Katka, se kterou jsem si povídala v září, vás redaktory nazvala sudičkami, jež bdí nad knihami po celou dobu jejich zrodu. Vybíráte ty nej tituly k vydání, v případě české literatury navrhujete autorům změny v textu, vybíráte obálku, v případě překladové literatury komunikujete například s majiteli práv ohledně názvu knihy… Zajímá mě ten úplný začátek: Podle čeho vybíráš text, který doporučuješ k vydání? Jaké parametry musí splňovat dobrá non-fiction?

U pře­kla­do­vé a původ­ní čes­ké pro­duk­ce se postu­py poměr­ně liší — zvlášť v pří­pa­dě non-ficti­on. U čes­ké původ­ní tvor­by v oblas­ti lite­ra­tu­ry fak­tu totiž čas­to uza­ví­rá­me s auto­ry doho­du ve chví­li, kdy z kni­hy nee­xis­tu­je ani pís­men­ko. Tak vzni­kl Gott Pav­la Klu­sá­ka, Nezná­má spo­leč­nost Pav­la Pospě­cha, Nor­mál­ní šílen­ství a zčás­ti tře­ba i Sle­pé skvr­ny Danie­la Pro­ko­pa, kte­ré sice vychá­ze­ly z dří­ve pub­li­ko­va­ných člán­ků, ale ty se všech­ny muse­ly pře­dě­lat a posklá­dat do kni­hy. V sou­čas­nos­ti máme roz­je­to něko­lik dal­ších podob­ných pro­jek­tů „na objed­náv­ku“. Non-ficti­on čas­to píšou novi­ná­ři, aka­de­mi­ci a odbor­ní­ci, jejichž čas je dra­hý, nedá­vá pro ně smy­sl, aby si psa­li něco do šuplí­ku a pak s tex­tem obrá­že­li nakla­da­tel­ství. Nao­pak postu­pu­jí tak, jak je to běž­né v medi­ál­ní i vědec­ké pra­xi: zjis­tí si, jest­li je o něja­ký text zájem, za jak výhod­ných pod­mí­nek se dá udat, a pak se začí­ná pra­co­vat. Nakla­da­tel­ství samo­zřej­mě neo­slo­vu­je jen nápad a námět pro­jek­tu, ale taky jis­tá kre­di­bi­li­ta a reno­mé auto­ra. Debu­tant nebo obec­ně autor, kte­rý za sebou nemá žád­né dal­ší pub­li­kač­ní nebo jiné pro­fes­ní výstu­py, je pořád odká­zán k roze­sí­lá­ní ruko­pi­sů. Což nezna­me­ná, že to nemu­sí klapnout! 

K otáz­ce para­me­t­rů už může­me při­řa­dit i pře­kla­do­vou non-ficti­on. Základ asi bude vždyc­ky stej­ný — musí jít o dob­ře vysta­vě­ný a zají­ma­vě napsa­ný text, ať už jde o memoár spor­tov­ce, nebo o his­to­ric­kou ana­lý­zu. Od obsa­hu a žán­ru se pak odví­je­jí dal­ší náro­ky: od popu­la­ri­zač­ní­ho ces­to­pi­su nemů­žeš chtít totéž co od filo­zo­fic­ké­ho ese­je. Vzhle­dem k tomu, že se Host v posled­ních letech sna­ží svůj non-ficti­on záběr co nej­ví­ce roz­ší­řit, něja­ké dal­ší kon­krét­ní náro­ky na text asi nevymyslím.

A co se týče výbě­ru, to je tra­dič­ní věš­tě­ní z křiš­ťá­lo­vé kou­le, zvlášť u pře­kla­dů. Snad jed­nou při­jdu na ten zaru­če­ný čte­nář­ský i komerč­ní recept.

Mluvíš o postupném rozšiřování nabídky non-fiction v Hostu. Jan Lukavec ve svém článku o české non-fiction z konce roku 2017 uvedl, že v této oblasti vydává Host především knihy o umění a literární vědě. Jakým vývojem tedy non-fiction produkce Hosta prošla v posledních pěti letech?

Zhru­ba do toho roku 2017 se Host oblas­ti non-ficti­on sys­te­ma­tic­ky pří­liš nevě­no­val. Pro­duk­ce tak nava­zo­va­la na odbor­né řady, jako byla Struk­tu­ra­lis­tic­ká knihov­na nebo Teo­re­tic­ká knihov­na, spo­je­né prá­vě s lite­rár­ní vědou a his­to­rií, pří­pad­ně vychá­ze­la ze zájmů redak­to­rů, sil­ně spja­tých s čes­kou inte­lek­tu­ál­ní scé­nou — jme­nuj­me tře­ba his­to­ric­ké kni­hy Luď­ka Nava­ry a Mirosla­va Kasáč­ka, z pře­kla­do­vých titu­lů napří­klad kni­hy Alber­ta Man­gue­la či dějin­nou fres­ku 1913 Flo­ri­a­na Illie­se. I v tom­to obdo­bí však v nakla­da­tel­ství vyšly komerč­ně sil­né titu­ly, kte­ré svým cha­rak­te­rem do hos­tov­ské pro­duk­ce úpl­ně neza­pa­da­ly, napří­klad Digi­tál­ní demen­ce od Man­fre­da Spi­t­ze­ra, kníž­ky Cait­lin Mora­no­vé nebo fot­ba­lo­vá bio­gra­fie Já jsem Zla­tan Ibra­hi­mo­vić od Davi­da Lager­cran­t­ze. Ovšem až zhru­ba v onom zmí­ně­ném roce 2017 se non-ficti­on — respek­ti­ve dří­ve popu­lár­ně-nauč­ná lite­ra­tu­ra — vydě­li­la ved­le odbor­né lite­ra­tu­ry jako samo­stat­ná edič­ní kate­go­rie. Dnes se sna­ží­me roz­ši­řo­vat naše port­fo­lio a při­tom zůstat věr­ní koře­nům, čili kni­hám o lite­ra­tu­ře, umě­ní a myš­le­ní. Tak­to ved­le sebe může vyjít kolek­tiv­ní por­trét mar­xis­tic­kých filo­zo­fů, repor­tá­že o parfé­mech, pol­ské ohléd­nu­tí za čes­kou lite­ra­tu­rou dva­cá­té­ho sto­le­tí nebo his­to­rie auto­mo­bi­lo­vé­ho závodění.

Non-fiction produkce Hosta zahrnuje převážně překladovou literaturu. Čím to je — malou či málo zajímavou nabídkou původních českých rukopisů?

Může za to něko­lik fak­to­rů. Je sice prav­da, že nevy­žá­da­ných non-ficti­on ruko­pi­sů cho­dí do nakla­da­tel­ské schrán­ky řádo­vě méně než těch belet­ris­tic­kých, za zmí­ně­ným pomě­rem mezi původ­ní a pře­kla­do­vou pro­duk­cí však sto­jí spíš zamě­ře­ní nakla­da­tel­ství na pře­váž­ně huma­nit­ně a spo­le­čen­sky ori­en­to­va­né tex­ty od pro­fe­si­o­nál­ních a jin­de — v médi­ích či vědě —zave­de­ných auto­rů. To jed­nak zna­me­ná, že nedě­lá­me lifesty­le, kuchař­ky a ency­klo­pe­die čes­ké­ho ptac­tva, a potom také, že se řada auto­rů a obo­rů už zabyd­le­la v jiných nakla­da­tel­stvích. Ale věřím a dou­fám, že se nám časem poda­ří posta­vit sil­nou řadu původ­ních čes­kých knih se spo­le­čen­sko­věd­ní tematikou.
Ten poměr pře­kla­dů a původ­ní pro­duk­ce v non-ficti­on pod­le mě navíc zhru­ba odpo­ví­dá cel­ko­vé­mu pro­fi­lu nakla­da­tel­ství, kde kvan­ti­ta­tiv­ně taky pře­va­žu­jí pře­kla­do­vé titu­ly nad těmi čes­ký­mi, a vlast­ně i čes­ké­mu kniž­ní­mu trhu, o němž se mlu­ví jako o import­ním: pře­kla­do­vá lite­ra­tu­ra na něm má neza­stu­pi­tel­né mís­to. V pří­pa­dě non-ficti­on to je kro­mě něja­ké trž­ní logi­ky dáno i tím, že spous­tu témat nemá čes­ký autor čas­to mož­nost pokrýt, a pokud ano, tak spíš ze sekun­dár­ních zdro­jů. Jiný­mi slo­vy: urči­tě by se v Čes­ku našel někdo schop­ný napsat kníž­ku o his­to­rii Lega, ale proč nejít rov­nou ke zdroji?

Když jsme u Lega, mohl bys čtenářům nastínit okolnosti, za kterých vznikal název očekávaného titulu LEGO Jense Andersena? Řešil se celkem dlouho. Původní návrh Hosta zněl Život s Legem

To je pří­běh poměr­ně pros­tý. Fir­ma Kir­k­bi, kte­rá vlast­ní spo­leč­nost The Lego Group a s ní i znač­ku LEGO, má na původ­ní pub­li­ka­ci autor­ský podíl — konec­kon­ců v kni­ze dost mlu­ví Kjeld Kirk Kris­ti­an­sen, sou­čas­ná hla­va Kir­k­bi a dědic zakla­da­te­le znač­ky Ole­ho Kir­ka Chris­ti­an­se­na. Jed­nou ze smluv­ních pod­mí­nek na pře­klad kníž­ky LEGO pak byl stej­ně jako u všech jiných výrob­ků této hrač­kář­ské kor­po­ra­ce zákaz sklo­ňo­vá­ní názvu znač­ky. Ať už jsme se v redak­ci sna­ži­li sebe­víc, jako nej­po­u­ži­tel­něj­ší název nám vždy vyšlo pros­té LEGO s dovy­svět­lu­jí­cím podti­tu­lem Rodin­ný pří­běh nej­slav­něj­ší hrač­ky na svě­tě.

V souvislosti s non-fiction nakladatelství Host nelze nezmínit edici Klimax, která se zabývá klimatickou krizí a souvisejícími environmentálními problémy. Edice, již jste založili s Radkem Štěpánkem v roce 2020, dnes čítá sedm knih od sedmi různých autorů. Jaký je o knihy v českém prostředí zájem?

Asi bychom se muse­li bavit o kon­krét­ních kni­hách, nejde úpl­ně srov­ná­vat hity jako Neo­by­va­tel­ná Země od Davi­da Walla­ce-Well­se nebo kla­si­ku Rachel Car­so­no­vé Tiché jaro se spe­ci­a­lit­ka­mi, jako je — pod­le mě veli­ce důle­ži­tá — kníž­ka Ani na to nemys­le­te o způ­so­bu, jakým se s kli­ma­tic­kou kri­zí vypo­řá­dá­va­jí naše moz­ky. Edi­ce navíc odstar­to­va­la na začát­ku pan­de­mie, nové glo­bál­ní nejis­to­ty, a v nepo­sled­ní řadě i v době něko­li­krát zavře­ných knih­ku­pec­tví. Nicmé­ně obec­ně lze pozo­ro­vat vze­stup­ný trend zájmu o kni­hy s envi­ron­men­tál­ní tema­ti­kou. Ono se není moc čemu divit, důka­zy o váž­nos­ti situ­a­ce, ať už jde o kri­zi kli­ma­tu, nebo bio­di­ver­zi­ty, se mno­ží s kaž­dým rokem, mož­ná měsí­cem. A tro­chu navzdo­ry čes­ké poli­tic­ké repre­zen­ta­ci to pod­le soci­o­lo­gic­kých prů­zku­mů není cizí téma ani tuzem­ským obča­nům, kte­ří si vysy­cha­jí­cích stud­ní, vyká­ce­né Vyso­či­ny a pro­mě­ňu­jí­cích se roč­ních obdo­bí nemo­hou nevšímat.

Na začátku rozhovoru jsem nakousla, že redaktor původní české literatury odhaluje nedostatky textu z hlediska obsahu, navrhuje autorovi změny a společně s ním připravuje text pro jazykovou korekturu. Jinak vypadá redakce u beletrie, jinak u non-fiction, kde hrají fakta a termíny zásadní roli. Do jaké hloubky si musíš jednotlivá témata nastudovávat?

V tom­to mám výho­du, že na původ­ních čes­kých kni­hách pra­cu­je­me více­mé­ně s auto­ry, kte­ří jsou ve svém obo­ru odbor­ní­ky. Tak­že spíš než na detek­ti­va si hra­ju na debi­la a šťou­ra­la, ptám se na toto či tam­to a hle­dám, jest­li něja­ká sku­teč­nost potře­bu­je doříct, zda­li argu­men­ty mají dosta­tek fak­tic­ké­ho pod­lo­ží a fun­gu­jí v daném kon­tex­tu, jest­li náho­dou není v tex­tu něco navíc jen pro­to, že infor­ma­ce při­šla auto­ro­vi zají­ma­vá, a podob­ně. Samo­zřej­mě, sem tam se poku­sím i o něja­kou fak­tic­kou nebo kon­cep­tu­ál­ní opo­nen­tu­ru, jsou to však spíš oje­di­ně­lé stře­ly vychá­ze­jí­cí z mých mat­ných vzpo­mí­nek na stu­di­um nebo čte­nář­ských zájmů. Sna­žím se nehrát si na odbor­ní­ka, snad se mi to daří. Mno­hem čas­tě­ji vyu­ží­vá­me exter­ních kon­zul­tan­tů, zvlášť u pře­kla­dů, kdy se pře­kla­da­tel a jazy­ko­vý redak­tor mnoh­dy potý­ka­jí s tak roz­lič­nou ter­mi­no­lo­gií, že by to jeden člo­věk neměl nikdy šan­ci obsáh­nout sám. 

A samo­zřej­mě ne vždyc­ky se všech­no poda­ří a v kni­hách nám zůsta­ne hlou­pá chy­ba. Tak­to jsme udě­la­li v Got­to­vi v roce 1973 Gustá­va Husá­ka pre­zi­den­tem, kte­rým se stal až v roce 1975 — a recen­zen­ti to auto­ro­vi i mně dali sežrat.

Co z práce redaktora tě nejvíc baví?

Vybí­rat si zají­ma­vé kníž­ky, číst si je a pak s nimi otra­vo­vat všech­ny kolem. Dis­ku­to­vat s auto­ry o jejich tex­tech, hle­dat to nej­lep­ší řeše­ní. Pře­mýš­le­ní s gra­fi­ky nad obál­ka­mi. Více­mé­ně jaká­ko­liv týmo­vá prá­ce, kte­rá naru­ší to mír­ně samo­tář­ské zírá­ní do pís­me­nek. Ale občas něja­ké to soli­tér­ní rešer­šo­vá­ní a dohle­dá­vá­ní infor­ma­cí taky není k zahození. 

Co tě naopak nebaví?

Nepře­kva­pi­vě admi­nis­tra­ti­va, kte­ré má odpo­věd­ný redak­tor na sto­le doce­la dost, ať už to je komu­ni­ka­ce s agen­tu­ra­mi, nebo dodá­vá­ní růz­ných pod­kla­dů kole­gům. Tím­to je zdra­vím a všem se omlouvám!

A nakonec: na kterou knihu z produkce Hosta se těšíš, ale zatím ses k její četbě nedostal?

Veli­ce se těším na Kodaň­skou tri­lo­gii od Tove Dit­lev­se­no­vé, kul­tov­ní dán­ské spi­so­va­tel­ky, kte­rá si svě­to­vý věhlas zís­ka­la až teď, téměř pade­sát let po své smr­ti. Když kníž­ka, ve sku­teč­nos­ti sou­hrn­né vydá­ní jejích tří auto­bi­o­gra­fic­kých knih o drs­ném dospí­vá­ní v chu­do­bě a živo­tě se závis­los­tí, vyšla v ang­lic­ky mlu­ví­cím svě­tě, bylo z toho vel­ké haló. Mlu­vi­lo se o eta­lo­nu auto­fikč­ní lite­ra­tu­ry, titul se dostal do všech mož­ných žeb­říč­ků a autor­ka se dočka­la srov­ná­ní s kdekým, od Kar­la Ove­ho Knaus­går­da až tře­ba pod Annie Ernau­xo­vou. Nemůžu být zvědavější!

Jsem tichý a sluš­ně vycho­va­ný chla­pec ze Slo­vác­ka, kon­krét­ně z Hodo­ní­na. V sou­čas­nos­ti trva­lým poby­tem v Brně. V mlá­dí jsem si hod­ně četl, což se mi sta­lo osud­ným — hod­ně jsem si četl i po něm a občas si čtu i dnes. Někdo mi za to pla­tí. K bana­li­tám: Prá­ce v čajov­ně, dlou­hé vla­sy, matu­ri­ta, stá­le dlou­hé vla­sy, stu­di­um roz­lič­ných spo­le­čen­ských věd, nud­né vla­sy, prá­ce za barem, v open spa­cu i na uni­ver­zi­tě, prv­ní dítě, nástup do časo­pi­su Host, dru­hé dítě, nástup do nakla­da­tel­ství Host, tře­tí dítě, vel­ké domá­cí spo­tře­bi­če, dovo­le­ná v Jugo­slá­vii, všech­no bylo. Chro­nic­ky neo­ho­len. Někdy běhám, jin­dy píšu recen­ze, rád si hra­ju, chtěl bych víc puto­vat, mož­ná někdy s brá­chou dodě­lá­me tu sau­nu, tvr­dím, že se učím na kyta­ru. Vydá­vám prý dost ticha.
Zde­něk Staszek