Pracovně tomu říkáme „still young adult“

S Len­kou a Mar­kem Šíko­vý­mi o jejich kni­ze Rituál

Fantastická jména a jak je přeložit

Pře­mýš­le­li jste už někdy nad tím, jaký­mi magic­ký­mi schop­nost­mi musí oplý­vat pře­kla­da­te­lé fan­ta­sy? Prá­vě na ně pře­ce při­pa­dá onen neleh­ký úkol pře­vá­dět do češtiny …

Fantastické knižní tipy

Neví­te, jakou kni­hou obda­ro­vat své blíz­ké? Kaž­dé před­vá­noč­ní pon­dě­lí vám při­ne­se­me inspi­ra­ci napříč žán­ry. Ten­to­krát jsme si posví­ti­li na fan­tas­ti­ku – fantasy, …

Jsem napjatý stejně jako čtenář

Roz­ho­vor s auto­rem hrdin­ské fan­ta­sy Polo­vič­ní král Janem Hamouzem.

Fotoreport: Brněnský křest Dračího města

Ve čtvr­tek 14. září se v pro­dej­ně Kni­hy Dob­rov­ský v Brně usku­teč­nil křest fan­ta­sy Dra­čí měs­to. Spo­leč­ně s Petrou Macho­vou a kmo­trem Janem Kotou­čem kni­hu pokřtil i …

Vnímám příběh jako mezičlánek mezi young adult a klasickou vysokou fantasy

Prá­vě vychá­zí kniž­ní debut Pet­ry Macho­vé, kte­rý vás zave­de do skal­ních měst a svě­ta ješ­tě­rů. Dra­čí měs­to ote­ví­rá novou tri­lo­gii. Má autor­ka pře­dem pro­myš­le­ný děj …

Sedm důvodů, proč máme rádi Drakea

Jakmi­le se s Donem Dra­kem, vyslou­ži­lým nájem­ným vra­hem, ožra­lou a bří­di­lem, sezná­mí­te, jen tak ho z hla­vy nepus­tí­te. Ten chlap vás bude roz­či­lo­vat. Děs­ně. Ale ono na …

Liuovy ctnosti

Ken Liu je zásad­ní autor. To říkám hned na začát­ku a bez otá­le­ní se poku­sím vysvět­lit proč. Těch důvo­dů je totiž dokon­ce několik.

Naslouchač — původní česká fantasy z fascinujícího temného světa, kde se na pravdu a naději téměř zapomnělo

Po něko­li­ka úspěš­ných pře­kla­do­vých titu­lech a dvo­ji­ci upír­ských romá­nů čes­ké autor­ky Karo­li­ny Limro­vé vydá­vá­me dal­ší fan­ta­sy. Naslou­chač Pet­ry Steh­lí­ko­vé je první …

Siri Pettersenová přijíždí do Prahy představit první díl oceňované fantasy trilogie Ódinovo dítě

Seznam­te se s pro­gra­mem veřej­ných vystou­pe­ní na Noci lite­ra­tu­ry a veletr­hu Svět kni­hy a pře­čtě­te si původ­ní roz­ho­vor pře­kla­da­tel­ky Jit­ky Jin­dřiš­ko­vé s autor­kou, více …

Koncem listopadu vychází první díl fantasy trilogie Anthonyho Ryana Stín krkavce: Píseň krve

Brit­ský spi­so­va­tel Antho­ny Ryan svou prv­ní kni­hu, fan­ta­sy román Píseň krve, psal více než šest let a ruko­pis odmít­li všich­ni agen­ti, kte­ré oslo­vil. Roz­ho­dl se proto …

„Rychlý. Temný. Zvláštní. Nepolapitelný.“ Román Kostičas Samanthy Shannonové vychází 30. dubna

Brit­ské nakla­da­tel­ství Blo­om­sbu­ry kou­pi­lo prv­ní tři díly sed­mi­díl­né kniž­ní série dnes dva­a­dva­ce­ti­le­té absol­vent­ky Oxford­ské uni­ver­zi­ty Saman­thy Shan­no­no­vé za …