Voj­to, ve tvém medai­lon­ku na kon­ci roz­ho­vo­ru se čte­ná­ři dočtou, že se sou­se­dy pra­cu­je­te na ovlád­nu­tí Brna. Odkud jsou sousedi? 

Těmi sou­se­dy jsem mys­lel Slo­vá­ky. Máme s kama­rá­dy tako­vou kon­spi­rač­ní teo­rii, že vysla­li své ženy, aby to tu tiše kolo­ni­zo­va­ly. Jsme totiž čty­ři kámo­ši ješ­tě z gym­plu ze Zlí­na, kte­ří se pře­stě­ho­va­li do Brna a vza­li si Slo­ven­ky. Tak­že buď ty hol­ky mají něja­ký fetiš na zlín­ské klu­ky, nebo je za tím Soros. Jako ostat­ně za vším.

To nebu­de náho­da… Kaž­do­pád­ně když jsme u toho dobý­vá­ní, tak mini­mál­ně redak­ci Hos­ta sis pod­ma­nil. Je s tebou legra­ce, nebo­jíš se prá­ce ve výš­kách (viz tvé nasa­ze­ní na veletr­hu v Havlíč­ko­vě Bro­dě, kde jsi na šta­f­lích při­pev­ňo­val ban­ne­ry, a když přes noc spadly, ráno jsi do toho šel nano­vo), pokaž­dé nám ochot­ně zpro­voz­níš tech­ni­ku a taky zaří­díš, aby kníž­ka vyšla včas na ten a onen veletrh, i když původ­ně měla vyjít až po něm. Co všech­no máš v popi­su práce?

Takhle to sly­šet, že ty ban­ne­ry spadly potom, co jsem je při­pev­nil já, to nezní moc dobře…

To neby­lo tebou, haha. Teď k té pra­cov­ní náplni…

Nedáv­no jsem v papír­ma­šé, kte­rým je můj domá­cí šuplík s mož­ná důle­ži­tý­mi doku­men­ty, hle­dal svou pra­cov­ní smlou­vu a kom­ple­to­val její čet­né dodat­ky, tak­že vím doce­la přes­ně, co tam sto­jí. Je to fika­ně vág­ní, tak­že v pod­sta­tě nemůžu říct ne na nic, s čím se na mě kdo­ko­liv vyta­sí. Pře­de­vším se ale jako pro­jek­to­vý koor­di­ná­tor sta­rám o plá­no­vá­ní kniž­ních pro­jek­tů, tedy kdy kte­rá kni­ha vyjde v závis­los­ti na domlu­ve­ném datu dodá­ní pře­kla­du, ruko­pi­su, ilu­stra­cí, ale taky na zákla­dě přá­ní vede­ní, mar­ke­tingu, autorů. 

Sklou­bit dead­li­ny těch, kdo jsou do pro­ce­su výro­by kni­hy zapo­je­ni, a přá­ní dal­ších lidí do jed­no­ho finál­ní­ho data vydá­ní musí být oříšek!

No prá­vě. Har­mo­no­gram prů­bě­hu pří­pra­vy kni­hy do tis­ku pro­to prů­běž­ně měním. Sna­žím se být na oříš­ky lous­ká­ček. Našim smě­lým plá­nům, vytvo­ře­ným s vel­kým před­sti­hem (teď tam máme dokon­ce už i jed­nu kni­hu naplá­no­va­nou na rok 2026), se totiž zpra­vi­dla posta­ví do ces­ty život. Někdo one­moc­ní, někdo jiný nestí­há, někdo tře­tí si vez­me dovo­le­nou, autor potí krev nad posled­ní­mi řád­ky ruko­pi­su, sem tam někdo poro­dí kro­mě kni­hy rov­nou i dítě a tak dále. Mým úko­lem je pak upo­zor­nit ostat­ní, že došlo ke změ­ně, a dola­dit s nimi pří­pad­né koli­ze, kte­ré posu­nem vznik­nou. Vět­ši­na lidí, kte­ří na kni­hách děla­jí, si totiž hle­dí hlav­ně své­ho mik­ro­kosmu, spe­ci­a­li­zu­jí se na jeden aspekt prá­ce na kni­ze. Záro­veň však děla­jí v rych­lém sle­du na něko­li­ka pro­jek­tech, tak­že kaž­dé zdr­že­ní jim zne­pří­jem­ní budou­cí práci.

Ty tedy bdíš nejen nad pro­jek­ty, ale také nad kole­gy, aby se z toho nezbláznili.

Mým úko­lem je hlav­ně vidět ten makro­kos­mos a sna­žit se vyko­mu­ni­ko­vat něja­ký kom­pro­mis mezi poža­dav­ky na vydá­ní a har­mo­no­gra­my prá­ce jed­not­li­vých lidí. Pro­to mám na sta­ros­ti i kapa­cit­ní plá­no­vá­ní prá­ce saze­čů a grafiků. 

Kaž­dé polo­le­tí si taky vyti­pu­ju už od pohle­du pro­ble­ma­tic­ké pro­jek­ty, kte­ré hlí­dám pozor­ně­ji, a sna­žím se odhad­nout, co by se moh­lo zkom­pli­ko­vat, a být nápo­moc­ný žán­ro­vým redak­to­rům, kte­ří mají detail­ní pře­hled o tom, v jakém sta­vu se kni­ha reál­ně nachá­zí. Tato část mojí prá­ce je pře­de­vším o komunikaci.

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 2022

A co ta tech­ni­ka, kte­rou jsem zmi­ňo­va­la na začát­ku? Já když nevím, jak zapnout pro­jek­tor, jdu auto­ma­tic­ky za Vojtou.

Je to tak, kole­go­vé se na mě obra­ce­jí s kdeja­kým tech­nic­kým zádrhe­lem, mys­lí si totiž, že jsem tech­nic­ky zdat­ný. Není to ale tak úpl­ně prav­da, jen se míň bojím zkou­šet, zjiš­ťo­vat, goo­glit a kou­kat na You­Tu­be návody. 

Stu­do­val jsi ang­lis­ti­ku — vyu­ži­ješ ang­lič­ti­nu při své práci?

Prá­vě­že cel­kem dost. Kole­go­vé za mnou jed­nak čas­to cho­dí kon­zul­to­vat, jak mají to či ono pře­lo­žit, jest­li něče­mu rozu­mí správ­ně, nebo mi pří­mo pošlou e‑mail, kte­rý potře­bu­jí dola­dit nebo pře­lo­žit. Taky když se potře­bu­ju něco dozvě­dět, nastu­do­vat, tak v ang­lič­ti­ně je mno­hem víc spo­leh­li­vých zdro­jů, to je asi pří­nos, kte­rý doká­že oce­nit i úpl­ný kul­tur­ní tro­glo­dyt. K tomu mám díky stu­diu sluš­ný pře­hled o tom, co lite­ra­tu­ra obná­ší, a neču­čím na žánro­vé redak­to­ry jak puk, když mlu­ví o makro­re­dak­ci, jazy­ko­vé redak­ci, poznám­ko­vém apa­rá­tu, bib­li­o­gra­fii apod.

Když jsme u tebe a ang­lič­ti­ny, tak musím pro­zra­dit, že v Hos­tu teď vyšla vzpo­mín­ko­vá kni­ha ame­ric­ké­ho rocko­vé­ho hudeb­ní­ka, zpě­vá­ka a skla­da­te­le Mar­ka Lane­ga­na Zpí­vej pozpát­ku a plač ve tvém pře­kla­du. Jde o tvůj prv­ní kniž­ní překlad? 

Pře­kla­du na vol­né noze jsem se čas od času věno­val, ale šlo hlav­ně o pře­klad tech­nic­ký. Pře­lo­žit kni­hu jsem si pros­tě musel zku­sit, byla to jed­na z věcí, kte­ré jsem chtěl stih­nout, než si to hodím, až se zas dozvím, že něja­kou kni­hu potře­bu­je­me vydat do tří měsíců. 

Jak ses k tomu dostal?

Pro­to­že asi rád trpím nebo co, tak jsem chtěl pře­klá­dat příští kni­hu z jed­né edi­ce, kde se před­cho­zí pře­klad moc nepo­ve­dl. I přes svou sebe­po­chy­bo­vač­nou nátu­ru jsem pro­to začal mít dojem, že takhle nasta­ve­nou lať­ku snad i pře­sko­čím. Kole­gy­ně Míša Telič­ko­vá ovšem nemoh­la najít niko­ho vhod­né­ho na Lane­ga­no­vy memoá­ry, a tak upro­si­la mě, s vědo­mím, že mám pře­hled o hudeb­ní ter­mi­no­lo­gii. Vytvo­řil jsem tzv. ukáz­ko­vý pře­klad a na jeho zákla­dě mi kni­hu nako­nec oprav­du při­dě­li­la. Tak­že z mého přá­ní pře­lo­žit krat­ší kni­hu o kli­ma­tu se sta­la rea­li­ta — del­ší kni­ha o seatt­les­ké hudeb­ní scé­ně a o dro­gách. Nako­nec jsem se musel dovzdě­lat hlav­ně v dro­go­vé ter­mi­no­lo­gii, muzi­ka a fet se o Lane­ga­no­vu duši děli­ly dost mož­ná rov­ným dílem.

Co tě na Lane­ga­no­vých memoá­rech zau­ja­lo, překvapilo?

Kro­mě pepr­ných detai­lů z Lane­ga­no­va živo­ta, o kte­rých jsem neměl ani páru, mě jako muzi­kan­ta bavi­ly hlav­ně reá­lie hudeb­ní­ho prů­mys­lu deva­de­sá­tých let. Tato oblast se za posled­ních tři­cet let změ­ni­la k nepo­zná­ní. Vel­ké labe­ly zda­le­ka tolik neris­ku­jí. Lane­gan si po něko­li­ka neú­spěš­ných a upřím­ně ne moc dob­rých albech s prv­ní kape­lou (což není moje, ale Lane­ga­no­vo hod­no­ce­ní, se kte­rým veskr­ze sou­hla­sím) řekl, že nahra­je sólo­vou des­ku. Aniž uměl hrát na něja­ký nástroj nebo měl val­né poně­tí o sklad­bě, aran­žo­vá­ní nebo pro­duk­ci. A vyda­va­tel­ství mu na zákla­dě této myš­len­ky jed­no­du­še při­k­leplo pár tisíc dola­rů sty­lem „tak jo, tře­ba z toho něco bude“. To je z dneš­ní­ho pohle­du vylo­že­ně úsměv­né. Tvář hudeb­ní­ho prů­mys­lu se pro­mě­ni­la tolik, že se kni­hy toho­to typu stá­va­jí důle­ži­tým svě­dec­tvím této změ­ny, pomní­kem toho, jaké toto odvět­ví bylo, než z něj stre­a­mo­va­cí plat­for­my vysá­ly znač­nou část pro­střed­ků a algo­ritmy sle­do­vá­ní míry pozor­nos­ti poskyt­ly pro­du­cen­tům návod na bez­peč­ný hit. Při­po­mín­ka toho, že Mark Lane­gan by nám dnes dost mož­ná nemohl nadě­lit tako­vé množ­ství oso­bi­té hud­by, nikdo by mu teď prav­dě­po­dob­ně jen tak bez záruk pení­ze na nahráv­ku nedal.

Zmí­nil ses, že jsi muzi­kant. Jakou muzi­ku děláš?

Od vydá­ní jedi­né­ho alba s kape­lou May­ham & Eggs vystu­pu­ju sólo­vě pod jmé­nem VJT. Se ška­tul­ka­ma je to vždyc­ky oše­met­né. Člo­věk něco plác­ne a kaž­dý pak má něja­ké kon­krét­ní oče­ká­vá­ní. Tak to nerad kla­si­fi­ku­ju. Sna­žím se neko­pí­ro­vat, ale hod­ně mě inspi­ru­je Nick Dra­ke, Jonathan Wil­son, Thurs­ton Moo­re, Greg Lake a čes­ký under­ground, tře­ba Jano­ta, vyros­tl jsem i na Psích vojá­cích, mám tu psy­cho­pa­tic­kou ener­gii rád. Mám straš­ně eklek­tic­ký hudeb­ní vkus, baví mě i východ­ní har­mo­nie a alter­na­tiv­ní ladě­ní kyta­ry, hra se sli­dem, loo­pe­rem. Všech­no se to něja­kým způ­so­bem do mé muzi­ky pro­mí­tá. Nedáv­no jsem ale nara­zil na ter­mín gothic coun­t­ry, což asi cel­kem sedí. Je to hud­ba zalo­že­ná na akus­tic­kém nebo vcel­ku čis­tém zvu­ku elek­tric­ké kyta­ry, tak nějak těž­ko defi­no­va­tel­né sta­ro­by­lé atmo­sfé­ře a tem­ných tex­tech, kte­rá vychá­zí z blu­es a americany.

Archiv Vojty Nemčoka Březíka

Kam nej­dál jsi se svou hud­bou vycestoval?

Nej­dál jsem s muzi­kou vyces­to­val do Bel­gie, Nizo­zem­ska a Lucem­bur­ska. S kama­rá­dem jsme se na dva měsí­ce vypra­vi­li bus­ko­vat po Bene­lu­xu. Teh­dy se v Čes­ku v uli­cích dalo sluš­ně vydě­lat, bohu­žel asi i líp než kla­sic­kým kon­cer­to­vá­ním s nema­in­stre­a­mo­vou hud­bou. Tak jsme si řek­li, že u boha­tých zápa­ďá­ků to jis­tě půjde ješ­tě líp. No, nau­či­li jsme se, že Češi jsou cel­kem štěd­ří, na to, že tře­ba pro­ti Lucem­b­ur­ča­nům mají zlo­mek pla­tu. Ale na ces­to­vá­ní a jíd­lo bylo. Spa­li jsme vět­ši­nou ven­ku, já s sebou ani neměl stan, tak­že jsme ušet­ři­li za nájem, a po návra­tu jsem si dokon­ce kou­pil novou kyta­ru. Sice jsem pak chví­li jedl jen rýži s daro­va­nou slad­ko­ky­se­lou chil­li omáč­kou, ale to se dalo vydr­žet. Teď kon­cer­tu­ju jen v Čes­ku, nej­dál jsem byl ve Vale­či u Kar­lo­vých Varů.

Na úvod­ní fot­ce pózu­ješ s romá­nem Danie­la Pet­ra Straka na šibe­ni­ci a se sci-fi Liou Cch‘-sina Pro­blém tří těles. Je už tako­vým dob­rým pra­vi­dlem, že v rám­ci těch­to roz­ho­vo­rů kole­go­vé dáva­jí tipy na kníž­ky z Hos­ta, kte­ré je nějak výraz­ně­ji oslo­vi­ly. Čím jsou pro tebe zrov­na tyto dva titu­ly zásadní?

Pro­blém tří těles je urči­tě jed­na z nej­za­jí­ma­věj­ších kniž­ních sérií, kte­ré jsem kdy četl, a jas­ný důkaz toho, že sci-fi a fan­ta­sy nejsou okra­jo­vé fan­tasma­go­ric­ké žán­ry pro eska­pis­tic­ké podi­ví­ny, ale plno­hod­not­né romá­ny, čas­to hlub­ší než lite­ra­tu­ra zako­ře­ně­ná v tvr­dé rea­li­tě. Cch‘-sinova tri­lo­gie je navíc nesku­teč­ně aktu­ál­ní. Jed­ním z hlav­ních témat je totiž to, jak se lid­stvo posta­ví kata­stro­fě, kte­rá však hro­zí až za mno­ho gene­ra­cí. Jed­nat je však potře­ba hned. Zní to pově­do­mě, ne?

A Straka?

Straka na šibe­ni­ci má v mém srd­ci pev­né mís­to. Byla to prv­ní kni­ha, kte­rou jsem pře­če­tl po nástu­pu do Hos­ta a díky kte­ré jsem po mno­ha letech, kdy jsem kvů­li stu­di­ím louskal téměř výhrad­ně ang­lic­ké ori­gi­ná­ly rych­los­tí něko­lik romá­nů za týden, z donu­ce­ní a s mini­mem požit­ku, zjis­til, jak dob­ře na tom sou­čas­ná čes­ká lite­ra­tu­ra je. Je to skvě­le napsa­ný teskli­vý pří­běh, poda­ný však se sar­kas­tic­kým humo­rem a nos­tal­gic­kým nad­hle­dem, kte­rý se navíc ode­hrá­vá v býva­lých Sude­tech, kte­ré pro mě vždyc­ky měly urči­té kouz­lo. Mož­ná i pro­to, že v nich leží Čer­ná Voda, od dět­ství až navždyc­ky jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších míst.

Jsem Voj­ta, pochá­zím ze Zlín­ska, kon­krét­ně ze Slu­šo­vic, toho soci­a­lis­tic­ké­ho zázra­ku, kte­rý se nikdy neu­sku­teč­nil. A kdy­si snad i dosti­ho­vé­ho pojmu. Na koni ale nejez­dím, a tak jsem se odstě­ho­val do Brna, kde jsem stu­do­val ang­lis­ti­ku, vzal si Slo­ven­ku, a stal se tak koleč­kem v sou­stro­jí komplo­tu našich sou­se­dů s cílem ovlád­nout tohle město. 

V Hos­tu jsem chtěl dělat coko­liv a Host zase potře­bo­val něko­ho, kdo více­mé­ně ochot­ně udě­lá téměř coko­liv, tak­že jsme si před pár lety plác­li a já nastou­pil na pozi­ci sekre­tá­ře a člo­vě­ka nejen přes zahra­nič­ní licen­ce na obra­zo­vé mate­ri­á­ly. Teď pra­cu­ju jako pro­jek­to­vý koordinátor. 

Ve vol­ném čase se věnu­ju hlav­ně muzi­ce, s tro­chou štěs­tí může­te být svěd­ky toho, jak nasu­pe­ně tla­čím desít­ky kil nástro­jů a vyba­ve­ní do vla­ku nebo auto­bu­su na ces­tě na kon­cert v něja­kém absurd­ně vzdá­le­ném kou­tě repub­li­ky. Baví mě kníž­ky (neasi), spa­ní pod širá­kem, rád vařím, sem tam se pře­můžu a něco pře­lo­žím.
— Voj­těch Nem­čok Březík