Už z názvu tvé­ho romá­nu je jas­né, že se točí kolem jed­né z nejmy­tič­těj­ších postav moder­ní vědy a tech­ni­ky. Co tě na Niko­lo­vi Teslo­vi tak fas­ci­no­va­lo, že ses roz­ho­dl napsat tuhle knihu?
Teslu vní­mám jako extrém­ně ini­ci­a­tiv­ní osob­nost s (čas­to až pří­liš) ambi­ci­óz­ní­mi před­sta­va­mi o tom, co je tře­ba udě­lat se svě­tem. Hod­ně se tím lišil od vět­ši­ny svých sou­čas­ní­ků, kte­ří se sou­stře­di­li pře­váž­ně na pod­ni­ká­ní. Tes­la neměl obchod­ní­ho ducha, zato si kla­dl tako­vé otáz­ky po morál­ce, pokro­ku, lid­ství a budouc­nos­ti, že pro ně lec­kdy ani spo­le­čen­ská věda ješ­tě nemě­la pojmo­vý apa­rát. Což je také asi jeden z důvo­dů, proč dneska někte­ré jeho myš­len­ky půso­bí jako výplo­dy šarlatána.
Teh­dy bylo ale tře­ba zná­mou sku­teč­nost pře­hod­no­tit, zno­vu ji od začát­ku pro­zkou­mat — a ten­to­krát z jiné per­spek­ti­vy. Kon­cem deva­te­nác­té­ho a počát­kem dva­cá­té­ho sto­le­tí se dra­ma­tic­ky prolnu­ly dva svě­ty: ten řek­ně­me „sta­rý“ a ten, kte­rý zná­me teď. Člo­věk si nějak nepři­pouš­tí, že už v deva­te­nác­tém sto­le­tí, kdy se nosi­ly cylin­dry a jez­di­lo se na páru nebo koň­mo, lidé po celém svě­tě váž­ně dis­ku­to­va­li o sklá­dá­ní elek­tro­mag­ne­tic­kých vln, dáva­li dohro­ma­dy peri­o­dic­ké tabul­ky nikdy nespat­ře­ných prv­ků, nebo si dokon­ce telefonovali.

A do toho pře­plul oce­án vytáh­lý jinoch půvo­dem z Chor­vat­ské­ho krá­lov­ství, zasa­dil se o roz­ší­ře­ní stří­da­vé­ho prou­du a dal vznik­nout zaří­ze­ním, kte­rá dnes pova­žu­je­me za samo­zřej­most (řeč je tře­ba o zářiv­ce nebo dál­ko­vém ovlá­dá­ní). Pří­pad­ně máme za to, že jde o výdo­by­tek nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie, při­tom to jsou víc než sto tři­cet let sta­ré vyná­le­zy, jako bez­kon­takt­ní nabí­je­ní zub­ních kar­táč­ků nebo tele­fo­nů — ano, s tímhle při­šel Tes­la. Jen­že teh­dy po něčem tako­vém jak­si neby­la poptáv­ka a odtud pra­me­ni­la val­ná část jeho eko­no­mic­ké­ho nezda­ru: Neptal se, co lidi chtě­jí, nao­pak šel mnoh­dy pro­ti tomu — ve jmé­nu dnes tak aktu­ál­ních (a v Teslo­vě době tak ire­le­vant­ních nebo nepo­pu­lár­ních) myš­le­nek a ide­á­lů jako eko­lo­gie, alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie nebo mezi­pla­ne­tár­ní komunikace. 

Teslo­vy myš­len­ky a vyná­le­zy ský­ta­jí vel­ký pro­stor pro retro­fu­tu­ris­tic­kou este­ti­ku. Inspi­ro­val tě nějak tenhle směr?
V prvé řadě jsem si řekl, že dám Teslo­vi šan­ci. V tom smys­lu, že stvo­řím svět, ve kte­rém nedo­šlo k něko­li­ka klí­čo­vým oka­mži­kům, kvů­li kte­rým se z poten­ci­ál­ní celebri­ty Ediso­no­va for­má­tu stal z Tes­ly osa­mě­lý cho­va­tel holu­bů. Že odchý­lím vývoj udá­los­tí hned na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí a dopře­ju mu, aby jeden z jeho nejam­bi­ci­óz­něj­ších pro­jek­tů (tzv. Svě­to­vý sys­tém) fun­go­val a aby se uplat­nil. Nechám pak tenhle svět pár desí­tek let kul­ti­vo­vat a před­sta­vím si, jak by vypa­dal v dru­hé polo­vi­ně tři­cá­tých let čili v době zvol­na se rýsu­jí­cí­ho svě­to­vé­ho kon­flik­tu. A ona ta retro­fu­tu­ris­tic­ká este­ti­ka při­šla sama. Na dru­hé stra­ně mi pak do téhle před­sta­vy paso­va­lo, co už jsem znal ze smě­rů jako die­sel­punk a tesla­punk. Tolik k fikci.
Záro­veň mě ale bavi­lo, že do kni­hy můžu zakom­po­no­vat to, co jsem měl ze sku­teč­ných dobo­vých výstřel­ků desig­nu nej­ra­dě­ji (a věřím, že ty odka­zy pozor­né­ho čte­ná­ře potě­ší), jako karo­sé­rie někte­rých pro­to­ty­pů vozů nebo design vla­ku Mer­cu­ry. Tak­že mi z toho samo­vol­ně vykrys­ta­li­zo­va­la před­sta­va tako­vé kon­spi­rač­ní hard-boi­led scho­ol art deco science ficti­on. A abych tohle ozna­če­ní (jinak pře­kva­pi­vě kohe­rent­ní fúzi) nemu­sel pou­ží­vat, vymys­lel jsem si jed­no­du­ché sou­slo­ví Tes­la noir. Pro­to­že o tesla­punk, jak ho zná­me, tady vlast­ně zas až tak nejde.

Detek­ti­vo­vé a jejich pát­rá­ní sil­ně odka­zu­jí na drs­nou ame­ric­kou ško­lu. Proč je pod­le tebe tenhle lite­rár­ní žánr pro čte­ná­ře, ale i pro tebe stá­le tak atrak­tiv­ní, že se v růz­ných vari­a­cích pořád vrací?
Hlav­ním důvo­dem pod­le mne je, že ona drs­ná ame­ric­ká ško­la a noir člo­vě­ku na jed­né stra­ně při­ná­ší to, co je neu­stá­le aktu­ál­ní, a na stra­ně dru­hé to v rám­ci sro­zu­mi­tel­né, zábav­né for­my pro­po­ju­je s tím, co člo­věk nao­pak postrádá.
Tenhle žánr umož­ňu­je čte­ná­řům hně­vat se na svět zko­rum­po­va­ných poli­ti­ků či poli­cis­tů, svět zhý­ra­lých mag­ná­tů, lob­bis­tů a zis­kuchti­vých padou­chů, pro­to­že v něm pozná­va­jí to, z čeho pode­zí­ra­jí svou sou­čas­nost. Mají radost, že spo­lu s pro­ta­go­nis­ty odkrý­va­jí, kam až saha­jí ty dlou­hé nit­ky vli­vu, a cítí zados­tiu­či­ně­ní, když jsou viní­ci potres­tá­ni. Z toho hle­dis­ka je vlast­ně noir něčím jako moder­ní pohád­kou pro dospě­lé, kde nechy­bí pro­rad­ní rád­ci, hrdin­ní rytí­ři ani zlo­bi­vé prin­cez­ny. Na kaž­dém tvůr­ci je pak správ­ně vyvá­žit, do jaké míry nasy­tí pře­dem daná oče­ká­vá­ní a co nao­pak poj­me úpl­ně jinak; jiný­mi slo­vy: čím pře­kva­pí. Mne osob­ně při psa­ní obo­jí náram­ně bavilo.

Přes­to­že se Tes­la noir ode­hrá­vá v USA, nelze si nevšim­nout čes­ké sto­py v pří­bě­hu. Je tahle lin­ka něčím, co sis vymys­lel, nebo má prav­di­vé kořeny?
Kus od obo­jí­ho. Všech­ny evrop­ské (nebo půvo­dem evrop­ské) posta­vy, kte­ré se v romá­nu vysky­tu­jí, jsou sku­teč­né osob­nos­ti růz­ných obo­rů (od lucem­bur­ské­ho Huga Gern­sbac­ka, zakla­da­te­le časo­pi­su Ama­zing Sto­ries, přes Teslu až po všech­ny čle­ny Kol­be­no­vy rodi­ny). Není obtíž­né dohle­dat, že Niko­la Tes­la sku­teč­ně v New Yor­ku pra­co­val spo­lu s Emi­lem Kol­be­nem na vývo­ji více­fá­zo­vých elek­tro­mo­to­rů a že Kol­ben zku­še­nos­ti z téhle spo­lu­prá­ce poz­dě­ji uplat­nil ve zná­mé ČKD. Jen romá­no­vá míra tech­nic­ké­ho pokro­ku pocho­pi­tel­ně osu­dy postav znač­ně posu­nu­la, a tak odvrá­ti­la tra­gic­ký konec, kte­rý mno­hé ve sku­teč­nos­ti potkal. Ze vše­ho nej­víc jsem si užil psa­ní posta­vy nejmlad­ší Kol­be­no­vy dce­ry Lilly, kte­rá v mých očích napl­ňo­va­la ide­á­ly dobo­vé (not­ně drzé) eman­ci­po­va­né dívky.

V romá­nu vyu­ží­váš i čet­né kon­spi­rač­ní teo­rie, kte­ré se kolem Tes­ly točí. Při­stu­po­val jsi k nim jako autor, kte­rý je vyu­ži­je pro potře­bu pří­bě­hu, nebo jsi spa­dl do jejich víru?
Na tom je nej­těž­ší jed­na věc: Pokud má romá­no­vé­mu svě­tu uvě­řit čte­nář, musí mu věřit autor. Tak­že jsem náru­ži­vě hltal kaž­dý pochyb­ný člá­nek nebo doku­ment, kte­rý odha­lo­val skan­dál­ní zjiš­tě­ní, pří­pad­ně roz­ví­jel divo­ké teo­rie plné roz­to­div­ných konspirací.
Když se totiž řek­ne, že píšu o Teslo­vi, hned kaž­dé­ho zají­má: A budou tam ty jeho věže? A co elek­tro­mo­bi­ly, stroj na zemětře­se­ní a tun­guz­ská afé­ra? Rych­le jsem zjis­til, jak vel­ká mají čte­ná­ři od tako­vé­ho psa­ní oče­ká­vá­ní, a já je roz­hod­ně nechtěl zkla­mat. Tak­že jsem „bádal“ a peč­li­vě vybí­ral ty kon­spi­rač­ní teo­rie, kte­ré se vzá­jem­ně nevy­lu­ču­jí (tímhle se omlou­vám všem, kte­ré otrá­ví, že v mém pří­bě­hu Tes­la není v tele­pa­tic­kém spo­je­ní s mimo­zem­skou civi­li­za­cí, kte­rá by jeho mysl řídi­la stej­ně, jako řídi­la fara­o­ny sta­ro­vě­ké­ho Egypta).

Peč­li­vě jsem vybí­ral ty kon­spi­rač­ní teo­rie, kte­ré se vzá­jem­ně nevylučují.

O to vět­ší pře­kva­pe­ní bylo, když jsem si pak vymys­lel pro děj v roce 1936 tako­vou postran­ní záplet­ku, kte­rá pod­le mne půso­bi­la veli­ce futu­ris­tic­ky, až jsem si říkal, jest­li jsem to tro­chu nepře­pískl… A ejhle, o pár dní poz­dě­ji jsem zjis­til, že zrov­na tohle se pod­le vše­ho oprav­du sta­lo, a to už v roce 1915.
Zkrát­ka někdej­ší svět i ambi­ce dobo­vých inže­ný­rů mě nepře­stá­va­ly pře­kva­po­vat a někdy bylo dost těž­ké napsat v tomhle smě­ru fik­ci, jeli­kož rea­li­ta měla lať­ku hod­ně vyso­ko, o roz­ví­je­ných teo­ri­ích nemluvě. Ale abych se vrá­til k otáz­ce: Když jsem byl s touhle „rešer­ší“ hotov, musel jsem si zvyk­nout, co všech­no z toho, co se o Teslo­vi psa­lo a poví­da­lo, bude v mém romá­nu prav­da. No a pak tomu usi­lov­ně věřit, dokud to nena­píšu — už jenom pro­to, abych se vůči někte­ré teo­rii nepro­vi­nil nebo ji mimo­děk nedo­pat­ře­ním nepo­přel. Při­zná­vám, že mi z toho někdy šla hla­va kolem a tu a tam jsem měl po dopsá­ní pro­blém si vzpo­me­nout, jak to vlast­ně bylo doopravdy.

Tes­la noir půso­bí jako uza­vře­ný pří­běh, kte­rý mno­ho pro­sto­ru pro pokra­čo­vá­ní nena­bí­zí. Neplá­nu­ješ se přes­to do toho­hle retro­fu­tu­ris­tic­ké­ho svě­ta vrá­tit? Nebo při­pra­vu­ješ něco úpl­ně jiného?
Zase pla­tí tak tro­chu obo­jí. Totiž, při­pra­vu­ju něco troš­ku jiné­ho, ten­to­krát ze sou­čas­nos­ti — i když o „sko­ky“ do minu­los­ti nebu­de nouze.
Ale vzhle­dem k tomu, jak dob­ro­druž­nou jízdu jsem si užil se psa­ním kni­hy Tes­la noir a jak pří­jem­né vzpo­mín­ky na ten čas mi zůsta­ly, mám v plá­nu se k tomu dřív nebo poz­dě­ji vrá­tit a zužit­ko­vat dvě zásad­ní věci, na kte­ré vzhle­dem k tema­tic­ké a časo­vé výse­či nebyl v kni­ze pro­stor. A sice vztah mezi Niko­lou Teslou a Alber­tem Ein­stei­nem — respek­ti­ve jeho ženou Mile­vou — a pro­jekt Rain­bow čili údaj­ný fila­delfský expe­ri­ment, na jehož pří­pra­vě se měli věd­ci od polo­vi­ny tři­cá­tých let podílet.