Letoš­ní sed­mý roč­ník Hum­book­Fes­tu pro­běh­ne v O2 Uni­ver­sum 26. 11. 2022 v čase 9.00 – 21.00 hodin.
Kom­plet­ní pro­gram fes­ti­va­lu najde­te ZDE.
Infor­ma­ce ke vstu­pen­kám najde­te ZDE.
Změ­na pro­gra­mu je vyhra­ze­na, pro­to pro­sí­me o sle­do­vá­ní webu Hum­book­Fes­tu, kde najde­te nej­ak­tu­ál­něj­ší informace.

Naše autorky můžete potkat na následujících akcích:

14.00 — 15.00
Tvá­ří v tvář se Saman­thou Shannon
Účin­ku­jí­cí: Saman­tha Shan­non, mode­ru­je Kat­ka Stupková

Kudy ved­la její ces­ta ke psa­ní? Jak se v mla­dém věku vyrov­na­la s tak vel­kým úspě­chem? Co dal­ší­ho chys­tá? Tlu­mo­če­ný roz­ho­vor s jed­nou z hlav­ních hvězd Hum­book­Fes­tu vás uve­de do obra­zu a odha­lí řadu neče­ka­ných zajímavostí.

15.10 — 16.40
A — Z Book Tag
Účin­ku­jí­cí: Mar­ga­ret Roger­son, Saman­tha Shan­non, mode­ru­jí Mar­ti­na Krau­so­vá a Zuz­ka Ševčíková

Dob­by, nebo Krá­tu­ra? Slow burn, nebo hate to love? Pev­ná vaz­ba, nebo paper­back? Při­prav se, že nahléd­neš do kni­ho­mol­ské­ho srd­ce Mar­ga­ret Roger­son i Saman­thy Shan­non. Tlu­mo­če­ná hra plná zálud­ných dota­zů odha­lí i věci, kte­ré tě dost mož­ná překvapí.

16.45 — 17.45
Pavel Bareš: O démo­nech, co se neskrý­va­jí pod poste­lí, ale v hlavě
Účin­ku­jí­cí: Mar­ti­na Mátlo­vá, Micha­e­la Čer­ven­ko­vá, Lucie Orte­ga, Olga Steh­lí­ko­vá, mode­ru­je Pavel Bareš

Psy­chic­ké poru­chy, smrt blíz­kých, život s han­di­ca­pem… to všech­no spa­dá do žán­ru hea­vy con­tem­po­ra­ry. Pří­běhy ze sou­čas­nos­ti ladě­né na váž­něj­ší notu zaží­va­jí obrov­ský boom. O tom, jak psát o slo­ži­tých téma­tech, budou dis­ku­to­vat Micha­e­la Čer­ven­ko­vá, Mar­ti­na Mátlo­vá, Olga Steh­lí­ko­vá a Lucie Ortega.

18.00 — 19.00
Když deus ex machi­na nepomůže
Účin­ku­jí­cí: Radek Sta­rý, Pet­ra Slo­vá­ko­vá, Dana Bera­no­vá, Jakub Petr Kos, mode­ru­je Míša z Rad­ši knihu

I fik­tiv­ní svě­ty potře­bu­jí vnitř­ní logi­ku, his­to­rii a posta­vy s uvě­ři­tel­ný­mi moti­va­ce­mi. Čte­ná­ři totiž žád­né „pro­to­že pro­to“ neod­pouš­tě­jí. O vymýš­le­ní nových svě­tů budou vyprá­vět auto­ři, kte­ří mají s jejich tvor­bou boha­té zku­še­nos­ti: Dana Bera­no­vá, Pet­ra Slo­vá­ko­vá, Radek Sta­rý ali­as Sterakda­ry a Jakub Petr Kos.

AUTOGRAMIÁDY

10.30 — 12.00: dopo­led­ní auto­gra­mi­á­da Mar­ga­ret Roger­son a Saman­thy Shannon
18.00 — 21.00: večer­ní auto­gra­mi­á­da Mar­ga­ret Roger­son a Saman­thy Shan­non (konec auto­gra­mi­á­dy se může posu­nout na poz­dě­ji dle aktu­ál­ní situace)
Pro­gram auto­gra­mi­ád čes­kých auto­rů bude co nevi­dět zve­řej­něn na webu Hum­book­Fes­tu.