Série Milénium se vrací na filmová plátna

Své­rázná hac­ker­ka Lisbe­th Salan­de­ro­vá a inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář Mika­el Blomkvist se vra­ce­jí na fil­mo­vá plát­na v adap­ta­ci čtvr­té­ho dílu Dív­ka v pavou­čí síti od Davida …

Dívka v pavoučí síti vychází zároveň i jako audiokniha

Dív­ka v pavou­čí síti Davi­da Lager­cran­t­ze kniž­ně vychá­zí v ten­týž den ve 25 zemích svě­ta, u nás však také jako audi­ok­ni­ha. Čet­by pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů Mikaela …

Dívka v pavoučí síti vychází zároveň ve 25 zemích světa

Pokra­čo­vá­ní svě­to­vé­ho feno­mé­nu Milé­ni­um Stie­ga Lars­so­na vychá­zí 27. srp­na záro­veň ve 25 zemích v nákla­du 2,7 mili­o­nu výtis­ků. Prá­va na kni­hu Dív­ka v pavou­čí síti, …

„Pravda ale je, že bych nedokázal přestat, ani kdybych chtěl.“ Deník Davida Lagercrantze

Švéd­ský novi­nář a spi­so­va­tel David Lager­cran­tz je auto­rem čtvr­té­ho dílu Milé­nia. Zve­řej­ňu­je­me jeho deník, kte­rý si psal od květ­na 2013.

Je zpět! Léto s Lisbeth Salanderovou

Sle­va až 50 % na celou tri­lo­gii, nový design obá­lek a čtvr­té pokra­čo­vá­ní celo­svě­to­vé­ho feno­mé­nu Milé­ni­um, to je letoš­ní léto s Lisbe­th Salanderovou.