V nakla­da­tel­ství Host máš na sta­ros­ti poezii, také něco z belet­rie a s gra­fi­ky kon­zul­tu­ješ gra­fic­kou podo­bu knih, kte­ré vydá­vá­me. Co z toho děláš nejraději?

S gustem dělám lite­rár­ní redak­ce pro­za­ic­kých knih. Na pra­cov­ní ces­tě jsem potkal něko­lik čes­kých auto­rů a auto­rek (Dvo­řá­ko­vou, Bera­na, Sýko­ru, Háblo­vou, Dole­ža­la), kte­rým jsem po léta věr­ný, stvo­ři­li jsme spo­lu řadu svaz­ků. Při­dá­vat se ve finá­le, vymýš­let kabá­tek pro text, kon­cept kníž­ky, její vizu­ál­ní poje­tí, podí­let se na tom všem, to je pro mě zábav­né a dob­ro­druž­né. A ješ­tě sil­něj­ší a důvěr­něj­ší je par­ti­ci­po­vat na defi­ni­tiv­ním ladě­ní autor­ských ruko­pi­sů. Poezie je pocho­pi­tel­ně také zají­ma­vá, ale mám dojem, že moje redak­tor­ské inter­ven­ce jsou při vší pes­t­ros­ti a růz­no­ro­do­sti bás­ní a bás­ní­ků už něja­ké mecha­nic­ké. Čert­ví, mož­ná je to jen únav­ný dojem, ply­nou­cí z toho, že s poezií žiju pro­fes­ně déle než s prózami.

A co spo­lu­prá­ce s grafiky?

Máme v Hos­tu moc fajn tým, ale rád při­zná­vám, že gra­fi­ci jsou a vždyc­ky byli moji zvlášť oblí­be­ní kole­go­vé. Při kon­zul­ta­cích s nimi mne lec­kdy napl­ňu­jí malič­kos­ti: že mohu vychy­tat, tře­ba někde „bokem“ jejich návrhů, drob­nost, kte­rou jejich tvo­ři­vé oko pře­hlédlo, a může­me tak vylep­šit budou­cí celek. A co se týče pod­stat­něj­ších věcí, bývám rád, když se mi mezi vše­mi zain­te­re­so­va­ný­mi poda­ří vyjed­nat při­ja­tel­ný kom­pro­mis. O vizu­ál­ní podo­bě knih, a obá­lek zejmé­na, roz­ho­du­je více lidí a čas­to to bývá vel­mi napí­na­vé. Nepo­chy­bu­ju o tom, že se pak vždy najde někdo, kdo má pocit, že tak­zva­ná doho­da byla dosa­že­na uta­ho­vá­ním paleč­ni­ce na jeho kon­če­ti­ně. Ale tohle snad smy­je čas jako pěnu dní. Dob­ré kni­hy zůstávají.

S poezií (a lite­rár­ně­te­o­re­tic­ký­mi kni­ha­mi) Host před téměř tři­ce­ti lety začí­nal, dnes poezie vyku­ku­je zpo­za něko­li­ka dal­ších žánrů v čele s belet­rií čes­kou a pře­kla­do­vou. Vyku­ku­je smě­le? Jak se jí daří obstát v dneš­ní době?

Nedáv­no vyšel kniž­ní sbor­ník nazva­ný Nevi­di­tel­né řemes­lo. Tajem­ství redakč­ní prá­ce, do kte­ré­ho při­spěl i můj leti­tý pří­tel a spo­leč­ník, šéf­re­dak­tor Hos­ta Mirek Balaštík. Píše toto: „Ačko­liv se dnes v našem edič­ním plá­nu obje­vu­jí nej­vět­ší čes­ké a zahra­nič­ní best­selle­ry všech žánrů, gene­tic­ké řetěz­ce naše­ho pod­ni­ku sešrou­bo­va­la dohro­ma­dy poezie.“ Když jsem si začal sám pro sebe tuto sto­pu, z dneš­ní per­spek­ti­vy už spí­še home­o­pa­tic­kou, ana­ly­zo­vat a inter­pre­to­vat, nebra­lo to kon­ce. A kon­ce by nebra­la ani odpo­věď na polo­že­né otáz­ky. Tak­že struč­ně: Za tři deká­dy jsme v Hos­tu vyda­li na dvě stě sbí­rek a pořád při­bý­va­jí dal­ší. Poezie je nejen lite­rár­ní, ale jis­tě i antro­po­lo­gic­ká kon­stan­ta. Poezie nejsou hlav­ně „krát­ké řád­ky“, je to pře­de­vším prin­cip a úděl. Poezie je krás­ná, zby­teč­ná fra­je­ři­na a kus její při­taž­li­vos­ti spo­čí­vá i v tom, že se za žád­ných okol­nos­tí nedá kapi­ta­li­zo­vat. Ani meta­fo­ric­ky, natož prak­tic­ky. „Něco pro niko­ho, nic pro všech­ny…“ Tak pra­vil kla­sik. To tre­fil! Howgh.

V Hos­tu vychá­ze­jí bás­ně Víta Slí­vy, Mila­na Děžin­ské­ho, Pet­ra Hruš­ky, J. H. Krchov­ské­ho, Bogda­na Tro­jaka nebo tře­ba Rad­ka Malé­ho — teď jsem vyjme­no­va­la něko­lik zvuč­ných jmen, kte­rá jsou s Hos­tem spja­ta téměř od jeho počát­ků. Daří se ti obje­vo­vat také naděj­né začí­na­jí­cí básníky?

Dlou­ho, až do před­loň­ska, jsem se věno­val poezii v revue Host. Pro neza­ve­de­né auto­ry v ní byly hned dvě rubri­ky, tak­že jsem měl solid­ní pře­hled. Ved­le toho jsem vždyc­ky sle­do­val lite­rár­ní časo­pi­sy, tiš­tě­né i inter­ne­to­vé, s čímž jsem nepře­stal dodnes, tak­že něja­ké ty obje­vy byly a jsou. Nedáv­no jsem si však pří­sa­hal, že prv­ní kníž­ky bás­ní­ků nebu­de­me dělat, že si tenhle ser­vis zkrát­ka musí kaž­dá mla­dá gene­ra­ce zajis­tit sama. Má to mno­ho dob­rých důvo­dů a je pri­ma, že se tako­vé vlaš­tov­ky už uká­za­ly. Jen­že to nako­nec dopadlo tak, že k vydá­ní je u nás při­pra­ve­na skvě­lá sbír­ka praž­ské­ho dra­ma­ti­ka Ondře­je Novot­né­ho, pozd­ní debut Pro­sím žád­né zmrtvýchvstá­ní. A dal­ší prv­ní kníž­ka talen­to­va­né­ho bás­ní­ka Jaku­ba Rac­ka je ve výhle­du. Když jsou ver­še pove­de­né, přes­ně­ji, když se mi líbí, pře­stá­va­jí mi bli­kat výstraž­né kon­t­rol­ky. Ale naše sta­ré bar­dy, kme­no­vé bás­ní­ky, jak se jim někdy říká, kte­ří se vět­ši­nou sta­li mými kama­rá­dy, mám stej­ně nejraději.

V Hos­tu vyšlo už něko­lik edic poezie. Zmi­ňo­val ses mi o tom, že se chys­tá nová podo­ba Edi­ce poesie Host. Jak bude vypadat?

Bude vypa­dat a vypa­dá mys­lím dob­ře, sou­čas­ně. Snad ade­kvát­ně, nela­ci­ně a sty­lo­vě. Prá­vě v té nové podo­bě vyšel prv­ní kou­sek, sbír­ka Retro Ondře­je Lipá­ra. A důvod? Jest­li chce­me nabíd­nout čty­ři až šest bás­nic­kých svaz­ků roč­ně, nelze s kaž­dým začí­nat na zele­né lou­ce, to je pří­šer­ně nároč­né pro­dukč­ně i finanč­ně. Naše inter­ní gra­fič­ky Ale­na Gra­ti­a­so­vá a Iva­na Dud­ko­vá tedy při­pra­vi­ly novou úpra­vu na míru těm­to a dal­ším potře­bám budou­cích auto­rů a jejich tex­tů. Vizu­ál­ně pro­po­je­ně a záro­veň vari­a­bil­ně. Je to bez­vad­né, když máte kre­a­tiv­ní spo­lu­pra­cov­ní­ky, kte­ří dove­dou tak­to zají­ma­vě okysli­čit léta už zabě­ha­né projekty.

Pojď­me se teď podí­vat na letoš­ní novin­ky v oblas­ti poezie. Na jaře vyšly nové sbír­ky Bogda­na Tro­jaka a Rad­ka Ště­pán­ka. Řek­ni, co z poezie Host při­pra­vil na pod­zim a zda se čte­ná­ři dočka­jí něja­ké hro­mad­né per­for­man­ce bás­ní­ků, jak si to už něja­kou dobu slibujeme.

Kro­mě jme­no­va­ných a zmí­ně­né­ho už Ondře­je Lipá­ra jsou to novin­ky Rad­ka Malé­ho, Vác­la­va Vomáč­ky a Pav­la Zají­ce. Je to letos cel­kem šest knih, od pohle­du dosti slič­ných díky našim gra­fi­kům Andrejo­vi, Kami­le, Ale­ně, Lucii a Iva­ně. Ovšem před­sta­vo­vat vlast­ní­mi slo­vy cizí bás­ně je asi tak záživ­né, jako když si na ráno v kuchyň­ce při­pra­ví­te kávu a kole­ga z kan­ce­lá­ře vám začne líčit svůj neko­neč­ný sen. Jest­li v dohled­nu udě­lá­me něja­ký vět­ší bás­nic­ký slet, což je v kra­ji běž­ná don­ki­chot­ská kra­to­chví­le, fakt netu­ším. Jis­té je, že za dveř­mi sto­jí hos­tov­ský fes­ti­val Čes­ká vlna, kde naši „letoš­ní bás­ní­ci“ před­sta­ví své novin­ky netra­dič­ní­mi per­for­man­ce­mi. Prá­vě mi ve schrán­ce při­stál e‑mail od pana Zají­ce: „Do Pra­hy mám vymyš­le­no: divá­ci budou mít k dis­po­zi­ci 3 BT repro­duk­to­ry a 3 zvu­ko­vé vylu­zo­va­če, kte­ré jsou s nimi pro­po­je­ny. Budou s nimi růz­ně mani­pu­lo­vat, pře­ná­šet je a divo­ce vylu­zo­vat.“ Tak nevím… Pán bůh s námi a zlý pryč! V kaž­dém pří­pa­dě by si tu akci nemě­li nechat utéct všich­ni neza­pšklí milov­ní­ci psa­ní a spisovatelů.

Na závěr při­dej­me jed­nu pozván­ku do Ote­vře­né zahra­dy v Brně, kde se od roku 2018 nachá­zí poezi­o­mat nebo­li juke­box s bás­nic­kým slo­vem. U jeho vzni­ku stál také Host a ty ses teď posta­ral o jeho nový program…

Když se ty ver­še pře­hrá­va­jí­cí objek­ty kavár­ní­ka pana Kob­zy obje­vi­ly, byl jsem k ono­mu zaří­ze­ní skep­tic­ký, dokon­ce jsem si z něj uta­ho­val v něja­kém feje­to­nu pro roz­hlas. Jen­že pak se mi to roz­le­že­lo, poznal jsem, že to obo­ha­cu­je poezii i veřej­ný pro­stor, a jeden tako­vý juke­box jsme s Hos­tem a pod­po­rou dal­ších brněn­ských kul­tur­ních insti­tu­cí insta­lo­va­li i u nás. Na tom mís­tě, spíš záti­ší, je to moc fajn; poe­tic­ké a intim­ní, van­da­lo­vé tam nema­jí pří­stup a „mlu­ví­cí rou­ru“ si obli­bu­je tam­ní tým i hoj­ní návštěv­ní­ci. Mys­lel jsem, že pro­gram, tedy těch dva­cet bás­ní, se obmě­ní rych­le­ji, ale byla pan­de­mie a jiné sta­ros­ti, tak­že se mi to poda­ři­lo až letos na pod­zim. Je to opět kon­ci­po­vá­no kra­jo­vě; per­so­nál­ně i tema­tic­ky. Proč taky ne? Vždyť Brno, jak pra­ví jeden praš­tě­ný slo­gan, je „hlav­ním měs­tem poezie“.

A něja­ká kon­krét­ní jmé­na uve­deš, ať moti­vu­je­me kolemjdoucí?

V roz­hla­so­vých archi­vech se ješ­tě našlo pár pou­ži­tel­ných zázna­mů, tak­že z výšin věč­nos­ti tu zazní­va­jí napří­klad auten­tic­ké hla­sy kla­si­ků Nezva­la a Suché­ho. Z aktu­ál­ně aktiv­ních osob­nos­tí jsou to tře­ba Holub, Faj­kus, Čer­má­ček a Čichoň. Zastou­pe­na je i nejmlad­ší gene­ra­ce: Bárt, Kle­ga, Kout­ní­ko­vá. A taky zdej­ší pís­nič­ká­ři Mucha a Kyšper­ský, kte­ří občas tvo­ří i „poti­chu“, to jest ver­šem. Věřím, že na jaře, až se zase Ote­vře­ná zahra­da doši­ro­ka ote­vře návště­vám, svo­lá­me něja­ký autor­ský sraz a při­pra­ví­me veřej­né čte­ní, i když asi ne tak opu­lent­ní, jako když se tahle taš­ka­ři­ce uvá­dě­la do světa.