Pavli, v pro­ce­su výro­by kni­hy pře­bí­ráš šta­fe­tu po lite­rár­ním redak­to­ro­vi, kte­rý v pří­pa­dě čes­ké lite­ra­tu­ry pomá­há auto­rům dostat z tex­tu maxi­mum — spo­leč­ně vychy­tá­va­jí nelo­gič­nos­ti, fak­tic­ké chy­by a dal­ší. Jak do tex­tu násled­ně zasa­hu­ješ ty?

Ty zása­hy býva­jí růz­no­ro­dé a hod­ně se liší. Kaž­dá kni­ha potře­bu­je jinou péči. Dost zále­ží na tom, jest­li se jed­ná o původ­ní čes­ký text, nebo o pře­klad. V prv­ním pří­pa­dě se sna­žím respek­to­vat styl auto­ra, jeho jazyk a vět­ši­nou už nijak zásad­ně neza­sa­hu­ji do struk­tu­ry pří­bě­hu — ale občas se sta­ne, že i přes peč­li­vou před­cho­zí prá­ci nara­zím na něja­kou nelo­gič­nost nebo fak­tic­kou chy­bu. Potom na ně upo­zor­ním, pří­pad­ně navrh­nu něja­ké řeše­ní. Někdy mi lite­rár­ní nebo odpo­věd­ný redak­tor sám pře­dem napí­še, na co je tře­ba se při redak­ci zvlášť zamě­řit, co by bylo dob­ré s auto­rem dotáhnout.

Když pra­cu­ji na pře­kla­du, více zasa­hu­ji do sty­lis­ti­ky, ově­řu­ji reá­lie a fak­ta pod­le ori­gi­ná­lu, kte­ré­ho se s pře­kla­da­te­lem musí­me držet — pokud tedy nena­ra­zí­me na fak­tic­kou chy­bu, pak je na mís­tě ji opra­vit, pří­pad­ně se spo­jit s auto­rem. Je nut­né pohlí­dat, aby z výsled­ku neby­lo poznat, že jde o pře­klad, text musí pěk­ně ply­nout a dob­ře se číst. I pře­kla­dy samo­zřej­mě dostá­vám v růz­né kva­li­tě; někte­ří pře­kla­da­te­lé dodá­va­jí v pod­sta­tě čis­tý text, všech­no mají pro­myš­le­né a moje prá­ce spo­čí­vá více­mé­ně v peč­li­věj­ší jazy­ko­vé redak­ci — dohlí­žím na to, aby v něm neby­ly pra­vo­pis­né a gra­ma­tic­ké chyby.

Z toho, co jsi řek­la, je zjev­né, že jazy­ko­vá redak­ce ve tvém podá­ní spo­čí­vá mimo jiné v tom, že hle­dáš s auto­rem nebo s pře­kla­da­te­lem spo­leč­nou řeč.

Celé je to hod­ně o spo­lu­prá­ci s auto­rem nebo pře­kla­da­te­lem, o někte­rých jevech dis­ku­tu­je­me, píše­me si, co by pro text bylo nej­lep­ší, spo­leč­ně hle­dá­me nej­vhod­něj­ší řeše­ní. Sna­žím se být pokor­ná, respek­tu­ji auto­ro­vu nebo pře­kla­da­te­lo­vu prá­ci, o navr­ho­va­ných změ­nách přemýšlím.

Nesna­žíš se tedy změ­nu pro­sa­dit, i když víš, že by tex­tu prospěla?

Je to otáz­ka míry a kom­pe­ten­cí. Struč­ně řeče­no jde o to, že ve věcech pře­kla­da­tel­ských by měl mít posled­ní slo­vo pře­kla­da­tel, v otáz­ce jazy­ko­vé pak redak­tor. Ale nepla­tí to samo­zřej­mě abso­lut­ně. Někdy navr­hu­ji i změ­ny nad rámec svých kom­pe­ten­cí, hlav­ně pokud mám pocit, že to kni­ze pro­spě­je. Argu­men­tu­ji, vysvět­lu­ji, nabí­zím nová řeše­ní. V urči­tý oka­mžik je však potře­ba se posu­nout a neza­sek­nout se na jed­not­li­vos­tech. Málo­kdy se mi sta­ne, že bychom se s auto­rem nebo pře­kla­da­te­lem neshod­li na něčem oprav­du zásadním.

Jako jazy­ko­vá redak­tor­ka máš na sta­ros­ti nejen korek­tu­ry knih, ale také vše­mož­ných dal­ších tex­tů, kte­ré v Hos­tu pro­du­ku­je­me. Co všech­no ti pro­jde pod rukama?

Redak­ce knih tvo­ří napros­tou vět­ši­nu mé prá­ce. Ale dále čtu tex­ty na web a na náš blog Kavár­na, dělám jazy­ko­vou korek­tu­ru news­let­te­rů pro dis­tri­buci i pro čte­ná­ře, kon­t­ro­lu­ji tex­ty, kte­ré se při­pra­vu­jí pro veletrhy, nebo tře­ba tis­ko­vé zprá­vy pro novináře.

Jsou pro tebe tyto krat­ší pro­mo tex­ty víta­ným zpes­t­ře­ním, ane­bo tě spíš neví­ta­ně vytr­há­va­jí ze čte­ní knih? Teď jsem ti nahrá­la na smeč, co?

Já moc sme­čo­vat neu­mím… Opra­va těch­to krat­ších tex­tů je pro mě vět­ši­nou spíš zají­ma­vým zpes­t­ře­ním. Jsem díky nim víc v obra­ze, vím, co se v nakla­da­tel­ství děje a chys­tá — ne vždy bych se totiž k dané­mu tex­tu na webu nebo jin­de dosta­la. Na krat­ších tex­tech se sna­žím pra­co­vat ráno nebo večer, abych pak neod­bí­ha­la od redi­go­vá­ní knih. A když už je prá­ce oprav­du moc, nestí­hám a potře­bu­ji dokon­čit kni­hu, vypnu si e‑mail a dělám aspoň chví­li mrt­vé­ho brou­ka. (smích)

Obrov­skou výho­dou v tako­vých momen­tech je, že můžeš vět­ši­nu času pra­co­vat z domo­va. Před­po­klá­dám, že na prá­ci potře­bu­ješ abso­lut­ní klid?

Nej­ra­dě­ji pra­cu­ji brzy ráno, to udě­lám nej­víc prá­ce. Mož­ná je to kli­dem a tichem, mož­ná tím, že jsem po noci odpo­ča­tá. Abych svou prá­ci odved­la dob­ře, musím se pře­de­vším sou­stře­dit — což zní sice pěk­ně, ale člo­věk to v tom plném nasa­ze­ní nevy­dr­ží osm hodin den­ně (aspoň já ne). Jed­nou týd­ně se sna­žím cho­dit do redak­ce, abych se tro­chu soci­a­li­zo­va­la a neza­rost­la u počí­ta­če mechem. Ale když mám hod­ně prá­ce, vět­ši­nou stej­ně zůsta­nu doma. Kole­go­vé v redak­ci jsou totiž všich­ni moc fajn, vět­ši­nou se s nimi zapo­ví­dám, a tak je moje výkon­nost v redak­ci poně­kud men­ší. (smích)

Vím, o čem mlu­víš, také vítám mož­nost prá­ce z domo­va! A teď k češ­ti­ně: Doká­žeš v krát­kos­ti říct, v čem my Češi nej­čas­tě­ji chybujeme?

Nevím, jest­li jsem ten správ­ný člo­věk, kte­rý má na tuto otáz­ku odpo­ví­dat, pro­to­že pra­cu­ji s tex­ty napsa­ný­mi lid­mi, kte­ří češ­ti­nu ovlá­da­jí na vyso­ké úrov­ni, stu­do­va­li ji, jazy­kem se živí, tak­že nepat­ří k tomu prů­měr­né­mu vzor­ku. Ale když se zamys­lím nad tím, co opra­vu­ji nej­víc, asi to bude inter­punk­ce a psa­ní vel­kých pís­men, což asi není nijak překvapivé.

Co jsem v Hos­tu, pozo­ru­ji, že se chy­bu­je ve sklo­ňo­vá­ní názvu naše­ho nakla­da­tel­ství: Host. Uve­deš pro­sím na pra­vou míru, jak Host v sou­vis­los­ti s nakla­da­tel­stvím skloňovat?

Tam nejde ani tak o něja­ké pra­vi­dlo, jako spíš o úzus, o to, co je zau­ží­va­né. Nej­čas­tě­ji asi lidé zavá­ha­jí při vytvá­ře­ní tva­ru dru­hé­ho pádu (z Hos­ta, nebo z Hos­tu?). Obec­né jmé­no „host“ je život­né a má ve dru­hém pádě jen kon­cov­ku ‑a, „Host“ jako název nakla­da­tel­ství je ale neži­vot­né, mož­ná pro­to by někdo sklo­ňo­val pod­le neži­vot­né­ho vzo­ru hrad, a pou­žil tedy kon­cov­ku ‑u. My v Hos­tu ale roz­hod­ně pou­ží­vá­me z Hosta.

Při psa­ní tex­tů čas­to nahlí­žím do jazy­ko­vých pří­ru­ček, abych si ově­ři­la napří­klad správ­nost sklo­ňo­vá­ní. Děláš to taky? Pří­pad­ně jaký zdroj doporučuješ?

Samo­zřej­mě! Bez nich bych se neo­be­šla, i když chci věřit tomu, že už je pou­ží­vám méně než tře­ba před dese­ti lety. Ale stá­le nará­žím na nové jevy, kte­ré si musím ově­řit. Ved­le počí­ta­če mám pří­ruč­ní kni­hov­nu, v níž bys­te našli kla­sic­ké jazy­ko­vé pří­ruč­ky od Aka­de­mic­ké mluv­ni­ce přes slov­ní­ky cizích slov po Pra­vi­dla čes­ké­ho pra­vo­pi­su. Vel­kým pomoc­ní­kem je pro mě inter­ne­to­vá jazy­ko­vá pří­ruč­ka, pou­ží­vám i kor­pus nebo tře­ba Dee­pL. Mou oblí­be­nou pří­ruč­kou je Jsme v češ­ti­ně doma? od Mar­kéty Pravdové.

Jak se sta­víš k pře­chy­lo­vá­ní pří­jme­ní zahra­nič­ních auto­rek, kte­ré v Hos­tu až na výjim­ky držíme?

Kdy­by ses mě zepta­la tře­ba ješ­tě před dvě­ma nebo tře­mi lety, asi bych ti odpo­vě­dě­la struč­ně — jsem pro pře­chy­lo­vá­ní. Z hle­dis­ka jazy­ko­vé­ho je pře­chy­lo­vá­ní v češ­ti­ně důle­ži­tý a funkč­ní prvek. Jen­že jazyk je živý orga­nis­mus, vyví­jí se a rea­gu­je na růz­né pod­ně­ty a občas pros­tě uzra­je doba na změ­nu. A i když pou­ži­tí nepře­chý­le­né­ho žen­ské­ho jmé­na může způ­so­bit v čes­kém tex­tu jis­té kom­pli­ka­ce, umí­me si s tím pora­dit. V posled­ní době při­bý­vá napří­klad peri­o­dik, kte­rá od pře­chy­lo­vá­ní upouš­tě­jí, už del­ší dobu nepře­chy­lu­jí tře­ba v Respek­tu, od letoš­ní­ho led­na v Dení­ku N. Jde o výsle­dek dlou­hých dis­ku­sí napříč redak­cí, není to něja­ké ad hoc roz­hod­nu­tí. Jde o to, že jazyk je pro nás komu­ni­kač­ní nástroj a otáz­ka přechylování/​nepřechylování se stá­vá stá­le více osob­ní. Pokud si někdo nepře­je, aby se jeho jmé­no pře­chy­lo­va­lo, má na to prá­vo, kte­ré je tře­ba respektovat.

Pta­la jsem se na to i z toho důvo­du, že při­bý­vá spi­so­va­te­lů, kte­ří se vní­ma­jí jako nebi­nár­ní a zrov­na tře­ba pře­chý­le­ní pří­jme­ní si nepře­jí. A při­bý­vá rov­něž knih, v nichž se o nebi­nár­ních lidech píše. Je češ­ti­na na tuto jazy­ko­vou výzvu při­pra­ve­na? A jsme na ni při­pra­ve­ni my v Hostu?

Já jsem nebi­na­ri­tu posta­vy zatím řeši­la v jed­né sci-fi, šlo o pře­klad z ang­lič­ti­ny, kde se pro ozna­če­ní této posta­vy pou­ží­va­lo zájme­no „they“. V češ­ti­ně coby flek­tiv­ním jazy­ce se řeše­ní hle­dá hůře, kaž­dý pře­kla­da­tel volí jinou ces­tu, celé se to ješ­tě bude vyví­jet a bude trvat, než se ustá­lí něja­ké řeše­ní. Ale jazyk si s tím nako­nec pora­dí. A my v Hos­tu taky.

Řek­ni mi ješ­tě, jak se popa­so­vá­váš s tím, že tvá prá­ce je pro čte­ná­ře tak tro­chu nevi­di­tel­ná? Vět­ši­na čte­ná­řů netu­ší, kolik důklad­né prá­ce vězí za tím, že čte ply­nu­lý text, v němž ho neru­ší opa­ku­jí­cí se slo­va, krko­lom­ný slo­vosled, pře­kle­py a hrubky.

Musím při­znat, že tato role mi napros­to vyho­vu­je. Nejsem zrov­na spo­le­čen­ský tvor, nera­da na sebe pří­liš upo­zor­ňu­ji. Moje prá­ce mě napl­ňu­je, jsem ráda, že se podí­lím na něčem, co má smy­sl — byť jsem v poza­dí. Těší mě, že pomá­hám na svět kni­hám, kte­ré čte­ná­ře baví. Ale nedáv­no mně kole­gy­ně redak­tor­ka-autor­ka Kris­ti­na Nesve­do­vá, jejíž skvě­lou kníž­ku Kdo spí ve spí­ži jsem redi­go­va­la, v jed­nom roz­ho­vo­ru podě­ko­va­la za odve­de­nou prá­ci. Nebu­du se tvá­řit, že mě to nepo­tě­ši­lo — upřím­ně si toho cením.

A jak pro­ží­váš moment, kdy už je kni­ha v tis­ku či na pul­tech knih­ku­pec­tví a někdo se ozve s tím, že v ní obje­vil chybu/​y? Pro­to­že tomu se snad ani vyhnout nedá!

Tak tuhle reak­ci už mám deset let pořád stej­nou — čekám, že ten­to­krát mě oprav­du vyho­dí, že už mi nesvě­ří žád­nou kni­hu. Pak vychlad­nu, uklid­ním se a smí­řím se s tím, že jsem jen chy­bu­jí­cí člo­věk, že jsem pro kni­hu udě­la­la maxi­mum. Ale samo­zřej­mě se sna­žím, abych chy­by nene­chá­va­la nebo jich bylo co nejmé­ně. Vždyc­ky si u toho vzpo­me­nu na své­ho syna, kte­rý mi nad­še­ně hlá­sí kaž­dou chyb­ku, na kte­rou někde nara­zí. Taky jsem byla tako­vá a říka­la jsem si, jak je mož­né udě­lat tak hloupou hrub­ku nebo pře­klep. Teď už jsem snad zmoudřela…

Kaž­dá chy­ba mě samo­zřej­mě mrzí, jak kvů­li kni­ze samot­né, tak pře­de­vším kvů­li prá­ci lidí, kte­ří za ní sto­jí, a těch není málo.

Má posled­ní otáz­ka je už dosti obe­hra­ná, ale stej­ně ji polo­žím. Kte­rá kníž­ka (nebo kníž­ky) z Hos­ta tě v posled­ní době uchvá­ti­la a chceš ji dopo­ru­čit ostatním?

Těch je! Ješ­tě žes mě ome­zi­la tou „posled­ní dobou“. Tak tedy: Vlo­ni jsme s úžas­ným pře­kla­da­te­lem Tomá­šem Havlem pra­co­va­li na kni­ze Roky od Annie Ernau­xo­vé. Autor­čin styl, způ­sob nahlí­že­ní na sebe sama z odstu­pu i zachy­ce­ní udá­los­tí jsou vel­mi půso­bi­vé. Její sna­ha zazna­me­nat vlast­ní život objek­tiv­ně je ve výsled­ku vel­mi osob­ní a dojem­ná. Podob­né poci­ty ve mně vyvo­lá­va­la čet­ba Kodaň­ské tri­lo­gie od Tove Dit­lev­se­no­vé, i když její styl je odliš­ný. K srd­ci mně hod­ně při­rost­la Mojen­ka Olgy Steh­lí­ko­vé. Je to výji­meč­ná kníž­ka! Vel­kým čte­nář­ským zážit­kem pro mě byla kni­ha Vzpo­mín­ka zva­ná Říše a její pokra­čo­vá­ní Pus­ti­na zva­ná mír od Arka­dy Mar­ti­ne­o­vé. Mys­lím, že jsou u nás dosud nedo­ce­ně­né, při­tom se v obou pří­pa­dech jed­ná o vel­mi inte­li­gent­ní sci-fi, kte­ré jsou lite­rár­ně vel­mi kva­lit­ní, aktu­ál­ní a jejich spo­le­čen­ský pře­sah je obdivuhodný.

Jak se tak dívám na své tipy, je to tako­vá malá domů (s jed­nou výjim­kou). Asi to bude čás­teč­ně tím, že když člo­věk něja­kou kni­hu pře­čte pět­krát, dosta­ne se mu hlu­bo­ko pod kůži.

Naro­di­la jsem se v Lito­myšli, kde dodnes žije část mé rodi­ny a kam se pra­vi­del­ně vra­cím. Od tří let byd­lím v Brně, kde jsem absol­vo­va­la veš­ke­rou škol­ní docház­ku, včet­ně stu­dia bohe­mis­ti­ky na Filo­zo­fic­ké fakul­tě. V pat­nác­ti letech mě můj vedou­cí na tábo­ře nau­čil korek­tor­ské znač­ky a od té doby kori­gu­ji a redi­gu­ji. Dlou­ho jsem nevě­dě­la, čím se budu živit, ale kníž­ky jsem měla ráda vždyc­ky a asi mě to k nim pod­vě­do­mě táh­lo. Prá­ce v Hos­tu je pro mě už sko­ro deset let spl­ně­ným snem a pro­po­je­ním mých zájmů a mého vzdělání.

Ve vol­ném čase si hod­ně čtu, věnu­ji se józe, ráda cho­dím na del­ší pro­cház­ky a vyrá­žím na výpra­vy do hor, k srd­ci mi zvlášť při­rost­ly slo­ven­ské Tat­ry a man­že­lo­vy rod­né Bes­ky­dy. Odma­lič­ka mě při­ta­hu­je tanec, dnes si k němu hle­dám ces­tu hlav­ně jako návštěv­ník taneč­ních vystou­pe­ní a diva­del­ních před­sta­ve­ní. Od té doby, co syn hra­je fot­bal, jsem odda­nou fanyn­kou jeho klubu.

— Pavlí­na Prokůpková