Román Malej NY je hipho­po­vej a hlav­ně doce­la syro­vej — urči­tě je v něm aspoň tro­chu autobiografie.
Jas­ně že je, ono to ani jinak nešlo — prvot­ní impulz k tomu, abych začal psát, byla prá­vě tou­ha nějak zazna­me­nat, co se dělo v době mýho dospí­vá­ní, kdy jsem měl hipho­po­vou kape­lu a cítil se být sou­čás­tí té sub­kul­tu­ry. Při­šlo mi, že je ško­da na spous­tu z těch věcí zapo­me­nout, a při­pa­da­ly mi vcel­ku hod­né zazna­me­ná­ní. Vět­ši­na věcí, kte­ré se v romá­nu sta­nou kolem Dex­te­ra a kape­ly Skyl­la, nějak vychá­zí ze sku­teč­nos­ti. Netvr­dil bych, že Dex­ter je moje alter-ego, ale pár spo­leč­ných rysů popřít nemůžu. Ohled­ně růz­ných „kauz“, co ten­krát nějak pohnu­ly hipho­po­vou scé­nou, je to stej­né, ač na ty nará­žím spíš jen okra­jo­vě, nicmé­ně pro dokres­le­ní atmo­sfé­ry je pova­žu­ji za důle­ži­té. Hud­ba, kte­rá v romá­nu „zní“, je mix věcí, kte­ré se tou dobou zkrát­ka poslou­cha­ly, i když hod­ně son­gů a kapel, co jsem chtěl zmí­nit, jsem tam nako­nec nedo­stal. Stej­ně tak sku­teč­né zná­mé z té doby jsem musel zre­du­ko­vat do men­ší­ho počtu postav, a navíc cha­rak­ter těch postav je s jejich reál­ný­mi předob­ra­zy mnoh­dy neslu­či­tel­ný. A samo­zřej­mě, někdy jsem si i v těch věcech kolem kape­ly musel tro­chu vymýš­let, a nao­pak spous­ta vzpo­mí­nek neby­la pou­ži­tel­ná, a to ani neza­bře­dá­vám do úvah nad tím, že kaž­dá vzpo­mín­ka je při­nejmen­ším zkres­le­ná… Thrille­ro­vá lin­ka a stej­ně tak Dex­te­rův život v sou­čas­nos­ti jsou pak už prak­tic­ky zce­la fik­tiv­ní, nao­pak u popi­su komu­ni­ty jsem se sna­žil vychá­zet co nej­ví­ce z vlast­ních vzpo­mí­nek, a to u Dex­te­ro­vých setká­ní s Jar­kem Noha­vi­cou nebo Marpem. 

Kdy­bych nena­psal Malej NY, tak by vět­ši­na mých sou­čas­ných zná­mých o téhle kapi­to­le mého živo­ta ani nevěděla.

Jak vlast­ně člo­vě­ka ovliv­ní sub­kul­tu­ra, na níž vyros­tl — pokud to mlá­dí tedy pře­ži­je — nej­lé­pe ve zdraví? 
Zásad­ně. Asi to nejde nějak gene­ra­li­zo­vat, ten vliv se může pro­je­vit v lec­čem a dost růz­no­ro­dě. Kdy­bych nena­psal Malej NY, tak by vět­ši­na mých sou­čas­ných zná­mých o téhle kapi­to­le mého živo­ta ani nevě­dě­la. Ale přes­to je jas­né, že kdy­bych si tím nepro­šel, nesta­la by se vel­ká spous­ta věcí, kte­ré s tím zdán­li­vě nesouvisejí.

Román je situ­o­va­ný do začát­ku nul­tých let — jak moc se od té doby změ­nil svět hip hopu? 
Mys­lím, že hip hop se stal i v Čes­ku main­stre­a­mem a k nepo­zná­ní se změ­nil nejen samot­ný hudeb­ní žánr, ale i lidi kolem něj. Čas­to zaslech­nu něja­kou hud­bu, kte­rou by mě nena­padlo pova­žo­vat za hip hop, nicmé­ně je tak ozna­čo­vá­na, pro­to­že se jed­ná o něja­kou moder­něj­ší žánro­vou vari­an­tu… Obrov­ský roz­díl vidím také v tom, jak hipho­pe­ry vní­má oko­lí — při­jde mi, že už ne tolik jako něja­kou do sebe uza­vře­nou komu­ni­tu, kte­rá u mno­hých budí (v něčem opráv­ně­ný) posměch. Dneska potká­vám lidi, co se kdy­si ušklí­ba­li nad bej­skou s rov­ným kšil­tem, kte­rou mají dneska sami na hla­vě. Hádám, že prá­vě tyhle pro­mě­ny komu­ni­tu hod­ně zde­for­mo­va­ly a mož­ná že se o něja­ké hipho­po­vé sub­kul­tu­ře už ani moc mlu­vit nedá. Nejsem si ani vlast­ně jis­tý, jest­li se dnes dá vůbec mlu­vit o něja­kých „hipho­pe­rech“ — při­pa­dá mi, že sou­čas­ní fanouš­ci žán­ru vní­ma­jí sami sebe i hip hop jako tako­vý dost odliš­ně opro­ti fanouškům na počát­ku tisí­ci­le­tí. Rap dneska poslou­chá kdekdo a main­stre­a­mo­vá média píšou jako o legen­dách o kape­lách, kte­ré v době jejich nej­vět­ší slá­vy úpl­ně ignorovala. 

Tvůj román má výraz­nou kri­mi lin­ku — proč jsou kri­mi a detek­tiv­ky v pop­kul­tu­ře tako­vou stálicí? 
Lidi zkrát­ka fas­ci­nu­je zlo­čin a urči­tě taky s žánrem sou­vi­se­jí­cí hra se čte­ná­řem, kte­rý si může lámat hla­vu a pod­le indi­cií hádat, kdo za vším vězí a proč se zlo­či­nu dopus­til. Je to pohled někam „za hra­nu“ běž­né­ho cho­vá­ní kom­bi­no­va­ný s chu­tí namá­hat mozek hrou, což je láka­vé už dlou­há dese­ti­le­tí a patr­ně ješ­tě dlou­ho bude.

Vystu­do­val jsi lite­rár­ní obor na Uni­ver­zi­tě Par­du­bi­ce, jak moc auto­ro­vi pomá­ha­jí při psa­ní teo­re­tic­ké zna­los­ti? Nesvá­dě­jí jej na sces­tí experimentu? 
Mys­lím, že obdo­bí expe­ri­men­tu už mám úspěš­ně za sebou a teď se zkrát­ka sou­stře­dím víc na pří­běh. Nepo­kou­ším se být objev­ný v tom, jak kni­hu napsat, chci vyprá­vět. Teo­re­tic­ké zna­los­ti jsou dob­ré k mno­hé­mu, člo­věk si napří­klad lépe uvě­do­mu­je, že vět­ši­na věcí už byla napsá­na, a pokud chce při­jít s něčím novým, musí se váž­ně sna­žit. Pak zbý­vá buď to expe­ri­men­to­vá­ní, nebo hle­dá­ní nové­ho téma­tu, nej­lé­pe něja­ké­ho aktu­ál­ní­ho či pře­hlí­že­né­ho. Já to nové hle­dal prá­vě v popi­su hipho­po­vé sub­kul­tu­ry, kte­rá se v romá­nech neob­je­vu­je zrov­na čas­to, mini­mál­ně ne tady ve stře­do­ev­rop­ském pro­stře­dí, kde má svá spe­ci­fi­ka, pro­to­že Nym­burk není New York, jak víme. Psa­ní je vlast­ně pořád o hle­dá­ní rov­no­váhy mezi ori­gi­na­li­tou a sna­hou vyprá­vět příběh.