Kdysi jste mi řekli, že tomu, co píšete, říkáte „still young adult“. V Trojicích už hlavní hrdinky prošly rituálem a měly by se začlenit do společnosti, lze tu knihu vnímat jako vyrovnávání se s dospělostí?

Len­ka: Roz­hod­ně, a v dost vyhro­ce­né podo­bě. Ritu­ál je vlast­ně způ­sob, kte­rým lidé v našem fan­ta­sy svě­tě „pře­ska­ku­jí“ dospí­vá­ní. Vez­me mla­dé lidi, kte­ří tepr­ve opouš­tě­jí dět­ství (je jim sice čer­s­tvých šest­náct let, ale v našem svě­tě by to odpo­ví­da­lo spíš čtr­nác­ti, vyví­je­jí se pros­tě poma­le­ji), a během něko­li­ka hodin je pře­mě­ní na tako­vé, kte­ří by u nás moh­li mít osm­náct, dva­cet nebo dva­a­dva­cet let, kaž­dý to máme jinak. Od té chví­le už se od nich oče­ká­vá, že se budou cho­vat a po všech strán­kách fun­go­vat jako dospě­lí. Exis­tu­jí samo­zřej­mě insti­tu­ce, kte­ré jim to mají umož­nit a usnad­nit. Při­šli ale o něko­lik let pro­žit­ků, zku­še­nos­tí, plá­nů a pozvol­né­ho dozrá­vá­ní, tak­že pře­chod do dospě­lé­ho živo­ta je pro ně mno­hem vět­ší šok, navíc jsou odříz­nu­ti od rodi­ny. Mimo jiné se tak stá­va­jí vel­mi závis­lý­mi na sys­té­mu. Poměr­ně vel­ká část kni­hy se věnu­je tomu, jak se naše hrdin­ky a hrdi­no­vé sna­ží tuto pro­past v sobě pře­kle­nout a jak se učí zvlá­dat „dospě­lác­ký“ život.

Jan-Marek: A do toho se za hra­ni­ce­mi jejich země roz­ho­ří dlou­ho dout­na­jí­cí váleč­ný kon­flikt a ony si uvě­do­mí, že tahle vál­ka není cizí, není to jenom vzdá­le­ný pro­blém, kte­rý si musí vyře­šit někdo jiný. Opráv­ně­ně cítí, že se týká také jich, jejich krá­lov­ství a jejich živo­ta. A pro­to­že nejsou zvyk­lé nechat věci jen tak, jak víme z jejich pát­rá­ní v prv­ním dílu, roz­hod­nou se opět začít zají­mat o to, co se vlast­ně děje.

Magie čísel hraje ve fantastice mnohdy důležitou roli, proto se musím zeptat na název Trojice. Co pro vás představuje v souvislosti s pokračováním Rituálu?

Jan-Marek: Tady je těž­ké coko­liv říct a nespo­i­le­ro­vat. Nicmé­ně jak jsi nazna­čil, jsou to tro­ji­ce v množ­ném čís­le. Tři hrdin­ky, tři krá­lov­ství, tři hlav­ní dějo­vé linie, tři více­mé­ně epic­ké bitvy…

Len­ka: Neřek­la bych, že jde pří­mo o magii čísel, ale je prav­da, že někte­rá čís­la mají jis­tý význam. Když to vez­mu okli­kou, v geo­me­t­rii potře­bu­je­te tři body, abys­te moh­li defi­no­vat plo­chu. Když chce­te posta­vit něco sta­bil­ní­ho, mělo by to mít aspoň tři nohy. V naší kni­ze vystu­pu­jí tro­ji­ce, kte­ré zmi­ňu­je Marek, ale i samot­ný svět se opí­rá, obraz­ně řeče­no, o tři slou­py. Pro­blém s tro­ji­ce­mi nasta­ne, když mezi ně vstu­pu­je ješ­tě čtvr­tý prvek nebo se jeden ze tří obrá­tí pro­ti jiné­mu: napří­klad v Ritu­á­lu takhle pří­chod More­e­ny roz­dě­lil tro­ji­ci hlav­ních hrdi­nek. Když ale něco naru­ší vzta­hy tří krá­lov­ství nebo rov­no­váhu tří slou­pů svě­ta, jak je tomu ve dru­hém dílu, je to pře­ce jen o dost vážnější. 

Také mě zaujalo téma měnícího se světa a jeho hrozícího zániku, jde o něco jako metaforu, která se vám do textu propsala vzhledem k aktuálním událostem, nebo jde o organický vývoj, který jste vždy plánovali?

Jan-Marek: Tohle je zvlášt­ní a vlast­ně hroz­ně smut­né. A chce to asi tro­chu pood­ha­lit, jak kni­ha vzni­ka­la. Dru­hý díl jsme zača­li psát na kon­ci roku 2017, základ­ní kon­tu­ry děje jsme ale pro­mýš­le­li už před­tím. Když tedy tře­ba píše­me o vál­ce a uprchlí­cích, jsou to ozvu­ky migrač­ní kri­ze z let 2015 a 2016 a dis­ku­sí a „dis­ku­sí“, kte­ré v Čes­ku vyvo­la­la. Vzpo­mí­nám si, že když se prá­ce na kni­ze pro­dlu­žo­va­ly, psal se začá­tek roku 2020 a při­šel covid a já si říkal, že až kni­ha jed­nou vyjde, na pole­mi­ky kolem migra­ce už si nebu­de nikdo pama­to­vat, pro­to­že se nás už „netý­ka­la“. Bohu­žel je v tom­to kni­ha zase aktu­ál­ní, i když bych si přál, aby to tak neby­lo. Stej­ně tak mně najed­nou při­pa­da­lo hroz­ně zby­teč­né číst si o vymyš­le­ných vál­kách — ale pro­to­že píše­me pře­ce jen doce­la míru­mi­lov­nou fan­ta­sy, máte v kni­ze aspoň jis­to­tu, že všech­no dopad­ne dob­ře… A i kdy­by ne, je to jenom na papíře.

Tentokrát najdeme v knize i mapy. Proč se zde objevují a kdo je připravil?

Len­ka: Je to tak a kres­li­la jsem je já. Moh­la bych jed­no­du­še říct, že ráda kres­lím, a tím tuto otáz­ku uzavřít. Ale fakt je, že dru­hý díl se ode­hrá­vá v pod­stat­ně vět­ší čás­ti svě­ta než prv­ní, a tak jsme si řek­li, že ten­to­krát už by se něja­ká ta mapa čte­ná­řům moh­la hodit. A konec­kon­ců i nám, tím spíš, že jsme na to dva. Už při plá­no­vá­ní prv­ní­ho dílu jsme si děla­li vel­mi obec­né náčrt­ky, abychom měli před­sta­vu, co kde je, ale během psa­ní nám svět pod ruka­ma bobt­nal spous­tou detai­lů, kte­ré se nám zakres­lo­vat nechtě­lo, a pak jsme je muse­li prac­ně dohle­dá­vat, aby všech­no sedě­lo. Nebo jsme se napří­klad dlou­ho doha­do­va­li o tom, jest­li je něja­ká oblast ori­en­to­va­ná na východ, nebo na západ, pro­to­že jsme si to kaž­dý před­sta­vo­va­li opač­ně. Tak­že pro mě z toho ply­ne pou­če­ní — až spo­lu zase bude­me něco psát, tak musím kres­lit map­ky hned a dávat do nich radě­ji všechno.

Jan-Marek: Při­znám se, že zpo­čát­ku jsem byl pro­ti zařa­ze­ní map. Uzná­vám, že usnad­ňu­jí ori­en­ta­ci čte­ná­řům i auto­rům, navíc to mohou být pros­tě hez­ké obráz­ky… Ale nějak mi nedá­va­lo smy­sl vytvá­řet mapu něče­ho, co pros­tě nee­xis­tu­je, sna­žit se vymýš­let kom­plet­ní odraz něče­ho, co je nut­ně nekom­plet­ní a ani kom­plet­ní být nemu­sí… Pro­to mapy v Tro­ji­cích obsa­hu­jí i „dis­c­la­mer“ ve smys­lu, že kres­by zachy­cu­jí jen mís­ta, kte­rá se vysky­tu­jí v pří­bě­hu, a že si tedy čte­ná­ři nema­jí vší­mat roz­sáh­lých, neza­pl­ně­ných „bílých míst“.

I když jste v Trojicích mnohé otázky zodpověděli, další zůstávají nezodpovězené, čeká nás tedy ještě další díl?

Len­ka: Ano, čeká. Tře­tím dílem se celý pří­běh uza­vře. Jen ješ­tě neví­me, kdy to bude…

Jan-Marek: …ale urči­tě na něm bude­me pra­co­vat méně než pět let, po kte­ré jsme při­pra­vo­va­li Tro­ji­ce, máme hod­ně jas­nou před­sta­vu, co a jak.