Pátek 13. května

11.00 – 11.50 / Vel­ký sál (střed­ní hala)
Nor­ská lite­ra­tu­ra pro děti a mládež

Bese­da s nej­pře­klá­da­něj­ším nor­ským spi­so­va­te­lem Jos­tei­nem Gaar­de­rem (Sofiin svět), autor­kou úspěš­né fan­ta­sy tri­lo­gie Havra­ní kru­hy Siri Pet­ter­se­no­vou (Ódi­no­vo dítě) a auto­rem kri­mi pro mlá­dež Jør­nem Lie­rem Hor­s­tem (Záha­da mloka).
Tlu­mo­če­no: češ­ti­na, norština
#Read­Nor­dic

12.00 – 12.25 / Sever­ský stá­nek S201 (střed­ní hala)
Auto­gra­mi­á­da – Jos­tein Gaar­der, Siri Pet­ter­se­no­vá, Jørn Lier Horst

Své kni­hy pode­pi­su­jí norští auto­ři lite­ra­tu­ry pro děti a mládež.
#Read­Nor­dic

14.00 – 14.50 / Čte­nář­ský sál (levé křídlo)
Michal Sýko­ra: Ješ­tě není konec

Kdo je sku­teč­ným pacha­te­lem zlo­či­nu, kte­rý zce­la roz­vrá­til kdy­si pro­mi­nent­ní rodi­nu věhlas­né­ho míst­ní­ho léka­ře? Čes­ký detek­tiv­ní román s psy­cho­lo­gic­ký­mi moti­vy a své­ráz­nou komi­sař­kou Výro­vou v hlav­ní roli je lite­rár­ní před­lo­hou úspěš­né tele­viz­ní série Detek­ti­vo­vé od Nej­svě­těj­ší tro­ji­ce. Hos­tem pořa­du je hereč­ka Klá­ra Melíš­ko­vá, před­sta­vi­tel­ka komi­sař­ky Výrové.
Nakla­da­tel­ství Host
Feno­mém krimi

15.00 – 16.00 / Stá­nek nakla­da­tel­ství Host L 210 (levé křídlo)
Kate­ři­na Tuč­ko­vá – autogramiáda

Nakla­da­tel­ství Host

15.00 – 15.50 / Autor­ský sál (levé křídlo)
Audi­ok­ni­ha: lite­ra­tu­ra vše­mi smysly

Oblí­be­né pří­běhy si může­te dopřá­vat nejen oči­ma, ale i uši­ma. Reži­sé­ři a inter­pre­ti, kte­ří je nechá­va­jí ožít ve zvu­ko­vé podo­bě, vám v rám­ci bese­dy dovo­lí nahléd­nout do záku­li­sí vzni­ku audi­ok­nih. A nakla­da­tel­ství One­Hot­Book má ve svém port­fo­liu i pěk­nou řád­ku titu­lů kniž­ně vydá­va­ných nakla­da­tel­stvím Host. Účin­ku­jí Jaro­slav Ple­sl, Valé­rie Zawad­ská, Lukáš Hla­vi­ca, Taťja­na Med­vec­ká, Jit­ka Šká­pí­ko­vá, Michal Bureš a Mar­tin Pilař…
One­Hot­Book

16.00 – 16.50 / Komor­ní sál (pra­vé kří­d­lo, bal­kon vlevo)
Obro­ze­ní čes­ké detektivky

O stou­pa­jí­cí kva­li­tě i popu­la­ri­tě čes­ké lite­rár­ní a tele­viz­ní detek­tiv­ky budou bese­do­vat spi­so­va­te­lé Iva Pro­cház­ko­vá a Michal Sýko­ra, pod­le jejichž knih „Vraž­dy v kru­hu“ a „Mod­ré stí­ny“ vznik­ly úspěš­né tele­viz­ní seri­á­ly. Mode­ru­je Pavel Mandys.
Svět kni­hy
Feno­mén krimi

16.00 – 16.50 / Lite­rár­ní kavár­na (pra­vé kří­d­lo, bal­kon vlevo)
Klaus Modick: Kon­cert bez básníka

Autor­ské čte­ní a dis­ku­ze s němec­kým auto­rem Klau­sem Modic­kem o jeho romá­nu Kon­cert bez bás­ní­ka (Host, 2016). Mode­ru­je Tomáš Dim­ter, pře­kla­da­tel romá­nu. Pořad je sou­čás­tí lite­rár­ní­ho pro­gra­mu „Das Buch“ – pre­zen­ta­ce němec­ky psa­né lite­ra­tu­ry Němec­ka, Rakous­ka a Švýcarska.
Goethe-Insti­tut
češ­ti­na, němčina

17.00 – 17.30 / S 119 (střed­ní hala)
Klaus Modick – autogramiáda

Auto­gra­mi­á­da němec­ké­ho spi­so­va­te­le Klause Modic­ka k jeho romá­nu Kon­cert bez bás­ní­ka (Host, 2016). Pořad je sou­čás­tí lite­rár­ní­ho pro­gra­mu „Das Buch“ – pre­zen­ta­ce němec­ky psa­né lite­ra­tu­ry Němec­ka, Rakous­ka a Švýcarska.
Goethe-Insti­tut
češ­ti­na, němčina

17.00 – 17.50 / Komor­ní sál (pra­vé kří­d­lo, bal­kon vlevo)
Zra­ně­ná měs­ta: Rejmer a Tučková

Buku­rešť z repor­táž­ní kni­hy pol­ské autor­ky Mar­go Rejmer a Brno z romá­no­vé prvo­ti­ny Kate­ři­ny Tuč­ko­vé jsou měs­ta, jejichž oby­va­te­le a pro­stor těž­ce pozna­me­na­ly ději­ny 20. sto­le­tí. Zra­ně­ná měs­ta v sobě skrý­va­jí mno­ho děsi­vých a fas­ci­nu­jí­cích příběhů.
Pol­ský insti­tut v Praze
Měs­to jako lite­rár­ní kulisa
češ­ti­na, polština

Sobota 14. května

11.00 – 11.50 / Čte­nář­ský sál (levé křídlo)
O umě­ní s rozu­mem II

Uve­de­ní vol­né­ho pokra­čo­vá­ní úspěš­né pub­li­ka­ce, ve kte­ré se exakt­ní věd­ci svě­řo­va­li se svým vzta­hem k umě­ní. Nový pro­jekt vychá­zí z pří­spěv­ků mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce kona­né na pod­zim 2015 v Pra­ze. O kni­ze pro­mlu­ví edi­tor Miroslav Zelinský.
Nakla­da­tel­ství Host a AMU

12.00 – 13.00 / Stá­nek nakla­da­tel­ství Host L 210 (levé křídlo)
Pet­ra Sou­ku­po­vá – autogramiáda

Nakla­da­tel­ství Host

13.00 – 13.50 / Čte­nář­ský sál (levé křídlo)
Pet­ra Dvo­řá­ko­vá: Sítě

Drži­tel­ka oce­ně­ní Mag­ne­sia Lite­ra, autor­ka úspěš­ných pub­li­cis­tic­kých knih Pro­mě­ně­né sny a Já jsem hlad a dvou knih pro děti před­sta­ví svo­ji prv­ní belet­ris­tic­kou kni­hu pro dospě­lé Sítě. Pří­běhy (ne)sebevědomí. Uvá­dí Mar­tin Stöhr.
Nakla­da­tel­ství Host

13.00 – 13.50 / Lite­rár­ní sál (pra­vé křídlo)
Do hlu­bin sever­ských dějin

O mra­zi­vé, tem­né a vel­mi inspi­ra­tiv­ní sever­ské his­to­rii a své tvor­bě, kte­rá z ní vychá­zí, poho­vo­ří fin­ská autor­ka Katja Ket­tu (Porod­ní bába), dán­ský autor Kim Lei­ne (Pro­ro­ci z fjor­du Věč­nos­ti) a island­ský autor Sjón (Syn stí­nu; Měsíč­ní kámen).
Tlu­mo­če­no: češ­ti­na, angličtina
#Read­Nor­dic

13.00 – 13.50 / Vel­ký sál (střed­ní hala)
Hvězdy čes­ké krimi

V rám­ci jed­no­ho z hlav­ních témat letoš­ní­ho veletr­hu, kte­rým je „Feno­mén kri­mi“, se návštěv­ní­kům před­sta­ví sou­čas­né hvězdy čes­ké detek­tiv­ky Micha­e­la Kle­vi­so­vá, Josef Klí­ma, Ště­pán Kopři­va a Michal Sýko­ra. Nebu­de chy­bět ani herec­ká „guest star“ z popu­lár­ní­ho tele­viz­ní­ho kri­mi seriálu!
Svět kni­hy, s.r.o. a Tomáš Němec
Feno­mén krimi

14.00 – 15.00 / Stá­nek nakla­da­tel­ství Host L 210 (levé křídlo)
Pet­ra Dvo­řá­ko­vá – autogramiáda

Nakla­da­tel­ství Host

14.00 – 14.25 / Sever­ský stá­nek (S201)
Auto­gra­mi­á­da – Katja Ket­tu, Kim Lei­ne, Sjón

Své kni­hy pode­pi­su­jí auto­ři (nejen) his­to­ric­kých romá­nů z Fin­ska, Dán­ska a Islandu.
#Read­Nor­dic

14.30 – 15.30 / Vaří­me s knihou
Chu­tě švéd­ské­ho léta
Slun­ce, jaho­dy a bílé noci neod­mys­li­tel­ně pat­ří k sym­bo­lům krát­ké­ho švéd­ské­ho léta. Chce­te-li se inspi­ro­vat kla­sic­ký­mi recep­ty oblí­be­né­ho svát­ku slu­no­vra­tu Mid­so­m­mar, nenech­te si ujít pořad o vaře­ní spo­je­ný s malou ochut­náv­kou švéd­ských spe­ci­a­lit a čte­ním z kni­hy Mon­se Kallen­tof­ta Food Jun­kie – Posed­lý jídlem.
#Read­Nor­dic

15.00 – 15.50 / Čte­nář­ský sál (levé křídlo)
Jele­na Čižo­vo­vá: Čas žen
Význam­ná rus­ká pro­za­ič­ka se ve své tvor­bě obra­cí k téma­tu sovět­ské­ho dva­cá­té­ho sto­le­tí a k živo­tu oby­čej­ných lidí v toku národ­ních dějin. Za román Čas žen zís­ka­la nej­pres­tiž­něj­ší rus­ké lite­rár­ní oce­ně­ní Rus­ký Boo­ker za nej­lep­ší román v ruš­ti­ně. Mode­ru­je Jakub Konečný.
Rus­ké stře­dis­ko vědy a kul­tu­ry v Pra­ze, Nakla­da­tel­ství Host
Češ­ti­na, ruš­ti­na, tlumočeno

16.00 – 17.00 / Stá­nek Rus­ké­ho stře­dis­ka vědy a kul­tu­ry v Pra­ze (P 407)
Jele­na Čižo­vo­vá – autogramiáda
Rus­ké stře­dis­ko vědy a kul­tu­ry v Pra­ze, Nakla­da­tel­ství Host

16.00 – 16.50 / Klub kniž­ních šampiónů
Flip, flip, flipbook!
Ani­má­tor­ka a ilu­strá­tor­ka Alž­bě­ta Göbe­lo­vá pove­de workshop pro děti a jejich rodi­če, ve kte­rém oži­jí nejen posta­vič­ky z kníž­ky Kdo si prd­nul u dvo­ra. Kaž­dý si odne­se vlast­ní kní­žeč­ku s roz­po­hy­bo­va­ným pří­bě­hem. Při­prav­te si tuž­ky, nůž­ky, zába­va začíná!
Nakla­da­tel­ství Host

17.00 – 18.00 / Stá­nek nakla­da­tel­ství Host L 210 (levé křídlo)
Rad­ka Dene­mar­ko­vá – autogramiáda
Nakla­da­tel­ství Host

18.00 – 18.50 / S201 (střed­ní hala)
Byla tady Britt-Marie, babič­ka i Ove
Blíz­ké setká­ní s mužem jmé­nem Ove, babič­kou, kte­rá pozdra­vu­je a omlou­vá se, ale i s Britt-Marií! Čte­ní z děl Fredri­ka Backma­na oce­ňo­va­ný­mi inter­pre­ty jeho audi­ok­nih Janem Vla­sá­kem a Valé­rií Zawad­skou, bese­da a křest audi­ok­niž­ní novin­ky Byla tady Britt-Marie.
Read­Nor­dic a vyda­va­tel­ství OneHotBook
Čest­ný host

Neděle 15. května

9.30 – 10.20 / S201 (střed­ní hala)
Hrát­ky s Paxem
Hry a sou­tě­že ve sty­lu dět­ské fan­ta­sy série Pax za pří­tom­nos­ti vypra­vě­če audi­ok­nih Jana Von­dráč­ka. Zachraň­te taj­nou kni­hov­nu, odhal­te tem­né tajem­ství a vyhraj­te kníž­ky i CDč­ka s pří­běhy bra­trů Alri­ka a Vigga.
Read­Nor­dic a vyda­va­tel­ství OneHotBook
Čest­ný host, Lite­ra­tu­ra pro děti a mládež

14.00 – 14.30 / L 207 (levé křídlo)
Mra­ze­ní v uších
Zeptej­te se komi­sa­ře Wallan­de­ra nebo Carl Mørc­ka z Oddě­le­ní Q na jejich nej­no­věj­ší pří­pa­dy Ve sle­pé ulič­ce a Slož­ka 64. Jejich hla­sem vám odpo­ví Jiří Vyo­rá­lek a Igor Bareš. A mož­ná při­jde i Rebec­ka Mar­tinsso­no­vá (Jana Stry­ko­vá)! Čer­stvá vár­ka sever­ských detek­tiv­ních audi­ok­nih, kte­ré je nut­no pokřtít.
One­Hot­Book
Čest­ný host