Nedá mi to se nezeptat: Má Havířovina něco společného s Havířovem či havířem?

S haví­ři nemá spo­leč­né­ho vůbec nic. Říká se jí tak pod­le člo­vě­ka, kte­rý tu byd­lel jako prv­ní a jme­no­val se Havíř.

V knize píšete o spisovatelce, která se pustí do psaní románu o domě, v němž prý straší. Kde se tento nápad vzal? Znáte takový dům ve skutečnosti?

Haví­řo­vi­na oprav­du exis­tu­je, je to poně­kud chát­ra­jí­cí dům, kte­rý sto­jí v mé rod­né ves­ni­ci a oprav­du se o něm vyprá­vě­jí tro­chu stra­ši­del­né his­tor­ky. Samot­ný úvod kni­hy, kdy hrdin­či­na mat­ka pro­hlá­sí, že z komí­na Haví­řo­vi­ny zahléd­la vychá­zet kouř, a tedy že tam nej­spíš opět někdo byd­lí — to se sku­teč­ně sta­lo. Jed­nou jsem byla u našich a moje máma přes­ně tuhle větu řek­la. A mě v tu chví­li napadlo, že by to nebyl špat­ný námět na román. Nejdřív jsem koke­to­va­la s myš­len­kou, že bych to moh­la pojmout spí­še doku­men­tár­ně — tedy že bych se pídi­la po his­to­rii domu, tak jako to dělá moje hrdin­ka. Nako­nec jsem se ale roz­hod­la pro jiný, fik­tiv­ní pří­stup, přes­to­že nepo­pí­rám, že jde o tako­vou změť fan­ta­zie a stříp­ků his­to­rek, kte­ré se sku­teč­ně sta­ly nebo jsem je někde zaslech­la. A vlast­ně ani nevím, jest­li vol­ba toho­to pří­stu­pu byla nako­nec poho­dl­něj­ší, nebo nao­pak obtížnější.

Chtěla jste původně navštěvovat obyvatele vesnice s diktafonem tak jako vaše hrdinka? Ta se mimochodem stala po nějaké době svého pátrání obětí výhrůžných vzkazů…

Ano, původ­ně jsem měla v plá­nu tak­to obchá­zet oby­va­te­le a vyptá­vat se — říka­la jsem si, že by mě tohle dob­ro­druž­ství moh­lo bavit, ostat­ně kdy­si jsem chtě­la být novi­nář­kou… Výhrůž­ných vzka­zů jsem se nebá­la, ale nako­nec ve mně zví­tě­zi­la tou­ha nechat pra­co­vat fan­ta­zii. Navíc v té době řádil virus a byl loc­kdown, tak­že by mě stej­ně asi lidé, zvláš­tě star­ší, moc nechtě­li pouš­tět k sobě domů. Ale kdo­ví, tře­ba se jed­nou do „sku­teč­né­ho“ pát­rá­ní ješ­tě pustím.

Máte ráda strašidelné příběhy? Ať už v literatuře, či ve filmu?

Stra­ši­del­né pří­běhy mě fas­ci­nu­jí, i když vlast­ně ani nevím, proč se tak ráda bojím. Mám tako­vou teo­rii — kte­rá je prav­dě­po­dob­ně zcest­ná —, že když člo­věk zaži­je něja­ký strach, vyjde z toho sil­něj­ší a je rád, že žije v cel­kem nor­mál­ním svě­tě, kde mu za kaž­dým rohem nehro­zí útok obřích pavou­ků či oživlých mrt­vol. Ale váž­ně — mám pros­tě ráda lite­rár­ní díla, kte­rá pra­cu­jí s něčím zne­po­ko­ji­vým či mystic­kým. Mí oblí­be­ní auto­ři jsou Edgar Allan Poe, Michail Bul­ga­kov (jehož Diva­del­ní román pat­ří k tomu nejdiv­něj­ší­mu a záro­veň nej­vtip­něj­ší­mu, co jsem kdy čet­la), samo­zřej­mě Ste­phen King nebo Ir John Con­nolly — tře­ba jed­na jeho povíd­ka ze sbír­ky Nok­tur­na je o spi­so­va­te­li, kte­rý má na sto­le kala­mář s opič­kou. Opič­ka jed­no­ho dne oži­je a výmě­nou za pří­sun nebý­va­lé tvůr­čí inspi­ra­ce si žádá spi­so­va­te­lo­vu krev. Povíd­ka je stra­ši­del­ná a záro­veň vtip­ná, což je kom­bi­na­ce, kte­rou miluju.

Kro­mě kní­žek vyhle­dá­vám i fil­mo­vé horo­ry. Když jsem někdy v puber­tě popr­vé vidě­la film Rose­ma­ry má děťát­ko nebo Psy­cho, byla jsem z toho úpl­ně u vytržení.
Dob­rých horo­rů se ale kupo­di­vu mno­ho neto­čí, vět­ši­nou jsou dost předvídatelné.

S motivem nadpřirozena a tajemna pracujete už ve své předchozí knížce Démon ze sídliště. Jinak je ale Havířovina velmi odlišná, jak charakterem postav, tak jazykem. Jak je to ve vaší nové knize s černým humorem, nadsázkou a cynismem, které jsou pro vaše dvě předešlé knihy příznačné?

Mys­lím si, že Haví­řo­vi­na je dost jiná kníž­ka než ty před­cho­zí. I když jsem člo­věk, kte­rý zrov­na nezbož­ňu­je vše­li­ja­ké změ­ny, v psa­ní cel­kem ráda expe­ri­men­tu­ji s růz­ný­mi žán­ry, posta­va­mi a prostředím.

S cynis­mem tu pra­cu­ji mini­mál­ně, i když občas asi pře­ce jenom lehce vytrysk­ne. Nej­spíš je to dáno mým pohle­dem na svět, kte­rý — zjed­no­du­še­ně řeče­no — vní­mám jako tragikomický.

Jisté prvky tragikomiky dodává vaší knize i hlavní postava, žena mezi třiceti a čtyřiceti lety, která selhává na všech frontách. Co se psaní týká, popisuje nedostatek impulzů a neustálé pochyby nad tím, jestli příběh není hloupý, postavy příliš afektované a jazyk kostrbatý. Občas dlouhé minuty přemýšlí nad jedním slovem. Potýkáte se při psaní s podobnými trablemi a pocity?

Ano, při psa­ní mám taky hod­ně pochyb­nos­tí a zaží­vám podob­né poci­ty jako moje hrdin­ka. Někdy mám z něja­ké pasá­že oprav­du dob­rý pocit, ale dru­hý den si ji pře­čtu a říkám si: vždyť je to úpl­ná hrůza, koho jsem tím chtě­la ohro­mit? A proč se vůbec sna­žit, když to jiní sve­dou o tolik líp? A tak dále. Potom ale vždyc­ky pře­vá­ží pocit, že je to vlast­ně doce­la dob­ré a že bych to nemě­la vzdávat.

Teď si určitě řada čtenářů oddychla. :-) Havířovina je třetí knihou, která vám v Hostu vychází. Čtenáři měli doposud to štěstí, že na novinku nemuseli dlouho čekat — vaše knihy vyšly zhruba s ročním odstupem. Chtěla byste frekvenci držet?

To netu­ším. Roz­hod­ně není mým cílem vydá­vat kaž­dý rok kni­hu. Haví­řo­vi­nu jsem nijak neplá­no­va­la, byl to tako­vý impul­ziv­ní nápad, kte­rý jsem poměr­ně rych­le dotáh­la do konce.
Mám teď tako­vý „pro­jekt“, kte­rý spo­čí­vá v tom, že jed­nou týd­ně navště­vu­ji s dik­ta­fo­nem svou tchy­ni Zuza­nu. Ta se kdy­si vda­la za Alží­řa­na, měla s ním dva syny a pak se roz­ved­li. Celý život se věno­va­la psy­cho­lo­gii, v Alží­ru ji dokon­ce vyu­čo­va­la na tam­ní uni­ver­zi­tě. Pro­ži­la pozo­ru­hod­ný a boha­tý život, kte­rý pod­le mě sto­jí za zaznamenání.

Ráda bych to postup­ně dala nějak dohro­ma­dy, ale zatím nedo­ká­žu odhad­nout, jest­li z toho bude kni­ha, nebo „jenom“ sešit vzpo­mí­nek, kte­rým si budou lis­to­vat její blíz­cí. Ale baví mě to, poslou­chám Zuza­nu moc ráda a při­pa­dá mi, že nás naše pra­vi­del­né roz­ho­vo­ry sbli­žu­jí, tak­že to v žád­ném pří­pa­dě nebu­de ztra­ce­ný čas, nao­pak. Navíc mi sem tam uva­ří i něja­ké skvě­lé alžír­ské jíd­lo, tak­že si oprav­du nemůžu stěžovat.

Tak doufám, že do případné knihy zařadíte i nějaký ten recept.

O tom už jsem váž­ně pře­mýš­le­la! Já už něko­lik let téměř nejím maso, ale když Zuza­na při­pra­ví tře­ba kuře na sko­ři­ci s cizr­nou nebo oli­va­mi, kte­ré voní až na uli­ci, nelze odolat.