Nasterea konečně vychází. Je to úleva? Přece jen čekání na třetí díl naslouchačské série bylo trochu delší, než se čekalo, a čtenáři jsou, jak známo, netrpěliví. Můžete trochu osvětlit, čím se to zdrželo?

Já pořád nedo­ká­žu uvě­řit, že jsem to fakt dopsala.
Nejdřív mi umřel počí­tač a s ním i část pří­bě­hu, kte­rou jsem nemě­la zálo­ho­va­nou. Tak­že jsem muse­la někte­ré věci rekon­stru­o­vat a dopi­so­vat. Pak při­šly hod­ně vel­ké pro­blémy s dítě­tem, kte­ré mi zabra­ly veš­ke­rý vol­ný čas a kvů­li kte­rým jsem neby­la schop­ná se sou­stře­dit na coko­liv jiného.
Někdy se zkrát­ka vyskyt­nou věci, kte­ré nejdou odlo­žit a kvů­li kte­rým musí jít na ved­lej­ší kolej i psa­ní knihy. 

Po vydání NaslouchačeFaji se řady vašich čtenářů velmi rozrostly a touží po svých příbězích ze světa sklenařů. Je těžké vyrovnat se s očekáváním fanoušků, kteří by chtěli knihu ještě lepší než tu předchozí a ideálně hned?

Já jsem roze­ný pesi­mis­ta, tak­že oče­ká­vám, že dosta­nu „za uši“. Tak nějak před­po­klá­dám, že někte­ří fanouš­ci nebu­dou úpl­ně spo­ko­je­ní s tím, jak a kam se pří­běh ubí­rá. Jenomže už se nedá jen tak změ­nit to, co jsem si na začát­ku vyty­či­la. Naslou­chač má svo­ji pře­dem danou lin­ku a po té kráčí. 

Na konci Faji se Ilan vydává za reteu, díky tomu se nám dostává v Nastree nové perspektivy a pohledu na stav světa. Vše se najednou jeví ještě nejednoznačnější a tajemnější, než tomu bylo v prvních dvou knihách. Bylo pro vás těžké odhalovat stinné stránky i těch posledních kladných hrdinů, co nám zbývají, nebo jste si tuto hru se čtenářem užívala?

Nejsem zastán­cem sto­pro­cent­ní­ho dob­ra nebo zla. Naslou­chač počí­tá s tím, že v kaž­dém z nás je něco tem­né­ho a dob­ré­ho záro­veň. Zále­ží na pomě­ru, jakým je cha­rak­ter dotyč­né­ho namí­chán, čím v živo­tě pro­šel, co ho tva­ro­va­lo. A také jak moc vel­kou vůli nebo ocho­tu posta­va v klí­čo­vém oka­mži­ku vyna­lo­ži­la a jest­li se pod­vo­li­la, či ne. Mám je ráda všech­ny, přes­to­že se něko­mu někte­ré z nich mohou zdát slab­ší. Ke vše­mu mi ten vývoj postav při­jde napros­to logic­ký, když si člo­věk polo­ží tu správ­nou otáz­ku (pro­zra­dím, že v Naste­ree je s tou­to otáz­kou kon­fron­to­vá­na Ilan). 

Je zajímavé, jak se knihou proplétá otázka viny, ale i sebeobviňování. To hodně souvisí se zodpovědností, kterou mnohé postavy v knize mají nebo ji pociťují vůči ostatním. Je to pro vás klíčové téma?

Úpl­ně klí­čo­vé ne, ale jde o jed­no z hlav­ních témat. Kaž­dý občas zaži­je ve svém živo­tě oka­mžik, kdy pocí­tí vinu, kdy si uvě­do­mí, že jeho roz­hod­nu­tí neby­lo správ­né, a v někte­rých pří­pa­dech už ten­to krok nelze zvrá­tit. Moje posta­vy mají tu smůlu, že jejich roz­hod­nu­tí jsou fatál­ní pro plno dal­ších lidí. A tyto špat­né kro­ky jim do budouc­na zajis­tí i mno­ho nepřátel.
Já spíš chtě­la zvi­di­tel­nit chví­le, kdy člo­věk činí chyb­ný krok, uvě­do­mu­je si to, přes­to ale nemá jinou mož­nost než ho udě­lat nebo v oka­mži­ku, kdy je nut­né se roz­hod­nout, o důle­ži­tých okol­nos­tech neví. Jak se to celé na sebe naba­lu­je a bobt­ná, tak se to pros­tě jed­nou sesype. 

Přijde mi, že komplexnost světa i morálních dilemat jako by rostla s hlavní hrdinkou, jako by její psychologický rozvoj umožňoval i hlubší pronikání do fungování věcí okolo ní. Byl toto váš záměr od počátku?

Ilan už je na kon­ci Naste­rey pat­náct let, tak­že ji vní­mám jako téměř dospě­lou, přes­to­že v našem svě­te by na tom byla jinak. Jenomže ona nepo­chá­zí z naše­ho svě­ta, nevy­rost­la na soci­ál­ních sítích. V někte­rých kul­tu­rách v tom­to věku ženy už rodí. Tak­že ano… už si k Ilan víc dovo­lím a můžu toho na ni „nahá­zet“ víc😊.

Přestože Nasterea ještě není ani na pultech knihkupectví, čtenáře určitě bude zajímat, jestli už víte, kam budou Ilaniny kroky směřovat dál. A hlavně kdy se tak stane?

Samo­zřej­mě že vím😊.
Otáz­ku ohled­ně data úmy­sl­ně vyne­chám. Mys­lím, že jsem dost pou­če­na, tak­že jedi­né, co vyzra­dím, je, že na čtvr­tém díle pra­cu­ji a až ho budu mít, tak vám to řeknu.