Pracujete jako učitel, což je psychicky náročné povolání, je pro vás psaní fantasy únikem a odreagováním od všedních starostí?

Zjed­no­du­še­ná odpo­věď by asi zně­la, že ne, úni­kem roz­hod­ně ne. Je to spíš sou­část tako­vé mé život­ní mozai­ky. Uče­ní mě baví a jsem šťast­ný, že jsem se na uči­te­le dal. Nepři­pa­dám si totiž, že bych prvo­plá­no­vě „pra­co­val“. Učím tělo­cvik, tak­že to urči­tě mám tro­chu jinak než uči­te­lé ostat­ních kla­sic­kých před­mě­tů, pro­to­že v mých hodi­nách nejde o výkon či výsled­ky, ale jen o radost z pohy­bu a pohyb samot­ný. Hodi­ny mě vět­ši­nou nevy­čer­pá­va­jí, nao­pak rych­le ute­čou a ze ško­ly odchá­zím spo­ko­je­ný. Pohy­bo­vat se mezi lid­mi, tím spí­še mla­dý­mi, má v sobě jakousi skry­tou dobí­je­cí, osvě­žu­jí­cí funk­ci — při­pa­dám si tak pořád mla­dý i já sám.
Stej­ně to mám i se spor­tem. Na base­ballo­vém hřiš­ti trá­vím pod­stat­nou část živo­ta. A i když hra­ní na vrcho­lo­vé úrov­ni už mám nej­spíš za sebou, úpl­ně stej­ně si uží­vám tré­no­vá­ní dětí a to, že naše­mu spor­tu a hlav­ně klu­bu můžu zase vra­cet zpát­ky. Řekl bych, že teď už mě tré­no­vá­ní dětí baví i víc než moje pří­pad­né hra­ní, tak­že v tom­to mám tako­vou hezkou vari­a­ci na uči­te­lo­vá­ní, pro­to­že ač je to podob­né, v mno­ha ohle­dech je to jiné. Kaž­do­pád­ně díky uče­ní jsem lep­ší tre­nér a naopak.

No a do toho pro­mlou­vá moje dal­ší část, ta milu­jí­cí fan­ta­sy. Celý život čtu, naši mě k tomu ved­li odma­lič­ka, a i když jsem měl něko­lik del­ších čte­nář­ských odmlk (hlav­ně v mlad­ším škol­ním věku), při­bliž­ně od nástu­pu na střed­ní už jedu nepře­tr­ži­tě pořád. Tohle se od útlé­ho mlá­dí pro­plé­tá s lás­kou k počí­ta­čo­vým hrám a spo­leč­ně se to rych­le vypro­fi­lo­va­lo k fan­tas­ti­ce a rpg.
Jsem člo­věk, kte­rý má rád hroz­ně moc věcí a asi je i všech­ny potře­bu­je k živo­tu. Mám to štěs­tí, že všech­no, co v živo­tě dělám, tak milu­ju. Ale záro­veň to milu­ju díky tomu, že to dělám všech­no. Kdy­bych měl jenom učit, rych­le bych vyho­řel a bavit by mě to pře­sta­lo. Podob­ně je to s base­ballem a tré­no­vá­ním. Stej­ně tak bych nevy­dr­žel jen sedět u obra­zov­ky. Vše mě baví díky tomu, že se mi v dosta­teč­né míře dostá­vá i vše­ho ostat­ní­ho. Všech­no se to ve mně spo­ju­je a doplňuje.

Psa­ní pak nej­spíš vze­šlo z toho, že moje čte­nář­sko-fan­tas­tic­ká část si potře­bo­va­la z mého živo­ta vzít o něco vět­ší kou­sek. Už mi pře­sta­lo sta­čit fan­tas­ti­ku jen při­jí­mat, ten svět mě for­mo­val tak dlou­ho, až ta nut­ka­vá potře­ba být jeho sou­čás­tí koneč­ně pře­rost­la v činy.

Tak­že útěk to není, je to jed­na z nezbyt­ných čás­tí mého živo­ta, kte­rá se vyvi­nu­la v něco většího.

Co vás vlastně inspirovalo k tomu, abyste napsal fantasy, kde se mísí magie přírody, dobrodružný námořnický příběh a také městská fantastika?

Asi to tro­chu sou­vi­sí s prv­ní otáz­kou. Při­pa­da­lo by mi ome­zu­jí­cí zamě­řit se na jedi­nou část nut­ně obrov­ské­ho nezná­mé­ho svě­ta. Mám vztah k pří­ro­dě, v mlá­dí jsem v lese a na tábo­rech trá­vil spous­tu času. Stej­ně tak milu­ju Brno a fas­ci­nu­jí mě vel­ko­měs­ta, i když žít bych v žád­ném nechtěl. A jaká­si roman­ti­ka ide­a­li­zo­va­né­ho pirát­ství, nespou­ta­nos­ti a dob­ro­druž­ství je láka­vá nej­spíš pro kaž­dé­ho čte­ná­ře fantasy.

Roz­hod­ně to ale neby­lo posta­ve­né takhle prvo­plá­no­vě. Na začát­ku šlo jen o něko­lik zají­ma­vých postav a jejich veli­ce hrubé poza­dí. Jejich život­ní ces­ty a inter­ak­ce potom určo­va­ly, jakým způ­so­bem jsem já sám ten svět obje­vo­val a kam se může­me v tom­to svě­tě na strán­kách kni­hy všich­ni podívat.

Abych řekl prav­du, nebyl jsem při psa­ní úpl­ně „u kor­mi­d­la“. Ten pří­běh měl od začát­ku vlast­ní hla­vu. Ať už jsem do něho před mno­ha lety na prv­ních strán­kách vstu­po­val s čím­ko­liv, s jaký­mi­ko­liv ide­a­mi a myš­len­ka­mi, všech­ny jsou dáv­no zapo­me­nu­ty a vše je úpl­ně jinak. Teď už mám pří­běh v rukou pev­ně­ji, ale hlav­ně pro­to, že spí­še než plá­no­vat se sna­žím odha­do­vat a zkou­mat alternativy.

Přes­ný plán na to, jak dostat do kni­hy všech­ny tyto prv­ky, jsem tedy na začát­ku vůbec neměl. Vyply­nu­lo to asi z mého živo­ta, čte­nář­ské a hráč­ské zku­še­nos­ti a tou­hy pro­zkou­mat v tom svě­tě vše zajímavé.

Kromě psaní je vaším velkým koníčkem sport, konkrétně baseball. Byl pro vás v něčem inspirací, můžeme se například těšit na nějakou podivnou disciplínu, jakou byl famfrpál?

Byť je base­ball vel­kou sou­čás­tí mého živo­ta, pří­mou inspi­ra­cí pro kni­hu urči­tě nebyl. V čem mi ovšem pomohl hod­ně, to je samot­ný pro­ces psa­ní a odhod­lá­ní pokra­čo­vat. Base­ball, stej­ně jako kaž­dý sport, je na vrcho­lo­vé úrov­ni sku­teč­ně dři­na. Kro­mě zápa­sů a tré­nin­ků, kte­ré vás baví, je to spous­ta prá­ce, kte­rá vás neba­ví, vyčer­pá­vá nebo i bolí. Base­ball mě roz­hod­ně nau­čil zatnout zuby a makat.

Když jsem začal psát, byl jsem čer­s­tvě po ško­le, napl­no jsem se věno­val spor­tu (kte­rý je u nás sice na vrcho­lo­vé úrov­ni, tak­že veli­ce časo­vě nároč­ný, ale stá­le ama­tér­ský), začí­nal jsem učit, ale peněz jsem moc neměl, tak­že jsem cho­dil bri­gád­ni­čit i v noci, a toho času a sil mě už na psa­ní a tvo­ře­ní pří­liš nezbý­va­lo. Jsem si jis­tý, že kdy­bych nebyl z base­ballu zvyk­lý se kous­nout a dělat, i když jsem dělat vlast­ně zrov­na nechtěl, psa­ní bych urči­tě nechal.
Co se podiv­ných spor­tov­ních dis­ci­plín týče, v této sérii se jich nej­spíš nedo­čká­me. Jeli­kož mě ale psa­ní baví a nápa­dů se mi v hla­vě rodí spous­ta, je mož­né, že jed­ním z budou­cích námě­tů by roz­hod­ně něja­ký fan­tas­tic­ký sport být mohl.

Děj románu Když padaly hvězdy sleduje hned několik velmi zajímavých postav. Která z nich vám nejvíce přirostla k srdci?

Nej­spíš všech­ny, pro­to­že skr­ze kaž­dou zkou­mám a pozná­vám úžas­ný nový svět z jejich uni­kát­ní­ho pohle­du. A na oplát­ku se zase skr­ze ten svět doví­dám spous­tu o kaž­dé z nich.
Ale kdy­bych měl někte­ré oprav­du vypích­nout, tak prv­ní z nich bude Erik. Jeho „lid­ská“ duše a pova­ha, díky níž je pro mě sku­teč­ně snad­né si k němu vytvo­řit osob­ní pou­to, je pro mě nej­dů­le­ži­těj­ší bra­nou pro pozná­vá­ní drob­nos­tí a detai­lů světa.

Dru­hým pak je Solo­mon. Řekl bych, že mít rád cha­risma­tic­ké, úspěš­né, (všeho)schopné (anti)hrdiny je až pří­liš láka­vé — a v pří­pa­dě Solo­mo­na tohle pro mě pla­tí sto­pro­cent­ně. Navíc jeho život­ní ces­ta, minu­lá i sou­čas­ná, je veli­kým pří­bě­hem sama o sobě, a to ješ­tě není vůbec ničím v porov­ná­ní s tím, co si pro něj osud chys­tá v jeho vel­kém život­ním finále.

Debutujete velice rozsáhlým románem, který je navíc součástí delší série. Není to pro začínajícího autora příliš velké sousto?

Je to roz­hod­ně pří­liš vel­ké sous­to! To, že teď odpo­ví­dám na otáz­ky a vychá­zí mi u vás v Hos­tu kníž­ka, je malý zázrak, umož­ně­ný sho­dou život­ních okol­nos­tí. Musím upřím­ně a s poko­rou při­znat, že mám ohrom­né štěs­tí, a sku­teč­ně si toho vše­ho, co se teď kolem mé kníž­ky děje, i toho, že jsem dostal šan­ci, nesmír­ně vážím.

Správ­né by bylo psát krát­ké povíd­ky, při­hla­šo­vat se do sou­tě­ží, pilo­vat své schop­nos­ti na worksho­pech, vzdě­lá­vat se na inter­ne­tu a vyhle­dá­vat rady, tipy, zpět­nou vazbu atd. (tak­to by to mělo být, tedy aspoň pod­le toho, co jsem zjis­til, když jsem se o to zpět­ně zají­mal). Kniž­ní série by asi měla stát až někde na vrcho­lu té celé pyramidy.

Jen­že i kdy­bych tohle všech­no věděl, než jsem začal psát, stej­ně bych to igno­ro­val. Pro mě totiž „úspěch“ nebyl pří­liš pod­stat­ný. Chtěl jsem tvo­řit a psát pro samot­né tvo­ře­ní a psa­ní. A psát povíd­ky za úče­lem zlep­šo­vá­ní se ve spi­so­va­tel­ském umu by mě nikdy neba­vi­lo. Povíd­ka se mi totiž zdá sva­zu­jí­cí a ome­zu­jí­cí — já chtěl obje­vo­vat obrov­ský svět, kom­pli­ko­va­ný pří­běh a epic­ké osudy.

I kdy­bych věděl, že si kníž­ku pře­čte jen moje rodi­na a kama­rá­di, stej­ně bych se do toho pus­til. Prav­dě­po­dob­ně bych sérii psal celý život, sku­teč­ně poma­lu, nebo ji mož­ná ani nikdy nedo­kon­čil, ale dokud bych z toho měl radost já sám a tře­ba i moji blíz­cí, tak by mi to stačilo.

Tak­to je samo­zřej­mě všech­no jinak. Teď to vypa­dá, že můžu psát více a lépe a že se psa­ní sta­ne pod­stat­něj­ší sou­čás­tí mého živo­ta, což je napros­to úžas­né, a i když to nikdy mým snem neby­lo, teď se jím to asi poma­lu stává.
Mys­lím, že hlav­ní „tíhu“ toho, že jde o napros­tou prvo­ti­nu, si na svých bed­rech odnes­la moje skvě­lá redak­tor­ka Ire­na Danie­lo­vá. Na původ­ním tex­tu byla sku­teč­ně hro­ma­da prá­ce a já sme­kám před tím, jak moc mi kníž­ku pomoh­la vylepšit.

Teď už do svě­ta psa­ní obec­ně poma­lu pro­ni­kám, zají­mám se a obje­vu­ji, ale ško­la, kte­rou jsem dostal pře­pi­so­vá­ním a edi­to­vá­ním prv­ní­ho dílu Koru­ny snů, mě v autor­ské zruč­nos­ti posu­nu­la oprav­du hodně.

Už jsme prozradili, že jde o první knihu z delší série. Tušíte, jak vše dopadne a kdy se mohou čtenáři těšit na další díl?

Jde sku­teč­ně o del­ší sérii. To jsem věděl od začát­ku, i když jsem netu­šil, jak dlou­hou přes­ně. Teď už věřím, že vím, že půjde o čty­ři kni­hy. Sto­pro­cent­ně to ovšem potvr­dit nedo­ká­žu, a to s ohle­dem na zku­še­nost se svým bíd­ným odha­dem roz­sa­hu. V počát­cích psa­ní jsem si totiž před­sta­vo­val, že prv­ní díl se dosta­ne v ději mno­hem, mno­hem dál.

Tak­že se sna­žím do svých odha­dů zapo­čí­tat pár set stran jako rezer­vu. Dou­fám, že to bude sta­čit a že čty­ři díly jsou schop­né roz­sa­hem vše obsáhnout.

Tím už vlast­ně pro­zra­zu­ji i to, že o tom, jak to celé dopad­ne, mám poměr­ně dobrou před­sta­vu. Ten pří­běh v mé hla­vě žije už něko­lik let a celou dobu se vyví­jí a zra­je. Urči­té díl­čí věci se ješ­tě muse­jí usa­dit a najít si svou ces­tu, ale cel­ko­vé vyzně­ní jsem pro­bral ze všech růz­ných stran toli­krát, že v pří­bě­hu už má konec cel­kem pev­né mís­to. Ale už když to píšu, je mi jas­né, že mi do toho pří­běh sám nej­spíš hodí vidle a já budu nako­nec stej­ně malý pán a vše bude jinak…