Za pomo­ci níže uve­de­né stup­ni­ce zvol­te odpo­věď, kte­rá nej­lé­pe odpo­ví­dá čet­nos­ti kaž­dé­ho z uve­de­ných dru­hů chování: 

0 = Netý­ká se mě
1 = Zřídkakdy
2 = Příležitostně
3 = Pravidelně
4 = Často
5 = Vždy

Test

  1. Jak čas­to se při­stih­ne­te, že jste zůsta­li onli­ne déle, než jste zamýš­le­li? ___
  2. Jak čas­to si jiní lidé ve vašem živo­tě stě­žu­jí na množ­ství času, jaké trá­ví­te onli­ne? ___ 
  3. Jak čas­to kon­t­ro­lu­je­te e‑mail před­tím, než udě­lá­te něja­kou jinou, nezbyt­nou čin­nost? ___ 
  4. Jak čas­to nespí­te kvů­li tomu, že jste poz­dě v noci na inter­ne­tu? ___
  5. Jak čas­to se při­stih­ne­te, že si říká­te „jen pár minut“, když jste onli­ne? ___

Výsledek

7 bodů a méně
nepro­je­vu­jí se u vás žád­né znám­ky závis­los­ti na internetu.
8 – 12 bodů
mír­ná závis­lost – mož­ná jste někdy na inter­ne­tu pří­liš dlou­ho, ale vět­ši­nou máte jeho pou­ží­vá­ní pod kontrolou.
13 – 20 bodů
střed­ní závis­lost; váš vztah s inter­ne­tem vám způ­so­bu­je „občas­né či čas­té problémy“.
21 – 25 bodů
váž­ná závis­lost; inter­net vám v živo­tě způ­so­bu­je „váž­né problémy“.

Zne­po­ko­ju­je vás výsle­dek, kte­rý test uká­zal? Neboj­te se, nejste v tom sami! Nová kni­ha Neo­do­la­tel­né ame­ric­ké­ho pro­fe­so­ra psy­cho­lo­gie a mar­ke­tingu Ada­ma Alte­ra je podob­ných závislá­ků plná. Pře­čtě­te si ji a tře­ba najde­te pár tipů, jak se svou závis­los­tí bojo­vat. Nebo mini­mál­ně strá­ví­te čas jinak než kon­t­ro­lo­vá­ním nových sta­tu­sů na Face­boo­ku, nahrá­vá­ním fotek na Instagram a odpo­ví­dá­ním na pra­cov­ní e‑maily.