­ré v ang­lič­ti­ně per­fekt­ně fun­gu­jí, ale v češ­ti­ně by z nich krvá­ce­ly oči. Tak­že: pře­číst, pocho­pit, vstře­bat, demon­to­vat, slo­žit, pře­psat, upra­vit, pře­žeh­lit… Je to tro­chu jako s ang­lic­kým tráv­ní­kem, po prv­ních pár stech niko­liv letech, ale stra­nách to začne být pře­ce jen snazší.

Exis­tu­jí růz­né pře­kla­da­tel­ské „ško­ly“, růz­né mož­nos­ti pří­stu­pu k tex­tu ori­gi­ná­lu a jeho pře­vo­du do jiné­ho jazy­ka, v tom­to pří­pa­dě do češ­ti­ny. Vždy by to ale mělo vypa­dat tak, že pře­kla­da­tel v sobě „zapře“ uměl­ce. Teď nemám na mys­li „kre­a­ti­vi­tu“ typu při­mýš­le­ní si věcí, kte­ré autor nena­psal; to by mělo být auto­ma­tic­ky zce­la nepří­pust­né. Hapro­vat nesmí ani fak­tic­ká správ­nost pře­kla­du (v době Goo­glu lze jen málo­co odpus­tit), natož kva­lit­ní sty­lis­ti­ka a jazy­ko­vá správ­nost. To všech­no jsou nezbyt­né ingre­di­en­ce, ale ani ty neza­ru­čí, že výsle­dek bude kva­lit­ním pře­kla­dem. Výsled­ný jazyk pře­kla­du je samo­zřej­mě vždy pře­kla­da­te­lův, niko­liv auto­rův (byť si to zejmé­na u kva­lit­ně pře­lo­že­né­ho tex­tu vět­ši­na čte­ná­řů mnoh­dy ani neu­vě­do­mí), ale pře­kla­da­tel se vždy musí podří­dit sty­lu a duchu ori­gi­ná­lu. Pro­to také obvykle chví­li trvá, než si všech­no sed­ne, a pro­to se jako pře­kla­da­tel obvykle musí­te vra­cet k prv­ním desít­kám strá­nek a text zno­vu upra­vo­vat — i když se vám tře­ba původ­ně zdál už zce­la hladký.

Ten­to axi­om vystu­pu­je do popře­dí zejmé­na teh­dy, když stří­dá­te auto­ry a žán­ry, což je pro vět­ši­nu pře­kla­da­te­lů zce­la běž­né. Za sebe mohu říct, že už jsem pře­klá­dal téměř vše (jen poezii se díky dosta­teč­né soud­nos­ti vyhý­bám jako poli­tik majet­ko­vé­mu při­zná­ní), Vyvrhe­le tak před­chá­ze­la lite­ra­tu­ra fak­tu a násle­do­va­la detek­tiv­ka. Sží­vá­ní se s Rya­no­vým tex­tem neby­lo vůbec snad­né, přes­to­že autor píše lehce, dia­lo­gy ply­nou, a dokon­ce i dlou­hé popi­sy jsou všech­no mož­né, jen ne nezá­živ­né. O to vět­ší náro­ky však kla­dou na pře­kla­da­te­le, pro­to­že v češ­ti­ně o všech těch prv­cích musí pla­tit totéž co v původ­ní angličtině.

Někdy je i pře­klá­dá­ní pros­tě jenom prá­ce. Kýv­ne­te na ni, odve­de­te ji nej­lé­pe, jak umí­te, a jde­te dál. Jin­dy je to ale vylo­že­ně radost, byť (samo­zřej­mě) chví­le­mi i trpí­te. Pří­běh Vyvrhe­le mě od začát­ku do kon­ce bavil. Nejen hlav­ní posta­vy jsou výbor­ně vykres­le­né, a ačko­liv to nejsou žád­ní andíl­ci, vět­ši­nu si nevy­hnu­tel­ně oblí­bí­te. A pokud máte jako já sla­bost pro hrdi­ny typu Geral­ta z Rivie, nemů­že­te s Alwy­nem sáh­nout ved­le. Dia­lo­gy jsou sviž­né, uvě­ři­tel­né, při­ro­ze­né a lec­kdy vtip­né (díky, Torio!). A ryt­mus vyprá­vě­ní je při tak vel­kém roz­sa­hu až pře­kva­pi­vě vyvážený.

A co bylo na Vyvrhe­lo­vi z hle­dis­ka pře­kla­du nej­těž­ší? Vlast­ně totéž, co bývá nej­ob­tíž­něj­ší na kaž­dé sci-fi nebo fan­ta­sy — zjis­tit, co je reál­né a co už si autor vymys­lel. Svět Vyvrhe­le se v mno­hém blí­ží ang­lic­ké­mu stře­do­vě­ku, blí­ží se tomu stav spo­leč­nos­ti, styl oblé­ká­ní i napří­klad výzbroj. Dokon­ce i názvy v ori­gi­ná­le zavá­ně­jí sta­rou dobrou Ang­lií, ale NĚCO je jinak. Svět Alwy­na Písa­ře postih­la jaká­si blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ná Pohro­ma, kte­rá pod­le vše­ho zlik­vi­do­va­la téměř celou dří­věj­ší not­ně roz­vi­nu­tou civi­li­za­ci; něco mezi poto­pou a pádem mete­o­ri­tu. Alwy­no­va spo­leč­nost je pod­le růz­ných názna­ků chu­dou a mís­ty dost kru­tou pří­buz­nou své slav­něj­ší předchůdkyně.

Jako pře­kla­da­tel se musí­te také roz­hod­nout, co všech­no bude­te pře­klá­dat, zkrát­ka jest­li bude Dum­ble­do­re ředi­te­lem Hog­warts, nebo Brum­bál ředi­te­lem Bra­da­vic. Něco mezi je obvykle špat­ně, i když osob­ně jsem si napří­klad na Zimo­hrad nikdy nezvy­kl. Alwyn Písař byl ve Vyvrhe­lo­vi jas­nou vol­bou, ale co s Tod­ma­nem, Yel­kem, Twi­ne? Jakmi­le na ten kluz­ký svah vstou­pí­te, už se veze­te, i pro­to nako­nec všech­na význa­mo­vá jmé­na ve Vyvrhe­lo­vi mají čes­kou podo­bu. Ang­lič­ti­na také na roz­díl od češ­ti­ny „une­se“ výraz­ně víc pato­su; pokud bys­te o tom snad někdy pochy­bo­va­li, zkus­te si pře­lo­žit napří­klad někte­rý ze slav­ných pro­je­vů ame­ric­kých pre­zi­den­tů. Ve Vyvrhe­lo­vi to bylo nej­pa­tr­něj­ší u ozna­če­ní klí­čo­vé­ho nábo­žen­ské­ho řádu Úmlu­vy mučed­ní­ků. Ang­lic­ké cove­nant lze do češ­ti­ny pře­lo­žit mno­ha způ­so­by a v tex­tu jsem je postup­ně vyzkou­šel snad všech­ny, než jsem se vrá­til úpl­ně na začá­tek k Úmluvě — a od ní se pak odvi­nul i čes­ký název celé série: Úmlu­va oce­li. Podob­ných pří­pa­dů jsou ve Vyvrhe­lo­vi bez nad­sáz­ky desít­ky. Musí­te si uvě­do­mit, že si autor vel­mi prav­dě­po­dob­ně hrál s kaž­dým jmé­nem, názvem, funk­cí, aby z něče­ho logic­ky vychá­ze­ly (Ryan má ostat­ně vystu­do­va­né stře­do­vě­ké ang­lic­ké ději­ny), nějak fun­go­va­ly a hlav­ně nějak zně­ly. A čes­ky by to mělo vypa­dat pokud mož­no stej­ně. I když to ne vždy jde, a tak hle­dá­te co nej­bliž­ší a nejmé­ně kostr­ba­tou variantu…

Pev­ně dou­fám, že jsem to nako­nec (aspoň ve vět­ši­ně pří­pa­dů) tre­fil a Úmlu­va ani žád­né jiné názvoslo­ví nebu­dou niko­ho při čte­ní dráž­dit a že si čte­ná­ři z Vyvrhe­le odne­sou stej­ně sil­ný záži­tek, jaký jsem měl já při jeho překládání.