1. Omyl­nost
Sem tam se sek­ne — ať už jde o jeho vkus ohled­ně žen, nebo o chy­bu v úsud­ku zavi­ně­nou něko­li­ka pro­mi­le v krvi. A jak je vše­o­bec­ně zná­mo, fan­dí­me víc těm, kte­ří jsou tak nějak stej­ně omyl­ní, jako jsme my sami. 

2. Opoj­ná vůně whisky
Dra­ke pije whis­ky. Náš pan ředi­tel pije whis­ky. Whis­ky pros­tě pijí správ­ní chlapi.

3. „Nej­lep­ší kámoš“ Spá­le­ný muž
Žít s tímhle malým, pro­tiv­ným a oplz­lým démo­nem není žád­ný med. Dal­ší plu­so­vé body tedy Dra­ke­o­vi pat­ří za výdrž a legen­dár­ní slov­ní přestřelky. 

*Spá­le­ný muž se na mě podí­val, jako bych byl lej­no, do kte­ré­ho prá­vě šlápl.
„Dra­keu, blí­ží se chví­le, kdy mi s tebou dojde trpělivost.“
Opě­to­val jsem mu jeho pohled, ale uvnitř jsem se začal třást. Už jsem asi říkal, že sám o sobě nejsem v magii moc dob­rý… Spá­le­ný muž byl více­mé­ně všech­no, co jsem měl a dokázal.
„Nebuď tako­vej, vyře­ší­me to, jako vždyc­ky,“ ujis­til jsem ho.
„Hm,“ zahu­čel. „Vyře­ší­me. Furt řeší­me jed­nu kri­zi za dru­hou, ale s tebou se nikdy nic nepo­hne dopře­du. Pořád žije­me v tomhle mizer­ným bytě v již­ním Lon­dýně, pra­cu­je­me pro tyhle řiťo­le­zy, co by ti teď už měli líbat boty vyro­be­ný na zakáz­ku v Mon­te Car­lu. Když to tak vez­mu, seš asi ten nej­po­dě­la­něj­ší sráč, kte­rý­mu jsem kdy patřil.“
„No, nepo­ví­dej,“ zařval jsem na něj. „Devět tisíc let před naším leto­poč­tem jsi, před­po­klá­dám, vlá­dl celý­mu svě­tu, co? Byls tak vel­kej a moc­nej, že ses nechal uvěz­nit do pito­mý­ho kusu dře­va, co?“
Zavr­čel na mě.

  • 4. Duch noir
    Dra­ke je bří­dil, ale dob­rý člo­věk. Má všech­no, co má správ­ný noi­ro­vý hrdi­na mít, a boju­je s démo­ny nejen v lon­dýn­ských uli­cích, ale i sám v sobě. 

5. Sar­kas­mus
Vždy, všu­de, za všech okol­nos­tí. Sudič­ky mu daly do vín­ku dvo­ji­tou dáv­ku. Že by i ony měly záli­bu ve whisky?

6. Lon­dýn­ské podsvětí
Takhle jste Lon­dýn ješ­tě nevi­dě­li. Dra­ke vás pro­ve­de zakou­ře­ný­mi nálev­na­mi i tem­ný­mi ulič­ka­mi. Na vel­ké kochá­ní ale nebu­de čas. Nikdy neví­te, kdo číhá za rohem!

7. Anděl­ská výpomoc
Když už toho na vás bude moc, vzpo­meň­te si, že Dra­ke­o­vi kry­je záda polo­pad­lý anděl Tri­xie. A pomá­hal by anděl ztra­ce­né­mu případu? 

Dru­hý díl série Spá­le­ný muž vychá­zí 28. úno­ra. Tak­že pokud se s Donem Dra­kem ješ­tě nezná­te, máte čas se zatím spo­leč­ně vydat na prv­ní výpra­vu do lon­dýn­ské­ho podsvětí.