V knize se věnujete národu Mansů na ruském Uralu, kam jste se poprvé dostal v devadesátých letech minulého století a vydal o tom krásnou knihu Torava. Proč jste se tenkrát do tak odlehlých míst vydal?

Vždy jsem měl rád seve­ro­a­me­ric­ké indi­á­ny. Hrál jsem si na ně v dět­ství a už mi to zůsta­lo. Když jsem ale zjis­til, že v USA jich vět­ši­na žije v rezer­va­cích a opus­ti­la tra­dič­ní způ­sob živo­ta, hle­dal jsem „podob­né“ kul­tu­ry jin­de. A našel jsem je na Sibi­ři. Mám také rád les, pro­to můj zájem smě­řo­val pře­de­vším k lovec­kým a rybář­ským sku­pi­nám taj­gy, jako jsou prá­vě Man­so­vé nebo Les­ní Něn­ci a Chantové. 

Bylo to setkání, které ovlivnilo celý váš život?

Roz­hod­ně ano. Mož­ná to bylo i věkem, kdy jsem se k Man­sům dostal. Bylo mi dva­a­dva­cet a byla to moje prv­ní samo­stat­ná výpra­va. Mož­ná to svým způ­so­bem byl můj pře­cho­do­vý ritu­ál, jak říká­me u nás v etno­lo­gii. Také jsem postup­ně zjis­til, že jsem měl vel­ké štěs­tí na loka­li­tu. Podob­ně zacho­va­lých míst z hle­dis­ka způ­so­bu živo­ta, kul­tu­ry a nábo­žen­ství už u Man­sů mno­ho nezů­sta­lo. Vět­ši­na jich dnes žije ve vět­ších osa­dách, ve kte­rých byli nuce­ni se postup­ně usadit. 

Co může setkání s takovým prostředím dát Středoevropanovi?

Mys­lím, že řada lidí tou­ží po urči­tém „návra­tu k pří­ro­dě“, ať už si pod tím před­sta­ví­me coko­li. A zde je setká­vá­ní s pří­ro­dou sku­teč­né, oprav­do­vé. Když plu­ji po Pely­mu, kolem je jen taj­ga. Desít­ky, mož­ná stov­ky kilo­me­t­rů není lid­ské duše. A to je vlast­ně tro­chu zne­po­ko­ju­jí­cí i krás­né zároveň. 

Nebál jste se tam někdy? A chodíte vždycky sám?

Pěš­ky čas­to ano. A ano, někdy se bojím. Na to, že bych si tře­ba zlo­mil nohu se sna­žím moc nemys­let. Sedět sám u ohně v noč­ní taj­ze je sil­ný záži­tek, ale čas­to si to uži­ju až ve vzpo­mín­kách někde doma. Z med­vě­dů mám respekt a Man­so­vé také věří, že v lese žijí i dal­ší stvo­ře­ní. Mis huum či mis ne — les­ní muž a žena jsou prý vět­ši­nou přá­tel­ští. Mohou člo­vě­ku uká­zat, kde se nachá­zí lov­ná zvěř. Menkv, kte­rý je popi­so­ván v řadě man­sij­ských pří­bě­hů, už je hor­ší. Je to obr a lido­jed, kte­rý pro­ná­sle­du­je a zabí­jí lovce. 

Letos se k tématu vracíte v knize Cesta mrtvých, která je příběhem lovce Saši. Proč jste se rozhodl téma zpracovat i románově?

Ten pří­běh si to vynu­til. Už když jsem pád­lo­val po řece zpět do civi­li­za­ce, byl jsem si sko­ro jis­tý, že to musím napsat. Saša byl posled­ní z Man­sů, kte­ré jsem poznal před dva­ce­ti lety. Když jsem v roce 2019 na Pelym dora­zil, dozvě­děl jsem se řadu nových epi­zod z jeho živo­ta i ze živo­ta jeho pří­buz­ných. Stal se pro mne sym­bo­lem záni­ku této malé sku­pi­ny původ­ních obyvatel. 

A přežívají Mansové mimo větší osady ještě i někde jinde?

Snad ješ­tě ve vět­ších osa­dách a měs­tech, pokud se odstě­hu­jí z rod­ných míst úpl­ně. V SSSR pro­běh­lo něko­lik kam­pa­ní, kte­ré ved­ly k likvi­da­ci „neper­spek­tiv­ních“ osad. Tak­zva­né les­ní osa­dy, jak se ozna­ču­jí malé domo­ro­dé tábo­ry i v ofi­ci­ál­ních doku­men­tech, k nim pat­ři­ly také. Pro­to jich zůsta­lo veli­ce málo. Vět­ši­nou v nich žije jen jed­na či dvě rodi­ny. Něko­lik tako­vých je ješ­tě na seve­ru Sver­dlov­ské oblas­ti a na zápa­dě Chan­ty-Man­sij­ské­ho auto­nomní­ho okruhu. 

Budete se na ta místa vracet, i když už není ke komu?

Vra­cel bych se rád. Pře­ce jen něko­lik Man­sů v oblas­ti ješ­tě zůsta­lo. A dokon­ce vím ješ­tě o dvou les­ních osa­dách, ve kte­rých jsem dosud nebyl. Ty ale nele­ží pří­mo na Pelymu. 

Nebo budete hledat jiné takové národy? Zřejmě jich už moc není…

Na Sibi­ři ješ­tě naštěs­tí tako­vé sku­pi­ny jsou. Změ­ny v jejich živo­tě jsou ale poměr­ně rych­lé a je otáz­ka, kdy i oni skon­čí někde ve měs­tě. A to v lep­ším případě. 

V knize najdou čtenáři i QR kód, který je zavede na dokumentární film a ten je může knihou provázet. Kniha samotná je přitom prolínáním mýtu a reality. Co je pro vás jako autora důležitější?

I v tom kra­ji dochá­zí k pro­lí­ná­ní mýtů, sta­rých pří­bě­hů a rea­li­ty. Film je sice doku­men­tár­ní, ale sna­ži­li jsme se v něm (s kole­gou Mila­nem Durňa­kem) zachy­tit i něco z oné míst­ní rea­li­ty, kte­rá je melan­cho­lic­ká, snad i tro­chu stra­ši­del­ná. Ale přes všech­na popi­so­va­ná neštěs­tí také krásná.

Národy Mansů, Lesní Něnci — co bychom se od nich měli naučit?

Od dět­ství jsem si nejen hrál na indi­á­ny, ale také jsem četl kni­hy E. T. Seto­na, kanad­ské­ho spi­so­va­te­le a pří­ro­do­věd­ce a zakla­da­te­le wood­craf­tu — zna­los­tí živo­ta v pří­ro­dě. Vydal jsem se tedy k nej­lep­ším uči­te­lům — původ­ním oby­va­te­lům, kte­rým se také někdy říká pří­rod­ní náro­dy. Pokud si někdo tako­vých zna­los­tí cení, potom je čemu se učit.