ČESKÁ BELETRIE

Anna Beata Háblová — Směna

Smě­na je pro­za­ic­kým debu­tem zná­mé bás­níř­ky, sla­mer­ky a popu­la­ri­zá­tor­ky témat z oblas­ti archi­tek­tu­ry a urba­nis­mu Anny Bea­ty Háblo­vé. Belet­ris­tic­ké tíh­nu­tí už vyu­ži­la ve své před­cho­zí kni­ze Nemís­ta měst, v níž kaž­dé z „nemíst“ pojed­na­la také for­mou povíd­ky. Háblo­vá ve své novin­ce na plo­še romá­nu doka­zu­je, že umí nabíd­nout uvě­ři­tel­né hrdi­ny, zda­ři­lou drob­no­kresbu jejich povah a dia­lo­gů, půso­bi­vé atmo­sfé­ry reá­lií, ale sve­de i roz­mách­lá vypra­věč­ská tem­pa a pořád­ný kus napě­tí k tomu. Smě­na je pří­bě­hem mla­dé malíř­ky, kte­rá tápa­vě i nekom­pro­mis­ně boju­je o svůj pro­stor v osob­ním živo­tě, ale i na umě­lec­ké scé­ně. Kni­ha se dotý­ká mani­pu­la­ce, milost­ných vzta­hů, mecha­nic­ké prá­ce či postup­ně odkrý­va­ných rodin­ných trau­mat. Je to pří­běh sou­čas­ný, tak­zva­ně anga­žo­va­ný, leč na „žha­vá téma­ta“ cílí jak­si zevnitř, bez vzlet­ných slov a pro­kla­ma­cí. Smě­na je zkrát­ka moc pěk­ná, neexhi­bu­jí­cí kníž­ka, zvlášť pro ty, kdo někdy pozna­li melan­cho­lii pro­vo­zu gale­rií nákup­ních i výstav­ních, cizo­tu vel­kých měst i kaž­dé malé lásky.
Mar­tin Stöhr, art direktor

PŘEKLADOVÁ BELETRIE

Jo Browning Wroeová — Bolestná laskavost

Román Bolest­ná las­ka­vost není snad­né čte­ní. Vychá­zí totiž ze sku­teč­né tragé­die, při níž v polo­vi­ně minu­lé­ho sto­le­tí ve velšském Aber­fa­nu zahy­nu­lo více než sto dětí. Skr­ze pří­běh mla­dé­ho muže, kte­rý nevá­hal oka­mži­tě při­ces­to­vat přes půl Bri­tá­nie a poskyt­nout zarmou­ce­ným rodi­čům posled­ní bolest­nou služ­bu, s citem a bez pře­hna­né­ho pato­su zasa­zu­je úder pří­mo do srd­ce. Autor­ka v něm pro­po­ju­je vlast­ní neo­by­čej­nou zku­še­nost s živo­tem v pohřeb­ním ústa­vu a také lás­ku k hud­bě — tóny velšské milost­né pís­ně Myfa­nwy či Alle­gri­ho Mise­re­re vám budou znít v hla­vě ješ­tě dlou­ho po dočte­ní posled­ní stránky.
Lucie Bre­gan­to­vá, redak­tor­ka pře­kla­do­vé beletrie

FANTASY A SCI-FI

Zuzana Hartmanová — Bouřný úsvit

Vždy když se poda­ří dokon­čit fan­ta­sy sérii, je to vzác­ná pří­le­ži­tost k osla­vě pro auto­ra i čte­ná­ře, pro­to­že jde čas­to o pro­jek­ty číta­jí­cí dohro­ma­dy přes tisíc stran. A jak víme z nedáv­ných zku­še­nos­tí, ani pro svě­tozná­mé auto­ry není jed­no­du­ché splést všech­ny lin­ky dohro­ma­dy. Ale v pří­pa­dě romá­nu Bouř­ný úsvit se uza­ví­rá tri­lo­gie Kry­sy apo­ka­ly­psy Zuza­ny Hartma­no­vé, kte­rá pat­ří k tomu nej­za­jí­ma­věj­ší­mu, co v čes­ké fan­ta­sy vyšlo. To potvr­zu­jí i ohla­sy recen­zen­tů, kte­ří její romá­ny při­rov­ná­va­jí napří­klad i k tvor­bě troj­ná­sob­né vítěz­ky ceny Hugo N. K. Jemi­si­no­vé. Stej­ně jako ona vyprá­ví Zuza­na Hartma­no­vá spí­še komor­ní pří­běh, kte­rý sta­ví na pro­pra­co­va­ných posta­vách, jejich intri­kách a napě­tí a na svě­tě, kde magie i tech­no­lo­gie hra­jí podob­ně důle­ži­tou roli. Dal­ší důkaz, že domá­cí fan­tas­ti­ka se může měřit s tou nej­lep­ší pře­kla­do­vou produkcí.
Jiří Ště­pán, redak­tor fan­ta­sy a sci-fi

NON-FICTION

Lucy Delap — Feminismy

Sta­čí jeden krát­ký pohled do tuzem­ské­ho i zahra­nič­ní­ho zpra­vo­daj­ství a hned je jas­no: boj za prá­va žen a sexu­ál­ních men­šin zda­le­ka, oprav­du zda­le­ka není u kon­ce. O to vět­ší má smy­sl číst kni­hu s lako­nic­kým názvem Femi­nismy od brit­ské his­to­rič­ky Lucy Delap. Roz­ma­ni­té prou­dy, pří­stu­py, podo­by a pří­běhy femi­nis­tic­kých hnu­tí, kte­ré se zro­di­ly během posled­ních tří sto­le­tí po celém svě­tě, líčí popr­vé v uce­le­né his­to­ric­ké per­spek­ti­vě, ale rov­něž jako inspi­ra­ci pro sou­čas­nost. Inspi­ra­ci roz­ma­ni­tou a růz­nou, nere­du­ko­va­tel­nou do jed­no­ho ide­o­lo­gic­ké­ho prou­du, jak by si to asi přá­li a před­sta­vu­jí mno­zí kon­zer­va­tiv­ní bojov­ní­ci za „tra­dič­ní rodinu“.
Zde­něk Stas­zek, redak­tor non-fiction

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Roberto Santiago — Dobrodružství rodiny Balbuenových na Divokém západě

U téhle kníž­ky přes­ně víte, co čekat, a záro­veň vůbec netu­ší­te, co se na vás na dal­ší stra­ně řítí! Že to nedá­vá smy­sl? Vysvět­lím. Novin­ka Dob­ro­druž­ství rodi­ny Bal­bue­no­vých na Divo­kém zápa­dě je totiž začát­kem nové série Rober­ta San­ti­a­ga, kte­ré­ho urči­tě zná­te jako auto­ra Fot­ba­lá­ků. A pokud tyhle potrh­lé pří­ho­dy plné dob­ro­druž­ství a záhad milu­je­te, oblí­bí­te si i Bal­bue­no­vy. San­ti­a­go pokra­ču­je v osvěd­če­ném recep­tu a píše humor­ně, ztřeš­tě­ně a hlav­ně tak, aby pří­běh bavil malé i vel­ké. Všech­no zůstá­vá stej­né, i ilu­strá­tor Enrique Loren­zo. Jedi­nou odliš­nos­tí je to, že z děje vypa­dl fot­bal. A o čem kni­ha je? Sezná­mí­te se v ní s bláz­ni­vou rodin­kou Bal­bue­no­vých, kte­rá se sho­dou nevy­zpy­ta­tel­ných okol­nos­tí zacyklí v čase a pro­sto­ru a můžou za to jejich nová čer­ve­ná kola!
Kate­ři­na Šar­dic­ká, redak­tor­ka young adult