ČESKÁ BELETRIE

Přemysl Krejčík — Srab

Jis­té je jed­no: od prv­ní věty nové Krej­čí­ko­vy kni­hy víte, že v ní půjde o život. Ale pak se před vámi začne roz­krý­vat bizar­ní svět plný pře­tvář­ky. Podob­ně jako v kni­ze Malej NY se Krej­čík vydá­vá do svě­ta hud­by, ten­to­krát mezi horror­co­re rap­pe­ry, kte­ří si na svých kon­cer­tech nasa­zu­jí směš­né mas­ky a do davu kři­čí tex­ty plné bru­tál­ní­ho nási­lí. Na prv­ní pohled to může vypa­dat jako silác­ká hra klu­ků, již si během dne odsko­čí na vyso­ko­škol­skou před­náš­ku a večer se odre­a­gu­jí u mor­bid­ních son­gů. Jen­že nási­lí ve Sra­bo­vi je sku­teč­né. Nejde při­tom tolik o nási­lí, kte­ré se obje­vu­je v oněch horo­ro­vých tex­tech. Pří­běh vyprá­ví pře­de­vším o nási­lí, k němuž nezříd­ka dochá­zí i v rodin­ném kru­hu a jehož násled­ky mohou být fatální.
Radek Ště­pá­nek, redak­tor čes­ké beletrie

PŘEKLADOVÁ BELETRIE

Annie Ernauxová — Roky

Při­jmě­te pro­sím pozvá­ní na pro­cház­ku his­to­rií. Prů­vod­ky­ní bude uzná­va­ná fran­couz­ská spi­so­va­tel­ka Annie Ernau­xo­vá, kte­rá ve své kni­ze Roky před­sta­vu­je nevšed­ní pohled na běh času dru­hé polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí. Skr­ze osob­ní his­to­rii nahlí­ží dobo­vé zvyk­los­ti, roz­voj spo­leč­nos­ti i chod samot­ných dějin a mění­cí se opti­kou neu­stá­le doka­zu­je, že osud člo­vě­ka a spo­leč­nos­ti od sebe nelze oddě­lit. Dneš­ní čte­nář­stvo s potě­še­ním shle­dá, jak dale­ko jsme se v někte­rých oblas­tech posu­nu­li… jin­de jsme se však nehnu­li ani o píď. Autor­ka tak pohle­dem do minu­los­ti nasta­vu­je nemi­lo­srd­né zrca­dlo i naší současnosti.
Lucie Bre­gan­to­vá, redak­tor­ka pře­kla­do­vé beletrie

FANTASY A SCI-FI

P. Djèlí Clark — Vládce džinů

Fan­tas­tic­ká lite­ra­tu­ra se v posled­ních letech vel­mi pro­mě­ni­la a už zda­le­ka není tak zápa­do­cen­t­ric­ká, jako tomu bylo dří­ve. Nád­her­nou ukáz­kou její roz­ma­ni­tos­ti je tvor­ba P. Djèlí­ho Clar­ka, jemuž prá­vě čes­ky vychá­zí debu­to­vý román Vlád­ce dži­nů, kte­rý už se stal vítě­zem cen Nebu­la a Locus a stá­le čeká mezi fina­lis­ty ceny Hugo. A čím že vás tahle okult­ním mysti­cis­mem pro­dchnu­tá kni­ha uhra­ne? Neotře­lou a svě­ží atmo­sfé­rou ste­am­pun­ko­vé Káhi­ry na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí, sym­pa­tic­kou hlav­ní hrdin­kou a jejím napí­na­vým detek­tiv­ním pát­rá­ním a v nepo­sled­ní řadě také leh­kos­tí a vti­pem, za něž by se nemu­sel sty­dět ani Ter­ry Pratchett.
Jiří Ště­pán, redak­tor fan­ta­sy a sci-fi

YOUNG ADULT

Eléonore Devillepoixová — Bezvětrné město. Kniha druhá

Také nera­di roze­čí­tá­te série, pro­to­že musí­te na dal­ší díly dlou­ho čekat? Tak pro vás mám dobrou zprá­vu. Letos na jaře jsme vyda­li prv­ní díl fan­ta­sy série Bez­vě­tr­né měs­to. A ven­ku už je část dru­há, finál­ní! Pří­běh je uza­vře­ný a čeká jen na vás, až vstou­pí­te to Hyper­bo­re­ji — měs­ta, kde nefou­ká vítr. V čem tkví kouz­lo Bez­vě­tr­né­ho měs­ta? Roz­hod­ně v jeho pes­t­ros­ti. Elé­o­no­re Deville­po­i­xo­vá v prv­ní kni­ze před­sta­vi­la čte­ná­řům sviž­ně napsa­né dob­ro­druž­né vyprá­vě­ní ply­nu­le pře­chá­ze­jí­cí mezi mid­dle-gra­de, young adult a regu­lér­ní dospě­lou fan­ta­sy. Dru­há část nabí­zí pokra­čo­vá­ní hod­né prv­ní­ho dílu — se záplet­kou, kte­rá vás ješ­tě před­tím, než se uza­vře, strh­ne do víru neče­ka­ných udá­los­tí, zlo­vol­ných intrik a nebez­peč­né magie.
Kate­ři­na Šar­dic­ká, redak­tor­ka young adult

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Signe Višková — O Kátě, která chtěla být dědečkem

U téhle kníž­ky mám chuť vzít pas­tel­ky a kres­lit, i když to neu­mím. Chci si dát bon­bon, i když je to nezdra­vé. A chci nasy­pat holu­bům, i když se to nesmí. A hlav­ně mám chuť zajít za svým dědeč­kem, i když už nemám kam. Tak aspoň vzpo­mí­nám na spous­tu věcí, kte­ré by Káťa nazva­la „dědeč­ko­vá­ním“. Pev­ně věřím, že tahle naše kniž­ní lás­ka na prv­ní pohled bude inspi­ra­tiv­ní i pro vás — že ji bude­te dětem s chu­tí číst, že si ji budou rády pro­hlí­žet samy a že si ji budou balit do batůž­ků na návštěvy u pra­ro­di­čů. Tře­ba se v ní i vaši dědeč­ko­vé najdou a poba­ví je to. Zkrát­ka uží­vej­te si spo­leč­ný čas!
Pav­la Nejed­lá, redak­tor­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mládež