Nový díl oblí­be­né série

(2 – 5 let)

S kni­hou Rok na horách se fan­ta­zie vašich nejmen­ších roz­je­de na plné obrát­ky. Žád­ný text, zato strán­ky plné barev­ných ilu­stra­cí, na kte­rých může­te spo­leč­ně pát­rat po sto­pách zví­řat, vší­mat si pro­myš­le­ných detai­lů a sle­do­vat, jak se hor­ské pro­stře­dí během roku mění.

Kníž­ka má pev­né lis­ty, tak­že se nemu­sí­te bát dát ji do ruky nejmen­ším dětem, pát­rá­ní po les­ním ducho­vi nebo hra s hle­dá­ním roz­dí­lů se budou líbit před­ško­lá­kům. Máme odzkou­še­no, že se u kni­hy zaba­ví i sou­ro­zen­ci: star­ší dává úko­ly mlad­ší­mu a ten nad­še­ně hle­dá na stránkách.

Náš tip: Při­bal­te si kni­hu do batůž­ku, až půjde­te na výlet. Dost mož­ná najde­te podob­ný potů­ček nebo ohra­du s oveč­ka­mi a bude­te je moct porov­ná­vat s ilustracemi.

Malá čaro­děj­ni­ce dneš­ní gene­ra­ce? Hrozálie!

(5 – 8 let)

Magie a kouz­la, to je zaru­če­né láka­dlo pro všech­ny zvě­da­vé děti, kte­ré by se stej­ně jako hlav­ní hrdin­ka kni­hy Hro­zá­lie se chce stát čaro­děj­ni­cí chtě­ly nau­čit čaro­vat. Hro­zá­lie jim na svém pří­bě­hu uká­že, že je k tomu potře­ba dosta­tek odva­hy a odhod­lá­ní. A že je dob­ré nene­chat se odra­dit prv­ním nezda­rem a jít si za svým. To zní jako něja­ká chyt­rá pouč­ka, co?

Žád­ný strach, tahle kníž­ka je všech­no, jen ne nud­ná a pouč­ná. Na pohád­ko­vém půdo­ry­su zda­ři­le boří ste­re­o­ty­py, je napí­na­vá a vtip­ná a při před­čí­tá­ní se poba­ví i mamin­ky. Na kaž­dé strán­ce jsou ilu­stra­ce, tex­tu je tak ako­rát, tak­že kníž­ku může­te dát do rukou i začí­na­jí­cí­mu čtenáři.

Všim­ně­te si: Gra­fic­ké zpra­co­vá­ní kni­hy je jed­no­du­še úžas­né. Zad­ní klo­pa uza­ví­rá strán­ky do pomy­sl­né truh­lič­ky na pokla­dy opat­ře­né zám­kem. Tohle se dětem bude líbit!

Aktu­ál­ní téma­ta nác­ti­le­tých zaba­le­ná do skvě­lé knihy

Soci­ál­ní sítě, vzta­hy, vylou­če­ní i sebe­při­je­tí. Téma­ta, kte­rá rezo­nu­jí v hla­vách snad všech dětí v cit­li­vém věku oko­lo jede­nác­ti let. Trá­pí se vaši nác­ti­le­tí tím, že nevy­pa­da­jí dob­ře, nema­jí ty „správ­né“ přá­te­le ani cool aktivity?

Dej­te jim do ruky kníž­ku Prázd­ni­ny za všech­ny pra­chy. Mož­ná si u ní vzpo­me­nou na vlast­ní prázd­ni­ny a mož­ná zjis­tí, že nejsou jedi­ní na svě­tě, koho něco trápí.

Pozor: Dospí­vat v době soci­ál­ních sítí není jed­no­du­ché. Před naši­mi dět­mi leží výzvy, kte­rým jsme my ješ­tě čelit nemu­se­li. Tahle kníž­ka jim s jejich zvlá­dá­ním může pomoct.